Juridische items

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Door de software ('Productsoftware') van het Nest Labs-product ('Product') te gebruiken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Eindgebruikers Licentieovereenkomst ('EULA') tussen u en Nest Labs, Inc. ('Nest Labs' of 'we'). INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE EULA, BENT U NIET GERECHTIGD DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN EN KUNT U ERVOOR KIEZEN HET PRODUCT ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN VOOR EEN RESTITUTIE VAN DE AANKOOPPRIJS DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET NEST LABS VIA HET ONDERSTAANDE ADRES. Uw gebruik van (a) de website op het domein nest.com en de subdomeinen van nest.com (alle aangeduid als 'Website'), (b) diensten via de Website (en eventuele updates daarvan) ('Websitediensten') en (c) bepaalde software die kan worden gedownload naar uw mobiele apparaat (en eventuele updates daarvan) ('Mobiele software') is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden. Uw aankoop van het Product (met uitzondering van de Productsoftware) is onderworpen aan de beperkte garantie van Nest Labs. De voorwaarden daarvan zijn meegeleverd bij het Product. Deze EULA is niet van toepassing op het gebruik van de Website, Websitediensten of Mobiele software of de aankoop van het Product (met uitzondering van de Productsoftware).

Deze EULA is van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Productsoftware. Deze EULA verleent u specifieke wettelijke rechten. U heeft daarnaast wellicht ook andere rechten die verschillen per rechtsgebied. De afwijzingen, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in deze EULA zijn niet van toepassing indien verboden door het toepasselijk recht. In sommige rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties of uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten niet toegestaan. In dergelijke gevallen zijn deze bepalingen mogelijk niet op u van toepassing.

DIT IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST. DOOR DE PRODUCTSOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ORGANISATIE DIE U VERTEGENWOORDIGT MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK. U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEEFT OM DEZE EULA NAMENS UZELF OF DE ORGANISATIE DIE U VERTEGENWOORDIGT TE ACCEPTEREN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN. U VERKLAART DAT U DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEEFT OM IN HET RECHTSGEBIED VAN UW WOONPLAATS TOEGANG TE HEBBEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN AKKOORD TE GAAN MET DEZE EULA. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET EEN OF MEERDERE VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN, MOET U ZICH ONTHOUDEN VAN GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, STEMT U IN MET AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES VAN DE PRODUCTSOFTWARE. INDIEN U HIERMEE NIET AKKOORD GAAT, MOET U DE PRODUCTSOFTWARE NIET GEBRUIKEN.

ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, BESCHRIJFT SECTIE 9 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE PRODUCTSOFTWARE EN AANVERWANTE DIENSTEN, MET NAME IN VERBAND MET VEILIGHEID IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES EN GEBRUIK OP KRITISCHE MOMENTEN. LEES DEZE INFORMATIE ZORGVULDIG DOOR AANGEZIEN U DEZE ERKENT EN ERMEE AKKOORD GAAT.

1. Licentie.

Nest Labs verleent u, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze EULA, een beperkte en niet-exclusieve licentie (zonder recht op sublicentie) om één (1) kopie van de Productsoftware te installeren, alleen in uitvoerbare objectcodevorm, uitsluitend op het Product dat u in bezit of beheer heeft en uitsluitend voor gebruik in combinatie met uw Product voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

