Juridiske punkter

Tjenestevilkår

Merk: Hvis du bruker Nest-enheter og -tjenester med en Google-konto, gjelder Googles vilkår for bruk og disse ytterligere vilkårene for bruk for Nest.


Våre tjenestevilkår ble oppdatert 5. Mars 2020.


Nest Labs, Inc. og dets datterselskaper (samlet «Nest») tilbyr: (1) Nest-nettsiden som er tilgjengelig på www.nest.com, samt alle nettsidene som er tilknyttet www.nest.com, herunder brukerkontonettsiden for Nest som er tilgjengelig via home.nest.com eller wwew.dropcam.com, samt Nest Pro-nettsiden som er tilgjengelig på pro.nest.com (hver et «nettsted»), (2) tjenester tilgjengelig på nettsidene på nettstedet («nettapplikasjoner»), (3) programvare som kan lastes ned til din smarttelefon eller nettbrett for tilgang til tjenestene («mobilapper»), og (4) abonnementstjenester, inkludert tjenester som kan brukes gjennom nettapplikasjoner og mobilapper («abonnementstjenester»), alt for bruk i forbindelse med Nest maskinvareprodukter («produktene») og på andre måter som Nest tilbyr. Noen Nest-produkter og tjenester kan brukes sammen eller på måter som integreres med produkter og tjenester fra tredjeparter. Begrepet «tjenester» betyr nettstedet, nettapplikasjonene, mobilapper, og abonnementstjenester. Disse vilkårene for bruk («vilkår» eller «avtale») regulerer tilgangen din til og bruken din av tjenestene og produktene. Les vilkårene nøye: De krever bruk av obligatorisk bindende voldgift for å løse tvister, i stedet for rettssak med jury eller gruppesøksmål. Følg instruksjonene i delen for løsing av tvister og voldgift nedenfor hvis du ønsker å velge bort denne bestemmelsen. Termen «du», slik den blir brukt i disse vilkårene, betyr enhver person eller enhet som går inn på eller bruker tjenestene eller produktene, og enhver person eller enhet som oppretter en konto (som definert i del 2(a) og godtar disse vilkårene, inkludert eiere, autoriserte brukere (som definert i del 2(b), og foreldrene og de foresatte til autoriserte brukere, som gjeldende (som beskrevet i del 1(b)(ii)). Disse vilkårene gir deg spesifikke juridiske rettigheter. I tillegg kan du ha andre juridiske rettigheter som kan variere fra virkekrets til virkekrets. Ansvarsfraskrivelsene, eksklusjonene, obligatorisk og bindende voldgift, ansvarsbegrensninger, godtgjørelse, avkall på rettssak med jury og avkall på gruppesøksmål i samsvar med disse vilkårene gjelder ikke i den grad de er forbudt av gjeldende lov og rett. Noen virkekretser tillater ikke ekskludering av implisitte garantier eller ekskludering eller begrensning av tilfeldige eller indirekte skader eller andre rettigheter, så de bestemmelsene i disse vilkårene gjelder kanskje ikke for deg.

DISSE VILKÅRENE ER EN JURIDISK BINDENDE AVTALE. VED Å AKSEPTERE DISSE VILKÅRENE PÅ ET NETTSTED, NETTAPP ELLER MOBILAPP, ELLER VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTENE (INKLUDERT NETTSTEDET) ELLER PRODUKTENE, GODTAR DU OG SAMTYKKER TIL DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV DEG SELV ELLER ENHETEN SOM DU REPRESENTERER I FORBINDELSE MED DENNE TILGANGEN OG BRUKEN. DU REPRESENTERER OG GARANTERER AT DU HAR RETTEN, MYNDIGHETEN OG KAPASITETEN (GJENSTAND FOR ARTIKKEL 1[b][ii] UNDER) TIL Å GODTA OG SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE PÅ VEGNE AV DEG SELV ELLER ENHETEN DU REPRESENTERER. DU REPRESENTERER AT DU ER GJENSTAND FOR ARTIKKEL 1(b)(ii) UNDER, OG ER OVER MYNDIGHETSALDER I DIN JURISDIKSJON ELLER BOSTED OG HAR MYNDIGHET TIL Å BRUKE TJENESTENE OG PRODUKTENE,OG INNGÅ DENNE AVTALEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I BESTEMMELSENE I DISSE VILKÅRENE MÅ DU KOBLE FRA PRODUKTENE FRA KONTOEN DIN (SOM BESKREVET UNDER) OG OPPHØRE BRUKEN AV ELLER TILGANGEN TIL TJENESTENE OG PRODUKTENE. SOM BESKREVET UNDER, SAMTYKKER DU TIL AUTOMATISK PROGRAMVAREOPPDATERING AV TJENESTENE OG PRODUKTENE FORBUNDET MED TJENESTENE. HVIS DU IKKE SAMTYKKER KAN DU IKKE BRUKE TJENESTENE OG PRODUKTENE. SOM BESKREVET UNDER, BESKRIVER ARTIKKEL 4 OG 5 VIKTIGE BEGRENSNINGER AV TJENESTENE OG PRODUKTENE, SPESIELT I FORBINDELSE MED LIVSIKKERHET OG KRITISK BRUK. LES DISSE OPPLYSNINGENE NØYE DA DU MÅ ANERKJENNE OG GODTA DEM.

