Juridiske punkter

Avtale om sluttbrukerlisens

Ved å bruke programvaren («produktprogramvaren») som er integrert i Nest Labs-produkt («produkt»), samtykker du i vilkårene i denne avtalen om sluttbrukerlisens (End User License Agreement, «EULA») mellom deg og Nest Labs, Inc. («Nest Labs» eller «vi»). HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN (EULA), KAN DU IKKE BRUKE PRODUKTPROGRAMVAREN. DU KAN DA VELGE Å RETURNERE PRODUKTET FOR Å FÅ REFUNDERT PRODUKTETS KJØPSPRIS VED Å KONTAKTE NEST LABS PÅ ADRESSEN UNDER. Ditt bruk av (a) nettstedet på nest.com/no/ og nest.com sine underdomener (hver en «nettside»), (b) tjenester gjennom nettsiden (og tilhørende oppdateringer) («nettsidens tjenester»), og (c) programvare som kan lastes ned på den mobile enheten din (og tilhørende oppdateringer) («mobilprogramvare») styres av tjenestevilkårene. Ditt kjøp av produktet (ekskludert produktprogramvaren) styres av Nest Labs begrensede garanti, vilkårene som medfølger produktet. Sluttbrukerlisensen (EULA) styrer ikke ditt bruk av nettsiden, nettsidens tjenester eller mobilprogramvare, eller ditt kjøp av produktet (ekskludert produktprogramvaren).

Denne sluttbrukerlisensen (EULA) styrer din tilgang til og bruk av produktprogramvaren. Denne Sluttbrukerlisensen (EULA) gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre lovfestede rettigheter, som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Ansvarsfraskrivelser, eksklusjoner og begrensninger i ansvar under denne sluttbrukerlisensen (EULA) gjelder ikke i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov. Noen jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjonen av antydede garantier eller eksklusjonen eller begrensningen av utilsiktede eller følgeskader eller andre rettigheter, så bestemmelsene om disse i denne sluttbrukerlisensen (EULA) vil kanskje ikke gjelde for deg.

DETTE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE. VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE PRODUKTPROGRAMVAREN, GODTAR OG SAMTYKKER DU TIL DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN (EULA) PÅ VEGNE AV DEG SELV ELLER ENHETEN DU REPRESENTERER I FORBINDELSE MED TILGANGEN. DU REPRESENTERER OG GARANTERER AT DU HAR RETTEN, MYNDIGHETEN OG KAPASITETEN TIL Å GODTA OG SAMTYKKE TIL DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN (EULA) PÅ VEGNE AV DEG SELV ELLER ENHETEN DU REPRESENTERER. DU REPRESENTERER AT DU IKKE ER MINDREÅRIG I DIN JURISDIKSJON ELLER HUSHOLDNING, TIL Å BRUKE ELLER FÅR TILGANG TIL PRODUKTPROGRAMVAREN, SAMT INNGÅ DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN (EULA). HVIS DU IKKE SAMTYKKER I NOEN AV BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE, MÅ DU OPPHØRE TILGANGEN TIL ELLER BRUKEN AV PRODUKTPROGRAMVAREN.

SOM BESKREVET UNDER SAMTYKKER DU TIL AUTOMATISKE PROGRAMVAREOPPDATERINGER AV PRODUKTPROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTPROGRAMVAREN.

SOM BESKREVET UNDER, BESKRIVER ARTIKKEL 9 BESKRIVER VIKTIGE BEGRENSNINGER AV PRODUKTPROGRAMVAREN OG TILHØRENDE TJENESTER, SPESIELT I FORBINDELSE MED LIVSIKKERHET OG KRITISK BRUK. LES DISSE OPPLYSNINGENE NØYE DA DU MÅ ANERKJENNE OG GODTA DEM.

1. Lisens.

I samsvar med vilkårene i denne sluttbrukerlisensen (EULA), tildeler Nest Labs deg en begrenset og ikke-eksklusiv lisens (uten rett til å viderelisensiere) til å kjøre én (1) kopi av produktprogramvaren, kun i form av kjørbar objektkode, kun på produktet som du eier eller kontrollerer, og kun for bruk sammen med produktet for ditt personlige, ikke-kommersielle formål.

