Juridiske anliggender

Licensaftale for slutbrugere

Ved at bruge softwaren ("produktsoftware"), som er indbygget i Nest Labs produktet ("produkt"), indvilliger du i vilkårene i denne licensaftale for slutbrugere ("EULA") mellem dig og Nest Labs, Inc. ("Nest Labs" eller "vi"). HVIS DU IKKE INDVILLIGER I VILKÅRENE I DENNE EULA, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTSOFTWAREN, OG DU KAN VÆLGE STRAKS AT RETURNERE PRODUKTET OG FÅ TILBAGEBETALT PRODUKTETS KØBSPRIS VED AT KONTAKTE NEST LABS PÅ NEDENSTÅENDE ADRESSE. Din brug af (a) webstedet på nest.com/dk/ og nest.com underdomæner (hver, et "websted"), (b) tjenester tilgået via webstedet (og eventuelle opdateringer deraf) ("webstedstjenester") og (c) visse software, som kan hentes til din mobilenhed (og eventuelle opdateringer dertil) ("mobilsoftware") reguleres af servicevilkårene. Dit køb af produktet (med undtagelse af produktsoftwaren) reguleres af Nest Labs begrænsede garanti. En beskrivelse af disse vilkår følger med produktet. Denne EULA regulerer ikke din brug af webstedet, webstedstjenester eller mobilsoftware eller dit køb af produktet (med undtagelse af produktsoftwaren).

Denne EULA regulerer din adgang til og brug af produktsoftwaren. EULA'en giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan endvidere have andre juridiske rettigheder, som varierer fra jurisdiktion til jurisdiktion. Fraskrivelserne, udelukkelserne og begrænsningerne af ansvar i henhold til denne EULA vil ikke gælde i den udstrækning, som det ikke er tilladt ifølge gældende lov. Nogle jurisdiktioner tillader ikke eksklusion af underforståede garantier eller eksklusion eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader eller andre rettigheder, så disse bestemmelser i denne EULA vil muligvis ikke gælde for dig.

DETTE ER EN RETSGYLDIG AFTALE. VED AT TAGE ADGANG TIL OG BRUGE PRODUKTSOFTWAREN, ACCEPTERER OG GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL DENNE EULA PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, DU REPRÆSENTERER I FORBINDELSE MED DENNE ADGANG. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU HAR RETTEN, AUTORITETEN OG KAPACITETEN TIL AT ACCEPTERE OG GIVE DIT SAMTYKKE TIL DENNE EULA PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, SOM DU REPRÆSENTERER. DU ERKLÆRER, AT DU ER OVER MYNDIGHEDSALDEREN I DIN JURISDIKTION ELLER PÅ DIN BOPÆL FOR BRUG OG ADGANG TIL PRODUKTSOFTWAREN OG TIL AT INDGÅ DENNE EULA. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I NOGEN AF BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR, SKAL DU HOLDE OP MED AT TILGÅ ELLER BRUGE PRODUKTSOFTWAREN.

SOM BESKREVET OVENFOR, GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL AUTOMATISKE SOFTWAREOPDATERINGER AF PRODUKTSOFTWAREN. HVIS DU IKKE INDVILLIGER, MÅ DU IKKE BRUGE PRODUKTSOFTWAREN.

SOM BESKREVET NEDENFOR, BESKRIVER AFSNIT 9 VIGTIGE BEGRÆNSNINGER AF PRODUKTSOFTWAREN OG RELATEREDE TJENESTER, SÆRLIGT I FORBINDELSE MED LIVSVIGTIG SIKKERHED OG KRITISKE ANVENDELSER. LÆS NØJE DISSE BEKENDTGØRELSER, NÅR DU BEKRÆFTER MODTAGELSEN OG ACCEPTERER DEM.

1. Licens.

Forbeholdt vilkårene i denne EULA, bevilliger Nest Labs dig en begrænset og ikke-eksklusiv licens (uden ret til underlicensering) til at eksekvere én kopi af produktsoftwaren udelukkende i eksekverbar objektkode og kun på produktet, som du ejer eller kontrollerer, og udelukkende til brug i forbindelse med produktet til personlige, ikke-forretningsmæssige formål.

