Juridiske anliggender

Servicevilkår

Bemærk! Hvis du bruger Nest-enheder og -tjenester sammen med en Google-konto, er du underlagt Googles servicevilkår og disse supplerende servicevilkår for Nest.


Vores servicevilkår blev opdateret d. 23. maj 2018.


Nest Labs, Inc. og dets datterselskaber (samlet "Nest") tilvejebringer: (1) Nest-websitet på adressen www.nest.com, og alle de dertil tilknyttede websites, der er linket til www.nest.com, herunder websitet til Nest-brugerkonti, som kan tilgås på home.nest.com eller www.dropcam.com (hvert et "website"), (2) tjenester tilgængelige gennem webstederne ("webapper"), (3) software som kan hentes til din smartphone eller tabletcomputer for at få adgang til tjenesterne ("mobilapper"), og (4) serviceabonnementer, inklusive tjenester der kan tilgås ved brug af webapper og mobilapper ("serviceabonnementer"), alle til brug i forbindelse med Nest hardwareprodukter ("produkter") og på andre måder stillet til rådighed af Nest. Visse Nest produkter og tjenester kan bruges sammen eller ved at integrere dem med produkter og tjenester fra tredjeparter. Udtrykket "tjenester" betyder websteder, webapper, mobilapper, og serviceabonnementer.

DISSE SERVICEVILKÅR ("VILKÅR" ELLER "AFTALE") REGULERER DIN ADGANG TIL OG BRUG AF DISSE TJENESTER OG PRODUKTER. LÆS VILKÅRENE NØJE. DE KRÆVER BRUG AF OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT TIL AT BILÆGGELSE AF TVISTER I STEDET FOR RETSSAGER MED NÆVNINGE ELLER GRUPPESØGSMÅL. FØLG INSTRUKTIONERNE I AFSNITTET "TVISTBILÆGGELSE OG VOLDGIFT" NEDENFOR, HVIS DU ØNSKER AT FRAVÆLGE DENNE BESTEMMELSE. Udtrykket "du", som anvendt i disse vilkår, betyder enhver person eller enhed, som tager adgang til eller bruger tjenesterne eller produkterne, og enhver person eller enhed, som opretter en konto (som defineret i afsnit 2[a]) og accepterer disse vilkår, herunder ejere, autoriserede brugere (som defineret i afsnit 2[b]) og forældrene eller værgerne til autoriserede brugere, som relevant (som beskrevet i afsnit 1([b][ii]). Disse vilkår giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan desuden have andre juridiske rettigheder, som varierer fra retskreds til retskreds. FRASKRIVELSERNE, UDELUKKELSERNE, OBLIGATORISK OG BINDENDE VOLDGIFT, OG BEGRÆNSNINGERNE AF ANSVAR, SKADESLØSHOLDELSE, AFKALD PÅ NÆVNINGERETSSAG OG AFKALD PÅ PØNAL ERSTATNING I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR VIL IKKE GÆLDE I DEN UDSTRÆKNING, SOM DET IKKE ER TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV. Nogle retskredse tillader ikke eksklusion af underforståede garantier eller eksklusion eller begrænsning af påløbende eller følgende skader eller andre rettigheder, så disse bestemmelser i vilkårene vil muligvis ikke gælde for dig.

DISSE VILKÅR ER EN RETSGYLDIG AFTALE. VED AT ACCEPTERE DISSE VILKÅR GENNEM ET WEBSTED, WEBAPP ELLER MOBILAPP, ELLER VED AT TAGE ADGANG TIL OG BRUGE TJENESTERNE (INKLUSIVE WEBSTEDERNE) ELLER PRODUKTERNE, ACCEPTERER OG INDVILLIGER DU I DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, SOM DU REPRÆSENTERER I FORBINDELSE MED ADGANG OG BRUG. DU ERKLÆRER OG GARANTERER, AT DU HAR RETTEN, AUTORITETEN OG KAPACITETEN (UNDERKASTET AFSNIT 1[b][ii] NEDENFOR) TIL AT ACCEPTERE OG INDVILLIGE I DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF DIG SELV ELLER DEN ENTITET, SOM DU REPRÆSENTERER. DU ERKLÆRER, AT DU, FORBEHOLDT AFSNIT 1(b)(ii) NEDENFOR, HAR MYNDIGHEDSALDER I DIN RETSKREDS ELLER PÅ DIN BOPÆL TIL AT BRUGE ELLER TAGE ADGANG TIL TJENESTERNE OG PRODUKTERNE OG INDGÅ DENNE AFTALE. HVIS DU IKKE INDVILLIGER I NOGEN AF BESTEMMELSERNE I DISSE VILKÅR, SKAL DU FRAKOBLE DINE PRODUKTER FRA DIN KONTO (SOM BESKREVET NEDENFOR) OG HOLDE OP MED AT TAGE ADGANG TIL ELLER BRUGE TJENESTERNE OG PRODUKTERNE.

SOM BESKREVET NEDENFOR, SAMTYKKER DU TIL AUTOMATISKE SOFTWAREOPDATERINGER AF TJENESTERNE OG PRODUKTERNE FORBUNDET MED TJENESTERNE. HVIS DU IKKE INDVILLIGER, MÅ DU IKKE BRUGE TJENESTERNE OG PRODUKTERNE.

SOM BESKREVET NEDENFOR, BESKRIVER AFSNIT 4 OG 5 VIGTIGE BEGRÆNSNINGER I TJENESTERNE OG PRODUKTERNE, SÆRLIGT I FORBINDELSE MED LIVSVIGTIG SIKKERHED OG KRITISKE ANVENDELSER. LÆS NØJE DISSE BEKENDTGØRELSER, NÅR DU BEKRÆFTER MODTAGELSEN OG ACCEPTERER DEM.

1. Oversigt, egnethed, kundeservice, løbetid og opsigelse

(a) Oversigt og relation til andre aftaler. Disse vilkår regulerer din brug af tjenesterne og produkterne. Alle produkter, som du køber, reguleres af den begrænsede garanti, som kommer med produktet ("begrænset garanti") og kan yderligere være underlagt vilkårene og betingelserne for salg. Software indbygget i produktet (og alle opdateringer deraf) ("produktsoftware") licenseres og reguleres i henhold til licensaftalen til slutbrugere. Visse servicefunktioner kan være underlagt yderligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil være postet på tjenesterne i forbindelse med sådanne funktioner. Alle yderligere retningslinjer, vilkår eller regler og databeskyttelsespolitikken for websteder ("databeskyttelsespolitikken for websteder") og databeskyttelseserklæringen ("databeskyttelseserklæringen") er inkorporeret ved henvisning i disse vilkår, og du indvilliger i at acceptere og rette dig efter dem ved brug af disse tjenester og produkter.

(b) Egnethed. (i) Du må kun anvende tjenesterne og produkterne, hvis du har retsevnen til at indgå en bindende kontrakt med Nest (undtagen forbeholdt bestemmelserne i klausul [1][b][ii] nedenfor), du accepterer disse vilkår gennem et websted, webapp eller mobilapp, eller ved at tage adgang til og bruge tjenesterne og produkterne, og kun hvis du overholder alle disse vilkår og alle gældende lokale, regionale, nationale og internationale love, regler og bestemmelser. Kun personer på over 18 år må virke som ejere af Nest konti. (ii) Hvis du er en autoriseret bruger, erklærer og garanterer du, at du er over 13 år (eller den tilsvarende minimumsalder i den retskreds, hvor du bor), og hvis du er mellem 13 år (eller den tilsvarende minimumsalder i den retskreds, hvor du er bosiddende) og myndighedsalderen i den retskreds, hvor du er bosiddende, at du kun vil bruge tjenesterne og produkterne under opsyn af en forælder eller værge, som på dine vegne indvilliger i at være bundet af disse vilkår. Enhver brug og adgang til tjenesterne og produkterne af personer på under 13 år (eller den tilsvarende minimumsalder i den retskreds, hvor du er bosiddende) er strengt forbudt og er en krænkelse af disse vilkår. Tjenesterne og produkterne er ikke tilgængelige for nogen brugere, som Nest tidligere har forbudt at bruge tjenesterne og produkterne.

(c) Kundeservice. Hvis du har spørgsmål vedrørende produkterne, tjenesterne eller disse vilkår, kan du kontakte Nest. Du forstår og accepterer, at kundeservice og eventuel kundesupport, der tilbydes og tilvejebringes af Nest, ikke er en alarmcentral eller et forsendelsescenter, en nødtjenesteudbyder eller forsendelsestjeneste, eller en livreddende løsning for personer, der er i fare i deres hjem eller på anden måde. UNDLAD VENLIGST AT KONTAKTE KUNDESERVICE ELLER EVENTUEL KUNDESUPPORT, DER TILBYDES AF NEST MED EVENTUEL LIVSVIGTIG NØDSITUATION, MEDICINSK NØDSITUATION ELLER ENHVER ANDEN NØDSITUATION. HVIS DU OPLEVER EN SÅDAN NØDSITUATION, SKAL DU OMGÅENDE KONTAKTE POLITIET, BRANDVÆSENET, ALARMCENTRALEN ELLER EN RELEVANT NØDBEREDSKABSTJENESTE.

(d) Løbetid og ophævelse. Disse vilkår vil være gældende i den maksimalt mulige udstrækning, så længe du fortsætter med at tilgå eller bruge tjenesterne eller produkterne, eller indtil ophævelse i henhold til bestemmelserne i disse vilkår. Nest kan til enhver tid (i) suspendere eller inddrage din ret til adgang eller brug af tjenesterne, eller (ii) ophæve aftalen med disse vilkår i relation til dig, hvis Nest i god tro mener, at du har brugt tjenesterne eller produkterne på en måde, som krænker disse vilkår, herunder de inkorporerede retningslinjer, vilkår eller regler. Hvis du overfører et produkt til en ny ejer, ophører din ret til brug af tjenesterne i relation til det produkt automatisk, og den nye ejer vil ikke have nogen ret til brug af produktet eller tjenesterne under din konto (som beskrevet nedenfor), men skal oprette en separat konto med Nest og acceptere disse vilkår.

(e) Effekt af ophævelse. Ved ophævelse af disse vilkår, vil din konto og din ret til brug af tjenesterne automatisk ophøre.

2. Konti

(a) Din konto. For at bruge tjenesterne og visse produkter, skal du oprette en brugerkonto ("konto") og forsyne visse oplysninger om dig selv, som udbedt på den relevante registreringsblanket. Du erklærer og garanterer at: (a) alle påkrævede registreringsoplysninger, som du indsender, er sandfærdige og korrekte, (b) du vil sørge for den fortsatte nøjagtighed af sådanne oplysninger, og (c) din brug af tjenesterne og produkterne vil ikke krænke nogen amerikanske eller andre gældende love eller bestemmelser (f.eks. at du ikke befinder dig i et land underlagt embargo, og at du ikke er opført på en liste som en ikke-tilladt part eller en part underlagt restriktioner i henhold til gældende eksportkontrollove og bestemmelser). Du er fuldt ansvarlig for at opretholde fortroligheden af loginoplysningerne til din konto og for alle aktiviteter, som forekommer under din konto. Du indvilliger i at bruge "stærke" adgangskoder (adgangskoder, som bruger en kombination af store og små bogstaver, tal og symboler) til din konto, og i at opbevare din adgangskode sikkert for at forhindre andre i tilgå den. Du indvilliger i straks at underrette Nest om eventuel uautoriseret brug eller formodet uautoriseret brug af din konto eller noget andet brud på sikkerheden. Nest er ikke ansvarlig for noget tab eller nogen skader, som følge af din manglende overholdelse af ovenstående krav.