1. Oversikt, kvalifisering, kundeservice, løpetid og oppsigelse

(a) Oversikt og forbindelse til andre avtaler. Disse vilkårene styrer din bruk av disse tjenestene og produktene. Ditt kjøp av ethvert produkt styres av den begrensede garantien som følger med produktet («begrenset garanti») og kan være ytterligere regulert av salgsvilkår- og betingelser. Programvaren integrert i produktet (og oppdateringer knyttet til denne) («produktprogramvare») er lisensiert og styres av lisensavtalen for sluttbrukere. Visse deler av tjenestene kan være underlagt ytterligere retningslinjer, vilkår eller regler, som vil opplyses sammen med tjenestene som har slike deler. Alle ytterligere retningslinjer, vilkår eller regler og nettstedets retningslinjer for personvern(«nettstedets retningslinjer for personvern») og personvernerklæring («personvernerklæring») er inkludert ved referanse i disse vilkårene, og du samtykker til å godta og overholde disse ved bruk av tjenestene og produktene.

(b) Kvalifisering. (i) Du kan kun bruke tjenestene og produktene hvis du har juridisk rett til å inngå en bindende kontrakt med Nest (med unntak av bestemmelsene i punkt [1][b][ii] under), du akspeterer disse vilkårene gjennom et nettsted, nettapp eller mobilapp, eller ved å få tilgang til og bruke tjenestene eller produktene, og hvis du overholder disse vilkårene og alle aktuelle lokale, regionale, nasjonale og internasjonale lover, regler og forskrifter. Kun personer på 18 år eller eldre kan være eiere av Nest-konti. (ii) Hvis du er en godkjent bruker, representerer og garanterer du at du er over 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i jurisdiksjonen hvor du bor), og i tilfelle du er mellom 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i jurisdiksjonen hvor du bor) og myndighetsalder i jurisdiksjonen hvor du bor, garanterer du at du kun vil bruke tjenestene og produktene under tilsyn av foreldre eller verge som samtykker i å være bundet av disse vilkårene på dine vegne. Enhver bruk eller tilgang til tjenestene og produktene av personer under 13 år (eller tilsvarende minimumsalder i jurisdiksjonen hvor du bor) er strengt forbudt og utgjør et brudd på disse vilkårene. Tjenestene og produktene er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har forbud om å bruke tjenester og produkter fra Nest.

(c) Kundeservice. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående produktene, tjenestene eller disse vilkårene, må du kontakte Nest. Du forstår og er enig i at kundeservice og all annen kundebehandling og støtte som tilbys og gis av Nest ikke er en nødtjeneste eller utrykningssenter, eller en livreddende løsning for personer i fare i hjemmet eller på annen måte. IKKE KONTAKT KUNDESERVICE ELLER ANNEN KUNDEBEHANDLING HVIS DU HAR EN NØDSSITUASJON HVOR DET STÅR OM LIV/SIKKERHET, MEDISINSK NØDSITUASJON, ELLER ALL ANNEN NØDSITUASJON. HVIS DU HAR EN SLIK NØDSITUASJON MÅ DU UMIDDELBART KONTAKTE POLITI, BRANNVESEN, NØDTELEFON ELLER PASSENDE BEREDSKAPSTJENESTE.

