Juridiske punkter

Begrenset garanti

Nest Labs (Europe) Ltd.
Begrenset garanti
Nest-produkter

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER, SÅ VEL SOM BEGRENSNINGER OG UNNTAK SOM KAN GJELDE DEG.

DINE RETTIGHETER OG DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
Denne Begrensede Garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan også ha andre juridiske rettigheter som varierer etter land, provins eller jurisdiksjon. Fraskrivelser, utelukkelser og ansvarsbegrensninger som følger av denne Begrensede Garantien gjelder ikke ved strid mot gjeldende lovgivning. For en fullstendig beskrivelse av dine juridiske rettigheter, kan du se forbrukerlovgivningen som gjelder i din jurisdiksjon, og kontakte et relevant rådgivningstjeneste. Denne Begrensede Garantien gjelder i tillegg til dine juridiske rettigheter relatert til Produktene, og berører ikke dine lovfestede rettigheter. Denne begrensede garantien innskrenker ikke de juridiske garantiforpliktelsene som er pålagt selgeren, og du kan kreve dine rettigheter i samsvar med den juridiske garantien som er pålagt selger.

 1. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER; DEKNINGSPERIODE
  Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland («Nest Labs») garanterer eieren at det Nest-merkede produktet i denne esken («Produktet») er fritt for feil både når det gjelder materialer og utførelse i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen etter det opprinnelige kjøpet («Garantiperioden»). Hvis Produktet ikke oppfyller denne Begrensede Garantien i løpet av Garantiperioden, skal Nest Labs etter eget skjønn (a) reparere eller erstatte det eventuelt defekte Produktet eller komponenten, eller (b) godta retur av Produktet og refundere det faktiske beløpet den opprinnelige kjøperen betalte for Produktet. Reparasjon eller erstatningsprodukt kan gjennomføres med nye eller overhalte produkter eller komponenter, etter Nest Labs eget skjønn, så langt dette er mulig i henhold til gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon. Hvis Produktet eller en komponent i Produktet ikke er tilgjengelig lenger, kan Nest Labs etter eget skjønn erstatte Produktet med et lignende produkt med lignende funksjonalitet. Ethvert Produkt som enten er reparert eller erstattet under denne Begrensede Garantien, dekkes av vilkårene i denne Begrensede Garantien i enten nitti (90) dager fra leveringsdatoen eller i resten av Garantiperioden, alt etter hvilken av disse periodene som varer lengst. Denne Begrensede Garantien kan overføres fra den opprinnelige kjøperen til etterfølgende eiere, men Garantiperioden får ikke utvidet varighet eller dekning ved slik overføring.
 2. RETNINGSLINJER FOR RETUR VED MANGEL PÅ TILFREDSHET
  Hvis du er den opprinnelige kjøperen av Produktet, og du av en eller annen grunn ikke skulle være fornøyd med Produktet, kan du for egen regning returnere det – forutsatt at det er i samme stand som da det ble kjøpt – innen tretti (30) dager etter det opprinnelige kjøpet, og få refundert hele kjøpesummen.
 3. GARANTIVILKÅR – HVORDAN FÅ HJELP I HENHOLD TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
  Før krav fremsettes under denne Begrensede Garantien må eieren av Produktet (a) gå til nest.com/choose-your-country/support i løpet av Garantiperioden for å varsle oss om sine garantikrav og beskrive den påståtte feilen nærmere, og (b) følge returinstruksjonene fra Nest Labs (eller våre autoriserte distributører). Nest Labs har ingen garantirelaterte plikter når det gjelder et returnert Produkt som blir definert som «ukvalifiserte» (se nedenfor) etter at Nest Labs har undersøkt og skjønnsmessig vurdert dem. Nest Labs dekker alle kostnader knyttet til returnering av Produktet til eieren og refunderer eventuelle standard leveringskostnader eieren har hatt, bortsett fra når det gjelder Ukvalifiserte Produkter. I slike tilfeller må eieren dekke alle leveringskostnader.
 4. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN IKKE DEKKER
  Denne Begrensede Garantien dekker ikke følgende (samlet kalt «Ukvalifiserte Produkter»): (i) produkter merket som «prøve» eller «Ikke for Salg» eller solgt «SOM DET ER»; (ii) Produkter som har vært utsatt for: (a) endringer, modifikasjoner, tukling eller feil utført vedlikehold eller reparasjon; (b) håndtering, lagring, installasjon, testing eller bruk som ikke er i samsvar med Brukerveiledningen, Retningslinjer for Plassering, eller andre instruksjoner levert av Nest Labs; (c) misbruk eller feilbruk av produktet; (d) sammenbrudd, svingninger eller avbrudd i strømforsyningen eller telekommunikasjonsnettverket; eller (e) force majeure, inkludert, men ikke begrenset til lyn, flom, tornado, jordskjelv eller orkan, eller (iii) ethvert maskinvareprodukt ikke merket som Nest, selv om det er pakket sammen med eller solgt sammen med Nest-maskinvare. Denne Begrensede Garantien dekker ikke forbruksdeler, som for eksempel batterier, med mindre skaden skyldes material- eller produksjonsfeil ved Produktet eller programvaren (selv om den leveres eller selges sammen med Produktet). Nest Labs anbefaler at du bare bruker autoriserte tjenesteleverandører for vedlikehold eller reparasjon. Uautorisert bruk av Produktet eller programvaren kan føre til at Produktet får redusert ytelse og at denne Begrensede Garantien blir ugyldig.