2. Beperkingen.

U gaat ermee akkoord dat noch u, noch een derde partij uit uw naam het volgende zal doen: (a) de Productsoftware sublicentiëren, verkopen, verhuren, leasen, toewijzen, distribueren, overdragen, hosten, uitbesteden, openbaar maken of anderszins commercieel uitbuiten; (b) de Productsoftware kopiëren of gebruiken voor een ander doel dan toegestaan in sectie 1; (c) de Productsoftware in zijn geheel of deels gebruiken op een ander apparaat dan het Product dat u in bezit of beheer heeft; (d) merk, logo, auteursrecht of andere eigendomsrechten, legenda, symbolen of labels van de Productsoftware verwijderen of aanpassen; (e) afgeleide werken van de Productsoftware maken of de Productsoftware in zijn geheel of deels wijzigen, demonteren, decompileren of er reverse engineering op toepassen (tenzij zulke beperkingen door het toepasselijk recht nadrukkelijk verboden zijn voor doelen van interoperabiliteit, in welk geval u ermee akkoord gaat eerst contact op te nemen met Nest Labs en Nest Labs de mogelijkheid te geven dergelijke wijzigingen voor interoperabiliteit uit te voeren). U mag de resultaten van een evaluatie van prestatie of functioneren van de Productsoftware niet vrijgeven aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest Labs voor elke afzonderlijke vrijgave.

3. Automatische software-updates.

Nest kan soms een correctie, bugfix, update, upgrade of andere aanpassing ontwikkelen om de prestatie van de Productsoftware en aanverwante diensten te verbeteren ('Updates'). Deze Updates worden mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder aankondiging of verzoek om toestemming. U geeft toestemming voor deze automatische updates. Indien u zulke Updates niet wilt ontvangen, is uw enige optie te stoppen met het gebruik van het Product. Indien u uw gebruik van het Product niet stopzet, ontvangt u automatisch Updates. U erkent dat het nodig kan zijn Updates te installeren om het Product en de Productsoftware te gebruiken en gaat ermee akkoord Updates die Nest aanbiedt zo snel mogelijk te installeren. Door het Product te blijven gebruiken stemt u in met deze EULA.

4. Eigendom.

De Productsoftware en alle wereldwijde auteursrechten, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zijn het exclusieve eigendom van Nest Labs en haar licentiegevers. Nest Labs en haar licentiegevers behouden alle rechten van en tot de Productsoftware die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze EULA. De Productsoftware (en alle kopieën daarvan) wordt middels deze EULA aan u gelicentieerd, niet verkocht. Deze EULA bevat geen impliciete licenties. Al uw suggesties of feedback aan Nest Labs met betrekking tot de Productsoftware zijn eigendom van Nest Labs. Nest Labs mag uw inzending en de inhoud ervan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of opnieuw distribueren voor elk doel en op elke wijze, zonder dat u daarvoor enige vergoeding ontvangt. U gaat er tevens mee akkoord dat Nest Labs geen afstand doet van rechten van soortgelijke of verwante ideeën reeds bekend bij Nest Labs, ontwikkeld door haar medewerkers of verkregen uit andere bronnen.

5. Opensource.

Bepaalde onderdelen van de Productsoftware vallen onder licenties voor 'opensourcesoftware' of 'gratis software' ('Opensourcesoftware'). De Opensourcesoftware is in sommige gevallen eigendom van een derde partij. De Opensourcesoftware valt niet onder de voorwaarden van deze EULA. In plaats daarvan wordt elk onderdeel van Opensourcesoftware geleverd onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers die hoort bij dergelijke Opensourcesoftware. Niets in deze EULA beperkt of vervangt uw rechten volgens de voorwaarden van alle toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers voor de Opensourcesoftware. Indien vereist door een licentie voor bepaalde Opensourcesoftware maakt Nest Labs de Opensourcesoftware en aanpassingen van Nest Labs aan die Opensourcesoftware beschikbaar op schriftelijk verzoek aan Nest Labs via het e‑mailadres of het postadres hieronder.

6. Geldigheidsduur en beëindiging.

Deze EULA en de licentie die hiermee wordt verleend, treden in werking op de datum dat u voor het eerst gebruikt maakt van de Productsoftware en blijven geldig zolang u het Product in uw bezit heeft, tenzij deze EULA wordt beëindigd onder deze sectie. Nest Labs kan deze EULA op elk moment beëindigen indien u zich niet houdt aan de voorwaarden van de EULA. U kunt deze EULA per direct beëindigen met een schriftelijk verzoek aan Nest Labs. Wanneer deze EULA wordt beëindigd is de hiermee verleende licentie niet langer geldig en dient u het gebruik van de Productsoftware te stoppen. De bepalingen onder secties 2 tot en met 18 (inclusief) blijven van kracht na de beëindiging.