2. Begrensninger.

Du samtykker i å ikke, og du vil ikke gi andre tillatelse til å, (a) lisensiere, selge, leie ut, leie, tildele, distribuere, overføre, være vert for, sette ut, offentliggjøre eller på annen måte utnytte produktprogramvaren kommersielt eller gjøre produktprogramvaren tilgjengelig for en tredjepart, (b) kopiere eller bruke produktprogramvaren til andre formål enn de som er tillatt i artikkel 1, (c) bruke deler av produktprogramvaren på andre enheter eller datamaskiner utover produktet du eier eller kontrollerer, (d) fjerne eller endre varemerker, logo, opphavsrettslige- eller andre varsler om rettigheter, forklaring, symboler eller etiketter på produktprogramvaren, eller (e) endre, lage avledede verker av, demontere, reverskompilere, eller teknisk reversere deler av produktprogramvaren (med unntak av i den grad gjeldende lover forbyr slike begrensninger for interoperabilitetsformål, hvor du da samtykker i å først kontakte Nest Labs og gir Nest Labs en mulighet til å lage slike endringer som trengs for slike interoperabilitetsformål). Du kan ikke vise resultatene av ytelses- eller funksjonsvurderinger for produktprogramvaren til tredjeparter uten skriftlig forhåndstillatelse fra Nest Labs i alle slike tilfeller.

3. Automatiske programvareoppdateringer.

Nest kan, fra tid til annen, utvikle mellomløsninger, feilkorrigeringer, oppdateringer, oppgraderinger eller andre modifikasjoner for å forbedre ytelsen til tjenestene produktprogramvaren og tilhørende tjenester («oppdateringer»). Disse kan installeres automatisk uten ekstra varsel eller innhenting av ytterligere samtykke. Du samtykker til denne automatiske oppdateringen. Hvis du ikke ønsker slike oppdateringer, er løsningen for deg å stoppe bruken av produktet. Hvis du ikke stopper å bruke produktet, vil du automatisk motta oppdateringer. Du anerkjenner at du kan være pålagt å installere oppdateringer for å bruke produktet og produktprogramvaren, og du samtykker i å installere alle nye oppdateringer som Nest leverer. Ditt fortsatte bruk av produktet er ditt samtykke til denne sluttbrukerlisensen (EULA).

4. Eierskap.

Produktprogramvaren og alle verdensomspennende opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter tilhører Nest Labs og dets lisensgivere. Nest Labs og lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter i og til produktprogramvaren som ikke uttrykkelig er gitt til deg i denne sluttbrukerlisensen (EULA). Produktprogramvaren (og alle kopier derav) er lisensiert til deg, ikke solgt, under denne sluttbrukerlisensen (EULA). Det er ingen antydede lisenser i denne sluttbrukerlisensen (EULA). Alle forslag eller tilbakemeldinger fra deg til Nest Labs knyttet til produktprogramvaren blir Nest Labs eiendom. Nest Labs kan bruke, kopiere, endre, publisere eller redistribuere innsendelsen og innholdet for alle formål, og på en måte uten kompensasjon til deg. Du samtykker også i at Nest Labs ikke frafaller noen rettigheter til å bruke lignende eller tilhørende ideer som tidligere ikke er kjent for Nest Labs, utviklet av sine medarbeidere eller innhentet fra andre kilder.

5. Åpen kildekode.

Deler av programvaren inkludert i produktprogramvaren er gjenstand for lisenser for «åpen kildekode» eller «gratis programvare» («åpen programvare»). Deler av slik åpen programvare eies av tredjeparter. Åpen programvare er ikke underlagt vilkår og betingelser i denne sluttbrukerlisensen (EULA). I stedet er deler av åpen programvare lisensiert under vilkårene i sluttbrukerlisenser som medfølger denne åpne programvaren. Ingenting i denne sluttbrukerlisensen (EULA) begrenser dine rettigheter under, eller tildeler deg rettigheter som overstyrer vilkår og betingelser i sluttbrukerlisenser for slik åpen programvare. Hvis påkrevd av lisensen for en viss åpen programvare, skal Nest Labs gjøre slik åpen programvare, og Nest Labs modifikasjoner av åpen programvare, tilgjengelig etter skriftlig henvendelse til Nest Labs på e-postadressen eller postadressen oppgitt under.