(b) Den person, som opretter en konto, er "ejeren" af den konto og af Nest produkterne tilknyttet kontoen. Personer, som er autoriseret til at tage adgang til en ejers produkter og tjenester, er "autoriserede brugere". Autoriserede brugere kan muligvis bruge tjenesterne og monitorere og kontrollere produkterne (for eksempel kan en autoriseret bruger ændre tidsindstillingerne for opvarmning og køling eller tænde eller slukke for dit kamera). Autoriserede brugere kan desuden muligvis se oplysninger (herunder personlige oplysninger) og indhold på tværs af alle en ejers produkter, tjenester og Virker med Nest-forbindelser (for eksempel vil en autoriseret bruger modtage mobilmeddelelser, eller vedkommende kan se din videohistorik). Autoriserede brugere er ansvarlige for deres egne handlinger i relation til produkterne og tjenesterne, men ejeren indvilliger hermed også i at være fuldt ansvarlig for alle handlinger udført af autoriserede brugere relateret til ejerens produkter, tjenester og konto. Hvis du er en ejer, som inviterer eller aktiverer en autoriseret bruger, bekræfter og indvilliger du i, at førnævnte autoriserede bruger efterfølgende kan invitere eller aktivere andre autoriserede brugere med den samme adgang og evne til at bruge dine produkter og tjenester, som fremsat ovenfor. Derfor skal du, hvis du er en ejer, kun autorisere personer, som du stoler på til at tage adgang til din konto, dine produkter og tjenester.

3. Adgang til tjenester

(a) Adgang og brug. Underlagt disse vilkår bevilliger Nest dig en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv ret (uden ret til underlicensering) til at tage adgang til og bruge tjenesterne ved (i) at bruge vores webapper i forbindelse med og udelukkende med henblik på at kontrollere og monitorere de produkter, du ejer eller er autoriseret til at kontrollere og monitorere, eller på anden vis tilgå en service udtrykkeligt tilvejebragt af Nest til din brug (det "tilladte formål"), og til (ii) installation og brug af mobilapper udelukkende på din egen mobilenhed (f.eks. iPhone, iPad eller Android smartphone) og kun til det tilladte formål, og (iii) kun tilgår disse websites med det tilladte formål.

(b) Automatiske softwareopdateringer. Nest kan fra tid til anden udvikle programrettelser, fejlrettelser, opdateringer, opgraderinger og andre modifikationer for at forbedre ydelsen af tjenesterne og/eller produktsoftwaren ("opdateringer"). Disse kan installeres automatisk uden yderligere varsel eller indhentning af yderligere samtykke. Dit samtykke til denne automatiske opdatering. Hvis du ikke ønsker sådanne opdateringer, er dit afhjælpningsmiddel at opsige din konto og holde op med at bruge tjenesterne og produkterne. Hvis du ikke opsiger en tidligere oprettet konto, vil du automatisk modtage opdateringer. Du bekræfter, at du kan være nødt til at installere opdateringer for at bruge tjenesterne og produkterne, og du indvilliger i at installere eventuelle opdateringer, som Nest tilvejebringer med det samme. Din fortsatte brug af tjenesterne og produkterne er dit samtykke (i) til disse vilkår med hensyn til tjenesterne og produkterne, og (ii) til licensaftalen for slutbrugere med hensyn til opdateret produktsoftware; og (iii) eventuelle ændringer eller opdateringer, som Nest kan foretage til disse vilkår eller slutbrugerlicensaftalen over tid.

(c) Nest-tilvejebragt grænseflade til produkter og tjenester fra tredjeparter. Med tiden vil Nest muligvis give dig mulighed for at bruge produkterne og tjenesterne med en grænseflade til et eller flere produkter eller tjenester fra tredjeparter gennem og ved brug af tjenesterne, for eksempel gennem Virker med Nest-platformen ("produkter og tjenester fra tredjeparter"). Du beslutter, om du ønsker at bruge en grænseflade og med hvilke produkter og tjenester fra tredjeparter. Udtrykkeligt samtykke og autorisation fra dig er påkrævet for denne grænseflade, og du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Efter du har givet dit samtykke til et bestemt produkt og service fra en tredjepart, indvilliger du i, at Nest kan udveksle oplysninger og kontrollere data om dig og dine produkter, herunder dine personlige oplysninger, for at aktivere den grænseflade, du har autoriseret. Når først disse oplysninger er blevet delt med det specifikke produkt og service fra en tredjepart, vil brugen deraf være reguleret af tredjepartens databeskyttelsespolitik og ikke af Nests databeskyttelsesdokumentation. Du bekræfter og indvilliger i, at Nest ikke forgiver eller garanterer kvaliteten eller sikkerheden af nogen produkter og tjenester fra tredjeparter eller grænsefladen med produkter og tjenester. Følgelig er Nest ikke ansvarlig for din brug af nogen produkter eller tjenester fra tredjeparter eller for nogen personskade, død, ejendomsskade (herunder uden begrænsning af din bolig) eller andre skader eller tab, der måtte forekomme som følge af eller relateret til din brug af produkter eller tjenester fra tredjeparter. Du bør kontakte tredjeparten med eventuelle spørgsmål om deres produkter og tjenester fra tredjeparter.

(d) Visse materialer kan vises eller præsenteres på tjenesterne (inklusive, men ikke begrænset til, tekst, grafik, artikler, fotografier, video, billeder og illustrationer ["indhold"]). Indholdet inkluderer også oplysninger, som du og andre brugere giver os under brug af tjenesterne (samlet "brugerindsendelser"), og som vi kan bruge til at tilvejebringe, vedligeholde eller forbedre tjenesterne. Noget indhold kan muligvis ses af andre (f.eks. lader tjenesten dig overføre, poste eller på anden vis dele videoindhold). Du kan desuden poste feedback, kommentarer, spørgsmål eller andre oplysninger på webstederne. Du er eneansvarlig for alt indhold, som du overfører, poster, sender med e-mail, transmitterer eller på anden vis udbreder ved brug af eller i forbindelse med tjenesterne, eller som du på nogen måde bidrager til tjenesterne med; du erklærer og garanterer, at du har alle de nødvendige rettigheder til at bidrage og på den måde, du gør det; og du bevilliger Nest licens til alle patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder i og til sådant indhold til offentliggørelse på tjenesten i overensstemmelse med disse vilkår. Du skal rette dig efter alle meddelelser om ophavsret, regler vedrørende varemærker, oplysninger og restriktioner indeholdt i alt indhold, der tilgås gennem tjenesterne, og du må ikke bruge, kopiere, gengive, modificere, oversætte, offentliggøre, udsende, transmittere, distribuere, optræde med, overføre, vise, licensere, sælge eller på anden vis udnytte noget indhold eller tredjeparts indsendelser eller andre ejendomsrettigheder ikke ejet af dig til noget som helst formål: (i) uden udtrykkelig forudgående skriftligt samtykke fra de respektive ejere, og (ii) på nogen måde, som krænker nogen tredjeparts ret. Nest forbeholder sig retten til at fjerne indhold fra tjenesterne når som helst og af en hvilken som helst grund (inklusive, men ikke begrænset til, ved modtagelse af erstatningskrav eller påstande fra tredjeparter eller myndigheder relateret til sådant indhold, eller hvis vi har mistanke om, at du kan have krænket den umiddelbart foregående sætning) eller uden nogen grund overhovedet.

(e) Visse restriktioner. Rettighederne, du bevilliges i disse vilkår, er underlagt følgende restriktioner: (i) du indvilliger i ikke at licensere, sælge, udleje, lease, overføre, tildele, distribuere, være vært for eller på anden vis udnytte tjenesterne eller produkterne forretningsmæssigt, (ii) du indvilliger i ikke at ændre, skabe afledte værker fra, demontere, baglæns kompilere eller baglæns konstruere nogen del af tjenesterne eller produkterne, (iii) du indvilliger i ikke at tilgå tjenesterne eller produkterne for at udvikle en tilsvarende eller konkurrerende tjeneste eller produkt, (iv) med undtagelse af som udtrykkeligt fremsat heri, må ingen del af tjenesterne eller produkterne kopieres, gengives, distribueres, genopslås, downloades, vises, postes eller transmitteres i nogen form eller via nogen metode, (v) du indvilliger i ikke at overføre, transmittere eller distribuere nogen computervira, orme eller nogen andet software, som har til hensigt at beskadige eller ændre et/en computer- eller kommunikationsnetværk, computer, håndholdt mobilenhed, data, tjenesterne, produkterne, produktsoftwaren eller noget andet system, udstyr eller ejendom, (vi) du indvilliger i ikke at forstyrre, afbryde eller søge at opnå uautoriseret adgang til serverne eller netværkene forbundet med tjenesterne eller krænke sådanne netværkers bestemmelser, politikker eller procedurer, (vii) du indvilliger i ikke at tilgå (eller forsøge at tilgå) tjenesterne ved andre metoder end gennem den grænseflade, som stilles til rådighed af Nest, og (viii) du indvilliger i ikke at fjerne, utydeliggøre eller ændre nogen meddelelser om ejendomsret (herunder meddelelser om ophavsret og varemærker), som kan være indeholdt i eller vist i forbindelse med tjenesterne eller produkterne. Alle fremtidige frigivelser, opdateringer eller anden tilføjelse til tjenestens funktionalitet skal være underlagt disse vilkår.

(f) Open source. Visse dele af uafhængig, tredjepartskode kan være inkluderet i vores webapper/eller mobilapper, som er underlagt GNU General Public License ("GPL") eller andre open source-licenser ("open source-software"). Open-source softwaren er licenseret i henhold til licensvilkårene, der følger med sådan open source-software. Intet i disse vilkår begrænser dine rettigheder under, eller bevilliger dig rettigheder, som erstatter vilkårene og betingelserne i nogen relevant slutbrugerlicens for sådan en open source-software. I særdeleshed begrænser intet i disse vilkår din ret til at kopiere, ændre og distribuere sådan open source-software, som er underlagt GPL-vilkårene.

(g) Databeskyttelse. Læs afsnit 4 (m) herunder, databeskyttelsespolitikken for Nest websteder og databeskyttelseserklæringen for Nest produkter og tjenester. Disse dokumenter beskriver praksis med hensyn til oplysninger, som Nest kan indsamle fra brugere af produkterne og tjenesterne, herunder eventuelt indhold eller brugerindsendelser.