7. Beperkte garantie.

ONGEACHT ANDERSLUIDENDE BEPALINGEN EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT, BIEDT NEST LABS DE PRODUCTSOFTWARE 'ALS ZODANIG' (AS IS) EN WIJST HET ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJK VEREISTE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM, NIET-INMENGING, ACCURATESSE EN NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN. NEST LABS GARANDEERT GEEN SPECIFIEKE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTSOFTWARE. NEST LABS GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTSOFTWARE ONONDERBROKEN, VIRUSVRIJ OF VRIJ VAN ANDERE SCHADELIJKE CODE, TIJDLOOS, VEILIG OF FOUTLOOS IS.

U GEBRUIKT ALLE PRODUCTGEGEVENS (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), DE PRODUCTSOFTWARE EN HET PRODUCT OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK (EN NEST LABS WIJST ALLE VERANTWOORDELIJKHEID AF) VOOR ALLE VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, INCLUSIEF AAN UW HVAC-SYSTEEM, SANITAIR, HUIS, PRODUCT, RANDAPPARATUUR AANGESLOTEN OP HET PRODUCT, COMPUTER, MOBIELE APPARAAT EN ALLE ANDERE ITEMS EN HUISDIEREN IN UW HUIS, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTGEGEVENS, PRODUCTSOFTWARE OF HET PRODUCT ZELF.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

Niets in deze EULA en in het bijzonder in deze clausule 'Beperking van aansprakelijkheid' poogt aansprakelijkheid uit te sluiten die volgens het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT EN IN AANVULLING OP BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VAN GARANTIE ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL (A) NEST LABS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR GEVOLG-, EXEMPLARISCHE, BIJZONDERE OF INCIDENTELE SCHADE, INCLUSIEF ALLE SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN OF PRODUCTSOFTWARE, ZELFS ALS NEST LABS OP DE HOOGTE WAS OF OP DE HOOGTE HAD MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID TOT ZULKE SCHADE; EN (B) DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEST LABS VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN EN DE PRODUCTSOFTWARE, ZOWEL ONDER CONTRACT ALS ONRECHTMATIG OF ANDERSZINS, HET FEITELIJKE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT U HEEFT BETAALD AAN NEST OF AAN EEN DOOR NEST GEAUTORISEERDE RESELLER VAN HET BETREFFENDE PRODUCT IN DE TWAALF VOORAFGAANDE MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN WORDT NIET VERHOOGD DOOR HET BESTAAN VAN MEER DAN EEN INCIDENT OF CLAIM. NEST LABS WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN NEST VAN DE HAND.

9. Beperkingen van Productsoftware

U erkent dat de Producten en Productsoftware niet zijn gecertificeerd voor rampenbestrijding. U BEGRIJPT DAT DE PRODUCTEN EN DE PRODUCTSOFTWARE GEEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR NOODGEVALLEN ZIJN EN NIET DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDEN GEMONITORD: NEST LABS HOUDT NOODMELDINGEN NIET IN DE GATEN EN STUURT GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS IN GEVAL VAN NOOD. Daarnaast kunnen Nest Customer Care en Ondersteuning niet worden beschouwd als een oplossing om mensen in huis uit levensbedreigende situaties te redden of als vervanging van hulpdiensten. Alle levensbedreigende situaties en noodgevallen moeten worden gemeld bij de juiste hulpdiensten.