6. Løpetid og oppsigelse.

Denne sluttbrukerlisensen (EULA) og lisensen tildelt herunder, trer i kraft første gang du bruker produktprogramvaren eller produktet, og skal løpe så lenge du eier produktet, men mindre sluttbrukerlisensen (EULA) blir sagt opp i tråd med denne artikkelen. Nest Labs kan si opp denne sluttbrukerlisensen (EULA) til enhver tid hvis du ikke overholder vilkårene heri. Du kan si opp denne sluttbrukerlisensen (EULA) med umiddelbar virkning med skriftlig varsel til Nest Labs. Ved oppsigelse av denne sluttbrukerlisensen (EULA), vil lisensen tildelt herunder opphøre og du må stoppe all bruk av produktprogramvaren, men vilkårene i Artikkel 2 til 18 (inkludert) vil forbli i kraft, selv etter slik oppsigelse.

7. Garantifraskrivelse.

TIL TROSS FOR MOTSTRIDENDE BESTEMMELSER OG I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, TILBYR NEST LABS PRODUKTPROGRAMVAREN «SOM DEN ER» OG FRASKRIVER ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN UTTRYKKELIGE, ANTYDEDE ELLER LOVFESTEDE, INKLUDERT ALLE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, EIERSKAP, STILLE NYTELSE, NØYAKTIGHET, OG IKKE-KRENKELSER AV TREDJEPARTERS RETTIGHETER. NEST LABS GARANTERER IKKE SPESIFIKKE RESULTATER FRA BRUKEN AV PRODUKTPROGRAMVAREN. NEST LABS GARANTIER IKKE AT PRODUKTPROGRAMVAREN VIL VÆRE UTEN AVBRUDD, FRI FOR VIRUS ELLER ANNEN SKADELIG KODE, TIDSRIKTIG, SIKKER ELLER FEILFRI.

DU BRUKER ALL PRODUKTINFORMASJON (SOM DEFINERT UNDER), PRODUKTPROGRAMVARE OG PRODUKTET FOR EGEN RISIKO OG ETTER EGET SKJØNN. DU VIL VÆRE ANSVARLIG FOR (OG NEST FRASKRIVER SEG) ALT OG ALLE TAP, FORPLIKTELSER ELLER SKADER SOM FØLGE AV DITT BRUK AV PRODUKTINFORMASJON, PRODUKTPROGRAMVAREN ELLER PRODUKTET, INKLUDERT SKADE ELLER TAP FOR HVAC-SYSTEMET, RØRLEGGING, HJEM, PRODUKT ELLER ANNET TILBEHØR FORBUNDET MED PRODUKTET, DATAMASKIN, MOBIL ENHET, OG ALLE ANDRE TING OG KJÆLEDYR I HJEMMET.

8. Ansvarsbegrensning.

Ingenting i denne EULA, og spesielt i dette punktet for «ansvarsbegrensning», skal forsøke å utelukke ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

IKKE I NOEN TILFELLER, I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVVERK, I TILLEGG TIL GARANTIFRASKRIVELSENE OVER, SKAL (A) NEST LABS VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, FØLGEMESSIGE, EKSEMPLIFISERENDE, SPESIELLE ELLER UTILSIKTEDE SKADER, INKLUDERT SKADER FOR TAPTE DATA ELLER FORTJENESTE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER KNYTTET TIL PRODUKTENE OG PRODUKTPROGRAMVAREN, SELV OM NEST KJENTE TIL, ELLER BURDE HA KJENT TIL, SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG (B) NEST LABS SAMLEDE FORPLIKTELSER FRA ELLER KNYTTET TIL PRODUKTET OG PRODUKTPROGRAMVAREN, ENTEN I KONTRAKT ELLER VOLDGIFT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, OVERSTIGE GEBYRENE FAKTISK BETALT AV DEG TIL NEST ELLER NESTS GODKJENTE FORHANDLER FOR PRODUKTET DET GJELDER I DE FORRIGE 12 MÅNEDENE (HVIS NOEN). DENNE BEGRENSNINGEN ER KUMULATIV OG VIL IKKE ØKES SELV OM DET FORELIGGER FLERE ENN ETT TILFELLE ELLER KRAV. NEST LABS FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OVERFOR NEST LABS LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER.

9. Begrensninger av produktprogramvaren

Du anerkjenner at produktene og produktprogramvaren ikke er sertifisert til beredskapsrespons. DU FORSTÅR AT PRODUKTENE OG PRODUKTPROGRAMVAREN IKKE ER EN OVERVÅKET NØDVARSLINGSSYSTEM FRA TREDJEPARTER – NEST LABS OVERVÅKER IKKE BEREDSKAPSVARSLINGER OG VIL IKKE SENDE NØDETATER TIL HJEMMET DITT I TILFELLE EN NØDSSITUASJON. Videre skal Nests kundeservice og kundestøtte ikke anses for å være en livreddende løsning for risikoutsatte personer i hjemmet og de erstatter ikke beredskapstjenester. Alle livstruende og nødssituasjoner skal rettes til de aktuelle beredskapstjenestene.

