Juridische items

Servicevoorwaarden

Opmerking: Als je de Nest-apparaten en -services samen met een Google-account gebruikt, zijn de Servicevoorwaarden van Google en deze aanvullende Servicevoorwaarden van Nest van toepassing.


Onze Servicevoorwaarden zijn bijgewerkt op 5 maart 2020.


Nest Labs, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ’Nest’ genoemd) bieden (1) een website voor Nest op www.nest.com en alle bijbehorende sites die zijn gelinkt aan www.nest.com, met inbegrip van de website voor Nest-gebruikersaccounts die toegankelijk is via home.nest.com of www.dropcam.com en de Nest Pro-website die toegankelijk is via pro.nest.com (elk een ’Site’), (2) diensten die toegankelijk zijn via de Sites (’Webapplicaties’), (3) software die naar uw smartphone of tablet kan worden gedownload (’Mobiele applicaties’) en (4) abonnementsdiensten, met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn via de Webapplicaties en Mobiele applicaties (’Abonnementsdiensten’) alle voor gebruik in combinatie met Nest-hardwareproducten (’Producten’) en op andere door Nest mogelijk gemaakte manieren. Sommige Nest-producten en -diensten kunnen samen worden gebruikt of op een manier waardoor ze worden geïntegreerd met Producten en diensten van derden. De term ‘Diensten’ verwijst naar de Sites, Webapplicaties, Mobiele applicaties en Abonnementsdiensten.

Deze Servicevoorwaarden ('Voorwaarden' of 'Overeenkomst') zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Services en Producten. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door. Ze vereisen het gebruik van verplichte bindende arbitrage in plaats van juryrechtspraak of groepsprocessen om geschillen te beslechten. Volg de instructies in het artikel 'Geschillenbeslechting en arbitrage' hieronder als u deze bepaling niet wilt toestaan. De term 'u', zoals gebruikt in deze Voorwaarden, verwijst naar iedere persoon of entiteit die toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Services of Producten en naar iedere persoon of entiteit die een Account maakt (zoals gedefinieerd in artikel 2(a)) en deze Voorwaarden aanvaardt, met inbegrip van Eigenaren, Bevoegde gebruikers (zoals gedefinieerd in artikel 2(b)), en de ouders of verzorgers van Bevoegde gebruikers, zoals van toepassing (zoals beschreven in artikel 1(b)(ii)). Deze Voorwaarden geven u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast kunt u ook andere wettelijke rechten hebben die van jurisdictie tot jurisdictie verschillen. Disclaimers, uitsluitingen, verplichte en bindende arbitrage, beperkingen van wettelijke aansprakelijkheid, schadeloosstelling, afzien van juryrechtspraak en afzien van groepsprocessen onder deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving. In sommige jurisdicties is uitsluiting van impliciete garanties of uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade of andere rechten niet toegestaan. In dergelijke gevallen zijn deze bepalingen in deze Voorwaarden mogelijk niet op u van toepassing.

DEZE VOORWAARDEN ZIJN EEN RECHTSGELDIGE OVEREENKOMST. DOOR ACCEPTATIE VAN DEZE VOORWAARDEN VIA EEN SITE, WEB APP OF MOBIELE APP OF DOOR DE TOEGANG TE VERKRIJGEN TOT EN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN (MET INBEGRIP VAN DE SITES)OF PRODUCTEN, AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN EN GAAT U HIERMEE AKKOORD NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT IN VERBAND MET DE TOEGANG EN GEBRUIK. U VERKLAART DAT U HET RECHT, DE BEVOEGDHEID EN DE CAPACITEIT HEBT (CONFORM SECTIE 1 (b) (ii) HIERONDER) OM DEZE VOORWAARDEN TE AANVAARDEN EN HIERMEE AKKOORD TE GAAN NAMENS UZELF OF DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT. U VERKLAART DAT U CONFORM SECTIE 1 (b)(ii) DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD IN UW JURISDICTIE OF HET LAND WAARIN U WOONACHTIG BENT HEBT BEREIKT OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN OF TOEGANG TE KUNNEN VERKRIJGEN TOT DE DIENSTEN EN PRODUCTEN EN OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN. ALS U DE BEPALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN NIET AANVAARDT, MOET U UW PRODUCTEN LOSKOPPELEN VAN UW ACCOUNT (ZOALS HIERONDER BESCHREVEN) EN DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN STAKEN. ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, STEMT U IN MET AUTOMATISCHE SOFTWARE-UPDATES VAN DE DIENSTEN EN DE MET DE DIENSTEN VERBONDEN PRODUCTEN. INDIEN U HIER NIET MEE INSTEMT, MAG U DE DIENSTEN EN PRODUCTEN NIET GEBRUIKEN. ZOALS HIERONDER BESCHREVEN, WORDEN IN DE SECTIES 4 EN 5 BELANGRIJKE BEPERKINGEN VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN BESCHREVEN, MET NAME IN VERBAND MET VEILIGHEID IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES EN OP KRITIEKE MOMENTEN. LEES DEZE BEPALINGEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN U DEZE ERKENT EN AANVAARDT.

1. Overzicht, toelating, klantenservice, geldigheidsduur en beëindiging

(a) Overzicht en relatie tot andere overeenkomsten. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Diensten en Producten. Uw aankoop van elk Product valt onder de beperkte garantie die bij dat Product wordt geleverd (’Beperkte garantie’) en kan verder zijn onderworpen aan de Algemene Verkoopvoorwaarden. De software die is ingebouwd in het Product (en updates daarvan) (’Productsoftware’) wordt middels de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers gegeven en is onderworpen aan deze overeenkomst. Op bepaalde functies van de Diensten zijn mogelijk aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels van toepassing. Deze worden meegeleverd met de Diensten in verband met dergelijke functies. Alle aanvullende richtlijnen, voorwaarden of regels en het Privacybeleid voor de Privacybeleid voor de Website (’Privacybeleid voor de Website’) en de Privacyverklaring (’Privacyverklaring’) zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Door de Diensten en Producten te gebruiken, stemt u ermee in deze te aanvaarden en na te leven.

(b) Toelating. (i) U mag de Diensten en Producten alleen gebruiken als u wettelijk bekwaam bent tot het aangaan van een bindend contract met Nest kunt aangaan (behoudens het bepaalde in sectie (1)(b)(ii) hieronder),deze Voorwaarden accepteert via een Site, Web-app of Mobiele app of via toegang tot of gebruik van de Diensten of Producten, en uitsluitend als u handelt in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle geldende lokale, regionale/provinciale, nationale en internationale wetten, regels en voorschriften. Alleen personen van 18 jaar en ouder mogen optreden als eigenaars van Nest-accounts. (ii) Als u een Bevoegde gebruiker bent, verklaart en garandeert u dat u ouder bent dan 13 jaar (of gelijkwaardige minimum leeftijd in de jurisdictie waarin u woont), en in het geval u in de leeftijd bent tussen 13 jaar (of gelijkwaardige minimumleeftijd in de jurisdictie waarin u woont) en de meerderjarigheidsleeftijd in de jurisdictie waarin u woont, dat u de Diensten en Producten alleen zult gebruiken onder toezicht van een ouder of voogd die ermee akkoord gaat namens u te zijn gebonden aan deze Voorwaarden. Elk gebruik van of toegang tot de Diensten en Producten door personen onder de leeftijd van 13 jaar (of de gelijkwaardige minimumleeftijd in de jurisdictie waar u woont) is ten strengste verboden en vormt een schending van deze Voorwaarden. De Diensten en Producten zijn niet beschikbaar voor gebruikers voor wie het gebruik van de Diensten en Producten van Nest eerder is verboden.

(c) Klantenservice. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de Producten, de Diensten of deze Voorwaarden, neemt u contact op met Nest. U begrijpt en stemt ermee in dat klantenservice en klantenondersteuning die aangeboden en verstrekt wordt door Nest geen noodhulpdienst, dispatch centrum of een reddingsdienst is voor mensen die thuis of anderszins in gevaar verkeren. NEEM GEEN CONTACT OP MET DE KLANTENSERVICE, KLANTENONDERSTEUNING VAN NEST IN GEVAL VAN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES OF NOODGEVALLEN, MEDISCHE NOODGEVALLEN OF ANDERE NOODGEVALLEN. IN EEN NOODGEVAL MOET U ONMIDDELLIJK CONTACT OPNEMEN MET DE POLITIE, BRANDWEER,112 OF ANDERE PASSENDE NOODHULPDIENSTEN.

(d) Geldigheidsduur en beëindiging. Deze Voorwaarden blijven volledig van kracht zolang u gebruikmaakt van de Diensten of Producten of totdat ze worden beëindigd in overeenstemming met de bepalingen van deze Voorwaarden. Nest kan te allen tijde (i) uw rechten op toegang tot en gebruik van de Diensten opschorten of beëindigen of (ii) deze Voorwaarden ten aanzien van u beëindigen indien Nest te goeder trouw van mening is dat uw gebruik van de Diensten of Producten in strijd is met deze Voorwaarden, inclusief daarin opgenomen richtlijnen, voorwaarden of regels. Indien u een Product overdraagt aan een nieuwe eigenaar, worden uw rechten op het gebruik van de Diensten met betrekking tot dat Product automatisch beëindigd. De nieuwe eigenaar heeft geen recht het Product of de Diensten te gebruiken met uw Account (zoals hieronder beschreven) en moet een aparte Account registreren bij Nest en deze Voorwaarden accepteren.

(e) Effect van de beëindiging. Na beëindiging van deze Voorwaarden komen uw Account en uw recht op het gebruik van de Diensten automatisch te vervallen.

2. Accounts.

(a) Uw Account. Voordat u gebruik kunt maken van de Diensten en bepaalde Producten, moet u zich registreren voor een gebruikersaccount (’Account’) en bepaalde gegevens over uzelf opgeven, zoals gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. U verklaart en garandeert het volgende: (a) alle voor registratie vereiste gegevens die u opgeeft, zijn waarheidsgetrouw en correct; (b) u houdt dergelijke gegevens correct; en (c) uw gebruik van de Diensten en Producten is niet in strijd met enig recht in de VS of andere toepasselijke wet- of regelgeving (u bent bijvoorbeeld niet woonachtig in een land dat een embargo opgelegd heeft gekregen en staat niet geregistreerd als partij waarvoor een verbod of beperking geldt onder de toepasselijke exportwet- en regelgeving). U bent volledig verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de inloggegevens van uw Account en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. U gaat ermee akkoord een 'sterk' wachtwoord (wachtwoord dat een combinatie bevat van hoofdletters en kleine letters, cijfers en symbolen) te gebruiken voor uw Account en uw wachtwoord veilig te bewaren om te voorkomen dat anderen toegang verkrijgen. U stemt ermee in Nest onmiddellijk op de hoogte te brengen van enig onbevoegd gebruik of vermoeden van onbevoegd gebruik van uw Account, of enige andere inbreuk op de beveiliging. Nest is niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit uw nalatigheid te voldoen aan bovenstaande voorschriften.