Tenzij er nadrukkelijk een 'garantie' is afgegeven, kan Nest Labs geen specifiek energiebesparingsniveau of ander geldelijk voordeel garanderen of beloven als gevolg van het gebruik van de Producten of de Productsoftware of alle bijbehorende functies. Daadwerkelijke energiebesparingen en geldelijke voordelen zijn afhankelijk van factoren waar Nest Labs geen controle over of kennis van heeft. In sommige gevallen kan Nest Labs u door middel van de Productsoftware informatie verstrekken die uniek is voor uw situatie en uw energieverbruik en die aangeeft dat er een mogelijkheid is geld te besparen op uw energierekening als u aanwijzigingen opvolgt of functies van het Product of de Productsoftware inschakelt. We doen dit om u op een mogelijkheid te wijzen gebaseerd op onze analyse en informatie over u en uw huishouden. U erkent dat deze promoties geen garantie zijn voor daadwerkelijke besparingen en u verklaart dat u geen geldelijke of andere vergoedingen van Nest Labs eist indien uw besparingen afwijken.

De Productsoftware geeft u informatie ('Productinformatie') met betrekking tot de producten in uw huis en hun verbinding met andere producten en diensten. Alle Productinformatie wordt verstrekt 'als zodanig' (as is) en 'als beschikbaar' (as available). We kunnen niet garanderen dat de informatie correct en up-to-date is. In kritieke gevallen is toegang tot Productinformatie via de Productsoftware geen vervanging voor directe toegang tot informatie in het huis.

10. Vertouwelijkheid.

Onder 'Vertrouwelijke Informatie' wordt verstaan de Productsoftware en alle andere informatie die aan u wordt verstrekt en die door Nest Labs wordt aangemerkt als vertrouwelijk op het moment dat deze met u wordt gedeeld, hetzij schriftelijk of mondeling, met uitzondering van informatie waarvan u kunt aantonen dat (a) u er eerder al rechtmatig en zonder enige beperking van openbaarmaking van op de hoogte was; (b) de informatie zonder handelen of fout van uw kant algemeen bekend is of wordt in de betreffende sector of het publieke domein; (c) de informatie aan u rechtmatig bekend is gemaakt door een derde partij zonder beperking van openbaarmaking; of (d) de informatie door u onafhankelijk is ontwikkeld zonder toegang tot de Vertrouwelijke Informatie. U moet zich te allen tijde optimaal inspannen voor het behoud en de bescherming van de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie, zowel gedurende de termijn als voor een periode van minstens 3 jaar na beëindiging van deze EULA, met dien verstande dat de broncode die u ontvangt voor altijd vertrouwelijk moet worden gehouden. U mag de Vertrouwelijke Informatie niet openbaar maken, verspreiden of op andere wijze publiceren of communiceren aan een persoon, firma, bedrijf of andere derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest Labs. U mag de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele andere manier gebruiken dan in het kader van de hieronder toegestane activiteiten. U moet Nest Labs onmiddellijk schriftelijk inlichten na ontdekking van enige vorm van ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie of elke andere schending van deze EULA en op elke redelijke manier uw medewerking verlenen aan Nest Labs om de Vertrouwelijke Informatie terug te krijgen en eventueel verder ongeoorloofd gebruikt te voorkomen. Indien u wettelijk verplicht bent Vertrouwelijke Informatie te onthullen moet u voorafgaand aan de onthulling (i) Nest Labs onmiddellijk en voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking op de hoogte brengen om Nest Labs de kans te geven de openbaarmaking aan te vechten, (ii) de bevoorrechte en vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke informatie respecteren en (iii) uw volledige medewerking verlenen aan Nest Labs om de Vertrouwelijke informatie tegen een dergelijke openbaarmaking te beschermen en/of een conservatoir bevelschrift te verkrijgen die de omvang van een dergelijke openbaarmaking en/of het gebruik van de Vertrouwelijke informatie beperkt. Indien zulke bescherming niet wordt verkregen, maakt u de Vertrouwelijke informatie alleen openbaar voor zover nodig om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen.

11. Voor eindgebruikers van de overheid van de Verenigde Staten.

De Productsoftware is een 'commercieel item', zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 1995). Nog specifieker is het 'commerciële computersoftware' en 'commerciële computersoftwaredocumentatie', zoals deze termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 12.212 (september 1995). In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot 227.7202-4 (juni 1995) wordt de Productsoftware uitsluitend aangeboden aan eindgebruikers bij de overheid als een commercieel eindproduct met dezelfde rechten die worden verleend aan alle andere klanten op grond van de hierin genoemde bepalingen en voorwaarden.