Med mindre det uttrykkelig er lovet en «garanti», hverken garanterer eller lover Nest Labs spesifikke nivåer av energibesparelser eller andre pengebesparende fordeler fra bruken av produktene eller produktprogramvaren, eller funksjoner av disse. Faktiske energibesparelser og pengefordeler varierer med faktorer som er utover Nest Labs kontroll eller kunnskap. Fra tid til annen kan Nest Labs bruke produktprogramvaren til å gi deg informasjon som er unik for deg og ditt energibruk, og foreslå en mulighet til å spare penger på strøm hvis du adopterer forslag eller funksjoner med produktet eller produktprogramvaren. Vi gjør dette for å utheve en mulighet basert på vår analyse og informasjon om deg og din husholdning. Du anerkjenner at disse salgsfremmende aktivitetene ikke garanterer faktiske besparelser og du samtykker i å ikke be om penger eller annen erstatning fra Nest Labs hvis dine besparelser avviker.

Produktprogramvaren gir deg informasjon («produktinformasjon») om produktene i hjemmet ditt og deres forbindelse til andre produkter og tjenester. All produktinformasjon er levert «som den er» og «hvor tilgjengelig». Vi kan ikke garantere at den er riktig eller oppdatert. I tilfelle hvor det er kritisk, er det å innhente produktinformasjon gjennom produktprogramvaren ikke en erstatning for direkte tilgang til informasjonen i hjemmet.

10. Konfidensialitet.

«Konfidensiell informasjon» skal bety produktprogramvaren og all annen informasjon gjort tilgjengelig for deg som Nest Labs anser for å være konfidensiell på tidspunktet for offentliggjøringen, enten skriftlig eller muntlig, men unntak av informasjon som du kan vise at: (a) er tidligere gjort kjent for deg uten begrensning ved fremvisning; (b) er eller blir, uten handling eller manglende handling fra deg, på en generell måte gjort kjent i den relevante bransjen eller offentlige domene; (c) er gjort kjent for deg av en tredjepart som en rettighet og uten begrensning for bekjentgjørelse; eller (d) er uavhengig utviklet av deg uten tilgang til den konfidensielle informasjonen. Du skal gjøre ditt ytterste for å bevare og beskytte konfidensialiteten av taushetsbelagt informasjon til enhver tid, både under løpetiden og i en periode på minst tre år etter denne sluttbrukerlisensen (EULA) opphører, gitt at kildekoden du mottar skal holdes taushetsbelagt i all evighet. Du skal ikke utlevere, formidle, eller på annen måte publisere eller kommunisere konfidensiell informasjon til personer, bedrifter, selskaper eller andre tredjeparter uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nest Labs. Du skal ikke bruke konfidensiell informasjon i andre forbindelser enn ved aktivitetene som er tillatt herunder. Du skal varsle Nest Labs skriftlig umiddelbart hvis du oppdager uautorisert bruk eller utlevering av konfidensiell informasjon eller andre brudd på denne sluttbrukerlisensen (EULA), og vil samarbeide med Nest Labs på alle måter for å gjenvinne besittelsen av konfidensiell informasjon og forhindre videre uautorisert bruk. Hvis du har en lovfestet plikt til å utlevere konfidensiell informasjon, så, før slik utlevering, må du (i) varsle Nest Labs umiddelbart før slik utlevering for å gi Nest Labs en mulighet til å bestride slik utlevering, (ii) hevde den privilegerte og konfidensielle naturen av den taushetsbelagte informasjonen, og (iii) samarbeide med Nest Labs for å beskytte mot slik utlevering og/eller innhente et rettslig påbud som begrenser omfanget av slik utlevering og/eller bruk av konfidensiell informasjon. I tilfelle slik beskyttelse ikke blir innhentet, skal du kun utlevere den konfidensielle informasjonen i den grad det er nødvendig for å være i samsvar med gjeldende lovkrav.

11. For sluttbrukere i amerikanske offentlige myndigheter.

Produktprogramvaren er et «kommersielt produkt», hvilket er definert i 48 C.F.R. 2.101 (OCT 1995), og mer spesifikt «kommersiell dataprogramvare» og «kommersiell dataprogramvaredokumentasjon», da slike begreper brukes i 48 C.F.R. 12.212 (SEPT 1995). I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 og 48 C.F.R. 227.7202-1 til 227.7202-4 (JUNE 1995), blir produktprogramvaren levert til sluttbrukere i amerikanske offentlige myndigheter kun som et kommersielt sluttprodukt med kun de rettigheter som gis til alle andre kunder i henhold til de vilkår og betingelser heri.