(b) De natuurlijke persoon die een Account maakt is de ’Eigenaar’ van dit Account en is de Eigenaar van de producten die aan dit Account zijn gekoppeld. Personen die bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot de Producten en Diensten van een Eigenaar zijn ‘Bevoegde gebruikers’. Bevoegde gebruikers kunnen de mogelijkheid hebben om de Diensten te gebruiken en de Producten te bewaken en te controleren (zo kan bijvoorbeeld een Bevoegde gebruiker uw verwarmings- en koelschema wijzigen of uw camera in- of uitschakelen). Bevoegde gebruikers kunnen ook de mogelijkheid hebben om informatie (inclusief persoonlijke informatie) en inhoud te bekijken in alle Producten, Diensten en Werken met Nest-verbindingen van een Eigenaar (zo ontvangt een Bevoegde gebruiker bijvoorbeeld mobiele waarschuwingen of kan deze uw videogeschiedenis bekijken). Bevoegde gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun eigen acties in verband met de Producten en Diensten, maar de Eigenaar gaat hierbij tevens ermee akkoord volledig verantwoordelijk te zijn voor alle acties die door Bevoegde gebruikers worden uitgevoerd in verband met de Producten, de Diensten en het Account van de eigenaar. Als u een Eigenaar bent die een Bevoegde gebruiker uitnodigt of gebruiksmogelijkheden biedt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze Bevoegde gebruiker vervolgens andere Bevoegde gebruikers kan uitnodigen en dezelfde toegangs- en gebruiksmogelijkheden bieden voor uw Producten en Diensten zoals hierboven beschreven. Als gevolg daarvan moet u, als u een Eigenaar bent, alleen die personen die u vertrouwt toegang verlenen tot uw Account, Producten en Diensten.

3. Toegang tot Diensten

(a) Toegang en gebruik. Onder deze voorwaarden verleent Nest u een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht sublicenties te verlenen) om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de Diensten door (i) het gebruik van de Webapplicaties in verband met en uitsluitend ten behoeve van het beheren en controleren van de Producten die u in bezit hebt of waarvoor u gemachtigd bent om deze te beheren en controleren of van het op andere wijze verkrijgen van toegang tot een Dienst die expliciet wordt geleverd door Nest voor uw gebruik (het ’Toegestane doel’), en (ii) het installeren en gebruiken van de Mobiele applicaties uitsluitend op uw eigen mobiele apparaat (bijvoorbeeld iPhone, iPad of Android-smartphone) en uitsluitend voor het Toegestane doel, en (iii) het verkrijgen van toegang tot de Sites uitsluitend voor het Toegestane doel.

(b) Automatische Software-updates. Nest kan van tijd tot tijd correcties, bugfixes, updates, upgrades of andere aanpassingen ontwikkelen ter verbetering van de prestaties van de Diensten en Productsoftware (‘Updates’). Deze Updates worden mogelijk automatisch geïnstalleerd zonder extra aankondiging of verzoek om toestemming. U stemt in met deze automatische updates. Indien u zulke Updates niet wilt ontvangen, is uw enige optie uw Account te beëindigen en te stoppen met het gebruik van de Diensten en het Product. Indien u uw eerder gemaakte Account niet beëindigt, ontvangt u automatisch Updates. U erkent dat het nodig kan zijn om Updates te installeren voor het gebruik van de Diensten en Producten, en u gaat ermee akkoord eventuele Updates die Nest biedt onmiddellijk te installeren. Door de Diensten en Producten te blijven gebruiken, stemt u in met: (i) deze Voorwaarden met betrekking tot de Diensten en Producten en (ii) de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers met betrekking tot bijgewerkte Productsoftware; en (iii) alle wijzigingen of herzieningen die Nest op enig moment aanbrengt in deze Voorwaarden of de Eindgebruiker licentieovereenkomst.

(c) De door Nest verstrekte interface voor Producten en diensten van derden. Na verloop van tijd kan Nest u de mogelijkheid bieden om Producten en Diensten te koppelen aan een of meerdere Producten en diensten van derden, door middel van gebruik van de Diensten, bijvoorbeeld via het 'Works with Nest'-platform (‘Producten en diensten van derden’). U bepaalt zelf of u wilt werken met Producten en diensten van derden en welke Producten en diensten van derden u wilt gebruiken. De koppeling vereist uw uitdrukkelijke toestemming en autorisatie, en u kunt deze op elk moment weer intrekken. Nadat u toestemming hebt verleend voor het gebruik van een product en dienst van een derde, gaat u ermee akkoord dat Nest informatie uitwisselt en gegevens controleert met betrekking tot u en uw producten, inclusief persoonlijke gegevens, om de door u toegestane koppeling mogelijk te maken. Zodra deze informatie is gedeeld met een product of dienst van een derde is hierop het privacybeleid van die derde van toepassing en niet de privacydocumentatie van Nest. U erkent en stemt ermee in dat Nest geen verklaring of garantie verstrekt voor de kwaliteit of veiligheid van producten of diensten of de interface van Producten en Diensten van derden. Dienovereenkomstig is Nest niet verantwoordelijk voor uw gebruik van een product of dienst van een derde of enig persoonlijk letsel, overlijden, zaakschade (waaronder, zonder enige beperking, uw woning) of ander letsel of verlies dat optreedt als gevolg van of in verband met uw gebruik van producten of diensten van derden. Bij vragen over Producten en diensten van derden dient u contact op te nemen met die derde.

(d) Bepaalde materialen kunnen worden weergegeven of uitgevoerd op de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische gegevens, artikelen, foto's, video, afbeeldingen en illustraties (’Inhoud’). De Inhoud omvat tevens informatie die u en andere gebruikers aan ons verstrekken tijdens het gebruik van de Diensten (gezamenlijk ’Gebruikersinzendingen’), die we kunnen gebruiken om de Diensten te leveren, onderhouden en verbeteren. Bepaalde inhoud kan zichtbaar zijn voor anderen (de Dienst stelt u bijvoorbeeld in staat om video-inhoud te uploaden, plaatsen of op andere wijze te delen). U kunt ook feedback, opmerkingen, vragen of andere informatie plaatsen op de Sites. U bent zelf verantwoordelijk voor alle Inhoud die u uploadt, plaatst, mailt, overdraagt of anderszins verspreidt tijdens het gebruik van of in verband met de Diensten, of die u op een andere manier bijdraagt aan de Diensten; u verklaart en garandeert dat u beschikt over de benodigde rechten om dit te doen en op de wijze waarop u deze bijdrage levert; en u licentieert aan Nest alle octrooien, handelsmerken, bedrijfsgeheimen, auteursrechten of andere eigendomsrechten in en voor dergelijke Inhoud voor publicatie op de Dienst overeenkomstig deze Voorwaarden. U houdt zich aan alle regels betreffende auteursrecht, regels betreffende handelsmerken, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in Inhoud waartoe u toegang verkrijgt via de Diensten en u stemt ermee in geen Inhoud of inzendingen van derden of andere eigendomsrechten waarover u niet beschikt te gebruiken, kopiëren, reproduceren, wijzigen, vertalen, publiceren, distribueren, uploaden, licentiëren, verkopen, uit te zenden, over te dragen, uit te voeren, weer te geven of anderszins te exploiteren voor welk doel dan ook: (i) zonder de expliciete schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren, en (ii) op enige wijze die het recht van derden schendt. Nest behoudt zich te allen tijde het recht voor Inhoud van de Diensten te verwijderen, ongeacht de reden hiervoor (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontvangst van vorderingen of beschuldigingen van derden of autoriteiten in verband met dergelijke Inhoud of indien we vermoeden dat u zich niet aan het bepaalde in de onmiddellijk hieraan voorafgaande zin hebt gehouden) of zonder enige opgaaf van reden.

(e) Bepaalde beperkingen. Op de aan u verleende rechten in deze Voorwaarden zijn de volgende beperkingen van toepassing: (i) u stemt ermee in de Diensten of Producten niet in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, over te dragen, te verspreiden, te hosten of anderszins commercieel te exploiteren; (ii) u gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Diensten of Producten te wijzigen, te demonteren, te decompileren, er afgeleide werken van te maken of er reverse engineering op uit te voeren; (iii) u stemt ermee in geen toegang tot de Diensten of Producten te verkrijgen om een gelijksoortige of concurrerende dienst of product te bouwen; (iv) tenzij uitdrukkelijk vermeld, mag geen enkel deel van de Dienst of Product kan worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook; (v) u stemt ermee in geen computervirussen, wormen of enige software die is bedoeld om schade toe te brengen aan of wijzigingen aan te brengen in een computer of communicatienetwerk, computer, mobiel handapparaat, data, de Diensten, het Product, de Software of enig ander systeem, apparaat of eigendom te uploaden, verzenden of distribueren; (vi) u stemt ermee in niet te proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot de servers of netwerken die zijn verbonden met de Diensten of de werking hiervan te verstoren of onderbreken, of enige voorschriften, beleidslijnen en procedures van dergelijke netwerken te schenden; (vii) u stemt ermee in geen toegang te verkrijgen (of te proberen toegang te verkrijgen) tot enige Diensten via andere middelen dan de interface die door Nest wordt geleverd; en (viii) u stemt ermee geen vermeldingen met betrekking tot eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en handelsmerken) die mogelijk zijn opgenomen in of worden weergegeven in verband met de Diensten of Producten te verwijderen, onleesbaar te maken of te wijzigen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elke toekomstige release, update of andere toevoeging aan de functionaliteit van de Diensten.

(f) Open source. Bepaalde onderdelen met codes van onafhankelijke derden kunnen zijn opgenomen in de Webapplicaties en/of Mobiele applicaties en vallen onder de GNU General Public License (‘GPL’) of andere open source-licenties (‘Open source-software’). De open source-software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden van de licentie die hoort bij dergelijke open source-software. Niets in deze Voorwaarden beperkt of vervangt uw rechten volgens de voorwaarden van alle toepasselijke licentieovereenkomsten voor eindgebruikers van de open source-software. Niets in deze Voorwaarden beperkt met name uw recht om open source-software waarop de voorwaarden van de GPL van toepassing zijn te kopiëren, te wijzigen en te verspreiden.

(g) Privacy. Neem de onderstaande paragraaf 4(m), Privacybeleid voor Nest-websites en de Privacyverklaring voor Producten en Diensten van Nest door. Deze documenten beschrijven praktijken met betrekking tot de informatie die Nest kan vergaren van gebruikers van de Producten en Diensten, met inbegrip van alle Inhoud of Gebruikersinzendingen.