(h) Sikkerhed. Nest passer på integriteten og sikkerheden omkring dine personlige oplysninger. Vi bestræber os på at implementere passende sikkerhedsforanstaltninger. Nest kan dog ikke garantere, at uautoriserede tredjeparter aldrig vil være i stand til at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger eller bruge dine personlige oplysninger til upassende formål. Du erkender, at du forsyner dine personlige oplysninger på eget ansvar.

(i) Modifikation. Nest forbeholder sig retten til når som helst at modificere, suspendere eller afbryde tjenesterne eller nogen del deraf med eller uden varsel. Du indvilliger i, at Nest ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, suspension eller afbrydelse af tjenesterne eller nogen del deraf.

(j) Adgang uden for visse lande. Selvom der kan tages adgang til webstederne fra hele verden, er produkterne og tjenesterne, der stilles til rådighed eller tilgås gennem eller på webstederne, ikke tilgængelige for alle personer i alle lande. Hvis du vælger at tage adgang til webstederne fra et land, som ikke er blandt de lande, hvori Nest yder støtte til produkterne og tjenesterne angivet her ("målland"), gør du det på eget initiativ, og du er eneansvarlig for at overholde gældende lokale love i dit land. Du forstår og accepterer, at webstederne ikke er udviklet til brug i et ikke-målland, og at nogen eller alle webstedernes funktioner muligvis ikke vil virke eller være passende til brug i et sådant land. I den størst mulige udstrækning tilladt ifølge loven accepterer Nest intet ansvar eller erstatningsansvar for nogen skade eller tab forårsaget af din adgang til eller brug af webstederne eller Nest produkter i et land, som ikke er et målland. Du vil være bundet af disse vilkår, når som helst du tager adgang til eller bruger webstederne eller tjenesterne.

4. Aftalt brug og begrænsninger af Nest tjenester og produkter

(a) Tilsigtet brug af Nest tjenester. Tjenesterne er beregnet til at blive tilgået og anvendt til ikke-tidskritiske oplysninger og kontrol af Nest produkter. Omend vi tilstræber, at vores tjenester skal være yderst pålidelige og tilgængelige, er de beregnet til at være pålidelige eller tilgængelige 100 % af tiden. Tjenesterne udsættes for sporadiske afbrydelser og svigt af en række grunde uden for Nests kontrol, herunder blandt andet wi-fi-uregelmæssighed, serviceudbyderens rådighedstid, mobilmeddelelser og operatører. Du erkender disse begrænsninger og indvilliger i, at Nest ikke er ansvarlig for nogen skader angiveligt forårsaget af servicefejl eller -forsinkelse.

(b) Ingen brug af produkterne og tjenesterne til livsvigtig eller kritisk brug. Du erkender og indvilliger i, at produkterne og tjenesterne, hvad enten alenestående eller med grænseflade til tredjepartsprodukter eller -tjenester, ikke er certificeret til nødhjælp, medmindre de udtrykkeligt er godkendt og certificeret af Nest som aktiveret til centralstationsmonitorering via en professionel centralstationsmonitoreringsfacilitet ("Nest produkter aktiveret til professionel monitorering"). Nest garanterer og erklærer ikke, at brug af produkterne (herunder, uden begrænsning, eventuelt Nest produkt aktiveret til professionel monitorering) eller tjenesterne med noget produkt eller nogen service fra en tredjepart vil påvirke eller øge sikkerhedsniveauet. DU FORSTÅR, AT, BORTSET FRA NEST PRODUKTER AKTIVERET TIL PROFESSIONEL MONITORERING, PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, HVAD ENTEN ALENESTÅENDE ELLER MED GRÆNSEFLADE TIL TREDJEPARTERS PRODUKTER OG TJENESTER, IKKE ER ET NØDALARMSYSTEM MONITORERET AF EN TREDJEPART. DERUDOVER FORSTÅR DU, AT NEST UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL TILKALDE ALARMTJENESTER TIL DIT HJEM I EN NØDSITUATION.

(c) Centralstationsmonitorering for Nest produkter aktiveret til professionel monitorering. For Nest produkter aktiveret til professionel monitorering kan du få mulighed for at vælge et abonnement på en professionel, central tredjepartsmonitoreringsudbyder ("tredjepartsmonitoreringsudbyder") til professionel monitorering og relateret beredskabsanmeldelse og afsendelse af beredskabsmyndigheder ("professionel monitorering"). Du forstår og accepterer, at hvis du vælger et abonnement, indgår du en aftale direkte med monitoreringsudbyderen om at levere professionel monitorering; du indgår ikke aftale med Nest om at levere professionel monitorering, og Nest vil ikke levere professionel monitorering. Du forstår endvidere, at monitoreringsudbyderen og Nest er uafhængige driftsselskaber. Der er ikke noget juridisk partnerskab, agentur-, joint venture-, arbejdsgiver/medarbejder-, mester/tjener- eller andet lignende juridisk forhold mellem monitoreringsudbyderen og Nest, og monitoreringsudbyderen er ikke Nests underleverandør. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT PROFESSIONEL MONITORERING KUN VIL FUNGERE MED NEST PRODUKTER AKTIVERET TIL PROFESSIONEL MONITORERING. BRUG IKKE OG FORSØG IKKE AT BRUGE PROFESSIONEL MONITORERING MED EVENTUELLE PRODUKTER, UANSET OM DE FREMSTILLES ELLER SÆLGES AF NEST ELLER TREDJEPARTER, DER IKKE ER NEST PRODUKTER AKTIVERET TIL PROFESSIONEL MONITORERING.

d) Tilladelser og registrering til professionel monitorering. Nogle lokale myndigheder har forskellige tilladelses- eller registreringskrav for brug af produkterne med professionel monitorering. Uden den påkrævede tilladelse eller registrering kan beredskabspersonale ikke reagere på anmodninger fra en tredjepartsmonitoreringsudbyder om afsendelse af nødpersonale, og/eller bøder og straffe kan pålægges dig af den relevante lokale myndighed. Du forstår og accepterer, at du alene er ansvarlig for at indhente, opretholde og forny eventuel tilladelse eller registrering, som din lokale myndighed måtte kræve, hvis du vælger et abonnement på professionel monitorering af produkterne. Endvidere er du indforstået med at være eneansvarlig for eventuelle bøder og straffe, som kan pålægges dig som følge af din undladelse af at indhente, opretholde og forny eventuelle tilladelser eller registreringer.

(e) Pålidelighed af tjenester. Du erkender, at tjenester, herunder fjernadgang og mobilmeddelelser, ikke er fejlfrie eller 100 % pålidelige og 100 % tilgængelige. Tjenesternes korrekte funktion er bl.a. afhængig af overførsel af data via dit Wi-Fi-netværk, aktiveret trådløs enhed (f.eks. en telefon eller tablet) og bredbåndsinternetadgang eller en valgfri mobil backup-tjeneste, for hvilken hverken Nest eller nogen trådløs eller dataoperatør er ansvarlig og som kan afbrydes, forsinkes, afvises eller på anden måde begrænses af forskellige årsager, herunder utilstrækkelig dækning, strømafbrud, afslutning af tjeneste og adgang, miljømæssige forhold, interferens, manglende betaling af gældende gebyrer og afgifter, utilgængelighed af radiofrekvenskanaler, systemkapacitet, opgraderinger, reparationer eller omplaceringer og prioriteret adgang til beredskabspersonale i tilfælde af katastrofe eller nødsituation (samlet benævnt "tjenesteafbrydelser"). Du forstår, at tjenesteafbrydelser kan resultere i, at tjenesterne ikke er pålidelige eller tilgængelige for varigheden af tjenesteafbrydelsen. Vi kan og vil ikke garantere, at du vil modtage meddelelser inden for et givet tidsrum eller overhovedet. DU INDVILLIGER I, AT DU IKKE VIL VÆRE AFHÆNGIG AF TJENESTERNE TIL NOGET LIVREDDENDE ELLER KRITISK FORMÅL. MOBILMEDDELELSER ANGÅENDE STATUSSEN OG ALARMERNE PÅ DINE NEST PRODUKTER SENDES KUN MED HENBLIK PÅ OPLYSNINGER - DE ER IKKE EN ERSTATNING FOR ET NØDALARMSYSTEM MONITORERET AF EN TREDJEPART. Nest kan på ingen måde give specifikke oplysninger relateret til en situation i dit hjem eller andetsteds. Du erkender, at det er dit ansvar at uddanne dig omkring, hvordan du skal reagere i en nødsituation givet de specifikke omstændigheder af din situation.

(f) Tjenesteafbrydelser; ingen refusion eller rabat. Tjenesterne kan suspenderes midlertidigt uden varsel af sikkerhedsgrunde pga. systemfejl, vedligeholdelse og reparation eller andre omstændigheder. Du indvilliger i, at du ikke vil være berettiget til nogen tilbagebetaling eller rabat for sådanne suspensioner. Nest tilbyder ikke nogen specifik garanti af rådighedstid for tjenesterne.

(g) Systemkrav. Tjenesterne vil ikke være tilgængelige uden: (i) et fungerende wi-fi-netværk i dit hjem, som er anbragt, så det kan kommunikere pålideligt med produkterne, (ii) en konto, (iii) en aktiveret og understøttet trådløs enhed, såsom en telefon eller tablet (påkrævet for nogle funktioner og funktionalitet i tjenesten), (iv) adgang til bredbånd internet, som altid er tændt, i din bolig med tilstrækkelig båndbredde til at understøtte de anvendte produkter og (v) andre systemelementer, som kan specificeres af Nest. Det er dit ansvar at sørge for, at du har alle de påkrævede systemelementer, og at de er kompatible og konfigureret korrekt. Du erkender, at tjenesterne muligvis ikke vil fungere som beskrevet, hvis krav og kompatibilitet ikke er blevet opfyldt. Hvis du modificerer, erstatter, flytter eller på anden måde ændrer ethvert af de påkrævede systemelementer, er du eneansvarlig for at sikre, at de er kompatible og korrekt konfigureret til at fungere sammen med produkterne og tjenesterne. Endvidere bekræfter du, at Nest kan aktivere Bluetooth på din smartphone eller tabletcomputer med eller uden forudgående varsel for at fremme korrekt funktion af tjenesterne, muliggøre kommunikation med Nest produkter forbundet til den samme Nest konto og aktivere visse funktioner (såsom slukning af en røg- eller kuldioxidalarm på et Nest produkt via fjernbetjening). (h) Mobil backup i tilfælde af Wi-Fi-afbrydelse. Hvis der opstår tjenesteforstyrrelser i dit hjems Wi-Fi-netværk eller internetforbindelse, kan tjenesterne være upålidelige eller utilgængelige for varigheden af tjenesteafbrydelsen. Hvis du har abonneret på professionel monitorering, betyder det, at tredjepartsmonitoreringsudbyderen muligvis ikke modtager alarmsignaler fra dine Nest produkter, der er aktiveret til professionel monitorering, og kan muligvis ikke afsende beredskabspersonale i tilfælde af en faktisk nødsituation. Desuden kan funktioner og funktionaliteter i produkterne og tjenesterne være utilgængelige på din mobilapp for varigheden af tjenesteafbrydelsen. Du kan have mulighed for at vælge et abonnement på mobil backup ("mobil backup") for at forbedre forbindelsen i tilfælde af eventuel tjenesteafbrydelse og reducere sandsynligheden for afbrydelse af tjenesterne (herunder professionel monitorering) og adgang til de forskellige funktioner og funktionaliteter i dine produkter og tjenester på din mobilapp.