(d) Løpetid og oppsigelse. Disse vilkårene vil gjelde så lenge du fortsetter tilgangen til eller bruken av tjenestene eller produktene, eller frem til den er sagt opp i henhold til bestemmelsene i disse vilkårene. Nest kan til enhver tid (i) suspendere eller si opp dine rettigheter til tilgang eller bruk av tjenestene, eller (ii) si opp disse vilkårene overfor deg hvis Nest, i god tro, har grunn til å tro at du har brukt tjenestene eller produktene i brudd på disse vilkårene, inkludert innlemmede retningslinjer, vilkår og regler. Hvis du overfører et produkt til en ny eier, vil rettighetene til å bruke tjenestene til produktet automatisk opphøre og den nye eieren får ikke rettigheter til å bruke produktet eller tjenestene gjennom din konto (som beskrevet under), og må registrere seg for en separat konto hos Nest og godta disse vilkårene. (e) Oppsigelse. Ved oppsigelse av disse vilkårene, vil kontoen din og din rett til å bruke tjenestene opphøre automatisk.

2. Kontoer

(a) Din konto. For å bruke disse tjenestene og visse produkter må du registrere en brukerkonto («konto») og oppgi visse opplysninger om deg selv, som angitt i det aktuelle registreringsskjemaet. Du representerer og garanterer at: (a) alle påkrevde registreringsopplysninger du sender inn er sannferdige og nøyaktige; (b) at du vil opprettholde nøyaktigheten av slik informasjon; og (c) din bruk av tjenestene og produktene vil ikke bryte med amerikanske eller andre gjeldende lover eller forskrifter (dvs. at ikke du befinner i et land med embargo eller er ikke på en liste over forbudte eller begrensede parter under gjeldende eksportlovgivning og -forskrifter). Du har eneansvaret for å opprettholde konfidensialiteten til kontoens påloggingsinformasjon og for alle aktiviteter som foregår på kontoen din. Du samtykker i å bruke sterke passord (passord med en kombinasjon av store og små bokstaver, tall og symboler) på kontoen din og oppbevare passordet trygt for å hindre andre for å få tilgang. Du samtykker til å umiddelbart varsle Nest om uautorisert bruk eller mistenkt uautorisert bruk av kontoen din, eller andre sikkerhetsbrudd. Nest er ikke ansvarlig for tap eller skade som kan oppstå fra ditt manglende samsvar med kravene over.

(b) enkeltpersonen som oppretter kontoen er «eieren» av denne kontoen og er eieren av produktene forbundet med denne kontoen. Enkeltpersoner som har godkjent tilgang til eierens produkter og tjenester er «autoriserte brukere». Autoriserte brukere kan ha muligheten til å bruke tjenestene, samt overvåke og kontrollere produktene (for eksempel, en autorisert bruker kan endre varme- og kjøleplanen eller skru kameraet ditt av eller på). Autoriserte brukere kan også se informasjon (inkludert personopplysninger) og innhold for alle eierens produkter, tjenester og arbeid med Nest-forbindelser (for eksempel, en autorisert bruker vil motta mobilvarsler eller kan se din videohistorikk). Autoriserte brukere er ansvarlige for sine egne handlinger i forbindelse med produktene og tjenestene, men eieren samtykker også til å holdes ansvarlig for alle handlinger utført av autoriserte brukere knyttet til eierens produkter, tjenester og konto. Hvis du er en eier som inviterer eller aktiverer en autorisert bruker, anerkjenner du og samtykker i at den gitte autoriserte brukeren i ettertid kan invitere eller aktivere andre autoriserte brukere med samme tilgang og mulighet til å bruke produktene og tjenestene dine som angitt over. Som eier bør du derfor kun autorisere tilgang til kontoen, produktene og tjenestene til enkeltpersoner du stoler på.