(h) Beveiliging. Nest vindt de integriteit en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk. We streven ernaar om geschikte beveiligingsmaatregelen te implementeren. Nest kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen onze beveiligingsmaatregelen te omzeilen of uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor oneigenlijke doeleinden. U erkent dat u uw persoonlijke gegevens op eigen risico verstrekt.

(i) Aanpassing. Nest behoudt zich het recht voor de Diensten of enig onderdeel daarvan te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat Nest niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor een wijziging, schorsing of beëindiging van de Diensten of een onderdeel daarvan.

(j) Toegang buiten bepaalde landen. Hoewel de Sites wereldwijd toegankelijk zijn, zijn de Producten en Diensten die worden aangeboden op de Sites niet beschikbaar voor iedereen of in alle landen. Indien u ervoor kiest de Sites te bezoeken buiten een op deze lijst vermeld land (’Doelland’), doet u dit op eigen initiatief en bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van het toepasselijk recht in uw land. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Sites niet is ontworpen voor gebruik buiten een Doelland en dat sommige, of alle, functies van de Sites mogelijk niet werken of geschikt zijn voor gebruik buiten een Doelland. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaardt Nest geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies veroorzaakt door uw toegang tot of het gebruik van de Sites buiten een Doelland. U bent onderworpen aan deze Voorwaarden, ongeacht de locatie waar vandaan u de Sites of de Diensten gebruikt.

4. Overeengekomen gebruik en beperkingen van Diensten en Producten van Nest

(a) Bedoeld gebruik van Diensten van Nest. De Diensten zijn bedoeld voor toegang tot en gebruik van niet-tijdkritische informatie en bediening van de Nest-producten. Hoewel we streven naar een zo hoog mogelijke betrouwbaarheid en beschikbaarheid, zijn ze niet bedoeld om altijd 100% betrouwbaar en beschikbaar te zijn. De Diensten hebben te maken met sporadische onderbrekingen en storingen vanwege een verscheidenheid aan factoren waarover Nest geen controle heeft, zoals onder andere het functioneren van de wifi-verbinding, de bereikbaarheid van de dienstverlener en de betrouwbaarheid van mobiele meldingen en mobiele providers. U erkent deze beperkingen en gaat ermee akkoord dat Nest niet verantwoordelijk is voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt door storingen in of vertragingen bij de Diensten.

(b) Geen veiligheid in levensbedreigende situaties of gebruik van Producten en Diensten op kritieke momenten. U erkent en accepteert dat de Producten en Diensten, zelfstandig of in combinatie met Producten of Diensten van Derden, niet zijn gecertificeerd voor rampenbestrijding, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd en gecertificeerd door Nest als geactiveerd voor centrale station monitoring via een professionele centrale station monitoring faciliteit (’Pro Monitoring Enabled Nest Producten’). Nest geeft geen garantie of verklaring dat het gebruik van Producten (inclusief en zonder beperkingen elk Pro Monitoring Enabled Nest Product) of Diensten van Derden het veiligheidsniveau beïnvloedt of verbetert. U BEGRIJPT DAT MET UITZONDERING VAN PRO MONITORING ENABLED NEST PRODUCTEN, DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, AL DAN NIET ZELFSTANDIG OF IN COMBINATIE MET PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, GEEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR NOODGEVALLEN ZIJN EN NIET DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDEN GEMONITORD. BOVENDIEN BEGRIJPT U DAT NEST IN GEEN GEVAL NOODMELDINGEN NIET IN DE GATEN HOUDT EN GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUURT IN GEVAL VAN NOOD.

(c) Centrale station monitoring voor Pro Monitoring Enabled Nest Producten. Voor Pro Monitoring Enabled Nest Producten kunt u kiezen voor de optie van een plan professionele centrale monitoring van een derde-dienstverlener (de ’Monitoring derde-dienstverlener’) voor de professionele monitoring en gerelateerde noodhulpberichten en melding bij de noodhulpdiensten (’Pro Monitor’). U begrijpt en stemt ermee in dat als u kiest voor een Pro Monitoring plan, u een directe overeenkomst aangaat met de Monitoring dienstverlener voor het verstrekken van Pro Monitoring; u gaat geen overeenkomst aan met Nest betreffende Pro Monitoring en Nest voorziet niet in Pro Monitoring. Bovendien begrijpt u dat de Monitoring dienstverlener en Nest onafhankelijk optredende bedrijven zijn. Er bestaat geen wettelijke partnerschap, agentschapsrelatie, joint venture, werknemer/werkgever relatie, master/servant relatie of andere soortgelijke wettelijke relatie tussen de Monitoring dienstverlener en Nest, en de Monitoring dienstverlener is geen onderaannemer van Nest. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT PRO MONITORING ALLEEN WERKT MET PRO MONITORING ENABLED NEST PRODUCTEN. GEBRUIK PRO MONITORING NIET MET PRODUCTEN DIE AL DAN NIET GEMAAKT OF VERKOCHT WORDEN DOOR NEST, MAAR DIE GEEN PRO MONITORING ENABLED PRODUCTEN ZIJN.

(d) Vergunningen en registratie voor Pro Monitoring. Sommige lokale overheden hanteren verschillende vereisten inzake vergunningen en registratie voor het gebruik van Pro Monitoring Producten. Zonder de vereiste vergunning of registratie, mogen noodhulpdiensten niet reageren op verzoeken van Pro Monitoring derde-dienstverleners voor het uitzetten van hulpdiensten, en/of kunnen betreffende overheden u boetes en/of straffen opleggen. U begrijpt en stemt ermee in dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor het verkrijgen, handhaven en verlengen van alle vergunningen en registraties die door lokale overheden vereist kunnen worden in geval u kiest voor inschrijving voor een plan voor Pro Monitoring van de Producten. Bovendien stemt u ermee in dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor alle boetes of straffen die aan u kunnen worden opgelegd vanwege het feit dat u de toepasselijke vergunningen of registraties niet hebt verkregen, gehandhaafd of verlengd.

(e) Betrouwbaarheid van Diensten. U erkent dat de Diensten, met inbegrip van toegang op afstand en mobiele meldingen, niet 100% vrij zijn van fouten, 100% betrouwbaar en 100% beschikbaar zijn. Correct functioneren van de Diensten hangt onder andere af van de datatransmissie via uw wifi-netwerk, geactiveerde draadloze apparatuur (zoals een telefoon of tablet) en breedband internetverbinding of optionele cellulaire back-up dienst, waarvoor noch Nest, noch een draadloze of gegevensdrager verantwoordelijk is, en die onderbroken, vertraagd, geweigerd of anderszins beperkt kan worden om verschillende redenen, waaronder onvoldoende dekking, stroomstoringen, beëindiging van de dienst of toegang, natuurlijke omstandigheden, storingen, niet-betaling van toepasselijke bijdragen en kosten, niet-beschikbaarheid van de radiofrequentie kanalen, systeemcapaciteit, upgrades, reparaties of reallocaties en prioritaire toegang voor noodhulpdiensten in geval van rampen of noodgevallen (gezamenlijk ’Dienstonderbrekingen’). U begrijpt dat de Dienstonderbrekingen kunnen leiden tot onbetrouwbaarheid of niet-beschikbaarheid van de diensten voor de duur van de Dienstonderbrekingen. We kunnen en zullen niet garanderen wanneer of dat u op enig moment meldingen ontvangt. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NIET OP DE DIENSTEN REKENT VOOR HULP IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES OF OP KRITIEKE MOMENTEN. MOBIELE MELDINGEN MET BETREKKING TOT DE STATUS EN HET ALARM OP UW NEST-PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND INFORMATIEF BEDOELD: ZE ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN WAARSCHUWINGSSYSTEEM VOOR NOODGEVALLEN DAT DOOR EEN DERDE PARTIJ WORDT GEMONITORD. Nest is niet in staat u specifieke informatie te bieden over een situatie in uw huis of ergens anders. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is uzelf te informeren over hoe u moet reageren op noodsituaties in het algemeen en hoe u moet reageren in overeenstemming met uw specifieke situatie.

(f) Dienstonderbrekingen: geen terugbetaling of korting. De Diensten kunnen tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort uit veiligheidsoverwegingen of vanwege systeemstoringen, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden of andere omstandigheden. U gaat ermee akkoord dat u geen recht hebt op enige restitutie of korting naar aanleiding van dergelijke schorsingen. Nest biedt geen specifieke garantie voor uptime van de Diensten.

(g) Systeemvereisten. De Diensten zijn niet toegankelijk zonder: (i) een werkend wifi-netwerk in uw woning dat is gepositioneerd om op betrouwbare wijze te communiceren met de Producten; (ii) een Account; (iii) een geactiveerd en ondersteund mobiele apparaat, zoals een telefoon of tablet (vereist voor sommige kenmerken en functies van de Dienst); (iv) altijd beschikbaar breedbandinternet in uw woning met voldoende bandbreedte om Producten die u gebruikt te ondersteunen; en (v) andere systeemelementen die kunnen worden gespecificeerd door Nest. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over alle vereiste elementen beschikt en dat deze compatibel zijn en correct geconfigureerd. U erkent dat de Diensten mogelijk niet werken zoals beschreven, wanneer niet aan de vereisten is voldaan of systeemelementen niet compatibel zijn. Als u de vereiste systeemelementen wijzigt, vervangt, verplaatst of anderszins verandert, is het uw uitsluitende taak en verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze compatibel zijn en correct zijn geconfigureerd met de Producten en Diensten. Daarnaast erkent u dat Nest mogelijk Bluetooth kan activeren op uw smartphone of tablet, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om een goede werking van de Diensten te bevorderen, communicatie mogelijk te maken met Nest-producten die met hetzelfde Nest-account zijn verbonden en bepaalde functies te bieden (zoals externe uitschakeling van een rook- of CO-melder op Nest Protect).

(h) Cellulaire back-up in geval van wifi-storing. In geval van een storing in uw wifi-netwerk of internetverbinding thuis, kunnen de Diensten onbetrouwbaar of niet beschikbaar zijn voor de duur van de dienstonderbreking. Als u hebt ingeschreven voor Pro Monitoring, betekent dit dat de Monitoring derde-dienstverlener de alarmsignalen van uw Pro Monitoring Enabled Nest Producten misschien niet ontvangt en geen Pro Monitoring en berichten kan doorgeven aan noodhulpdiensten in geval van een feitelijk noodgeval. Bovendien kunnen kenmerken en functies van de Producten en Diensten niet beschikbaar zijn op uw Mobiele app tijdens de Dienstonderbreking. U kunt als optie kiezen voor een cellulair back-upplan (‘Cellulaire back-up’) die de connectiviteit helpt verbeteren in geval van een Dienstonderbreking en die de onderbreking van de Diensten (inclusief Pro Monitor) en toegang tot verschillende kenmerken en functies van uw Producten en Diensten op uw Mobiele app reduceert.

