Juridische items

Beperkte garantie

Nest Labs (Europe) Ltd.
Beperkte Garantie
Nest-producten

DEZE BEPERKTE GARANTIE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN VERPLICHTINGEN, EVENALS BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE MOGELIJK OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

UW RECHTEN EN DEZE BEPERKTE GARANTIE
Deze Beperkte Garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. U heeft mogelijk ook andere wettelijke rechten die verschillen per land, regio of rechtsgebied. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid krachtens deze Beperkte Garantie zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. Voor een volledige beschrijving van uw wettelijke rechten moet u de wet- en regelgeving raadplegen die van toepassing is in uw rechtsgebied. U kunt ook contact opnemen met een relevante consumentenadviesorganisatie. Deze Beperkte Garantie vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot de Producten en heeft geen invloed op uw wettelijk voorgeschreven rechten. Deze Beperkte Garantie vormt uitdrukkelijk geen beperking van de wettelijke garantieverplichtingen die aan de verkoper zijn opgelegd. U kunt uw rechten krachtens de wettelijke garantieverplichtingen jegens de verkoper vorderen.

 1. WAT ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE VALT; GARANTIEPERIODE
  Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘Nest Labs’) garandeert de eigenaar van het bijgesloten Nest-product dat het product in deze doos (‘Product’) vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de datum van levering na de oorspronkelijke aankoop in de winkel (de ‘Garantieperiode’). Als het Product gedurende de Garantieperiode niet voldoet aan deze Beperkte Garantie, zal Nest Labs, naar eigen goeddunken (a) een defect Product of onderdeel repareren of vervangen, of (b) de retourzending van het Product accepteren en het bedrag terugbetalen dat daadwerkelijk voor het Product is betaald door de oorspronkelijke koper. Reparatie of vervanging kan worden uitgevoerd met een nieuw of gereviseerd product of nieuwe of gereviseerde onderdelen, naar eigen goeddunken van Nest Labs, voor zover dit wordt toegestaan door de lokale wetgeving in uw rechtsgebied. Als het Product of een onderdeel dat in het Product is opgenomen, niet langer beschikbaar is, kan Nest Labs geheel naar eigen goeddunken het Product vervangen voor een vergelijkbaar product met een vergelijkbare functie. Een Product dat krachtens deze Beperkte Garantie is gerepareerd of vervangen, wordt gedekt door de voorwaarden van deze Beperkte Garantie (a) gedurende negentig (90) dagen vanaf de leveringsdatum van het gerepareerde of vervangen Product of (b), indien de resterende Garantieperiode langer duurt dan negentig (90) dagen, gedurende de resterende Garantieperiode. Deze Beperkte Garantie kan door de oorspronkelijke koper worden overgedragen aan daaropvolgende eigenaren, maar de duur van de Garantieperiode wordt niet verlengd en de dekking van de Beperkte Garantie wordt niet uitgebreid bij een dergelijke overdracht.
 2. RETOURBELEID OP BASIS VAN TEVREDENHEID
  Als u de oorspronkelijke koper van het Product bent en om welke reden dan ook niet tevreden bent met dit Product, mag u het Product in de oorspronkelijke staat binnen dertig (30) dagen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum op eigen kosten retourneren voor een volledige teruggave van het aankoopbedrag.
 3. GARANTIEVOORWAARDEN; HOE U OP GROND VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE EEN VORDERING KUNT INDIENEN
  Alvorens een beroep te doen op deze Beperkte Garantie, moet de eigenaar van het Product (a) Nest Labs op de hoogte brengen van zijn voornemen dat beroep te doen en de vermeende tekortkoming beschrijven door gedurende de Garantieperiode naar nest.com/choose-your-country/support te gaan en (b) voldoen aan de instructies van Nest Labs voor retourleveringen. Nest Labs heeft geen garantieverplichtingen met betrekking tot een geretourneerd Product als Nest Labs naar eigen redelijk goeddunken na onderzoek van het geretourneerde Product vaststelt dat het Product een Niet In Aanmerking Komend Product is (zoals hieronder gedefinieerd). Nest Labs neemt alle kosten voor de retourzending naar de eigenaar voor zijn rekening en zal de standaardverzendkosten die de eigenaar heeft gemaakt, vergoeden, behalve ten aanzien van een Niet In Aanmerking Komend Product, waarvoor alle verzendkosten voor rekening van de eigenaar komen.
 4. WAT NIET ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE VALT