(i) Energibesparelser og andre fordele. Medmindre Nest udtrykkeligt lover en "garanti", garanterer eller lover Nest ikke nogen specifikke energibesparelser eller andre økonomiske fordele i forbindelse med brugen af produkterne eller tjenesterne eller nogen af deres funktioner. Faktiske energibesparelser og økonomiske fordele varierer med faktorer, som Nest ikke kan kontrollere eller har kendskab til. Fra tid til anden kan Nest bruge tjenesterne til at give dig oplysninger, som er unikke for dig og dit energiforbrug, og foreslå måder at spare på dine energiregninger, hvis du implementerer anbefalinger eller funktioner af produkterne eller tjenesterne. Vi gør dette for at sætte fokus på en mulighed baseret på vores analyse og oplysninger om dig og din husholdning. Du erkender, at disse salgsfremmende foranstaltninger ikke er en garanti af faktiske besparelser, og du indvilliger i ikke at søge pengebeløb eller andre midler fra Nest, hvis du ikke oplever disse besparelser.

(j) tjenesterne giver dig oplysninger ("produktoplysninger") om produkterne i dit hjem og deres forbindelse med andre produkter og tjenester. Alle produktoplysninger forsynes som de er og som tilgængelige. Vi kan ikke garantere, at de er korrekte eller opdaterede. I kritiske situationer erstatter adgang til produktoplysninger gennem tjenesterne ikke direkte adgang til oplysningerne i hjemmet.

(k) Alle oplysninger, som er postet offentligt eller transmitteret privat gennem tjenesterne, er udelukkende den persons ansvar, hvorfra (eller fra hvis konto) sådant indhold kom, og Nest vil ikke være ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold. Nest kan ikke garantere identiteten af andre brugere, du kan komme i kontakt med under din brug af tjenesterne. Endvidere kan vi ikke garantere ægtheden af eventuelle data, som brugere eller handlende giver om sig selv. Du erkender, at alt indhold, som du tager adgang til ved brug af tjenesterne, er på eget ansvar, og at du vil være eneansvarlig for eventuelle skader eller tab, som en part pådrager sig som følge deraf. Vi kan ikke kontrollere og har ingen pligt til at gøre noget med hensyn til, hvordan du måtte tolke og bruge indholdet, eller hvilke handlinger du måtte tage som følge af at være blevet udsat for indholdet, og du fritager os fra alt i ansvar i forbindelse med din erhvervelse eller manglende erhvervelse af indhold gennem tjenesterne.

(l) Du garanterer, erklærer og indvilliger i, at du ikke vil bidrage med noget indhold eller på anden vis bruge tjenesterne eller produkterne på en måde, som (i) krænker eller overtræder nogen tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder eller ejendomsrettigheder, ret til offentlig omtale eller ret til privatlivets fred eller nogen andre rettigheder, (ii) overtræder nogen lov, ret, forordning eller vedtægt, eller på anden måde er ulovlig (iii) er skadelig, svigagtig, vildledende, truende, fornærmelig, chikanerende, skadevoldende, ærekrænkende, vulgær, obskøn, injurierende eller på anden vis stødende, (iv) personificerer nogen person eller entitet, herunder uden begrænsning nogen medarbejder eller repræsentant for Nest, (v) indeholder en virus, trojansk hest, orm, programbombe eller anden skadelige computerkode, fil eller program, (vi) bringer sikkerheden af din Nest konto eller en anden persons konto i fare (såsom ved at lade en anden person logge ind på tjenesterne som dig), (vii) på nogen måde forsøger at få adgang til eller får adgang til adgangskoden, konto, produkter, enheder, systemer, eller andre sikkerhedsoplysninger fra nogen anden bruger eller trejde part, (viii) krænker sikkerheden af computernetværk eller bryder adgangskoder eller sikkerhedskrypteringskoder, (ix) kører Maillist, Listserv eller nogen form for automatisk svarprogram eller "spam" på tjenesterne eller andre processer, som på anden vis påvirker korrekt funktion af tjenesterne (herunder ved urimelig belastning af tjenestens infrastruktur), (x) kopierer eller gemmer en betydelig del af indholdet, (xi) dekompilerer, baglæns konstruerer eller på anden vis søger at få adgang til kildekoden eller underliggende ideer eller oplysninger relateret til tjenesterne, (xii) nedbryder eller forstyrrer eventuel netværkskapacitet eller funktionalitet, eller (xiii) deltager i fjernmonitorering for at yde professionel lægehjælp til eventuel person, herunder uden begrænsning, i ethvert sundhedspleje- og plejehjemsmiljø.

(m) Privatlivs- og databeskyttelseslovgivning. Nests produkter og tjenester er primært beregnet til ren personlig brug og til brug i husstanden. Dog kan databeskyttelses- og privatlivslovgivningen i dit bosted pålægge dig visse forpligtelser i forbindelse med din brug af produktet og tjenesterne. For bestemte video-, lyd- og ansigtsgenkendelsesdata, som du som ejer eller autoriseret bruger indsamler ved hjælp af produktet og tjenesterne (f.eks. video- og lydsignaler og data fra Nest Cam) er du den dataansvarlige af visse as disse data, som produktet og tjenesterne indsamler, og Nest er databehandleren af disse data, i henhold til de gældende love. Du kan finde flere oplysninger i Databeskyttelseserklæringen for Nests produkter og tjenester. Du accepterer, at du (og ikke Nest) er ansvarlig for at sikre, at du overholder gældende lovgivning, når du bruger produkterne og tjenesterne, herunder, men ikke begrænset til, (i) love om optagelse eller deling af video- eller lydindhold, der omfatter tredjeparter eller offentlige rum, eller (ii) love, der kræver, at du underretter tredjeparter, eller indhenter samtykke eller udtrykkeligt samtykke fra tredjeparter med henblik til din brug af Dropcam/Nest Cam. Der hvor Nest fungerer som en databehandler for de data, du har indsamlet gennem deres produkter og tjenester, vil dette udtrykkeligt fremgå i Databeskyttelseserklæring for Nests produkter og tjenester. I disse situationer vil Nest bestræbe sig på: (i) kun at behandle data på din foranledning, (ii) sikre, at personer, der har tilladelse til at behandle data gennem os på dine vegne, er forpligtet til fortrolighed (iii) kun engagere en tredjepartstjenesteudbyder (under-databehandler), der giver et tilsvarende beskyttelsesniveau som angivet heri, (iv) først at engagere en ny tredjepartstjenesteudbyder (under-databehandler), efter at Nest har meddelt sådanne ændringer ved at offentliggøre dem på nedenstående websites og give dig en frist på ti (10) kalenderdage for at gøre indsigelse mod den givne meddelelse. Hvis du gør indsigelse, vil Nest gøre en rimelig indsats for at imødegå din indsigelse. Efter denne proces, hvis en beslutning ikke er aftalt inden for fem (5) kalenderdage, vil Nest gå videre med at engagere tredjepartsudbyderen. Du vil have mulighed for at opsige din brug af produkterne og tjenesterne uden straf. Listen over Nests under-databehandlere findes her. Det er dit ansvar at tjekke denne hjemmeside regelmæssigt for opdateringer, (v) i det omfang, som det er relevant og muligt, at hjælpe dig med individuelle rettigheder eller andre overholdelsesforpligtelser og (vi) at slette eller returnere dine data ved opsigelse.

(n) Installation, test og brug. Det er dit ansvar at installere og bruge produkterne og tjenesterne i henhold til den gældende vejledning og de gældende instrukser. HVIS ET PRODUKT IKKE INSTALLERES KORREKT, ELLER HVIS ET PRODUKT ELLER NOGEN AF DETS SENSORER ER UDEN FOR DETEKTIONSOMRÅDET ELLER HINDRET ELLER OBSTRUERET AF VÆGGE, MØBLER, PERSONLIGE EJENDELE ELLER ANDRE TING, KAN DU OPLEVE FALSKE ALARMER ELLER DETEKTIONSFEJL. Det er dit ansvar at teste produkterne, når de er installeret, for at være sikker på, at produkterne (og eventuelle relaterede sensorer, komponenter og periferienheder) fungerer og kommunikerer som tilsigtet og designet, og derefter regelmæssigt teste og vedligeholde produkterne efter installation.

(o) Kontrollér batterierne regelmæssigt. Det er dit ansvar at udskifte eventuelle batterier i produkterne, når det er nødvendigt. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT PRODUKTERNE MULIGVIS IKKE FUNGERER ELLER FUNGERER FORKERT, HVIS BATTERIERNE SKAL UDSKIFTES; KONTROLLÉR DEM REGELMÆSSIGT.

(p) Røg- og kuliltedetektorer. NEST GIVER INGEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER OM, AT EVENTUELLE RØG- OG/ELLER KULILTEDETEKTORER, DER FREMSTILLES ELLER SÆLGES AF NEST UDGØR ET BRANDALARMSYSTEM ELLER OPFYLDER KRAVENE I EVENTUEL STATSLIG ELLER LOKAL LOV, REGLEMENT, FORORDNING, MYNDIGHED MED JURISDIKTION ELLER BRANCHESTANDARD, SÅSOM NFPA 72. DU ER ENEANSVARLIG FOR OVERHOLDELSE AF KRAVENE I DEN RELEVANTE STATSLIGE ELLER LOKALE LOV, REGLEMENT, FORORDNING, MYNDIGHED MED JURISDIKTION ELLER BRANCHESTANDARD, SOM KAN GÆLDE FOR INSTALLATIONEN, BRUGEN OG DRIFTEN AF EVENTUELLE RØG- OG/ELLER KULILTEDETEKTORER, DER FREMSTILLES ELLER SÆLGES AF NEST.

(q) Standarder for Smart-enheder/brug kun Nest-certificerede tredjepartsprodukter eller -tjenester. Produkterne kan anvende forskellige åbne eller almindeligt tilgængelige standarder eller midler til at kommunikere og fungere sammen med intelligente eller forbundne enheder, der også anvendes på samme måde af andre systemer eller tjenester, der ikke er fremstillet af Nest, herunder Wi-Fi, Bluetooth og IP-enheder. MEN INTELLIGENTE, FORBUNDNE ELLER ANDRE ENHEDER OG RELATEREDE TJENESTER ("TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER"), DER IKKE ER UDPEGET AF NEST SOM VÆRENDE KOMPATIBLE MED PRODUKTERNE OG TJENESTERNE FUNGERER MULIGVIS IKKE MED PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, ELLER KAN HAVE BEGRÆNSEDE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITET , SELV OM DE ER DESIGNET, SPECIFICERET ELLER MARKEDSFØRT TIL DRIFT VED BRUG AF SAMME ELLER LIGNENDE STANDARDER ELLER KOMMUNIKATIONSMIDLER. DU ACCEPTERER KUN AT BRUGE TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER, DER ER UDPEGET AF NEST SOM VÆRENDE KOMPATIBLE MED PRODUKTERNE OG TJENESTERNE. DESUDEN ACCEPTERER DU, AT NEST IKKE ER ANSVARLIG FOR, OG DU FRITAGER OG SKADESLØSHOLDER HERMED NEST FRA OG MOD, AL ERSTATNINGSANSVAR OG ALLE ERSTATNINGER, SKADER ELLER TAB AF LIV SOM FØLGE AF, FORBUNDET MED ELLER FORÅRSAGET AF ETHVERT FORSØG AF DIG PÅ AT TILSLUTTE, ELLER DIN TILSLUTNING OG BRUG AF, TREDJEPARTSPRODUKTER ELLER -TJENESTER, DER IKKE ER CERTIFICERET AF NEST SOM VÆRENDE KOMPATIBLE MED PRODUKTERNE OG TJENESTERNE.