(i)Energiebesparingen en andere voordelen. Tenzij er nadrukkelijk een ’garantie’ is afgegeven, kan Nest geen specifiek energiebesparingsniveau of ander geldelijk voordeel garanderen of beloven als gevolg van het gebruik van de Producten of de Diensten of alle bijbehorende functies. Daadwerkelijke energiebesparingen en geldelijke voordelen zijn afhankelijk van factoren waar Nest geen controle over of kennis van heeft. In sommige gevallen kan Nest u door middel van de Diensten informatie verstrekken die uniek is voor uw situatie en uw energieverbruik, en die aangeeft dat er een mogelijkheid is geld te besparen op uw energierekening als u aanwijzingen opvolgt of functies van het Product of de Diensten inschakelt. We doen dit om u op een mogelijkheid te wijzen, gebaseerd op onze analyse en informatie over u en uw huishouden. U erkent dat deze promoties geen garantie zijn voor daadwerkelijke besparingen en u verklaart dat u geen geldelijke of andere vergoedingen van Nest eist indien uw besparingen afwijken.

(j) De Diensten geven u informatie (’Productinformatie’) met betrekking tot de Producten in uw huis en hun verbinding met andere producten en diensten. Alle Productinformatie wordt verstrekt in de vorm waarin deze beschikbaar en/of voorradig is. We kunnen niet garanderen dat de informatie correct en up-to-date is. In kritieke gevallen is toegang tot Productinformatie via de Diensten geen vervanging voor directe toegang tot informatie in het huis.

(k) Alle informatie die openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden via de Diensten valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie (of van wiens Account) de Inhoud afkomstig is, en Nest is niet aansprakelijk voor fouten of omissies in Inhoud. Nest kan de identiteit van andere gebruikers waarmee u in contact komt tijdens het gebruik van de Diensten niet garanderen. We kunnen evenmin de authenticiteit garanderen van gegevens die gebruikers of verkopers over zichzelf kunnen verstrekken. U erkent dat alle Inhoud waartoe u toegang krijgt bij het gebruik van de Diensten voor uw eigen risico is en dat u zelf verantwoordelijk bent voor schade of verlies aan een partij als gevolg van deze toegang. We hebben geen invloed op en geen verplichting om actie te ondernemen met betrekking tot hoe u de Inhoud interpreteert en gebruikt of welke actie u kunt ondernemen als gevolg van te zijn blootgesteld aan de Inhoud. U vrijwaart ons hierbij van alle aansprakelijkheid betreffende het al dan niet verkrijgen van Inhoud via de Diensten.

(l) U garandeert, verklaart en stemt ermee in dat u geen Inhoud bijdraagt of anderszins gebruikmaakt van de Diensten of Producten op een wijze die (i) inbreuk maakt op of een schending vormt van de rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten, rechten van publiciteit of privacy of andere rechten van derden; (ii) in strijd is met enige wetten, statuten, voorschriften of verordeningen of anderszins onwettig is; (iii) schadelijk, frauduleus, bedrieglijk, bedreigend, beledigend, treiterend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; (iv) een andere persoon of entiteit afbeeldt, met inbegrip van, zonder enige beperking, enige werknemer of vertegenwoordiger van Nest; (v) een virus, Trojaans paard, worm, tijdbom of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's bevat; (vi) de veiligheid van uw Nest-account of het Account van iemand anders in gevaar brengt (bijvoorbeeld door iemand anders in staat te stellen zich bij de Diensten aan te melden als u); (vii) probeert, op welke manier dan ook, het wachtwoord, account, producten, apparaten, systemen of andere beveiligingsinformatie van andere gebruikers of derden te verkrijgen of hiertoe toegang te verkrijgen; (viii) inbreuk maakt op de beveiliging van een computernetwerk of de wachtwoorden of versleutelingscodes voor beveiliging kraakt; (ix) Maillist, Listserv of enige vorm van auto-responder of ’spam’ uitvoert op de Diensten of enige processen die de goede werking van de Diensten verstoren (met inbegrip van het onredelijk zwaar belasten van de infrastructuur van de Diensten); (x) een aanzienlijk deel van de Inhoud kopieert of opslaat; of (xi) de broncode of de onderliggende ideeën of informatie van of met betrekking tot de Diensten probeert te verkrijgen door decompilatie reverse engineering of anderszins, (xii) netwerkcapaciteit of functie denigreert of verstoort, of (xiii) zich inlaat met monitoring op afstand om professionele medische hulp te verstrekken aan een persoon, inclusief en zonder beperkingen, in een gezondheidszorginstelling en begeleid wonen omgeving.

(m) Wetgeving inzake Privacy en Gegevensbescherming. Nest Producten en Diensten zijn hoofdzakelijk bedoeld voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik. Gegevensbescherming en privacywetten in uw land kunnen echter bepaalde verantwoordelijkheden inhouden voor u en uw gebruik van de Producten en Diensten. Voor bepaalde video-, audio- en gezichtsherkenningsgegevens die u als Eigenaar of Bevoegde gebruiker verzamelt als onderdeel van uw gebruik van de Producten en Diensten (bijvoorbeeld video- en audiosignalen en -gegevens van Nest Cam), bent u de gegevensverantwoordelijke en is Nest de verwerker van deze gegevens, volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring van Nest Producten en Services. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is (en niet die van Nest) om te voldoen aan alle toepasselijke wetten wanneer u de producten en Diensten gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) alle wetten met betrekking tot de opname of het delen van video- of audio-inhoud die derden of openbare plaatsen omvatten, of (ii) de wetten die kennisgeving aan of toestemming van derde partijen, of toestemming of expliciete toestemming van derde partijen met betrekking tot het gebruik van Dropcam/Nest Cam vereisen. In de Privacyverklaring van Nest Producten en Services wordt uitdrukkelijk vermeld wanneer Nest fungeert als een verwerker van gegevens die u via zijn Producten en Diensten heeft verzameld. In deze gevallen streeft Nest ernaar (i) uitsluitend gegevens te verwerken op uw instructie; (ii) ervoor te zorgen dat de personen die van ons toestemming hebben om uw gegevens namens u te verwerken, vertrouwelijkheid naleven; (iii) uitsluitend derde-dienstverleners (subverwerkers) te gebruiken die een gelijk niveau van bescherming bieden zoals hierin uiteengezet; (iv) uitsluitend een nieuwe derde-dienstverleners (subverwerker) aan te stellen nadat Nest hierover een kennisgeving heeft gepost op de onderstaande website en u tien (10) kalenderdagen de tijd heeft gegeven bezwaar te maken nadat de kennisgeving is gepost. In het geval dat u bezwaar maakt, zal Nest alle redelijke stappen ondernemen om uw bezwaar op te lossen. Indien niet binnen vijf (5) dagen een oplossing overeen wordt gekomen, zal Nest na dit proces de aanstelling van de derde-dienstverlener voortzetten. U heeft dan de mogelijkheid uw gebruik van Producten en Diensten te beëindigen zonder hiervoor een boete te moeten betalen. De lijst van subverwerkers van Nest vindt u hier. U bent ervoor verantwoordelijk de website regelmatig te controleren op updates; (v) voor zover van toepassing en mogelijk, u te helpen met verzoeken omtrent uw individuele rechten of andere nalevingsverplichingen; en (vi) na beëindiging uw gegevens te verwijderen of retourneren.

(n) Installatie, testen en gebruik. Het installeren en gebruiken van de Producten en Diensten volgens de toepasselijke handleiding en instructies is uw verantwoordelijkheid. ALS EEN PRODUCT NIET CORRECT IS GEÏNSTALLEERD, OF ALS EEN PRODUCT OF EEN SENSOR DAARVAN ZICH BUITEN DE DETECTIEZONE BEVINDT OF GEHINDERD OF GEBLOKKEERD WORDT DOOR MUREN, MEUBELS, PERSOONLIJKE BEZITTINGEN OF ANDERE DINGEN, KUNNEN ER VALSE ALARMEN OF DETECTIEFOUTEN OPTREDEN; het is uw verantwoordelijkheid om de Producten te testen na installatie om er zeker van te zijn dat de Producten (en alle gerelateerde sensoren, componenten en randapparatuur) werken en communiceren zoals bedoeld en volgens ontwerp en vervolgens de producten na installatie geregeld te testen en onderhouden.

(o) Controleer geregeld de batterijen. Het is uw verantwoordelijkheid om indien nodig de batterijen van het Product te vervangen. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE PRODUCTEN NIET FUNCTIONEREN OF NIET GOED FUNCTIONEREN ALS DE BATTERIJEN VERVANGEN MOETEN WORDEN; CONTROLEER DIT GEREGELD.

(p) Rook- en koolmonoxidedetectoren. NEST GARANDEERT EN VERKLAART NIET DAT ROOK- EN/OF KOOLMONOXIDEDETECTOREN DIE GEMAAKT OF VERKOCHT WORDEN DOOR NEST EEN BRANDALARMSYSTEEM VORMEN OF VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN EEN STAATS- OF LOKALE WET, CODE, VERORDENING, BEVOEGDE AUTORITEIT OF SECTORNORM, ZOALS NFPA 72. U BENT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR NALEVING VAN VEREISTEN VAN ELKE STAATS-, LOKALE WET, CODE, VERORDENING, BEVOEGDE AUTORITEIT OF SECTORNORM DIE VAN TOEPASSING KAN ZIJN OP DE INSTALLATIES, HET GEBRUIK OF DIENST VAN EEN ROOK- EN/OF KOOLMONOXIDEDETECTOR DIE GEMAAKT OF VERKOCHT IS DOOR NEST.

(q) Smart apparatuur normen/gebruik alleen Nest gecertificeerde Producten of diensten van derden. De producten kunnen verschillende open of gebruikelijk beschikbare standaards of middelen gebruiken om te communiceren en werken met smart of verbonden apparatuur die gelijktijdig worden gebruikt door andere systemen of diensten die niet door Nest zijn gemaakt, inclusief wifi, Bluetooth en IP-apparatuur. SMART, VERBONDEN OF ANDERE APPARATUUR EN GERELATEERDE DIENSTEN (‘PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN’) DIE NIET DOOR NEST ZIJN AANGEMERKT ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN KUNNEN NIET FUNCTIONEREN MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN, OF KUNNEN BEPERKTE KENMERKEN EN FUNCTIES HEBBEN, ZELFS ALS DEZE ZIJN ONTWORPEN, GESPECIFICEERD OF VERHANDELD OM TE FUNCTIONEREN MET DEZELFDE OF SOORTGELIJKE STANDAARDS OF MIDDELEN VOOR COMMUNICATIE; U STEMT ERMEE IN ALLEEN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN TE GEBRUIKEN DIE DOOR NEST ZIJN AANGEMERKT ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN; BOVENDIEN STEMT U ERMEE IN DAT NEST NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR, EN VRIJWAART EN VERGOEDT U HIERBIJ NEST VOOR EN TEGEN ALLE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADE, LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT, IN VERBAND MET OF VEROORZAAKT DOOR ENIGE POGING TOT VERBINDEN, OF UW VERBINDING EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE NIET GECERTIFICEERD ZIJN DOOR NEST ALS COMPATIBEL MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

(r) Nest Pro-vinder. Nest heeft een service waarmee potentiële klanten een Nest Pro bij hen in de buurt kunnen vinden die een Product kan installeren ('Nest Pro-vinder'). Als u zich registreert als Nest Pro, moet u er rekening mee houden dat Nest gebruikmaakt van algoritmen om Nest Pro's weer te geven en te rangschikken in de Nest Pro-vinder op basis van bepaalde factoren, zoals beoordelingen, de recentheid van beoordelingen en de afstand tussen uw vestiging en de potentiële klant.