3. Tilgang til tjenester

(a) Tilgang og bruk. I henhold til disse vilkårene, gir Nest deg en ikke-overførbar, ikke-eksklusiv rett (uten retten til underlisensiering) til tilgang og bruk av tjenestene ved å (i) bruke en av nettapplikasjonene i forbindelse med, og utelukkende for å, kontrollere og overvåke produktene du eier eller er autorisert til å kontrollere og overvåke eller på annen måte få tilgang til en tjeneste uttrykkelig levert av Nest for ditt bruk («tillatt bruk»), og (ii) installere og bruke mobilappene kun for din egen håndholdte mobilenhet (f.eks. iPhone, iPad, eller Android-smarttelefon), og kun for tillatt formål, og (iii) få tilgang til og bruke nettstedene kun for det tillatte formålet.

(b) Automatiske programvareoppdateringer. Nest kan, fra tid til annen, utvikle mellomløsninger, feilkorrigeringer, oppdateringer, oppgraderinger eller andre modifikasjoner for å forbedre ytelsen til tjenestene og/eller produktprogramvaren («oppdateringer»). Disse kan installeres automatisk uten ekstra varsel eller innhenting av ytterligere samtykke. Du samtykker til denne automatiske oppdateringen. Hvis du ikke ønsker slike oppdateringer, er løsningen for deg å si opp kontoen din og avslutte bruken av tjenestene og produktet. Hvis du ikke ønsker å si opp kontoen vil du motta oppdateringer automatisk. Du anerkjenner at du kan være pålagt å installere oppdateringer for å bruke tjenestene og produktene, og du samtykker i å snarest installere alle nye oppdateringer som Nest leverer. Ditt vedvarende bruk av disse tjenestene og produktene utgjør ditt samtykke – (i) til disse vilkårene med tanke på tjenestene og produktene, (ii) til Lisensavtalen for sluttbrukere med tanke på oppdatert produktprogramvare, og (iii) alle endringer eller oppdateringer Nest kan gjøre til disse vilkårene eller lisensavtalen for sluttbrukere over tid.

(c) Grensesnitt som tilbys av Nest for produkter og tjenester fra tredjeparter. Over tid kan Nest tilby deg muligheten for grensesnitt mellom produkter og tjenester til en eller flere tredjepartsprodukter og tjenester, gjennom og bruk av tjenestene, for eksempel gjennom arbeidet med Nest-plattformen («tredjepartsprodukter og -tjenester»). Du bestemmer om du ønsker grensesnittet, og med hvilke tredjepartsprodukter og -tjenester du ønsker grensesnitt med. Ditt uttrykkelige samtykke og godkjenning er påkrevd for slikt grensesnitt og kan tilbakekalles av deg til enhver tid. Når samtykket ditt er gitt for et spesielt tredjepartsprodukt og -tjeneste, samtykker du i at Nest kan utveksle opplysninger og kontrolldata om deg og dine produkter, inkludert dine personopplysninger, for å aktivere grensesnittet som du har godkjent. Når disse opplysningene er delt med den aktuelle tredjepartens produkt og tjeneste, vil bruken av disse styres av tredjepartens retningslinjer for personvern og ikke av Nests personverndokumentasjon. Du anerkjenner og samtykker i at Nest ikke gir noen representasjon eller garanti for kvaliteten eller sikkerheten til tredjepartsprodukter eller -tjenester eller grensesnitt med produkter og tjenester. Følgelig tar ikke Nest ansvar for din bruk av tredjepartsprodukter eller -tjenester, eller personskader, død, skade på eiendom (inkludert, uten begrensning, hjemmet ditt), eller annen skade eller tap som kan oppstå fra eller knyttet til ditt bruk av tredjepartsprodukter eller -tjenester. Du må kontakte tredjeparten med eventuelle spørsmål om deres produkter og tjenester.