2. Begrænsninger.

Du indvilliger i ikke at og ikke at tillade andre at (a) licensere, sælge, udleje, lease, tildele, distribuere, transmittere, være vært for, udlicitere, offentliggøre eller på anden vis forretningsmæssigt udnytte produktsoftwaren eller stille produktsoftwaren til rådighed for en tredjepart, (b) kopiere eller bruge produktsoftwaren til noget andet formål end som tilladt i afsnit 1, (c) bruge nogen del af produktsoftwaren på nogen enhed eller computer andet end produktet, som du ejer eller kontrollerer, (d) fjerne eller ændre noget varemærke, logo, ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret, figurtekster, symboler eller mærkater på produktsoftwaren eller (e) ændre, skabe afledte værker fra, demontere, baglæns kompilere, baglæns konstruere nogen del af produktsoftwaren (med undtagelse af i den udstrækning gældende lov specifikt forbyder sådan begrænsning med henblik på interoperabilitet. I sådanne tilfælde indvilliger du i først at kontakte Nest Labs og give Nest Labs muligheden for at foretage de ændringer, som er nødvendige med henblik på interoperabilitet). Du må ikke videregive resultaterne af nogen præstations- eller funktionsevaluering af nogen produktsoftware til nogen tredjepart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nest Labs til enhver sådan videregivelse.

3. Automatiske softwareopdateringer.

Nest kan fra tid til anden udvikle fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og andre modifikationer for at forbedre præstationen af produktsoftwaren og relaterede tjenester ("opdateringer"). Disse kan installeres automatisk uden yderligere varsel eller indhentning af yderligere samtykke. Dit samtykke til denne automatiske opdatering. Hvis du ikke ønsker sådanne opdateringer, er dit afhjælpningsmiddel at stoppe brug af produktet. Hvis du ikke stopper din brug af produktet, vil du automatisk modtage opdateringer. Du bekræfter, at du kan være nødt til at installere opdateringer for at bruge produktet og produktsoftwaren, og du indvilliger i straks at installere eventuelle opdateringer, som Nest tilvejebringer. Din fortsatte brug af produktet er dit samtykke til denne EULA.

4. Ejerskab.

Produktsoftwaren og den verdensomspændende ophavsret samt alle forretningshemmeligheder og andre intellektuelle ejedomsrettigheder deri tilhører udelukkende Nest Labs og dets licensgivere. Nest Labs og dets licensgivere forbeholder sig alle rettigheder i og til produktsoftwaren, som du ikke udtrykkeligt bevilliges i denne EULA. Produktsoftwaren (og alle kopier deraf) er licenseret, ikke solgt, til dig i henhold til denne EULA. Der er ingen underforståede licenser i denne EULA. Alle forslag eller feedback fra dig til Nest Labs i relation til produktsoftwaren vil tilhøre Nest Labs. Nest Labs kan bruge, kopiere, modificere, publicere eller viderefordele indsendelsen og dens indhold til ethvert formål og på en hvilken som helst måde uden kompensation til dig. Du indvilliger også i, at Nest Labs ikke giver afkald på nogen rettigheder til brug af lignende eller relaterede ideer, som Nest Labs har haft tidligere kendskab til, som udvikles af dets medarbejdere, eller som Nest har fået fra andre kilder.

5. Open source.

Visse softwareelementer inkluderet med produktsoftware er underlagt "open source"- eller "free software"-licenser ("open source-software"). Noget af open source-softwaren ejes af tredjeparter. open source-softwaren er ikke underlagt vilkårene og betingelserne i denne EULA. Hvert element i open source-softwaren er i stedet licenseret i henhold til vilkårene i slutbrugerlicensen, der følger med sådan open source-software. Intet i denne EULA begrænser dine rettigheder under eller bevilliger dig rettigheder, som erstatter vilkårene og betingelserne i nogen relevant slutbrugerlicens for open source-softwaren. Hvis påkrævet ifølge nogen licens til bestemt open source-software, stiller Nest Labs sådan open source-software og Nest Labs modifikationer til denne open source-software til rådighed ved skriftlig anmodning til Nest Labs på e-mail- eller postadressen angivet nedenfor.