5. Beperkingen van Diensten van Nest vanwege derden.

(a) Algemeen. Diensten van Nest zijn afhankelijk van of werken samen met Producten en diensten van derden. Nest heeft geen controle over deze Producten en diensten van derden maar hun functioneren kan van invloed zijn op, of worden beïnvloed door, het gebruik en de betrouwbaarheid van de Diensten van Nest. U erkent en gaat akkoord met het volgende: (i) gebruik en beschikbaarheid van de Diensten is afhankelijk van externe productleveranciers en dienstverleners; (ii) deze Producten en diensten van derden functioneren mogelijk niet altijd 100% en kunnen van invloed zijn op het functioneren van de Diensten van Nest; en (iii) Nest is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van het functioneren van deze Producten en diensten van derden.

(b) Door Nest gebruikte externe dienstverleners. U erkent dat Nest gebruikmaakt van externe dienstverleners voor een aantal aspecten van de Diensten, zoals bijvoorbeeld gegevensopslag, cellulaire back-up, synchronisatie en communicatie via Amazon Web Services en meldingen op mobiele apparaten via leveranciers van mobiele besturingssystemen en mobiele providers. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U NIET OP DE DIENSTEN REKENT VOOR HULP IN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIES OF OP KRITIEKE MOMENTEN. BOVENDIEN, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, STEMT U ERMEE IN DERDE-DIENSTVERLENERS TE VRIJWAREN EN TE VERGOEDEN TEGEN EN VOOR ALLE AANSPRAKELIJKHEID, SCHADE OF VERLIES VAN ENIGERLEI AARD OF SOORT, PERSOONLIJK LETSEL OF OVERLIJDEN VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

(c) Apparatuur, ISP en Mobiele provider. U erkent dat de beschikbaarheid van de Diensten afhankelijk is van het volgende: (i) uw computer, mobiele apparaat, bekabeling in uw huis, uw wifi-netwerk en andere aanverwante apparatuur (’Apparatuur’); (ii) uw internetprovider (’ISP’); en (iii) de provider van uw mobiele apparaat (’Mobiele provider’). U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die in rekening worden gebracht door uw ISP en Mobiele provider in verband met uw gebruik van de Diensten. U erkent ook dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke overeenkomsten, algemene voorwaarden/dienstvoorwaarden en ander beleid van uw ISP en Mobiele provider.

**(d) Producten en diensten van derden die samenwerken met de Diensten van Nest. Nest kan u de mogelijkheid bieden koppelingen tot stand te brengen met Producten en diensten van derden, bijvoorbeeld via het 'Works with Nest'-platform. Hoewel het 'Works with Nest'-platform wordt aangeboden door Nest, erkent u dat Producten en diensten van derden die u koppelt aan uw Account of interface geen Producten en Diensten van Nest zijn en u erkent en gaat ermee akkoord dat Nest geen controle heeft over en dat deze Voorwaarden niet van toepassing zijn op Producten en diensten van derden. Op het gebruik van Producten en diensten van derden zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing die door de desbetreffende derde worden gebruikt. U erkent en stemt ermee in dat Nest geen verklaring of garantie verstrekt met betrekking tot de veiligheid van producten of diensten van derden. Dienovereenkomstig is Nest niet verantwoordelijk voor uw gebruik van een product of dienst van een derde of enig persoonlijk letsel, overlijden, zaakschade (waaronder, zonder enige beperking, uw woning) of ander letsel of verlies dat optreedt als gevolg van of in verband met uw gebruik van producten of diensten van derden. Bij vragen over Producten en diensten van derden dient u contact op te nemen met die derde. ** PLEASE NOTE THIS SECTION IS NOT LISTED IN THE SOURCE. SECTION NUMBER (d) IS ALSO USED TWICE IN THE DUTCH SO PERHAPS THIS SECTION NEEDS TO BE DELETED? (d) App-winkels. U erkent en gaat ermee akkoord dat de beschikbaarheid van de Mobiele applicaties afhankelijk is van de websites van derden waar u de Mobiele applicaties kunt downloaden, zoals bijvoorbeeld de App Store van Apple en Google Play Store voor Android-applicaties (allebei een ‘App-winkel’). U erkent dat deze Voorwaarden van kracht zijn tussen u en Nest en niet gelden voor een App-winkel. Elke App-winkel kan zijn eigen voorwaarden hebben waarmee u akkoord moet gaan voordat u Mobiele applicaties kunt downloaden. U gaat ermee akkoord dat u moet voldoen aan dergelijke voorwaarden van de App-winkel en dat uw licentie afhangt van uw naleving ervan. Voor zover dergelijke andere voorwaarden van een App-winkel minder restrictief zijn dan, of in strijd zijn met, de bepalingen van deze Voorwaarden, gelden de in hogere mate beperkende en tegenstrijdige bepalingen uit deze Voorwaarden.

(e) Links naar websites en verwijzingen van derden. De Sites kunnen links bevatten naar andere websites die worden beheerd door derden (‘Websites van derden’) evenals verwijzingen naar externe leveranciers (‘Aangewezen verkopers’). We hebben geen controle over dergelijke Websites van derden en Aangewezen verkopers. Nest biedt deze links en verwijzingen uitsluitend aan voor uw gemak. Nest beoordeelt, monitort, onderschrijft of vertegenwoordigt dergelijke Websites van derden of Aangewezen verkopers niet, en geeft geen goedkeuring of garantie. Uw gebruik van deze Websites van derden is op eigen risico.

(f) Bevoegde gebruikers. Nest is niet verantwoordelijk voor uw gebruik van een product of dienst van een derde of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, zaakschade (waaronder, zonder enige beperking, uw woning) of ander letsel of verlies dat optreedt als gevolg van of in verband met uw gebruik van producten of diensten van derden.

(g) Vrijwaring met betrekking tot derden. Nest is niet verantwoordelijk voor derden of hun producten en diensten, waaronder, zonder enige beperking, App-winkels, Producten en diensten van derden, Websites van derden, Aangewezen verkopers, Apparatuur, ISP's en Mobiele providers. Nest wijst hierbij alle aansprakelijkheid af en u vrijwaart Nest en zijn licentiegevers van en doet afstand van alle voormalige, huidige en toekomstige al dan niet bekende vorderingen, aansprakelijkheden en schades, die voortvloeien uit of verband houden met uw interacties met dergelijke derden en hun producten en diensten. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT DOET U HIERBIJ AFSTAND VAN ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË ('CALIFORNIA CIVIL CODE') MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, WAARIN STAAT: 'EEN ALGEMENE VRIJWARING GELDT NIET VOOR VORDERINGEN WAARVAN DE SCHULDEISER NIET OP DE HOOGTE IS OF VERMOEDT DAT ZE BESTAAN IN ZIJN VOORDEEL OP HET MOMENT VAN VRIJWARING, EN DIE, INDIEN BIJ HEM BEKEND, WEZENLIJKE MATERIËLE INVLOED ZOUDEN HEBBEN GEHAD OP DE SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR.' U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ALLE SOORTGELIJKE BEPALINGEN IN EEN ANDERE JURISDICTIE.

6. Eigenaarschap en intellectueel eigendom

(a) Nest-eigendom. U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, zonder enige beperking, auteursrechten, octrooien, handelsmerken en handelsgeheimen, van het Product, de Productsoftware en de Diensten (dat wil zeggen, de Sites, Webapplicaties en Mobiele applicaties) eigendom zijn van Nest of zijn gelieerde bedrijven of licentiegevers. Door uw toegang tot en uw bezit en gebruik van het Product, de Productsoftware en de Diensten worden geen enkele rechten, titels of belangen op of in dergelijke intellectuele eigendomsrechten overgedragen aan u of enige derde partij. Nest en zijn gelieerde bedrijven en licentiegevers en leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in deze Voorwaarden. De Diensten worden middels deze Voorwaarden aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U mag alleen delen van de Diensten (waaronder deze Site) kopiëren naar uw eigen computer voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de Inhoud van de Diensten op enige andere publieke of commerciële wijze te gebruiken of enige inhoud van de Diensten te kopiëren naar of op te nemen in enig ander werk, waaronder uw eigen website, zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van Nest. U dient een licentie van ons te hebben voordat u enig onderdeel van de Diensten kunt plaatsen of opnieuw kunt distribueren. Met uitzondering van Gebruikersinzendingen, behoudt Nest het volledige eigendomsrecht op alle inhoud van de Diensten, inclusief enige downloadbare software en alle gegevens die daarbij horen. Het is niet toegestaan de structuur of presentatie van de Diensten of enige inhoud daarvan op enigerlei wijze te kopiëren, wijzigen of beschadigen.

(b) Feedback. U kunt ervoor kiezen of Nest kan u uitnodigen om opmerkingen, suggesties of ideeën in te dienen over de Producten of Diensten, inclusief over hoe deze Producten of Diensten te verbeteren (‘Ideeën’). Door het inzenden van Ideeën, gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen vrijwillig, gratis, ongevraagd en zonder enige beperkingen zijn en Nest geen fiduciaire of andere verplichtingen opleveren. Nest mag uw inzending en de inhoud ervan gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren of opnieuw distribueren voor elk doel en op elke wijze, zonder dat u daarvoor enige vergoeding ontvangt. U gaat er tevens mee akkoord dat Nest geen afstand doet van rechten van soortgelijke of verwante ideeën die reeds bekend zijn bij Nest, ontwikkeld zijn door haar medewerkers of zijn verkregen via andere bronnen.