(r) Nest Pro Finder. Nest stiller en service til rådighed, der giver potentielle kunder mulighed for at søge efter en Nest Pro i nærheden, som kan hjælpe dem med at installere et produkt ("Nest Pro Finder"). Hvis du vælger at registrere dig som Nest Pro, skal du være opmærksom på, at Nest anvender algoritmer til at vise og rangere Nest Pro-installatører i Nest Pro Finder baseret på faktorer som anmeldelser, anmeldelsernes aktualitet og den geografiske nærhed i forhold til den potentielle kunde.

5. Begrænsninger af Nest tjenester på grund af tredjeparter

(a) Generelt. Nest tjenester afhænger af eller fungerer sammen med produkter og tjenester fra tredjeparter. Disse produkter og tjenester fra tredjeparter er uden for Nests kontrol, men deres funktion kan påvirke eller påvirkes af brugen og pålideligheden af Nest tjenester. Du erkender og indvilliger i, at: (i) brugen og tilgængeligheden af tjenesterne afhænger af tredjepartsproduktleverandører og -serviceudbydere, (ii) disse tredjeparters produkter og tjenester vil muligvis ikke fungere pålideligt 100 % af tiden, og de kan påvirke funktionen af Nest tjenester, og (iii) Nest er ikke ansvarlig for skader og tab på grund af funktionen af disse tredjeparters produkter og tjenester.

(b) Tredjepartsserviceudbydere anvendt af Nest. Du erkender, at Nest bruger tredjepartsserviceudbydere til at muliggøre visse aspekter af tjenesterne, som for eksempel datalagring, mobil backup, synkronisering og kommunikation gennem Amazon Web Services og udsendelse af meddelelser til mobilenheder gennem leverandører af mobilstyresystemer og mobiloperatører. DU INDVILLIGER I IKKE AT VÆRE AFHÆNGIG AF TJENESTERNE TIL NOGET LIVREDDENDE ELLER KRITISK FORMÅL. DERUDOVER, I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU AT FRITAGE OG SKADESLØSHOLDE TREDJEPARTSTJENESTEUDBYDERE FRA OG MOD AL ERSTATNINGSANSVAR, ERSTATNINGER ELLER TAB AF ENHVER ART, PERSONSKADER ELLER TAB AF LIV SOM FØLGE AF DIN BRUG AF PRODUKTERNE OG TJENESTERNE.

(c) Udstyr, internetudbyder og operatør. Du erkender, at tilgængeligheden af tjenester er afhængig af (i) din computer, mobilenhed, trådføringen i dit hjem, wi-fi netværket i dit hjem, Bluetooth forbindelsen og andet relateret udstyr ("udstyr"), (ii) din internetserviceudbyder ("ISP") og (iii) operatøren af din mobilenhed ("operatør"). Du erkender, at du er ansvarlig for alle gebyrer pålagt af din internetserviceudbyder og operatøren i forbindelse med din brug af tjenesterne. Du erkender også, at du er ansvarlig for overholdelse af alle relevante aftaler, servicevilkår/brugsvilkår og din internetserviceudbyder og operatørs andre politikker.

(d) App-butikker. Du erkender og indvilliger i, at tilgængeligheden af mobilapper afhænger af tredjeparters websteder, hvorfra du henter mobilapper, f.eks. App Store fra Apple eller Android app-marked fra Google (hver kaldet en "app-butik"). Du erkender, at disse vilkår er mellem dig og Nest og ikke med en app-butik. Hver app-butik kan have sine egne vilkår og betingelser, som du skal indvillige i, inden du henter mobilapper derfra. Du indvilliger i at overholde sådanne vilkår og betingelser for app-butikken, og din licens til brug af mobilapper er betinget af din overholdelse af sådanne vilkår og betingelser for app-butikken. I den udstrækning at sådanne andre vilkår og betingelser fra en sådan app-butik er mindre restriktive eller på anden vis er i modstrid med vilkårene og betingelserne i disse vilkår, gælder de mere restriktive eller modstridende vilkår og betingelser i disse vilkår.

(e) Link og henvisninger fra tredjeparters websteder. Websteder kan indeholde link til andre websteder drevet af tredjeparter ("tredjeparters websteder") og henvisninger til tredjeparts leverandører ("henviste leverandører"). Sådanne tredjeparters websteder og henviste leverandører kontrolleres ikke af os. Nest stiller udelukkende disse link og henvisninger til rådighed som en bekvemmelighed og gennemgår, godkender, monitorerer, giver sin støtte, garanterer og erklærer ikke noget med hensyn til sådanne tredjeparters websteder eller henviste leverandører. Din brug af disse tredjeparters websteder er på eget ansvar.

(f) Autoriserede brugere. Nest er ikke ansvarlig for nogen autoriseret brugers adfærd eller for personskader, død, ejendomsskade (herunder uden begrænsning til dit hjem) eller anden skade eller andet tab som følge af eller i relation til deres brug af tjenesterne.

(g) Fritagelse af ansvar i forhold til tredjeparter. Nest er ikke ansvarlig for tredjeparter eller deres produkter eller tjenester, inklusive uden begrænsning app-butikkerne, tredjeparters produkter og tjenester, tredjeparters websteder, henviste leverandører, udstyr, internetserviceudbydere og operatører. Nest fraskriver sig og du giver afkald på og fritager hermed Nest og alle dets licensgivere og leverandører fra tidligere, nuværende eller fremtidige erstatningskrav, erstatningsansvar og skadeserstatninger, kendt eller ukendt, som følge af eller relateret til dine interaktioner med sådanne tredjeparter og deres produkter og tjenester. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, GIVER DU HERMED AFKALD PÅ CALIFORNIA CIVIL CODE AFSNIT 1542 I FORBINDELSE MED FØROMTALTE, SOM ERKLÆRER: "EN GENEREL FRITAGELSE OMFATTER IKKE ERSTATNINGSKRAV, SOM KREDITOREN IKKE KENDER TIL ELLER FORMODER AT VÆRE I HANS ELLER HENDES FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR EFFEKTUERINGEN AF FRITAGELSEN, SOM HVIS HAN/HUN HAVDE HAFT KENDSKAB TIL, KUNNE HAVE VÆSENTLIGT PÅVIRKET HANS ELLER HENDES FORLIG MED SKYLDNEREN." DU GIVER HERMED AFKALD PÅ ENHVER TILSVARENDE BESTEMMELSE I ENHVER ANDEN RETSKREDS.

6. Ejerskab og intellektuel ejendom

(a) Nests ejendom. Du bekræfter, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder uden begrænsning ophavsret, patenter, varemærker og forretningshemmeligheder til produktet, produktsoftwaren og tjenesterne (dvs. websteder, webapper og mobilapper) er ejet af Nest eller dennes søsterselskaber eller licensgivere. Din besiddelse, adgang til og brug af produktet, produktsoftwaren og -tjenesterne overfører ikke nogen rettigheder, adkomst til eller interesse i sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder til dig eller nogen tredjepart. Nest og dets søsterselskaber og licensgivere og leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er bevilliget i henhold til disse vilkår. Disse tjenester er licenseret til dig, ikke solgt til dig, i henhold til disse vilkår.

Du må kun kopiere dele af tjenesterne (herunder dette websted) til din computer til egen personlige brug. Du må ikke bruge indholdet på tjenesterne på nogen anden offentlig eller forretningsmæssig måde. Ej heller må du kopiere eller inkorporere noget af indholdet af tjenesterne i noget andet værk, herunder dit eget websted, uden skriftligt samtykke fra Nest. Du skal have en licens fra os, før du kan poste eller viderefordele nogen del af tjenesterne. Undtagen i forbindelse med brugerindsendelser bevarer Nest fuldstændigt og komplet ejerskab af alt indhold på tjenesterne, herunder eventuel software, som kan hentes, og alle tilknyttede data. Du må ikke kopiere, modificere eller på nogen måde gengive eller beskadige strukturen eller præsentationen af tjenesterne eller deres indhold.

(b) Feedback. Du kan vælge, eller Nest kan invitere dig til, at indsende kommentarer, forslag eller ideer om produkterne og tjenesterne, herunder om hvordan produkterne og tjenesterne kan forbedres ("ideer"). Ved at indsende ideer indvilliger du i, at dine indsendelser er frivillige, gratis, uopfordrede og uden restriktioner, og at de ikke vil skabe et tillidsforhold til Nest eller på anden vis forpligte Nest. Nest kan bruge, kopiere, modificere, publicere eller viderefordele indsendelsen og dens indhold til et hvilket som helst formål og på en hvilken som helst måde uden kompensation til dig. Du indvilliger også i, at Nest ikke giver afkald på nogen rettigheder til brug af lignende eller relaterede ideer, som Nest har haft tidligere kendskab til, som udvikles af dets medarbejdere, eller som Nest har fået fra andre kilder.

(c) Brugerindsendelser. Du bevilliger os hermed en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, vederlagsfri, varig, underlicenserbar og overdragelig ret til at tilgå, vise eller på anden måde bruge dine brugerindsendelser (herunder alle relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder) udelukkende i forbindelse med ydelse af tjenesterne til dig som kontrolleret af dig. Du bevilliger desuden hermed hver enkelt bruger af tjenesterne en ikke-eksklusiv licens til at tage adgang til og bruge dine brugerindsendelser gennem tjenesterne og som tilladt gennem tjenestens funktionaliteten og i henhold til disse vilkår. Endvidere forstår du, at vi bibeholder retten til at omformatere, modificere, danne afledte værker fra, uddrage og oversætte enhver brugerindsendelse indsendt af dig. For tydeligheds skyld påvirker den førnævnte licens bevilliget til Nest ikke dit ejerskab af eller ret til at bevillige yderligere licenser til materialet i dine brugerindsendelser, medmindre andet er aftalt skriftligt.