  Deze Beperkte Garantie dekt niet de volgende zaken (gezamenlijk ‘Niet In Aanmerking Komende Producten’): (i) Producten die zijn aangeduid als ‘sample’ (monster, specimen, voorbeeld) of als ‘not for sale’ (niet voor verkoop) of die ‘AS IS’ (als zodanig) zijn verkocht; (ii) Producten die onderhevig zijn geweest aan: (a) aanpassingen, wijzigingen, manipulatie, onjuist onderhoud of onjuiste reparaties; (b) behandeling, opslag, installatie, testen of gebruik in strijd met een Gebruikershandleiding, Plaatsingsrichtlijnen of andere instructies van Nest Labs; (c) misbruik of verkeerd gebruik van het Product; (d) storingen, fluctuaties of onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening of het telecommunicatienetwerk; of (e) gevallen van overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, bliksem, overstromingen, wervelstormen, aardbevingen en orkanen; of (iii) alle hardwareproducten die niet het merk Nest Labs dragen, zelfs als ze zijn verpakt of verkocht met hardware van Nest Labs. Deze Beperkte Garantie dekt geen verbruiksonderdelen, met inbegrip van batterijen, tenzij de schade voortkomt uit materiaal- of fabricagefouten in het Product, of de software (ook als dergelijke verbruiksonderdelen worden verpakt of verkocht bij het product). Nest Labs adviseert alleen bevoegde dienstverleners te gebruiken voor onderhoud of reparaties. Ongeoorloofd gebruik van het Product of de software kan de werking van het Product negatief beïnvloeden en kan deze Beperkte Garantie ongeldig maken.
 5. GARANTIEDISCLAIMER
  BEHALVE ZOALS VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING, WIJST NEST LABS ALLE EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES OF BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET PRODUCT VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, BEPERKT NEST LABS OOK DE DUUR VAN EVENTUELE TOEPASSELIJKE IMPLICIETE GARANTIES OF BEPALINGEN TOT DE DUUR VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.
 6. BEPERKING VAN SCHADEVERGOEDING
  NAAST DE GARANTIEDISCLAIMERS VERMELD IN DEZE BEPERKTE GARANTIE IS NEST LABS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN GEGEVENSVERLIES OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE BEPERKTE GARANTIE OF HET PRODUCT, EN OVERSCHRIJDT DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEST LABS DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE BEPERKTE GARANTIE OF HET PRODUCT, NOOIT HET BEDRAG DAT DAADWERKELIJK VOOR HET PRODUCT IS BETAALD DOOR DE OORSPRONKELIJKE KOPER.
 7. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
  ALS U ERVOOR KIEST DEZE TE GEBRUIKEN, VERSCHAFFEN DE DOOR NEST LABS, INC., EEN AMERIKAANSE PARTNER VAN NEST LABS, AANGEBODEN ONLINE SERVICES (‘SERVICES’) U INFORMATIE (‘PRODUCTINFORMATIE’) MET BETREKKING TOT UW NEST-PRODUCTEN OF ANDERE RANDAPPARATEN DIE VERBONDEN ZIJN MET UW PRODUCTEN (‘RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT’). HET TYPE RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT DAT KAN WORDEN VERBONDEN MET UW PRODUCT, KAN VAN TIJD TOT TIJD WORDEN GEWIJZIGD. ZONDER HET ALGEMENE KARAKTER VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS TE BEPERKEN, WORDT ALLE PRODUCTINFORMATIE VOOR UW GEMAK ALS ZODANIG (‘AS IS’) EN ZOALS BESCHIKBAAR (‘AS AVAILABLE’) AAN U GELEVERD. NEST LABS OF ZIJN PARTNER VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT PRODUCTINFORMATIE BESCHIKBAAR, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN OF DAT PRODUCTINFORMATIE OF GEBRUIK VAN DE SERVICES OF HET PRODUCT UW HUIS VEILIGER ZAL MAKEN. U GEBRUIKT ALLE PRODUCTINFORMATIE, DE SERVICES EN HET PRODUCT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK (EN NEST LABS EN ZIJN PARTNER WIJZEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE HAND) VOOR ALLE VERLIEZEN, AANSPRAKELIJKHEID OF SCHADE, OOK MET BETREKKING TOT UW BEDRADING, INSTALLATIES, STROOMVOORZIENING, HUIS, PRODUCT, RANDAPPARATUUR VAN HET PRODUCT, COMPUTER, MOBIELE APPARAAT EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN HUISDIEREN IN UW HUIS, ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTINFORMATIE, DE SERVICES OF HET PRODUCT. PRODUCTINFORMATIE DIE WORDT GELEVERD DOOR DE SERVICES, IS NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN FEITELIJKE MIDDELEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN DE INFORMATIE. ZO IS BIJVOORBEELD EEN MELDING DIE WORDT VERSTREKT VIA DE SERVICE NIET BEDOELD TER VERVANGING VAN GELUIDSSIGNALEN EN VISUELE INDICATIES THUIS EN OP HET PRODUCT, OF VOOR EEN BEWAKINGSSERVICE VAN DERDEN DIE DE ALARMSTATUS IN DE GATEN HOUDT.
 8. VARIANTEN DIE VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN OP DEZE BEPERKTE GARANTIE
  In bepaalde rechtsgebieden zijn beperkingen voor de duur van een impliciete garantie of bepaalde uitsluitingen niet toegestaan en daarom zijn sommige van de bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing. Indien een rechtbank of bevoegde autoriteit bepaalt dat een van deze beperkingen niet afdwingbaar is, moet de beperking als gewijzigd worden beschouwd voor zover nodig om deze wel afdwingbaar te maken. Als deze wijziging niet mogelijk is, moet de bepaling in kwestie als verwijderd worden beschouwd. Een wijziging of verwijdering heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van deze Beperkte Garantie.
 9. CONTACTGEGEVENS
  U kunt vragen over deze Beperkte Garantie richten aan Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland of aan de geautoriseerde distributeur indien deze wordt vermeld op de verpakking van het product. U kunt ook contact opnemen via https://nest.com/choose-your-country/contact


Garantie van kracht vanaf oktober 2018. Eerder beleid kunt u hier raadplegen.