6. Løbetid og ophævelse.

Denne EULA og licensen, der herunder er bevilliget dig, er gældende fra den dato, du første gang bruger produktsoftwaren eller produktet, og skal gælde, så længe du ejer produktet, medmindre denne EULA ophæves i overensstemmelse med dette afsnit. Nest Labs kan til enhver tid ophæve EULA'en, hvis du ikke overholder nogen af vilkårene heri. Du kan ophæve denne EULA med øjeblikkelig virkning efter skriftlig meddelelse til Nest Labs. Efter ophævelse af denne EULA vil licensen bevilliget herunder ophøre, og du skal stoppe al brug af produktsoftwaren, omend vilkårene i afsnit 2 til og med 18 (inklusive) vil forblive i effekt efter sådan ophævelse.

7. Garantifraskrivelse.

DESUAGTET NOGET I MODSTRID DERMED OG I DEN STØRSTE UDSTRÆKNING TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV FORSYNER NEST LABS PRODUKTSOFTWAREN SOM DEN ER OG FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE, HERUNDER GARANTIER AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, EJERSKAB, STILLE NYDELSE, NØJAGTIGHED, OG AF AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER. NEST LABS GARANTERER INGEN SPECIFIKKE RESULTATER FRA BRUGEN AF PRODUKTSOFTWAREN. NEST LABS GARANTERER IKKE, AT PRODUKTSOFTWAREN VIL VÆRE UFORSTYRRET, FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDEN SKADELIG KODE, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI.

DU BRUGER ALT PRODUKTINFORMATION (SOM DEFINERET NEDENFOR), PRODUKTSOFTWAREN OG PRODUKTET EFTER EGET VALG OG PÅ EGET ANSVAR. DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR (OG NEST LABS FRASKRIVER SIG) ETHVERT OG ALLE TAB, ERSTATNINGSKRAV ELLER ERSTATNINGSANSVAR, HERUNDER SKADER ELLER TAB RELATERET TIL DIT KLIMAANLÆG, BLIKKENSLAGERARBEJDE, BOLIG, PRODUKT, ANDRE PERIFERE ENHEDER FORBUNDET MED PRODUKTET, OG DIN COMPUTER, MOBILENHED OG ALLE ANDRE GENSTANDE OG KÆLEDYR I DIT HJEM, SOM RESULTERER FRA DIN BRUG AF PRODUKTINFORMATIONEN, PRODUKTSOFTWAREN ELLER PRODUKTET.

8. Ansvarsbegrænsning

Intet i denne EULA og i særdeleshed i denne klausul vedrørende "ansvarsbegrænsning" skal søge at udelukke erstatningsansvar, som ikke kan udelukkes ifølge gældende lov.

I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV FORUDEN OVENNÆVNTE GARANTIFRASKRIVELSER VIL (A) NEST LABS UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN PØNALERSTATNING ELLER SÆRLIGE, PÅFØLGENDE ELLER FØLGENDE SKADER, HERUNDER ERSTATNING FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL PRODUKTERNE ELLER PRODUKTSOFTWAREN, SELV HVIS NEST HAVDE KENDSKAB TIL ELLER SKULLE HAVE HAFT KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG (B) NEST LABS SAMLEDE KUMULATIVE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL PRODUKTERNE OG PRODUKTSOFTWAREN, HVAD ENTEN VED KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER PÅ ANDEN VIS, VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE GEBYRERNE FAKTISK BETALT AF DIG TIL NEST ELLER NESTS AUTORISEREDE FORHANDLER FOR DET RELEVANTE PRODUKT I LØBET AF DE FORUDGÅENDE 12 MÅNEDER (OM NOGEN). DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG ØGES IKKE VED I TILFÆLDE AF MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ERSTATNINGSSAG. NEST LABS FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR AF NOGEN ART FOR NEST LABS LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER.

9. Begrænsninger af produktsoftware

Du erkender, at produkterne og produktsoftwaren ikke er certificeret til nødhjælp. DU FORSTÅR, AT PRODUKTERNE OG PRODUKTSOFTWAREN IKKE ER ET NØDALARMSYSTEM MONITORERET AF EN TREDJEPART. NEST LABS MONITORERER IKKE NØDALARMER OG VIL IKKE TILKALDE ALARMTJENESTER TIL DIT HJEM I EN NØDSITUATION. Endvidere kan kontakt til Nest kundeservice og support ikke anses for en livreddende løsning for personer udsat for risiko i deres bolig, og de erstatter ikke alarmtjenester. I alle tilfælde af livstruende hændelser og nødsituationer skal passende alarmtjenester kontaktes.