(c) Gebruikersinzendingen. U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht op toegang tot, weergave van of ander gebruik van dergelijke Gebruikersinzendingen (waaronder alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten) uitsluitend in verband met het verlenen van de Diensten en op uw instructie. U verleent hierbij ook elke gebruiker van de Diensten een niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van uw gebruikersinzendingen via de Diensten en zoals toegestaan overeenkomstig de functionaliteit van de Diensten en deze Voorwaarden. Bovendien begrijpt u dat wij het recht voorbehouden om door u ingediende Gebruikersinzendingen opnieuw in te delen, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, een samenvatting van te maken of te vertalen. Voor de duidelijkheid: de voornoemde licentieverlening aan Nest heeft geen invloed op uw eigendom of uw recht om aanvullende licenties te verstrekken voor het materiaal in uw Gebruikersinzendingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

7. VRIJWARING VOOR GERECHTELIJK ACTIES VAN DERDEN

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT STEMT U ERMEE IN NEST EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE ’NEST PARTIJEN’) TE VERGOEDEN, VERDEDIGEN, VRIJWAREN EN BESCHERMEN VOOR EN TEGEN (I)ALLE CLAIMS, GERECHTELIJKE ACTIES, RECHTSZAKEN EN ANDERE JURIDISCHE ACTIES DIE WORDEN AANGESPANNEN DOOR EEN DERDE TEGEN EEN VAN DE NEST PARTIJEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET (A) UW GEBRUIK EN HET GEBRUIK DOOR ELKE BEVOEGDE GEBRUIKER VAN DE PRODUCTEN OF DIENSTEN, (B) SCHENDING DOOR U OF BEVOEGDE GEBRUIKERS VAN DEZE VOORWAARDEN, (C) GEBRUIKERFEEDBACK DIE U INDIENT, OF (D) SCHENDING DOOR U OF BEVOEGDE GEBRUIKERS VAN WETGEVING OF RECHTEN VAN DERDEN (GEZAMENLIJK ’GERECHTELIJKE ACTIES VAN DERDEN’), EN (II) ALLE GERELATEERDE VERLIEZEN, SCHADE, SCHIKKINGEN EN VONNISSEN (INCLUSIEF BETALING VAN DE HONORARIA EN KOSTEN VAN DE JURISTEN VAN DE NEST-PARTIJEN) IN RELATIE MET EEN VAN DE NEST-PARTIJEN, GEOORDEELD OF BEVONDEN TEGEN EEN VAN DE NEST PARTIJEN, OF GEMAAKT DOOR EEN VAN DE NEST-PARTIJEN, IN RELATIE MET OF VOORTVLOEIEND UIT EEN DERGELIJKE GERECHTELIJKE ACTIE VAN EEN DERDE (’DERDE GERELATEERDE VERLIEZEN’). U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT UW VERGOEDINGSVERPLICHTING JEGENS DE NEST-PARTIJEN VAN TOEPASSING IS ZELFS ALS EEN DERGELIJKE GERECHTELIJKE ACTIE VAN EEN DERDE EN DERDE GERELATEERDE VERLIEZEN VOORTVLOEIEN UIT NALATIGHEID VAN ENIGERLEI AARD OF GRAAD, CONTRACTBREUK OF INBREUK OP GARANTIE, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, NIET-NALEVING VAN TOEPASSELIJKE WETGEVING, OF ANDERE FOUT OF ONRECHTMATIG GEDRAG VAN EEN VAN DE NEST PARTIJEN; NIETS HIERIN ZAL ECHTER WORDEN BESCHOUWD ALS EEN VEREISTE VAN SCHADEVERGOEDING WAARDOOR DEZE BEPALING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG EN/OF NIET-UITVOERBAAR ZOU WORDEN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT; BOVENDIEN IS UW VERGOEDINGSVERPLICHTING NIET VAN TOEPASSING OP MOEDWILLIG, BALDADIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN NEST PARTIJEN, OF GROVE NALATIGHEID VAN DE NEST PARTIJEN IN DIE STATEN WAARIN GEEN VERGOEDING VOOR GROVE NALATIGHEID IS TOEGESTAAN; ‘DERDE’ WORDT HIERIN GEDEFINIEERD ALS ONDER ANDERE EEN BEVOEGDE GEBRUIKER, EEN ECHTGENOTE, PARTNER, FAMILIELID, GAST, BUUR, HUURDER, WERKNEMER OF VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ. Nest behoudt zich het recht voor om op uw kosten de exclusieve verdediging en leiding op zich te nemen van enige kwestie waarvoor u Nest moet vrijwaren en u stemt ermee in uw medewerking te verlenen aan onze verdediging van dergelijke claims. U gaat ermee akkoord een dergelijke vordering niet te schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest. Nest zal redelijke inspanningen verrichten u op de hoogte te brengen van een dergelijke claim, actie of procedure zodra daarvan kennis wordt genomen.

8. Garantiedisclaimers

(a) DE GARANTIES VOOR HET PRODUCT EN DE PRODUCTSOFTWARE WORDEN RESPECTIEVELIJK UITEENGEZET IN DE BEPERKTE GARANTIE EN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. (b) DE DIENSTEN WORDEN VOOR UW GEMAK VERLEEND IN DE VORM WAARIN ZE BESCHIKBAAR EN/OF VOORRADIG ZIJN EN NEST EN ZIJN LICENTIEGEVERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID EN NIET-STRIJDIGHEID. (c) NEST EN ZIJN LICENTIEGEVERS GARANDEREN NIET DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DE DIENSTEN: (I) AAN UW VOORWAARDEN VOLDOEN; (II) COMPATIBEL ZIJN MET UW THUISNETWERK, COMPUTER OF MOBIELE APPARAAT; (III) ONONDERBROKEN, TIJDLOOS, VEILIG OF FOUTLOOS BESCHIKBAAR ZIJN; OF (IV) CORRECT OF BETROUWBAAR ZIJN. ADVIES OF INFORMATIE, DOOR U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VERKREGEN VAN NEST OF VIA DE DIENSTEN, VORMT GEEN GARANTIE. (d) NEST GEEFT GEEN VRIJWARING, ERKENNING OF GARANTIE EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DIENSTEN DIE DOOR EEN DERDE WORDEN AANGEBODEN OF GEADVERTEERD VIA OF IN VERBAND MET DE PRODUCTEN EN DIENSTEN (WAARONDER, MAAR NIET UITSLUITEND, PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN DIE VIA HET 'WORKS WITH NEST'-PLATFORM WORDEN VERBONDEN) OF VIA HYPERLINKS NAAR WEBSITES OF DIENSTEN, EN NEST ZAL OP GEEN ENKELE WIJZE PARTIJ ZIJN BIJ EEN TRANSACTIE TUSSEN U EN EEN DERDE VOOR ZULKE PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN ZAL DIT OOK NIET MONITOREN. (e) NEST GEEFT GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE ENIGE INHOUD DIE ONDERDEEL UITMAAKT VAN OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DE DIENSTEN EN NEST IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID, NALEVING VAN AUTEURSRECHTEN, RECHTMATIGHEID OF FATSOENLIJKHEID VAN MATERIAAL DAT ONDERDEEL UITMAAKT VAN OF WAARTOE TOEGANG WORDT VERKREGEN VIA DE DIENSTEN. NEST GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES BETREFFENDE SUGGESTIES OF AANBEVELINGEN VAN DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE WORDEN AANGEBODEN OF AANGESCHAFT VIA DE DIENSTEN. (f) DE DIENSTEN KUNNEN U INFORMATIE VERSTREKKEN BETREFFENDE UW PRODUCTEN (’PRODUCTINFORMATIE’) OF ANDERE RANDAPPARATUUR DIE AAN UW PRODUCTEN IS VERBONDEN (’PRODUCT RANDAPPRATUUR’). HET TYPE PRODUCT RANDAPPARATUUR DIE AAN UW PRODUCT IS VERBONDEN KAN VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN ZONDER DE ALGEMEENHEID TE BEPERKEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE DISCLAIMER. ALLE PRODUCTINFORMATIE WORDT VERSTREKT VOOR UW GEMAK EN ’AS IS’ EN ’ZOALS BESCHIKBAAR’. NEST VERKLAART EN GARANDEERT NIET DAT DE PRODUCTINFORMATIE BESCHIKBAAR, ACCURAAT OF BETROUWBAAR IS.

9. Andere disclaimers

(a) BIJ HET INSTALLEREN, INSTELLEN OF GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN KUNT U DEFAULTS VERANDEREN OF BEPAALDE INSTELLINGEN KIEZEN. DE KEUZES DIE U MAAKT KUNNEN NIET AANBEVOLEN OF ONBEDOELDE WERKING OF NIET-WERKING VAN UW PRODUCTEN OF DIENSTEN EN VERBONDEN UITRUSTINGEN OF SYSTEMEN VEROORZAKEN. U BENT VOLLEDIG AANSPRAKELIJK VOOR ALLE SCHADE EN VERLIES DIE VEROORZAAKT WORDT DOOR EN VERBAND HOUDT MET DE KEUZES DIE U MAAKT VOOR BIJZONDERE INSTELLINGEN VOOR DE PRODUCTEN EN DIENSTEN EN DE INSTELLINGEN EN HET VERANDEREN VAN DEFAULTS. (b) U BERIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT BEPAALDE PRODUCTEN EN DIENSTEN BERICHTGEVINGS-, SIGNALISATIE- EN DETECTIEPRODUCTEN EN DIENSTEN ZIJN. DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN ELIMINEREN HET PLAATSVINDEN VAN VOORVALLEN ZOALS BRAND, OVERSTROMING, INBRAAK, DIEFSTAL, EN MEDISCHE PROBLEMEN NIET. BOVENDIEN BEGRIJPT U EN STEMT U ERMEE IN DAT DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN HET PLAATSVINDEN VAN DERGELIJKE VOORVALLEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN NIET KUNNEN VOORSPELEN OF BEPERKEN EN NEST GEEFT DERHALVE GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF VERKLARING (INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIE VOOR VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL) DAT DEZE PRODUCTEN EN DIENSTEN DERGELIJKE VOORVALLEN EN DE GEVOLGEN DAARVAN VOORSPELLEN OF BEPERKEN. (c) U begrijpt en stemt ermee in dat de Producten niet zijn ontworpen en gemaakt voor naleving van CP-01 ANSI normen of equivalent of andere vals alarm beperkende normen of verordeningen die vereist of aanbevolen kunnen zijn door uw staats- of lokale overheid.

10. Afstand van subrogatie

U moet zich verzekeren voor elk risico op verlies door middel van een correcte verzekering en u bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle verzekeringsdekkingen die u nodig acht. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT EN TOEPASSELIJK BELEID EN BELEIDSREGELS VOOR VERZEKERINGEN DIE U AFSLUIT EN HANDHAAFT, VRIJWAART U NEST EN HAAR LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS TEGEN ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, VOORVAL, GEBEURTENIS OF OMSTANDIGHEID DIE GEDEKT IS DOOR UW VERZEKERING.