12. Overholdelse av eksportbestemmelser.

Produktprogramvaren og tilhørende teknologi er gjenstand for amerikanske eksportkontrollover og kan være utsatt for eksport eller importregler i andre land. Du samtykker i å overholde slike lover og regler, og anerkjenner at du har ansvaret for å innhente slik autorisasjon for å eksportere, gjeneksportere, eller importere produktprogramvaren og tilhørende teknologi, som nødvendig. Du vil holde beskytte og holde Nest Labs skadesløs fra alle krav, tap, forpliktelser, skader, bøter, gebyrer, kostnader og utgifter (inkludert saksomkostninger) som kan oppstå fra eller knyttet til enhver brudd på dine forpliktelser av deg i henhold til denne artikkelen.

13. Styrende lov; arena.

Domstolene i visse land vil ikke ta i bruk lovene i California i visse typer tvister. Hvis du bor i et av disse landene hvor lovene i California er utelukket for bruk, skal lovene i landet der du bor gjelde for slike tvister knyttet til disse vilkårene. Ellers samtykker du i at denne sluttbrukerlisensen (EULA), og eventuelle krav, tvist, handling, handlingsårsak, sak, eller oppreisningskrav knyttet til denne sluttbrukerlisensen (EULA) vil styres av lovene i California, uten å gi effekt til motstridende lovprinsipper som krever applikasjonen av lover i en annen jurisdiksjon. Enhver handling eller rettergang knyttet til denne sluttbrukerlisensen (EULA) vil føres i en føderal eller statlig domstol i Santa Clara County, California, og hver part gir sin ugjenkallelige tilslutning til jurisdiksjonen og arenaen til en slik domstol i slike krav eller tvister, bortsett fra at Nest Labs kan søke pålegg i domstoler som har jurisdiksjon for å beskytte sin immaterielle eller konfidensielle informasjon.

14. Overdragelse.

Hverken rettighetene eller forpliktelsene som oppstår under denne sluttbrukerlisensen (EULA) kan overdras av deg, og slike forsøk på overdragelse skal ugyldiggjøres.

15. Varslinger.

Varslinger til deg kan sendes på e-post til adressen du har registrert hos Nest Labs.

16. Ugyldighet.

Hvis noen bestemmelser i sluttbrukerlisensen (EULA) ikke er håndhevbare, vil en slik bestemmelse endres og tolkes slik for å oppnå målsetningen med slike bestemmelser i den grad det er mulig i henhold til gjeldende lover, og de gjenværende bestemmelsene vil fortsette å være gjeldende.

17. Avkall.

Alle avkall av Nest Labs må være skriftlige. Avkall eller manglende håndhevelse av bestemmelser i (sluttbrukerlisensen) EULA av Nest Labs i noen tilfeller skal ikke anses for å være et avkall på en bestemmelse eller slike bestemmelser i andre tilfeller.

18. Generelt.

Produktprogramvaren anses for å være ugjenkallelig godtatt ved din bruk av produktprogramvaren eller produktet. Nest Labs vil ikke ha noe ansvar for å levere vedlikeholds- eller støttetjenester for produktprogramvaren. Partene er uavhengige entreprenører.

Du anerkjenner at produktprogramvaren inneholder verdifulle forretningshemmeligheter og proprietær informasjon som tilhører Nest Labs, og faktiske eller truede brudd på artikkel 2 (begrensninger) i denne sluttbrukerlisensen (EULA) vil utgjøre umiddelbar, uopprettelig skade for Nest Labs hvor økonomisk erstatning vil være en utilstrekkelig oppreisning, og at et rettslig pålegg er en passende oppreisning for et slikt brudd.

Overskriftene i artiklene i denne sluttbrukerlisensen (EULA) er kun for beleilighet og skal ikke brukes til å tolke denne sluttbrukerlisensen (EULA).

Med unntak av det som allerede er opplyst i denne artikkelen, skal ingen endring av denne sluttbrukerlisensen (EULA) være gyldig med mindre den har håndskrevne signaturer fra partene.

Spørsmål eller ytterligere informasjon. Hvis du har spørsmål angående sluttbrukerlisensen (EULA), kan du kontakte Nest.