Medmindre Nest Labs udtrykkeligt lover en "garanti", garanterer eller lover Nest Labs ikke specifikke energibesparelser eller andre økonomiske fordele i forbindelse med brugen af produkterne eller produktsoftwaren eller nogen af deres funktioner. Faktiske energibesparelser og økonomiske fordele varierer med faktorer, som Nest Labs ikke kan kontrollere eller har kendskab til. Fra tid til anden kan Nest Labs bruge produktsoftwaren til at give dig information, som er unik for dig og dit energiforbrug, og foreslå måder at spare på dine energiregninger, hvis du implementerer anbefalinger eller funktioner i forbindelse med produktet eller produktsoftwaren. Vi gør dette for at sætte fokus på en mulighed baseret på vores analyse og oplysninger om dig og din husholdning. Du erkender, at disse salgsfremmende foranstaltninger ikke er en garanti af faktiske besparelser, og du indvilliger i ikke at søge økonomiske eller andre midler fra Nest Labs, hvis du ikke oplever disse besparelser.

Produktsoftwaren giver dig information ("produktinformation") om produkterne i dit hjem og deres forbindelse med andre produkter og servicer. Alle produktoplysninger forsynes som de er og som tilgængelige. Vi kan ikke garantere, at de er korrekte eller opdaterede. I kritiske situationer erstatter adgang til produktinformation gennem produktsoftwaren ikke direkte adgang til informationerne i hjemmet.

10. Fortrolighed.

"Fortrolig information" skal betyde produktsoftwaren og alle andre informationer, som gives til dig, som Nest Labs karakteriserer som fortrolige på tidspunktet for videregivelse enten skriftligt eller mundtligt med undtagelse af information, som du kan påvise: (a) du tidligere retmæssigt kendte til uden begrænsning med hensyn til videregivelse; (b) som er eller bliver alment kendt inden for den relevante branche eller af offentligheden, uden du har eller ikke har gjort noget; (c) videregives til dig af en tredjepart som en ret og uden begrænsning med hensyn til videregivelse; eller (d) er udviklet uafhængigt af dig uden adgang til den fortrolige information. Du skal gøre dit bedste for altid at bevare og beskytte fortroligheden af den fortrolige information både i aftalens løbetid og i en periode på mindst tre år efter ophævelse af denne EULA, dog forudsat at eventuel kildekode, som du modtager, skal holdes fortroligt for bestandigt. Du må ikke videregive, uddele eller på anden vis offentliggøre eller kommunikere fortrolig information til nogen person, firma, virksomhed eller anden tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Nest Labs. Du må ikke bruge nogen fortrolig information andet end i forbindelse med aktiviteterne tilladt herunder. Du skal straks skriftligt underrette Nest Labs ved opdagelse af eventuel ikke-autoriseret brug eller offentliggørelse af fortrolig information eller nogen anden krænkelse af denne EULA, og du skal samarbejde med Nest Labs på alle rimelige måder om at genvinde besiddelse af fortrolig information og forhindre yderligere uautoriseret brug. Hvis du er juridisk forpligtet til at videregive nogen fortrolig information, skal du inden sådan videregivelse (i) straks underrette Nest Labs, så Nest Labs har mulighed for at bestride videregivelsen, (ii) forsvare den privilegerede og fortrolige natur af den fortrolige information og (iii) samarbejde fuldt med Nest Labs om beskyttelse mod sådan offentliggørelse og/eller om indhentning af en retskendelse, som indskrænker omfanget af sådan videregivelse og/eller brug af den fortrolige information. I tilfælde af at sådan beskyttelse ikke opnås, skal du kun videregive den fortrolige information i det omfang, det er nødvendigt for at overholde de lovmæssige krav.

11. For slutbrugere hos de amerikanske myndigheder.

Produktsoftwaren er et "kommercielt produkt" som begrebet er defineret i 48 C.F.R. 2.101 (OKT 1995) og mere specifikt er den "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware," som sådanne begreber anvendes i 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995). I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til og med 227.7202-4 (JUNI 1995) stilles produktsoftwaren udelukkende til rådighed for slutbrugere hos de amerikanske myndigheder som et kommercielt slutprodukt og udelukkende med de rettigheder, som bevilliges alle andre kunder ifølge vilkårene og betingelserne heri.