7. SKADESLØSHOLDELSE FRA TREDJEPARTSSØGSMÅL

I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU AT SKADESLØSHOLDE, FORSVARE, FRITAGE OG HOLDE NEST OG DENNES LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER (SAMLET BENÆVNT ”NEST-PARTERNE”) SKADESLØSE FRA OG MOD (I) ALLE KRAV, SØGSMÅL, RETSSAGER OG ALLE ANDRE RETSHANDLINGER ANLAGT AF EVENTUEL TREDJEPART MOD ENHVER AF NEST-PARTERNE SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL(A) DIN BRUG OG HVER GODKENDT BRUGERS BRUG AF PRODUKTERNE ELLER TJENESTERNE, (B) DIN ELLER DIN AUTORISEREDE BRUGERS OVERTRÆDELSE AF DISSE VILKÅR, (C) EVENTUELLE BRUGER-INDSENDELSER ELLER FEEDBACK, SOM DU GIVER; ELLER (D) DIN ELLER DINE AUTORISEREDE BRUGERES OVERTRÆDELSE AF EVENTUEL LOV ELLER RETTIGHEDER TILHØRENDE EVENTUEL TREDJEPART (SAMLET BENÆVNT "TREDJEPARTSSØGSMÅL") OG (II) ALLE RELATEREDE TAB, ERSTATNINGER, FORLIG OG DOMME (HERUNDER BETALING AF NEST-PARTERNES ADVOKATHONORARER OG -OMKOSTNINGER), DER AFHOLDES AF ENHVER AF NEST-PARTERNE, PÅTVINGES ELLER PÅLÆGGES ENHVER AF NEST-PARTERNE, ELLER SOM FORETAGES AF ENHVER AF NEST-PARTERNE, RELATERET TIL ELLER SOM FØLGE AF ETHVERT SÅDANT TREDJEPARTSSØGSMÅL ("TREDJEPARTSRELATEREDE TAB"). DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DIN SKADELØSHOLDELSESFORPLIGTELSE OVER FOR NEST-PARTERNE GÆLDER, SELV OM ET SÅDANT TREDJEPARTSSØGSMÅL OG TREDJEPARTSRELATEREDE TAB OPSTÅR SOM FØLGE AF UAGTSOMHED AF ENHVER ART ELLER GRAD, KONTRAKTBRUD ELLER GARANTIBRUD, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN, ELLER ANDEN FEJL ELLER FORSEELSE AF ENHVER AF NEST-PARTNERNE. DOG SKAL INTET, DER ER INDEHOLDT HERI, FORTOLKES SOM AT KRÆVE EVENTUEL SKADESLØSHOLDELSE, DER VILLE GØRE DENNE BESTEMMELSE, HELT ELLER DELVIST UGYLDIG OG/ELLER UANVENDELIG I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. DESUDEN SKAL DIN SKADESLØSHOLDELSESFORPLIGTELSE IKKE GÆLDE FOR EVENTUEL FORSÆTLIG, HENSYNSLØS, BEVIDST ELLER UFORSVARLIG URETMÆSSIG ADFÆRD AF NEST-PARTERNE I DE STATER, DER IKKE TILLADER SKADESLØSHOLDELSE FOR GROV UAGTSOMHED. ”TREDJEPART” DEFINERES HERI SOM OMFATTENDE, BLANDT ANDET, EN AUTORISERET BRUGER, EN UAUTORISERET BRUGER, EN ÆGTEFÆLLE, PARTNER, FAMILIEMEDLEM, GÆST, NABO, LEJER, MEDARBEJDER ELLER FORSIKRINGSSELSKAB. Nest forbeholder sig retten til på din regning alene at påtage sig forsvaret for og kontrollen med det problem, som du skal skadesløsholde Nest for, og du indvilliger i at samarbejde med vores forsvar om sådanne erstatningskrav. Du indvilliger i ikke at bilægge noget sådant erstatningskrav uden forudgående skriftligt samtykke fra Nest. Nest vil gøre sig rimelige bestræbelser på at underrette dig om sådanne erstatningsansvar, søgsmål eller sagsanlæg, når vi får kendskab dertil.

8. Garantifraskrivelser

(a) GARANTIERNE FOR PRODUKTET OG PRODUKTSOFWAREN ER FREMSAT I HENHOLDSVIS DEN BEGRÆNSEDE GARANTI OG SLUTBRUGERAFTALEN.

(b) TJENESTERNE STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIN BEKVEMMELIGHED SOM DE ER OG SOM TILGÆNGELIGE, OG NEST OG VORES LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER FRASKRIVER OS UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AF NOGEN ART, HVAD ENTEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER GARANTIERNE ELLER BETINGELSERNE AF SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, NØJAGTIGHED OG AF AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE.

(c) NEST OG VORES LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER GARANTERER IKKE, AT DEFEKTER VIL BLIVE KORRIGERET ELLER AT TJENESTERNE: (I) VIL OPFYLDE DINE KRAV; (II) VIL VÆRE KOMPATIBLE MED DIT HJEMS NETVÆRK, COMPUTER ELLER MOBILENHED; (III) VIL VÆRE TILGÆNGELIGE UDEN AFBRYDELSER OG FEJL PÅ SIKKER OG RETTIDIG VIS; ELLER (IV) VIL VÆRE KORREKTE OG PÅLIDELIGE. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGERNE, HVAD ENTEN MUNDTLIGT ELLER SKRIFTLIGT, SOM DU MODTAGER FRA NEST ELLER VIA TJENESTERNE SKAL UDGØRE EN GARANTI.

(d) NEST HVERKEN GARANTERER, STØTTER, FORSIKRER ELLER PÅTAGER SIG ANSVAR FOR NOGET PRODUKT ELLER SERVICE, SOM DER REKLAMERES FOR ELLER TILBYDES AF EN TREDJEPART VIA ELLER I FORBINDELSE MED PRODUKTERNE ELLER TJENESTERNE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TREDJEPARTERS PRODUKTER OG TJENESTER FORBUNDET VIA VIRKER MED NEST-PLATFORMEN), ELLER NOGET HYPERLINKET WEBSTED ELLER SERVICE, OG NEST VIL IKKE VÆRE DELAGTIG I ELLER PÅ NOGEN MÅDE MONITORERE NOGEN TRANSAKTION MELLEM DIG OG TREDJEPARTS UDBYDERE AF SÅDANNE PRODUKTER ELLER TJENESTER.

(e) NEST FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER MED HENSYN TIL INDHOLD INDEHOLDT ELLER TILGÅET GENNEM TJENESTERNE, OG NEST VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG ELLER ERSTATNINGSPLIGTIG FOR NØJAGTIGHEDEN, OVERHOLDELSEN AF OPHAVSRET, LOVGYLDIGHEDEN ELLER SØMMELIGHEDEN AF MATERIALE PÅ ELLER TILGÅET GENNEM TJENESTERNE. NEST FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE FORSLAG ELLER ANBEFALINGER AF TJENESTER ELLER PRODUKTER TILBUDT ELLER KØBT VIA TJENESTERNE.

(f) TJENESTERNE KAN GIVE DIG OPLYSNINGER OM DINE PRODUKTER ("PRODUKTOPLYSNINGER") ELLER ANDRE PERIFERIENHEDER, DER ER TILSLUTTET DINE PRODUKTER ("PRODUKT-PERIFERIENHEDER"). DEN TYPE PRODUKT-PERIFERIENHEDER, DER KAN TILSLUTTES DIT PRODUKT, KAN ÆNDRE SIG FRA TID TIL ANDEN. UDEN AT BEGRÆNSE GENERALITETEN AF OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSER, LEVERES ALLE PRODUKTOPLYSNINGER "SOM BESET" OG "SOM TILGÆNGELIGE". NEST HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER, AT PRODUKTOPLYSNINGERNE VIL VÆRE TILGÆNGELIGE, NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE.

9. Andre ansvarsfraskrivelser

(a) NÅR DU INSTALLERER, OPSÆTTER ELLER BRUGER PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, FÅR DU MULIGHEDEN FOR AT ÆNDRE STANDARDINDSTILLINGER ELLER VÆLGE BESTEMTE INDSTILLINGER. DE VALG, SOM DU TRÆFFER, KAN FORÅRSAGE IKKE-ANBEFALET ELLER UTILSIGTET DRIFT ELLER MANGLENDE DRIFT AF DINE PRODUKTER OG TJENESTER OG EVENTUELT TILSLUTTET UDSTYR ELLER SYSTEMER. DU PÅTAGER DIG ALT ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE SKADER OG TAB FORÅRSAGET AF ELLER RELATERET TIL, DE VALG, SOM DU TRÆFFER FOR DE BESTEMTE INDSTILLINGER FOR PRODUKTERNE OG TJENESTERNE, OG FOR INDSTILLING ELLER ÆNDRING AF STANDARDINDSTILLINGER.

(b) DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT NOGLE AF PRODUKTERNE OG TJENESTERNE ER MEDDELELSES-, SIGNALERINGS- OG DETEKTIONSPRODUKTER OG -TJENESTER. DISSE PRODUKTER OG TJENESTER ELIMINERER IKKE FOREKOMSTER AF HÆNDELSER, SÅSOM BRAND, OVERSVØMMELSER, TYVERI, HÆLERI OG MEDICINSKE PROBLEMER. DESUDEN FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT DE PÅGÆLDENDE PRODUKTER OG TJENESTER IKKE KAN FORHINDRE ELLER MINIMERE SÅDANNE FOREKOMSTER ELLER DERES KONSEKVENSER, OG DERFOR AFGIVER NEST INGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI ELLER ERKLÆRING (HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL) OM, AT DISSE PRODUKTER OG TJENESTER VIL FORHINDRE ELLER MINIMERE SÅDANNE FOREKOMSTER AF HÆNDELSER, ELLER DERES KONSEKVENSER.

(c) Du forstår og accepterer, at produkterne ikke er designet og fremstillet til at overholde eventuel CP-01 ANSI-standard eller anden lignende standard eller forordning til reduktion af falsk alarm, som kan være påkrævet eller anbefalet af din stat eller lokale myndighed.