 5. GARANTIFRASKRIVELSE
  MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, OG I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER NEST LABS SEG ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE OG LOVMESSIGE GARANTIER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PRODUKTET, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, BEGRENSER NEST LABS OGSÅ VARIGHETEN PÅ EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR TIL VARIGHETEN TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN.
 6. BEGRENSNING AV SKADEERSTATNING
  I TILLEGG TIL GARANTIFRASKRIVELSENE I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ER IKKE NEST LABS UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIG FOR EVENTUELLE INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE TAP, STRAFFEERSTATNING ELLER SPESIELLE SKADER, HERUNDER EVENTUELLE TAP SOM SKYLDES TAPTE DATA ELLER INNTEKTER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER ER FORBUNDET MED DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER DETTE PRODUKTET, OG NEST LABS SITT TOTALE, SAMLEDE ANSVAR SOM HAR SITT UTSPRING I ELLER ER RELATERT TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER DETTE PRODUKTET, SKAL IKKE OVERSTIGE DET BELØPET SOM FAKTISK BLE BETALT FOR PRODUKTET AV DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN.
 7. ANSVARSBEGRENSNING
  DU KAN VELGE Å BRUKE DE NETTBASERTE TJENESTENE SOM TILBYS AV NEST LABS, INC., ET USA-BASERT DATTERSELSKAP AV NEST LABS («TJENESTENE»), TIL Å FINNE INFORMASJON («PRODUKTINFORMASJON») OM NEST-PRODUKTENE DINE ELLER ANDRE PERIFERIENHETER KOBLET TIL PRODUKTENE DINE («PERIFERIENHETER»). TYPEN PERIFERIENHETER SOM KAN KOBLES TIL PRODUKTET DITT, KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN. UTEN AT DET BEGRENSER DEN GENERELLE GYLDIGHETEN FOR FRASKRIVELSENE OVENFOR, LEVERES ALL PRODUKTINFORMASJON «SOM DEN ER» OG «MED FORBEHOLD OM TILGJENGELIGHET». VERKEN NEST LABS ELLER DETS DATTERSELSKAP ERKLÆRER, GÅR GOD FOR, ELLER GARANTERER AT PRODUKTINFORMASJON VIL VÆRE TILGJENGELIG, NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER AT PRODUKTINFORMASJON ELLER BRUK AV TJENESTENE ELLER PRODUKTET VIL GI SIKKERHET I HJEMMET DITT. DU BRUKER ALL PRODUKTINFORMASJON, ALLE TJENESTER OG PRODUKTER ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO. DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR (OG NEST LABS OG DETS DATTERSELSKAP FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR) ETHVERT TAP ELLER ERSTATNINGSANSVAR ELLER ENHVER SKADE, HERUNDER SKADER PÅ KABLING, FAST INVENTAR, ELEKTRISKE INSTALLASJONER, PRODUKTET, PERIFERIENHETER, DATAMASKINER, MOBILENHETER ELLER ANDRE GJENSTANDER ELLER KJÆLEDYR I HJEMMET DITT, SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM ET RESULTAT AV DIN BRUK AV PRODUKTINFORMASJONEN, TJENESTENE ELLER PRODUKTET. PRODUKTINFORMASJON LEVERT AV TJENESTENE ER IKKE MENT SOM ET SUBSTITUTT FOR DIREKTE MÅTER Å INNHENTE INFORMASJONEN PÅ. ET VARSEL SOM GIS GJENNOM TJENESTEN, ER FOR EKSEMPEL IKKE MENT SOM EN ERSTATNING FOR HØRBARE OG SYNLIGE INDIKASJONER I HJEMMET OG PÅ PRODUKTET, HELLER IKKE FOR EN TREDJEPARTS OVERVÅKINGSTJENESTE SOM OVERVÅKER ALARMSTATUS.
 8. VARIASJONER SOM KAN GJELDE FOR DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
  I noen jurisdiksjoner er det ikke tillatt å ha begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti skal vare, eller å ha spesifikke utelatelser. Det er mulig at noen av begrensningene som er beskrevet ovenfor, ikke gjelder for deg. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en eller flere av disse begrensningene ikke kan håndheves, skal disse anses å være endret i den utstrekning som kreves for at de skal kunne håndheves. Hvis denne endringen ikke er mulig, skal den relevante bestemmelsen anses å være slettet. Ingen endring eller sletting skal berøre gyldigheten av resten av denne begrensede garantien.
 9. KONTAKTINFORMASJON
  Eventuelle spørsmål om denne Begrensede Garantien kan rettes til Nest Labs (Europe) Ltd. ved Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller til autorisert distributør hvis denne er identifisert på emballasjen til Produktet – eller på https://nest.com/choose-your-country/contact


Garantien gjelder fra oktober 2018. Gå gjennom tidligere garantier her