12. Overholdelse af eksportbestemmelser.

Produktsoftwaren og relateret teknologi er underlagt amerikansk lov vedrørende eksportkontrol og kan være underlagt bestemmelser om eksport eller import i andre lande. Du indvilliger i strengt at overholde alle sådanne love og bestemmelser, og du erkender, at du er ansvarlig for at indhente autorisation til at eksportere, geneksportere eller importere produktsoftwaren og relateret teknologi efter behov. Du vil sikre og skadesløsholde Nest Labs med hensyn til eventuelle erstatningskrav, tab, erstatningspligt, skader, bøder, civilretlige sanktioner, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer) forbundet med eller relateret til nogen krænkelse af dine forpligtelser af dig i henhold til dette afsnit.

13. Gældende lov; mødested.

I visse lande vil domstolene ikke følge californisk lov ved visse typer tvister. Hvis du bor i et af de lande, hvor californisk lov er ekskluderet fra anvendelse, vil dit lands love gælde for sådanne tvister relateret til disse vilkår. Du indvilliger iøvrigt i, at denne EULA og ethvert/enhver erstatningskrav, tvist, handling, søgsmålsgrund, problem eller anmodning om retshjælp relateret til denne EULA, vil blive reguleret af lovene i Californien uden at lade nogen lovkonfliktprincipper træde i kraft, som giver mulighed for anvendelse af loven fra en anden jurisdiktion. Ethvert søgsmål eller enhver retssag, der relaterer til denne EULA, skal bringes for en føderal eller statsdomstol i Santa Clara County, Californien, og hver part underkaster sig uigenkaldeligt en sådan domstols jurisdiktion og mødested med undtagelse af, at Nest Labs kan søge om udstedelse af forbud ved enhver domstol, der har jurisdiktion til at beskytte dets intellektuelle ejendomsret eller fortrolige informationer.

14. Overdragelse.

Hverken rettighederne eller forpligtelserne forbundet med denne EULA kan overdrages af dig, og ethvert forsøg på sådan overdragelse skal være ugyldigt og uden effekt.

15. Meddelelser.

Enhver meddelelse, som du måtte have modtaget via e-mail til den adresse, som du registrerede med Nest Labs.

16. Adskillelighed.

Hvis nogen bestemmelse i denne EULA er uanvendelig, vil denne bestemmelse blive ændret og tolket med henblik på at tjene formålene i denne bestemmelse i størst mulig udstrækning ifølge gældende lov, og de resterende bestemmelser vil vedblive med at have fuld juridisk effekt.

17. Ansvarsfraskrivelse.

Alle ansvarsfraskrivelser af Nest Labs vil kun være gældende, hvis de er skriftlige. Enhver ansvarsfraskrivelse eller manglende håndhævelse af en bestemmelse i denne EULA af Nest Labs i et enkelt tilfælde betragtes ikke som en fraskrivelse af nogen anden bestemmelse eller af en sådan bestemmelse i et andet tilfælde.

18. Generelt.

Produktsoftwaren anses for at være uigenkaldeligt accepteret efter din brug af produktsoftwaren eller produktet. Nest Labs vil ikke have noget ansvar for vedligeholdelse og support af produktsoftwaren. Parterne er uafhængige kontrahenter.

Du erkender, at produktsoftwaren indeholder værdifulde forretningshemmeligheder og ejendomsretsbeskyttet information tilhørende Nest Labs, og at enhver faktisk eller truet krænkelse af afsnit 2 (begrænsninger) i denne EULA vil udgøre øjeblikkelig, uoprettelig skade af Nest Labs, som ikke kan afhjælpes tilstrækkeligt ved økonomisk erstatning, og at udstedelse af et forbud er et passende afhjælpningsmiddel for en sådan krænkelse.

Afsnitsoverskrifterne i denne EULA er kun til belejlighed og er ikke beregnet til brug ved fortolkning af denne EULA.

Med undtagelse af som iøvrigt fremsat i dette afsnit, er ingen ændringer af denne EULA gyldige, medmindre de er skriftlige og underskrevet i hånden af parterne.

Spørgsmål og yderligere information. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne EULA, bedes du kontakte Nest.