10. Afkald på subrogation

Du bør værne mod enhver risiko for tab med den relevante forsikringsdækning, og du er ansvarlig for at indhente al forsikringsdækning, som du mener er nødvendig. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV OG DEN/DE GÆLDENDE FORSIKRINGSPOLICE(R), SOM DU INDHENTER OG OPRETHOLDER, FRITAGER DU NEST OG DENS LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER FOR AL ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELT TAB, FOREKOMST, HÆNDELSE ELLER FORHOLD, DER ER DÆKKET AF DIN FORSIKRING.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

Intet i disse vilkår og i særdeleshed i denne klausul vedrørende "ansvarsbegrænsning" skal fortolkes eller forstås således, at det søger at begrænse eller udelukke erstatningsansvar, som ikke kan begrænses eller udelukkes ifølge gældende lov. I DEN MAKSIMALE UDSTRÆKNING TILLADT IFØLGE GÆLDENDE LOV, FORUDEN GARANTIFRASKRIVELSEN OG ANDRE FRASKRIVELSER I DISSE VILKÅR, VIL (A) NEST UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN PØNALERSTATNING ELLER DIREKTE, SÆRLIGE, PÅLØBENDE ELLER FØLGENDE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ERSTATNING FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE, SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL TJENESTERNE OG PRODUKTERNE, SELV HVIS NEST HAVDE KENDSKAB TIL ELLER SKULLE HAVE HAFT KENDSKAB TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, OG (B) NESTS SAMLEDE KUMULATIVE ERSTATNINGSANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE SKADER, EJENDOMSSKADE, PERSONSKADE, TAB AF LIV ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER, DER IKKE ER UDELUKKET I HENHOLD TIL (A) FOROVEN, SOM FØLGE AF ELLER RELATERET TIL TJENESTERNE ELLER PRODUKTERNE, HVAD ENTEN VED KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR UDEN FOR KONTRAKTFORHOLD ELLER PÅ ANDEN VIS, SKAL VÆRE BEGRÆNSET TIL ET BELØB, DER ALDRIG OVERSTIGER TO (2) GANGE DE GEBYRER, DER RENT FAKTISK ER BETALT AF DIG TIL NEST ELLER NESTS AUTORISEREDE FORHANDLER FOR DE RELEVANTE TJENESTER ELLER DET RELEVANTE PRODUKT I LØBET AF DE FORUDGÅENDE 11 MÅNEDER (OM NOGEN). DENNE BEGRÆNSNING ER KUMULATIV OG ØGES IKKE VED I TILFÆLDE AF MERE END ÉN HÆNDELSE ELLER ERSTATNINGSSAG. NEST FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR AF ENHVER ART FOR NEST LICENSGIVERE OG LEVERANDØRER. NEST VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG PÅ NOGEN MÅDE FOR NOGET INDHOLD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FEJL ELLER UDELADELSER I INDHOLD, ELLER FOR TAB ELLER SKADE AF NOGEN ART PÅDRAGET I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER UDSÆTTELSE FOR INDHOLD, SOM POSTES, E-MAILES, TILGÅS, TRANSMITTERES ELLER PÅ ANDEN VIS STILLES TIL RÅDIGHED VIA TJENESTERNE. DU FORSTÅR OG ACCEPTERER, AT DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING I DETTE AFSNIT 12 FINDER ANVENDELSE SELV OM NEST BLIVER FUNDET ANSVARLIG FOR EVENTUELT TAB ELLER SKADE PÅ GRUND AF KONTRAKTBRUD, BRUD PÅ UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE ELLER BEGRÆNSET GARANTI, UAGTSOMHED AF ENHVER ART, OBJEKTIVT PRODUKTANSVAR, SUBROGATION, SKADESLØSHOLDELSE ELLER BIDRAG, ELLER ENHVER ANDEN ANSVARSTEORI. DENNE ANSVARSBEGRÆNSNING GÆLDER DOG IKKE FOR EVENTUEL FORSÆTLIG, HENSYNSLØS, BEVIDST ELLER UFORSVARLIG URETMÆSSIG ADFÆRD AF NEST ELLER GROV UAGTSOMHED I DE STATER, DER IKKE TILLADER ANSVARSBEGRÆNSNING FOR GROV UAGTSOMHED.

12. Gebyrer og betaling

Visse tjenester stilles til rådighed mod et gebyr. Du skal betale alle relevante gebyrer i forbindelse med tjenesterne, som vælges af dig i henhold til salgsvilkårene.

13. TVISTBILÆGGELSE OG VOLDGIFT/AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL/NÆVNINGERETSSAG/AFKALD PÅ PØNAL ERSTATNING

LÆS NØJE DETTE AFSNIT. FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKTIONER, HVIS DU ØNSKER AT FRAVÆLGE KRAVET OM VOLDGIFT PÅ INDIVIDUEL BASIS.

(a) Voldgift. Nest og du enes om at afgøre alle tvister og erstatningskrav, som på nogen måde fremkommer som følge af eller relateret til disse vilkår eller tjenesterne eller produkterne, ved voldgift med undtagelse af erstatningskrav relateret til legemsskade. DENNE VOLDGIFT ER OBLIGATORISK OG IKKE UINDSKRÆNKET. Aftalen om tvistbilæggelse ved voldgift er beregnet til at blive tolket bredt og inkluderer for eksempel: • erstatningskrav som følge af eller relateret til noget aspekt af forholdet mellem os, som er en følge af, eller som involverer disse vilkår eller tjenesterne eller produkterne, uden hensyntagen til retsteorien. • erstatningskrav for psykisk eller følelsesmæssigt stress eller anden følelsesmæssig/psykisk skade som følge af vores forhold. • erstatningskrav, der fremkom, inden du accepterede disse vilkår (såsom erstatningskrav relateret til bekendtgørelser eller markedsføring af tjenesterne eller produkterne eller processen involveret med at søge godkendelse af brug af tjenesterne eller produkterne). • erstatningskrav som kunne forekomme efter ophør af din brug af tjenesterne eller produkterne eller af enhver aftale mellem os. • erstatningskrav fremsat af eller mod vores respektive datterselskaber, moderselskaber, medlemmer og søsterselskaber såvel som de respektive bestyrelsesmedlemmer, direktører, medarbejdere, agenter, forgængere, efterfølgere og assignatarer af disse entiteter, dig og Nest. Denne voldgiftsaftale forhindrer ingen af os i at bringe individuelle søgsmål for byretten. Den forhindrer heller ikke nogen af os i at søge foreløbige forbud eller midlertidigt tilhold, mens voldgift er igangværende ved enhver kompetent domstol. Ej heller forbyder denne voldgiftsaftale dig i at henlede nationale, regionale eller lokale myndigheders opmærksomhed på eventuelle problemstillinger. Sådanne organer kan, hvis det er tilladt ifølge loven, søge retsmidler mod os på dine vegne. Endvidere kan du eller Nest søge om udstedelse af forbud eller anden bevillingsmæssig lempelse for at beskytte dine eller Nests forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller for at forhindre tab eller skade relateret til tjenesterne ved enhver kompetent domstol. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, FORSTÅR OG ACCEPTERER DU, AT VI HVER ISÆR (A) GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG, (B) GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT DELTAGE I GRUPPESØGSMÅL ELLER KOLLEKTIVE PROCESORDNINGER, OG (C) GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT GØRE KRAV PÅ PØNAL ERSTATNING FRA DEN ANDEN PART. Disse vilkår påviser en mellemstatslig transaktion og er derfor underlagt Federal Arbitration Act med hensyn til tolkning og håndhævelse af denne voldgiftsbestemmelse.

(b) Meddelelser om tvister. Hvis nogen af os har til hensigt at søge voldgift til bilæggelse af en tvist, skal denne part skriftligt meddele den anden part dette. Meddelelser til Nest skal sendes til: Nest Legal Department, 3400 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Nest vil sende meddelelser til dig på den e-mail- og/eller postadresse, som er tilknyttet din konto. Din meddelelse til Nest skal (a) angive dit navn, din postadresse og din e-mailadresse, (b) beskrive tvisten, og (c) angive det retsmiddel du søger. Hvis vi ikke kan nå en aftale om at bilægge tvisten inden for 60 dage efter modtagelse af meddelelsen, kan du eller vi begynde voldgift.

(c) Voldgiftsprocedurer. Voldgiften vil være reguleret af Consumer Arbitration Rules ("AAA regler") fra American Arbitration Association ("AAA"), som modificeret i disse vilkår og vil blive administreret af AAA. AAA-reglerne findes online på www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 1 800 778 7879. Hvis AAA er utilgængelig, skal parterne blive enige om en anden voldgiftsmand, eller domstolen skal udnævne en anden voldgiftsmand. Medmindre du og vi aftaler noget andet, vil enhver høring for voldgiftsretten finde sted i den region, hvor du modtager Nest tjenester. Hvis værdien af dit erstatningskrav er på USD $ 10.000 eller mindre, accepterer vi, at du kan vælge, hvorvidt voldgiften udelukkende vil finde sted på grundlag af dokumenter indsendt til voldgiftsmanden, via telefon eller ved personlig høring. Hvis værdien af dit erstatningskrav overstiger USD $ 10.000, vil retten til en høring blive bestemt ifølge AAA-reglerne. Uanset hvordan voldgiften finder sted, skal voldgiftsmanden udstede en velovervejet skriftlig afgørelse, som er tilstrækkelig detaljeret til at forklare de væsentligste kendelser og konklusioner, hvorpå afgørelsen beror. Alle stridspunkter er op til voldgiftsmanden at beslutte, med undtagelse af stridspunkter relateret til rammerne og muligheden for at håndhæve denne voldgiftsbestemmelse eller muligheden for bilæggelse af tvister ved voldgift, som skal bestemmes af domstolen. Voldgiftsmanden kan tage kendelser i andre voldgiftssager mellem Nest og Nest brugere i betragtning, men er ikke bundet af disse. Voldgiftsmanden kan tilkende den samme individualiserede erstatning og retshjælp, som en domstol kan tilkende. Erstatningen tilkendt af voldgiftsretten kan indføres af enhver kompetent domstol.

(d) Omkostninger forbundet med voldgift. AAA's vederlagsoversigten kan ændres, men kan findes i AAA-reglerne (tilgængelige online på www.adr.org eller ved at ringe til AAA på 1 800 778 7879). Nest vil betale alle indgivelses-, administrative og voldgiftsgebyrer for enhver voldgift, som Nest initierer. Hvis du gav Nest 60 dages varsel om din hensigt om at lade tvisten afgøre ved voldgift inden start af voldgift, og værdien af dit erstatningskrav er USD $ 75.000 eller derunder, vil Nest betale din del af sådanne AAA-gebyrer. Hvis værdien af dit erstatningskrav overstiger USD $ 75.000, reguleres allokeringen af AAA-gebyrerne af AAA-reglerne (medmindre loven i dit land kræver, at Nest betaler alle sådanne gebyrer). Hvis voldgiftsmanden imidlertid konkluderer, at enten hovedindholdet af dit erstatningskrav eller den søgte retshjælp er grundløs eller fremsat til uvedkommende formål (som vurderet iht. standarderne i Federal Rule of Civil Procedure 11[b]), skal betalingen af alle AAA-gebyrer reguleres af AAA-reglerne. I sådanne tilfælde kan voldgiftsmanden beordre dig til at tilbagebetale Nest for beløb, som Nest har betale på dine vegne.

(e) Ingen gruppevoldgift. Voldgiftsmanden kan kun udstede en konstaterende dom eller forbud til fordel for den individuelle part, som søger retshjælp, og kun i den udstrækning, som det er nødvendigt for at give retshjælp, som er berettiget af den parts individuelle erstatningskrav. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU OG NEST, AT HVER AF JER KUN KAN FREMSÆTTE ERSTATNINGSKRAV MOD DEN ANDEN PART I JERES INDIVIDUELLE KAPACITET OG IKKE SOM EN SAGSØGER ELLER ET GRUPPEMEDLEM I NOGET ANGIVELIGT GRUPPESØGSMÅL ELLER ALMINDELIGT SØGSMÅL MED PRIVAT ADVOKAT. Endvidere, medmindre alle påvirkede parter aftaler noget andet, må voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end én persons erstatningskrav og må ikke ellers virke som voldgiftsmand i nogen form for repræsentative eller gruppebaserede søgsmål. Hvis en domstol beslutter, at gældende lov udelukker håndhævelse af nogen begrænsninger i dette underafsnit med hensyn til et specifikt erstatningskrav, skal det erstatningskrav (og kun dette) adskilles fra voldgiftsprocessen og bringes for retten.