12. Exportbeperking.

De Productsoftware en aanverwante technologie vallen onder de Amerikaanse exportwetten en kan ook vallen onder export- en importwetgeving in andere landen. U stemt ermee in zich strikt aan al deze wetten en voorschriften te houden en erkent dat u de verantwoordelijkheid draagt de vereiste autorisatie te bemachtigen om de Productsoftware en aanverwante technologie te exporteren, herexporteren of importeren. U vrijwaart en stelt Nest Labs schadeloos van alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, boetes straffen, kosten en uitgaven (inclusief advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met alle schendingen door u van uw verplichtingen in deze sectie.

13. Toepasselijk recht en locatie.

Rechtbanken in sommige landen zullen het recht van Californië niet toepassen op bepaalde geschillen. Indien u zich in zo'n land bevindt, zal het lokale recht op van toepassing zijn op die geschillen waarop het Californische recht niet van toepassing kan zijn. Voor het overige gaat u ermee akkoord dat deze EULA en alle claims, geschillen of controverses met betrekking tot deze EULA zijn onderworpen aan de wetten van Californië, zonder inachtneming van eventuele conflicten over rechtsprincipes die de toepassing van de wetten van een ander rechtsgebied vereisen. Elke actie of maatregel met betrekking tot deze EULA dient voor te komen in een federale of staatsrechtbank in Santa Clara County in Californië en elke partij schikt zich onherroepelijk naar de jurisdictie en locatie van een dergelijke rechtbank in elk geval van een dergelijke vordering of geschil, met dien verstande dat Nest Labs een gerechtelijk bevel kan aanvragen in elke rechtbank om haar intellectuele eigendom of Vertrouwelijke informatie te beschermen.

14. Overdracht.

Noch de rechten, noch de verplichtingen onder deze EULA kunnen door u worden overgedragen en elke poging tot overdracht komt te vervallen en heeft geen enkel effect.

15 Mededelingen.

Elke mededeling aan u kan worden gedaan via e‑mail op het adres dat u heeft geregistreerd bij Nest Labs.

16 Gedeeltelijke nietigheid.

Indien een bepaling van deze EULA niet afdwingbaar is, wordt een dergelijke bepaling zo aangepast en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van een dergelijke bepaling tot de onder het toepasselijk recht maximaal toegestane mate worden bereikt. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

17. Verklaring van afstand.

Alle verklaringen van afstand door Nest Labs zijn alleen geldig indien schriftelijk. Als door een verklaring van afstand of door nalatigheid Nest Labs in een bepaald geval nalaat een bepaling van deze EULA af te dwingen, kan dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand voor het afdwingen van een andere bepaling of van deze bepaling in elk ander geval.

18. Algemeen.

U aanvaardt de Productsoftware onherroepelijk zodra u het Product of de Productsoftware gebruikt. Nest Labs is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verstrekken van onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten met betrekking tot de Productsoftware. De partijen zijn onafhankelijke contractanten.

U erkent dat de Productsoftware waardevolle handelsgeheimen en merkgebonden informatie van Nest Labs bevat en dat elke daadwerkelijke of dreigende schending van sectie 2 (Beperkingen) van deze EULA resulteert in onmiddellijke en onherstelbare schade waarvoor geldelijke schadeloosstelling onvoldoende compensatie biedt, en dat een gerechtelijk bevel een geschikte oplossing is voor een dergelijke overtreding.

De titels van de secties van deze EULA dienen voor het gemak en kunnen niet worden gebruikt om de EULA te interpreteren.

Tenzij anders bepaald in deze sectie zijn wijzigingen van deze EULA ongeldig, tenzij de wijziging schriftelijk is ingediend en met de hand is ondertekend door de betrokken partijen.

Vragen of aanvullende informatie. Als u vragen heeft over deze EULA neem dan contact op met Nest.