Rättsliga objekt

Begränsad garanti – kamera

Nest Labs (Europe) Ltd.
Begränsad garanti
Nest Cam™

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INNEHÅLLER SÅVÄL VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, SOM OM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA FÖR DIG ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.

DINA RÄTTIGHETER OCH DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
Denna Begränsade garanti ger dig vissa juridiska rättigheter. Du kan även ha andra juridiska rättigheter som kan variera mellan stater, regioner eller rättskipningsområden. Friskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar i denna Begränsade garanti gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande lag. Om du vill veta dina fullständiga lagstadgade rättigheter bör du granska den konsumentlagstiftning som gäller i ditt rättskipningsområde och du kan även kontakta en konsumentrådgivningsorganisation för mer information. Denna Begränsade garanti är ett tillägg till dina juridiska rättigheter kopplade till Produkterna och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. I synnerhet gäller att denna Begränsade garanti inte begränsar det legala garantiåtagande som gäller för säljaren eller din möjlighet att hävda dina rättigheter mot säljaren enligt den legala garantin. Denna Begränsade garanti gäller endast för Produkter som köps och används i EU, Norge och Schweiz.

 1. OMFATTNING AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, GARANTIPERIOD
  Nest Labs (Europe) Ltd. (”Nest Labs”) garanterar ägaren till produkten som ingår i denna förpackning (”Produkt”) att den kommer att vara fri från defekter i material och utförande under en period om två (2) år räknat från leveransdatumet efter det ursprungliga inköpet från en handlare (”Garantiperioden”). Om Produkten inte överensstämmer med denna Begränsade garanti under Garantiperioden ska Nest Labs, efter eget gottfinnande, antingen (a) reparera eller ersätta en defekt Produkt eller komponent, eller (b) acceptera en retur av Produkten och återbetala det faktiska belopp som betalades för Produkten av den ursprungliga köparen. Reparationer eller ersättningar kan göras med nya eller renoverade produkter eller komponenter, efter Nest Labs eget gottfinnande, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning i ditt rättskipningsområde. Om Produkten eller en komponent som ingår i den inte längre finns tillgänglig kan Nest Labs, efter Nest Labs eget gottfinnande, ersätta Produkten med en likvärdig produkt med likvärdiga funktioner. Alla Produkter som har reparerats eller bytts ut i enlighet med denna Begränsade garanti kommer att täckas av villkoren i denna Begränsade garanti under det längre av (a) nittio (90) dagar räknat från leveransdatumet för den reparerade Produkten eller Ersättningsprodukten eller (b) den återstående Garantiperioden. Denna Begränsade garanti kan överföras från den ursprungliga köparen till efterföljande ägare, men Garantiperioden kommer inte att förlängas eller utökas vid sådana överföringar.
 2. RETURPOLICY FÖR ÖVERGRIPANDE NÖJDHET
  Om du är den ursprunglige köparen av Produkten och om du av någon anledning inte är nöjd med Produkten har du rätt att, på egen bekostnad, returnera den i ursprungligt skick inom trettio (30) dagar från det ursprungliga köpet och få pengarna tillbaka.
 3. GARANTIVILLKOR, TILLGÅNG TILL SERVICE ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
  Innan Produktens ägare gör ett anspråk inom ramen för denna Begränsade garanti måste ägaren (a) underrätta Nest Labs om sin avsikt att göra anspråket genom att gå till nest.com/eu/support under Garantiperioden och tillhandahålla en beskrivning av det påstådda funktionsfelet och (b) följa Nest Labs anvisningar för leverans av returgods. Nest Labs har inget garantiansvar med avseende på en Produkt som returneras om bolaget finner, enligt skäligt gottfinnande efter kontroll av den returnerade Produkten, att Produkten är en Icke-kvalificerad produkt (se definition nedan). Nest Labs kommer att ansvara för alla kostnader för återsändandet till ägaren och kommer att ersätta ägarens standardmässiga leveranskostnader, dock med undantag för om det rör sig om en Icke-kvalificerad produkt, varvid ägaren ska betala alla leveranskostnader.
 4. VAD SOM INTE OMFATTAS AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN
  Denna Begränsade garanti täcker inte följande (sammantaget ”Icke-kvalificerade produkter”): Produkter som är märkta som ”varuprov” eller ”ej för försäljning”, som säljs i befintligt skick eller som har blivit utsatta för: (a) modifieringar, ändringar, manipulering eller olämpligt underhåll eller reparationer, (b) hantering, förvaring, installation, tester eller användning i strid med användarhandboken, riktlinjerna för installation eller andra anvisningar som tillhandahålls av Nest Labs, (c) missbruk eller felaktig användning av Produkten, (d) stopp, fluktuationer eller avbrott i strömförsörjningen eller telekommunikationsnätet eller (e) force majeure, inklusive men ej begränsat till blixtnedslag, översvämning, virvelstorm, jordbävning eller orkan. Denna Begränsade garanti täcker inga förbrukningsartiklar, inklusive batterier, såvida inte skadan orsakades av defekter i Produktens eller programvarans material eller utförande (även om sådana förbrukningsartiklar eller programvaror är förpackade eller säljs med produkten). Nest Labs rekommenderar att endast auktoriserade serviceställen anlitas för underhåll eller reparationer. Obehörig användning av Produkten eller programvaror kan försämra Produktens prestanda och ogiltigförklara denna Begränsade garanti.
 5. GARANTIFRISKRIVNING
  FÖRUTOM VAD SOM ANGES I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH ENLIGT DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER NEST LABS SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG BEGRÄNSAR NEST LABS ÄVEN VARAKTIGHETEN FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR TILL VARAKTIGHETEN FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.
 6. BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND
  I TILLÄGG TILL OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNING SKA NEST LABS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER PRODUKTEN, OCH NEST LABS SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER PRODUKTEN SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN BETALADE FÖR PRODUKTEN.
 7. ANSVARSBEGRÄNSNING
  OM DU VÄLJER ATT ANVÄNDA DE ONLINETJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NEST LABS, INC., ETT DOTTERBOLAG TILL NEST LABS I USA, (”TJÄNSTER”) KOMMER DU ATT TILLHANDAHÅLLAS INFORMATION (”PRODUKTINFORMATION”) OM DINA NEST-PRODUKTER ELLER ANNAN KRINGUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTNA TILL DINA PRODUKTER (”KRINGUTRUSTNING”). DEN TYP AV KRINGUTRUSTNING SOM KAN ANSLUTAS TILL DIN PRODUKT KAN KOMMA ATT ÄNDRAS FRÅN TID TILL ANNAN. UTAN ATT BEGRÄNSA OMFATTNINGEN AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR TILLHANDAHÅLLS ALL PRODUKTINFORMATION I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG. NEST LABS OCH DESS ANKNUTNA FÖRETAG VARKEN FRAMSTÄLLER, INTYGAR ELLER GARANTERAR ATT PRODUKTINFORMATION KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG ELLER ATT PRODUKTINFORMATION ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTEN KOMMER ATT SKAPA SÄKERHET I DITT HEM. DU ANVÄNDER ALL PRODUKTINFORMATION, TJÄNSTERNA OCH PRODUKTEN EFTER EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK. DU KOMMER ATT HA EGET ANSVAR FÖR (OCH NEST LABS OCH DESS ANKNUTNA FÖRETAG FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR) ALLA FÖRLUSTER, ALLT ANSVAR OCH ALLA SKADOR, INKLUSIVE PÅ KABLAR, APPARATER, EL, BOSTAD, PRODUKT, KRINGUTRUSTNING, DATORER, MOBILA ENHETER OCH ALLA ANDRA ARTIKLAR OCH/ELLER HUSDJUR I DITT HEM, SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTINFORMATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTEN. PRODUKTINFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTERNA ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA DIREKTA METODER FÖR ATT SKAFFA INFORMATIONEN.
 8. VARIATIONER SOM KAN GÄLLA FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
  Vissa rättskipningsområden tillåter inte begränsningar gällande hur länge underförstådda garantier gäller eller särskilda undantag så vissa av begränsningarna som anges ovan gäller kanske inte dig. Om en domstol eller relevant myndighet fastställer att någon av dessa begränsningar är ogenomförbar ska den bedömas vara ändrad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den genomförbar. Om det inte är möjligt att göra denna ändring ska den relevanta bestämmelsen anses vara raderad. Eventuella ändringar eller raderingar ska inte påverka giltigheten hos resten av denna Begränsade garanti.
 9. KONTAKTINFORMATION
  Alla frågor avseende denna Begränsade garanti ska riktas till Nest Labs (Europe) Ltd., på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller https://nest.com/eu/contact.