(f) 30-dages fravalgsperiode. Hvis du ikke ønsker at være bundet af bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål i dette afsnit 13, skal du underrette Nest skriftligt inden for 30 dage af den dato, hvorpå du først accepterede disse vilkår (medmindre en længere periode er påkrævet ifølge gældende lov). Din skriftlige meddelelse skal sendes til Nest på den følgende adresse: Nest Legal Department, 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Underlagt afsnit 13(g) nedenfor indvilliger du, hvis du ikke underretter Nest i overensstemmelse med dette afsnit 13(f), i at være bundet af bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål i disse vilkår, inklusive sådanne bestemmelser i nogen vilkår revideret efter datoen for din første accept.

Sådan meddelelse skal inkludere: (a) dit navn, (b) mailadressen til din Nest-konto, (c) din postadresse og (d) en erklæring om, at du ikke ønsker at bilægge tvister med Nest gennem voldgift. Denne meddelelse påvirker kun disse vilkår; hvis du tidligere indgik en anden voldgiftsaftale med Nest eller indgår en sådan aftale i fremtiden, skal din meddelelse om, at du fravælger voldgiftsbestemmelsen i disse vilkår, ikke påvirke de andre voldgiftsaftaler mellem dig og Nest.

(g) Fremtidige ændringer af voldgiftsbestemmelsen. Hvis Nest foretager nogen ændringer i afsnittet "Tvistbilæggelse og voldgift" i disse vilkår (andet end en ændring i adressen, hvorpå Nest vil modtage meddelelser om tvister, fravalg eller afvisning af fremtidige ændringer i afsnittet "Tvistbilæggelse og voldgift"), kan du afvise sådanne ændringer ved at sende os en skriftlig meddelelse inden for 30 dage efter ændringen til Nest Legal Department, 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA 94304. Du behøver ikke at sende os en afvisning af en fremtidig ændring af afsnittet "Tvistbilæggelse og voldgift" i disse vilkår, hvis du på korrekt vis fravalgte bestemmelserne om voldgift og gruppesøgsmål i dette afsnit 13 inden for de første 30 dage, efter du først accepterede disse vilkår. Hvis du ikke på korrekt vis fravalgte bestemmelserne om voldgift og afkald på gruppesøgsmål i dette afsnit 13, indvilliger du ved at afvise en fremtidig ændring i, at du vil lade en eventuel tvist mellem os afgøre ved voldgift i henhold til ordlyden i denne voldgiftsbestemmelse som modificeret med eventuelle ændringer, som du ikke afviste.

14. Digital Millennium Copyright Act

(a) Hvis du er en ejer af ophavsret eller en agent derfor og mener, at noget indhold krænker din ophavsret, kan du sende en meddelelse i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") ved skriftligt at forsyne vores agent for ophavsret med følgende oplysninger (se 17 U.S.C §512[c][3] for yderligere oplysninger): (i) En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, som er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der påstås at være krænket; (ii) identifikation af det ved ophavsret beskyttede værk, som det påstås er blevet krænket eller, hvis flere værker beskyttet ved ophavsret på et enkelt websted er blevet krænket ved en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste; (iii) identifikation af materialet, som det påstås er blevet krænket, eller som er genstand for den krænkende aktivitet, og som skal fjernes eller hvortil adgang skal deaktiveres, og tilstrækkelige oplysninger til at serviceudbyderen kan finde materialet; (iv) oplysninger som med rimelighed er tilstrækkeligt til at serviceudbyderen kan kontakte dig, såsom adresse, telefonnummer og hvis relevant elektronisk post; (v) en erklæring af at du i god tro mener, at brug af materialet på den måde, der klages over, ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dets agenter eller loven; og (vi) en erklæring af, at oplysningerne i meddelelsen er korrekte, og at du på tro og love er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv ret, som det påstås er krænket.

(b) Nests agent for ophavsret, som er udpeget til at modtage meddelelser om påstået krænkelse, er Copyright Agent – Attention Legal, 3400 Hillview Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA; copyright@nestlabs.com; (650) 397 4333. For tydelighedens skyld skal kun DMCA-meddelelser sendes til agenten for ophavsret; alt andet feedback, kommentarer, anmodninger om teknisk support og anden kommunikation skal rettes til Nest kundeservice via https://nest.com/dk/support/. Du erkender, at hvis du ikke overholder alle kravene i dette afsnit 14(b), vil din DMCA-meddelelse muligvis ikke være gyldig.

(c) Kontrameddelelse. Hvis du mener, at indholdet, som blev fjernet (eller hvortil adgang var deaktiveret), ikke er krænkende, eller at du har autorisation fra ejeren af ophavsretten, agenten for ejeren af ophavsretten eller ifølge loven til at poste og bruge materialet i dit indhold, kan du sende en kontrameddelelse med følgende oplysninger til agenten for ophavsret: (i) Din fysiske eller elektroniske underskrift; (ii) identifikation af indholdet, som er blevet fjernet, eller hvortil adgang er blevet deaktiveret, og stedet hvor indholdet fandtes, før det blev fjernet eller deaktiveret; (iii) en erklæring om, at du i god tro mener, at indholdet blev fjernet eller deaktiveret som følge af en fejl eller misidentifikation af indholdet; og (iv) dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, en erklæring om, at du giver dit samtykke til jurisdiktionen af den føderale domstol i San Francisco, Californien, USA, og en erklæring om, at du vil acceptere forkyndelse af stævning fra personen, som sendte meddelelsen om den påståede krænkelse.

(d) Hvis en kontrameddelelse modtages af agenten for copyright, kan Nest sende en kopi af kontrameddelelsen til den oprindelige klager, som informerer personen om, at de kan genindsætte det fjernede indhold eller stoppe deaktivering deraf om 10 arbejdsdage. Medmindre ejeren af ophavsretten anlægger en sag, som søger en retskendelse mod indholdsleverandøren, medlemmet eller brugeren, kan det fjernede indhold genindsættes eller adgang til det genoprettes efter 10 til 14 arbejdsdage eller mere efter modtagelse af kontrameddelelsen efter Nests eget valgt.

15. Generelt

(a) Ændringer af disse vilkår. Nest forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse vilkår. Nest vil poste meddelelser om ændringer til enhver eller flere af følgende: denne side, et websted, webapper, eller mobilapper. Du skal sørge for, at du har læst og accepterer de seneste vilkår, når du bruger tjenesterne og produkterne. Fortsat brug af tjenesterne og produkterne efter meddelelse om sådanne ændringer skal angive din bekræftelse af sådanne ændringer og accept af at være bundet af de reviderede vilkår. HVIS DU IKKE ACCEPTERER NOGEN AF ÆNDRINGERNE TIL ETHVERT AF VILKÅRENE, SKAL DU AFKOBLE DINE PRODUKTER FRA DIN KONTO OG OPHØRE MED AT TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTERNE OG PRODUKTERNE.

(b) Gældende lov. Disse vilkår og eventuelle krav, tvist, søgsmål, søgsmålsgrund, problem eller anmodning om forbud, der opstår som følge af eller relateret til disse vilkår eller din brug af produkterne og tjenesterne, er underlagt lovene i Californien, uden at give retskraft til eventuelle lovkonfliktprincipper, som kan resultere i anvendelse af loven i en anden jurisdiktion. I visse stater og lande vil domstolene ikke følge californisk lov ved visse typer tvister. Hvis du bor i en af de stater eller et af de lande, hvor californisk lov er ekskluderet fra anvendelse, vil din stat eller dit lands love gælde. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ACCEPTERER DU AT UNDERKASTE DIG DEN PERSONLIGE RETSKREDS FOR DE STATSLIGE OG FØDERALE DOMSTOLE I ELLER FOR SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIEN, USA, MED HENBLIK PÅ AT FØRE PROCES OM ALLE SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER TVISTER, MEDMINDRE VOLDGIFT ER PÅKRÆVET FOR SÅDANNE ERSTATNINGSKRAV ELLER TVISTER, SOM FREMSAT I ET AFSNIT OVENFOR.

(c) Beskyttelse af fortrolighed og intellektuelle ejendomsrettigheder. Desuagtet det foregående kan Nest søge om udstedelse af forbud eller anden bevillingsmæssig lempelse for at beskytte dets forretningshemmeligheder og intellektuelle ejendomsrettigheder eller for at forhindre tab eller skade af dets servere ved enhver kompetent domstol.

(d) Hele aftalen/adskillelighed. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og Nest angående brugen af tjenesterne og køb af produkterne. Nests manglende udøvelse eller håndhævelse af nogen rettighed eller bestemmelse i disse vilkår skal ikke virke som en fraskrivelse af en sådan rettighed eller bestemmelse. Afsnitsoverskrifterne i disse vilkår er kun til bekvemmelighed og har ingen lovmæssig eller kontraktmæssig effekt. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår af nogen grund konstateres at være ugyldig eller uanvendelig, vil de andre bestemmelser i disse vilkår være uformindskede, og den bestemmelse, som var ugyldig eller uanvendelig vil blive anset for modificeret, så den er gyldig og anvendelig i den største udstrækning tilladt ifølge loven. Ingen af parterne er en agent eller partner for den anden part.

(e) Varighed. Forpligtelserne i afsnit 3(d) og (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 15 vil vedvare efter udløb eller ophævelse af vilkårene.

(f) Overdragelse. Disse vilkår og eventuelle tilknyttede rettigheder eller forpligtelser må ikke overdrages eller på anden måde overføres af dig uden forudgående skriftligt samtykke fra Nest. Disse vilkår kan overdrages af Nest uden restriktioner. Disse vilkår er bindende for enhver godkendt assignatar.

(g) Meddelelser. Nest kan sende meddelelser til dig som påkrævet ifølge loven eller til markedsførings- eller andre formål via (efter eget valg) e-mail til den primære e-mailadresse tilknyttet din konto, mobilmeddelelser, papirkopier eller postning af en sådan meddelelse på www.nest.com. Nest er ikke ansvarlig for nogen automatisk filtrering, som du eller din netværksudbyder anvender på dine e-mailmeddelelser. Nest anbefaler, at tilføje @nestlabs.com e-mailadresser til din e-mailadressebog for at sikre dig, at du modtager e-mailmeddelelser fra Nest.

(h) Bekendtgørelser. Se her for Nests adresse. Hvis du er bosiddende i Californien, kan du indberette klager til Complaint Assistance Unit hos Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved at kontakte dem skriftligt på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA, eller per telefon på (800) 952 5210.

(i) Oplysninger om ophavsret/varemærke. Copyright © 2011-2016, Nest Labs, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle varemærker, logoer og servicemærker ("mærker") vist på tjenesterne tilhører Nest eller deres respektive indehavere. Du må ikke bruge nogen af mærkerne uden det relevante forudgående skriftlige samtykke fra Nest eller sådanne respektive indehavere. Nest forbeholder sig retten til at ændre produkt- og serviceudbud, specifikationer og priser til enhver tid uden varsel og er ikke ansvarlig for typografiske eller grafiske fejl, som kan forekomme i dette eller relaterede dokumenter.