11. Beperking van aansprakelijkheid.

Niets in deze Voorwaarden en in het bijzonder in deze clausule ‘Beperking van aansprakelijkheid’ zal worden geïnterpreteerd of beschouwd als een beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid die volgens het toepasselijk recht niet kan worden uitgesloten. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, NAAST DE GARANTIE EN ANDERE DISCLAIMERS IN DEZE VOORWAARDEN, IS NEST IN GEEN GEVAL (A) AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER BEPERKINGEN EVENTUELE SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINSTEN VOORTVLOEIEND UIT OF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN OF DE PRODUCTEN, ZELFS INDIEN NEST WIST, OF HAD MOETEN WETEN, VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN B) ZAL DE TOTALE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN NEST VOOR DIRECTE SCHADE, EIGENDOMSSCHADE, PERSOONLIJK LETSEL, OVERLIJDEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE OP GROND VAN (A) ZOALS HIERBOVEN VERMELD NIET IS UITGESLOTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN, HETZIJ OP GROND VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, BEPERKT ZIJN TOT EEN BEDRAG DAT NOOIT HOGER IS DAN TWEE (2) KEER DE DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE KOSTEN AAN NEST OF DE BEVOEGDE WEDERVERKOPER VAN NEST VOOR DE DIENSTEN OF PRODUCTEN IN KWESTIE IN DE VOORAFGAANDE 12 MAANDEN (INDIEN VAN TOEPASSING). NEST WIJST ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN ALLE LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS VAN NEST VAN DE HAND. NEST IS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INHOUD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF OMISSIES IN INHOUD OF HET VERLIES VAN OF SCHADE AAN GEPLAATSTE INHOUD DIE IS ONTSTAAN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF DE BLOOTSTELLING AAN INHOUD DIE IS GEPLAATST, PER E-MAIL VERZONDEN, BEZOCHT, OVERGEDRAGEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GESTELD VIA DE DIENSTEN. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IN HOOFDSTUK 11 VAN TOEPASSING IS ZELFS ALS NEST AANSPRAKELIJK WORDT BEVONDEN VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE TEN GEVOLGE VAN CONTACTBREUK, INBREUK OP IMPLICIETE OF UITDRUKKELIJKE OF BEPERKTE GARANTIE, NALATIGHEID VAN ENIGERLEI AARD OF GRAAD, STRIKTE PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, SUBROGATIE, VERGOEDING OF BIJDRAGE OF ENIGE ANDERE THEORIE INZAKE AANSPRAKELIJKHEID. DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING IS ECHTER NIET VAN TOEPASSING IN GEVAL VAN MOEDWILLIG, BALDADIG, OPZETTELIJK OF ROEKELOOS WANGEDRAG VAN NEST OF GROVE NALATIGHEID VAN NEST IN STATEN WAAR AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR GROVE NALATIGHEID NIET IS TOEGESTAAN.

12. Vergoedingen en betaling

Bepaalde Diensten worden mogelijk tegen vergoeding verstrekt. U betaalt alle van toepassing zijnde kosten in verband met de door u gekozen Diensten in overeenstemming met de Verkoopvoorwaarden.

13. GESCHILLENBESLECHTING EN ARBITRAGE/AFZIEN VAN GROEPSPROCES/AFZIEN VAN JURYRECHTSPRAAK

LEES DEZE SECTIE ZORGVULDIG DOOR. VOLG DE ONDERSTAANDE INSTRUCTIES ALS U OP INDIVIDUELE BASIS WILT AFZIEN VAN DE EIS TOT ARBITRAGE.

(a) Arbitrage. Nest en u gaan ermee akkoord om alle geschillen en vorderingen die op enigerlei wijze voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de Diensten of Producten, met uitzondering van de vorderingen die voortvloeien uit lichamelijk letsel, via arbitrage te zullen beslechten. DEZE ARBITRAGE IS VERPLICHT EN NIET VRIJBLIJVEND. Deze overeenkomst tot arbitrage is bedoeld om breed te worden geïnterpreteerd, waaronder bijvoorbeeld:

  • vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met enig aspect van de relatie tussen ons dat is ontstaan door of dat gepaard gaat met deze Voorwaarden of de Diensten of Producten, ongeacht de juridische theorie;
  • vorderingen van mentaal of emotioneel leed of andere emotionele/mentale schade voortvloeiend uit de relatie tussen ons;
  • vorderingen die zijn ontstaan voordat u deze voorwaarden hebt aanvaard (zoals claims met betrekking tot de informatie of de commercialisering van de Diensten of Producten of de procedure voor de goedkeuring van het gebruik van de Diensten of Producten);
  • vorderingen die zich kunnen voordoen na de beëindiging van uw gebruik van de Diensten of Producten of enige overeenkomst tussen ons; en
  • vorderingen die worden ingediend door of tegen onze respectieve dochterondernemingen, moedermaatschappijen, leden, gelieerde bedrijven, evenals de respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, rechtsvoorgangers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden van deze entiteiten, u en Nest. Deze arbitrageovereenkomst vormt geen beletsel voor ons om een geïndividualiseerde eis in te dienen bij het kantongerecht. Zij vormt ook geen beletsel voor ons voor het aanvragen van een geïndividualiseerde voorlopige voorziening of een contactverbod, in afwachting van arbitrage, bij een bevoegde rechtbank. Evenmin weerhoudt deze arbitrageovereenkomst u ervan kwesties onder de aandacht van federale, regionale of lokale instanties te brengen. Dergelijke instanties kunnen, indien de wet dit toelaat, namens u een vordering tegen ons instellen. Daarnaast kan zowel u als Nest een gerechtelijk bevel of andere redelijke schadeloosstelling aanvragen bij elke bevoegde rechtbank om uw of zijn vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom te beschermen of om verlies van of schade aan zijn diensten te voorkomen. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT BEIDE PARTIJEN (A) AFZIEN VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK; (B) AFZIEN VAN HET RECHT OP DEELNAME AAN EEN GROEPSPROCES OF CLASS ACTION. Deze Voorwaarden vormen het bewijs van een handelstransactie tussen staten, zodat de interpretatie en handhaving van deze arbitragebepaling onder de federale Arbitration Act valt.

(b) Kennisgeving van geschillen. Als een van ons voornemens in om arbitrage aan te vragen bij een geschil, moet die partij de andere partij vooraf schriftelijk in kennis stellen. Het bericht aan Nest dient te worden opgestuurd naar: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, VS. Nest zal u een bericht sturen op het e-mailadres en/of postadres dat aan uw account is gekoppeld. Uw bericht aan Nest moet het volgende bevatten: a) uw naam, adres en e-mailadres; b) een beschrijving van het geschil; en c) de vordering die u wilt instellen. Als we er niet in slagen binnen 60 dagen na ontvangst van de kennisgeving een overeenkomst te bereiken om het geschil op te lossen, kunnen u of wij beginnen met arbitrage.

(c) Arbitrageprocedures. Op de arbitrage zijn de arbitrageregels voor consumenten (’AAA-regels’) van de American Arbitration Association (’AAA’) van toepassing, zoals gewijzigd door deze Voorwaarden. De arbitrage zal plaatsvinden onder beheer van de AAA. De AAA-regels zijn online beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar de AAA op 1-800-778-7879. Indien de AAA niet beschikbaar is, dienen de partijen overeenstemming te bereiken over een andere aanbieder van arbitrage of wordt een vervanger aangewezen door de rechtbank. Tenzij u en wij anders overeenkomen, zullen eventuele arbitragehoorzittingen plaatsvinden in het district (of de gemeente) waar u Nest-diensten ontvangt. Als de waarde van uw vordering USD 10.000 of minder bedraagt, zijn wij het ermee eens dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend zal plaatsvinden op basis van documenten die zijn ingediend bij de bemiddelaar, telefonisch of door een persoonlijke hoorzitting. Als de waarde van uw aanvraag meer dan USD 10.000 bedraagt, wordt het recht om te worden gehoord bepaald door de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de bemiddeling wordt uitgevoerd, komt de bemiddelaar met een gemotiveerd schriftelijk besluit dat afdoende verklaring vormt voor de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd. Over alle kwesties wordt door de bemiddelaar beslist, behalve waar het kwesties betreft die verband houden met de werkingssfeer en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling of de arbitreerbaarheid van geschillen. Hierover dient de rechtbank te oordelen. De bemiddelaar kan rekening houden met, maar is niet gebonden door beslissingen tijdens andere arbitrages tussen Nest en Nest-gebruikers. De bemiddelaar kan dezelfde geïndividualiseerde schade- en onkostenvergoeding toekennen als een rechtbank kan toekennen. Elke bevoegde rechtbank kan oordelen over het afgegeven vonnis.

(d) Kosten van Arbitrage. Het vergoedingsschema van de AAA is aan veranderingen onderhevig en is te vinden in de AAA-regels (online beschikbaar op www.adr.org). Nest betaalt alle archiverings-, administratie- en arbitragekosten van de AAA voor alle arbitrages die door Nest worden begonnen. Als u Nest met een termijn van zestig (60) dagen op de hoogte hebt gesteld van uw intentie om arbitrage te starten en de waarde van uw eis $ 75.000 of minder bedraagt, betaalt Nest uw aandeel van de AAA-tarieven. Als de waarde van uw eis meer dan $ 75.000 bedraagt, zijn de AAA-regels van toepassing op de toewijzing van AAA-tarieven (tenzij de wet van uw land vereist dat Nest al deze tarieven betaalt) Als de bemiddelaar constateert dat de inhoud van uw eis of de gevraagde vergoeding frivool is of is ingediend met een oneigenlijk doel (zoals gemeten volgens de normen in de Federal Rule of Civil Procedure 11 (b)), dient de betaling van alle AAA-vergoedingen plaats te vinden op basis van de AAA-regels. In dergelijke gevallen kan de bemiddelaar u opdragen Nest te vergoeden voor bedragen die Nest namens u heeft betaald.

(e) Geen groepsarbitrage. De bemiddelaar kan alleen declaratoire of voorlopige voorzieningen opleggen ten gunste van de individuele partij die om een voorziening heeft gevraagd en slechts voor zover zulks noodzakelijk is om verlichting te bieden ter leniging van de individuele vordering van die partij. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT KOMEN U EN NEST OVEREEN DAT IEDER ALLEEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE CAPACITEIT VORDERINGEN KAN INDIENEN TEGEN DE ANDER EN NIET ALS EISER OF LID VAN ENIGE ZOGEZEGDE CLASS ACTION, GROEPSACTIE OF PARTICULIERE PROCEDURE VOOR EEN PROCUREUR-GENERAAL. Verder mag de bemiddelaar, tenzij alle betrokken partijen anders overeenkomen, de vorderingen van niet meer dan één persoon consolideren en niet anderszins als voorzitter optreden bij enige vorm van groepsactie of class action. Indien een rechtbank besluit dat het toepasselijke recht de afdwinging van enige beperking van deze subsectie verbiedt met betrekking tot een specifieke vordering, dan dient deze vordering (en uitsluitend deze vordering) te worden losgekoppeld van de arbitrage en kan deze bij de rechtbank worden ingediend.

(f) 30-daagse opt-outperiode. Als u niet gebonden wenst te zijn aan de vrijwaringsbepalingen voor arbitrage en class actions in sectie 13, moet u dit binnen 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst akkoord bent gegaan met deze Voorwaarden (tenzij het toepasselijke recht een langere periode vereist) schriftelijk melden aan Nest. Uw schriftelijke kennisgeving moet per post naar Nest worden verzonden op het volgende adres: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, VS. Onverminderd het bepaalde in sectie 13 (g) hieronder geldt dat als u Nest niet op de hoogte stel overeenkomstig deze sectie 13 (f), u ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan de vrijwaringsbepalingen voor arbitrage en class actions van deze Voorwaarden, met inbegrip van de bepalingen in alle Voorwaarden die worden herzien na de datum van uw eerste aanvaarding.

Deze kennisgeving moet het volgende bevatten: (a) uw naam, (b) het e-mailadres voor je Nest-account, (c) uw postadres en (d) een verklaring dat u geschillen met Nest niet wilt oplossen door middel van arbitrage. Deze kennisgeving is alleen van toepassing op deze Voorwaarden; als u eerder andere arbitrageovereenkomsten bent aangegaan met Nest of andere dergelijke overeenkomsten aangaat in de toekomst, doet uw melding dat u afziet van de arbitragebepaling in deze Voorwaarden geen afbreuk aan de andere arbitrageovereenkomsten tussen u en Nest.

(g) Toekomstige wijzigingen in arbitragebepaling. Als Nest enige wijzigingen aanbrengt in de sectie Geschillenbeslechting en arbitrage van deze Voorwaarden (andere dan een wijziging in het adres waar Nest meldingen van geschillen ontvangt, opt-outberichten of afwijzingen van toekomstige wijzigingen in de sectie Geschillenbeslechting en arbitrage), kunt u een dergelijke wijziging afwijzen door ons binnen 30 dagen na de wijziging schriftelijk op de hoogte te stellen via een bericht aan Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, VS. Het is niet nodig om een afwijzing van een toekomstige wijziging in de sectie Geschillenbeslechting en arbitrage van deze Voorwaarden te sturen als u binnen de eerste 30 dagen nadat u deze Voorwaarden voor het eerst hebt aanvaard op de juiste wijze de bepalingen inzake het afzien van arbitrage en class actions in deze sectie 13 hebt afgewezen. Als u niet op de juiste wijze de bepalingen inzake het afzien van arbitrage en class actions in deze sectie 13 hebt afgewezen, stemt u er door een toekomstige wijziging af te wijzen mee in dat u arbitrage en geschillen tussen ons worden afgehandeld in overeenstemming met de taal van deze arbitragebepaling, zoals gewijzigd door alle wijzigingen die u niet hebt afgewezen.

14. De Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act

(a) Als u een auteursrechthebbende of een vertegenwoordiger daarvan bent en denkt dat enige Inhoud inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u een kennisgeving indienen op grond van de Digital Millennium Copyright Act (’DMCA’) door onze Auteursrechtfunctionaris schriftelijk de volgende informatie te doen toekomen (zie 17 U.S.C §512[c][3] voor nadere details): (i) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gepleegd; (ii) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop vermeend inbreuk is gepleegd of, indien zich meerdere auteursrechtelijk beschermde werken waarvoor één melding wordt ingediend op een enkele website bevinden, een representatieve lijst met de desbetreffende werken op die site; (iii) de identificatie van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gepleegd of dat onderwerp is van de inbreukplegende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe toegang onmogelijk dient te worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te vinden; (iv) informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (v) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat gebruik van het materiaal waarover een klacht is ingediend niet is toegestaan door degene bij wie het auteursrecht berust, diens vertegenwoordiger of de wet; en (vi) een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van vervolging, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gepleegd.

(b) De door Nest aangewezen auteursrechtfunctionaris voor het ontvangen van kennisgevingen over vermeende inbreuk is Copyright Agent - Attn. Legal, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, copyright@nestlabs.com, (650) 397-4333. Voor de duidelijkheid: uitsluitend DMCA-kennisgevingen moeten naar de auteursrechtfunctionaris worden verzonden. Overige feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie moet worden gericht aan de klantenservice van Nest via https://nest.com/be/nl/support. U erkent dat, als u niet aan alle eisen van deze sectie 14 (b) voldoet, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is.

(c) Tegenbericht. Als u van mening bent dat de Inhoud die is verwijderd (of is uitgeschakeld) geen inbreuk maakt, of dat u gemachtigd bent door de auteursrechthebbende, de agent van de auteursrechthebbende of krachtens de wet, om het materiaal te plaatsen en te gebruiken in uw Inhoud, kunt u een tegenbericht met de volgende gegevens naar de agent van de auteursrechthebbende sturen: (i) uw fysieke of elektronische handtekening; (ii) de identificatie van de Inhoud die is verwijderd of geblokkeerd en de locatie waar de Inhoud verscheen voordat het werd verwijderd of uitgeschakeld; (iii) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat de inhoud is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of een verkeerde identificatie van de Inhoud; en (iv) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van het Federale Hof in San Francisco, Californië, VS, en een verklaring dat u de dagvaarding aanvaardt van de persoon die de kennisgeving van de vermeende inbreuk heeft ingediend. (d) Indien de agent van de auteursrechthebbende een tegenbericht ontvangt, kan Nest een kopie van het tegenbericht doorsturen naar de oorspronkelijke klagende partij en meedelen dat hij binnen tien werkdagen de verwijderde Inhoud kan herplaatsen of de toegang daartoe kan herstellen. Tenzij de eigenaar van het auteursrecht een gerechtelijke procedure aanspant tegen degene die de Inhoud aanbiedt of een lid of gebruiker daarvan, kan de verwijderde Inhoud worden herplaatst of de toegang daartoe worden hersteld binnen tien tot veertien of meer werkdagen na ontvangst van het tegenbericht, naar goeddunken van Nest.

15. Algemeen

(a) Wijziging van deze Voorwaarden. Nest behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Nest post kennisgeving van wijzigingen in een of meerdere van het volgende: deze pagina, een Site, Web app of Mobiele apps. U moet ervoor zorgen dat u de meest recente Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord bent gegaan wanneer u de Diensten en Producten gebruikt. Door de Diensten en Producten te blijven gebruiken na kennisneming van dergelijke wijzigingen, erkent u dergelijke wijzigingen en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene Voorwaarden. ALS U NIET INSTEMT MET DE WIJZIGINGEN IN EEN VAN DE VOORWAARDEN, MOET U UW PRODUCTEN LOSKOPPELEN VAN DE ACCOUNT EN ZICH NIET LANGER TOEGANG VERSCHAFFEN TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE DIENSTEN EN PRODUCTEN.

(b) Toepasselijk recht. Deze Voorwaarden en alle claims, geschillen, acties, rechtszaken, problemen of verzoeken om vrijstelling die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Producten of Diensten worden beheerst door de wetten van de staat Californië, zonder rekening te houden met de beginselen van rechtsconflict die kunnen voorzien in de toepassing van het recht van een andere jurisdictie. Rechtbanken in sommige staten en landen passen misschien de Californische wetgeving niet toe op sommige geschillen. Indien u woonachtig bent in een van de staten of landen waar de Californische wetgeving niet wordt toegepast, is de wetgeving van uw staat of land van toepassing VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT STEMT U ERMEE IN ZICH TE SCHIKKEN NAAR DE PERSOONLIJKE RECHTSBEVOEGDHEID VAN DE FEDERALE RECHTBANKEN EN STAATSRECHTBANKEN IN OF VAN SANTA CLARA COUNTY IN CALIFORNIË, ZODAT AL DERGELIJKE CLAIMS OF GESCHILLEN DAAR VOOR KUNNEN KOMEN, TENZIJ DERGELIJKE CLAIMS OF GESCHILLEN MOETEN WORDEN GEARBITREERD ZOALS UITEENGEZET IN EEN BOVENSTAANDE SECTIE.

(c) Bescherming van vertrouwelijkheid en intellectuele eigendomsrechten. Niettegenstaande het voorgaande, kan Nest een gerechtelijk bevel of andere gerechtvaardigde hulp aanvragen bij elke bevoegde rechtbank om zijn vertrouwelijke informatie of intellectuele eigendom te beschermen of om gegevensverlies of schade aan zijn servers te voorkomen. (d) Volledige overeenkomst/gedeeltelijke nietigheid. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Nest met betrekking tot het gebruik van de Diensten en aankoop van Producten. Nalatigheid van Nest om enige rechten of bepalingen van deze Voorwaarden uit te voeren of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dergelijke rechten of bepalingen. De titels van de secties van deze Voorwaarden dienen voor het gemak en hebben geen juridische of contractuele waarde. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingbaar is, wordt een dergelijke bepaling zo aangepast en geïnterpreteerd dat de doelstellingen van een dergelijke bepaling tot de onder het toepasselijk recht maximaal toegestane mate worden bereikt. De overige bepalingen van deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. Geen van de partijen is een agent of partner van de andere partij.

(e) Voortbestaan van verplichtingen. De verplichtingen in de secties 3(d) en (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 15 blijven van kracht nadat deze Voorwaarden zijn verlopen of beëindigd.

(f) Toewijzing. Deze Voorwaarden, en alle daarbij behorende rechten of verplichtingen, mogen niet worden toegewezen of op andere wijze worden overgedragen door u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest. Deze Voorwaarden kunnen zonder enige beperking door Nest worden toegewezen. Deze Voorwaarden zijn bindend voor elke toegestane rechtverkrijgende.

(g) Meldingen. Nest kan u meldingen versturen indien vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden via (naar eigen keuze) e-mail naar het primaire e-mailadres op uw Account, op papier of door een dergelijk bericht op www.nest.com. Nest is niet verantwoordelijk voor eventuele automatische filtering die op e-mailwaarschuwingen wordt toegepast door u of uw netwerkprovider. Nest raadt u aan e-mailadressen die eindigen op @nestlabs.com aan uw e-mailadresboek toe te voegen om te zorgen dat u de e-mailmeldingen van Nest ontvangt.

(h) Openbaarmakingen. Het adres van Nest vindt u hier. Als u in Californië woont, kunt u klachten indienen bij de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs van Californië door schriftelijk contact op te nemen op 400 R Street, Sacramento, CA 95814, VS, of per telefoon op 800 952-5210.

(i) Informatie over auteursrecht/handelsmerken. Copyright © 2011-2016, Nest Labs, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle op de Diensten weergegeven handelsmerken, logo's en dienstmerken ('Merken') zijn eigendom van Nest of van hun respectieve eigenaren. Het is niet toegestaan enige Merken te gebruiken zonder toepasselijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nest of de respectieve eigenaren. Nest behoudt zich te allen tijde het recht voor het aanbod, de specificaties en de prijzen van Producten en Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische of grammaticale fouten in dit document of aanverwante documenten.