(d) Visse materialer kan vises eller utføres på tjenestene (inkludert, men ikke begrenset til, tekst, grafikk, artikler, fotografier, video, bilder og illustrasjoner [«Innhold»]). Innholdet inkluderer også opplysninger som du eller andre brukere gir til oss i forbindelse med bruken av tjenestene (samlet «brukerinnhold»), som vi kan bruke til å levere, opprettholde og forbedre tjenestene. Noe innhold kan være synlige for andre (for eksempel, tjenesten lar deg laste opp, publisere, eller på annen måte dele videoinnhold). Du kan også legge ut tilbakemelding, kommentarer, spørsmål eller annen informasjon på nettstedet. Du har eneansvaret for alt innhold du laster opp, publiserer, sender på e-post, overfører eller på annen måte sprer ved å bruk av, eller i forbindelse med, tjenestene, eller som du bidrar med på noen måte til tjenestene; du representerer og garanterer at du har alle de nødvendige rettighetene til å gjøre dette, på måten du bidrar med dette på; og du gir lisens til Nest for alle patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre rettigheter i slikt innhold for publisering på tjenestene i henhold til disse vilkårene. Du skal overholde alle varsler om opphavsrettigheter, regler for varemerker, informasjon og begrensninger i ethvert innhold som det fås tilgang til gjennom tjenestene, og du skal ikke for noe formål bruke, kopiere, reprodusere, modifisere, oversette, publisere, kringkaste, overføre, distribuere, vise, laste opp, stille ut, selge eller på annen måte utnytte innhold eller innsendinger fra tredjeparter eller andre eiendomsrettigheter som ikke eies av deg: (i) uten uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke til de respektive eierne, og (ii) på enhver måte som bryter med enhver tredjeparts rettigheter. Nest forbeholder seg retten til å fjerne ethvert innhold fra tjenesten til enhver tid, av enhver grunn (inkludert, men ikke begrenset til, ved fremlagte krav eller påstander fra tredjeparter eller myndigheter knyttet til slikt innhold eller hvis vi er bekymret for at du kan ha brutt noe i den foregående setningen), eller helt uten grunn.

(e) Visse begrensninger. Rettighetene som er gitt til deg i disse vilkårene er underlagt følgende begrensninger: (i) du samtykker i å ikke gi lisens, selge, leie ut, overføre, tildele, distribuere, være vert for, eller på annen måte utnytte tjenestene eller produktene kommersielt; (ii) du samtykker i å ikke modifisere, lage avledet arbeid fra, demontere, gjenskape eller reversere deler av tjenestene eller produktene; (iii) du samtykker i å ikke bruke tjenestene til å bygge en lignende eller konkurrerende tjeneste eller produkt; (iv) med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt heri, skal ingen deler av tjenestene eller produktene kopieres, reproduseres, distribueres, lastes ned, stilles ut, publiseres eller overføres i noen form eller på noe vis; (v) du samtykker i å ikke laste opp, overføre eller distribuere datavirus, ormer, eller programvare som er ment å skade eller endre data- eller kommunikasjonsnettverk, datamaskiner, håndholdte mobilenheter, data, tjenestene, produktet, produktprogramvaren, eller annet system, enhet eller eiendom; (vi) du samtykker i å ikke forstyrre, avbryte eller forsøke å få urettmessig tilgang til servere eller nettverk tilkoblet tjenestene eller bryte regler, retningslinjer eller prosedyrer for slike nettverk; (vii) du samtykker i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) tjenestene gjennom andre måter enn gjennom grensesnittet levert av Nest; og (viii) du samtykker i å ikke fjerne, forvrenge eller endre varsler om eiendomsrettigheter (inkludert varsler om opphavsrett og varemerker) som kan være en del av, eller vises i forbindelse med, tjenestene. Enhver fremtidig utgivelse, oppdatering eller andre tillegg til tjenestens eller produktenes funksjonalitet skal være underlagt disse vilkårene.

(f) Åpen kildekode. Visse elementer av uavhengig kode fra tredjeparter kan inkluderes i nettapplikasjoner og/eller mobilapper som er underlagt GNU General Public Licence («GPL») eller andre lisenser for åpen kildekode («åpen programvare»). Åpen programvare lisensieres under vilkårene for lisensen som medfølger slik åpen programvare. Ingenting i disse vilkårene begrenser dine rettigheter under, eller tildeler deg rettigheter som overstyrer vilkår og betingelser i sluttbrukerlisenser for slik åpen programvare. Spesielt er det ingenting i disse vilkårene som begrenser din rett til å kopiere, endre og distribuere slik åpen programvare som er underlagt vilkårene i GPL.

(g) Personvern. Gjennomgå avsnitt 4(m) nedenfor, retningslinjene for personvern for Nest-nettstedet og personvernerklæringen for Nest-produkter og -tjenester. Disse dokumentene beskriver praksisen rundt informasjonen som Nest kan innhente fra brukere av produkter og tjenester, inkludert alt innhold og brukerinnhold.

(h) Sikkerhet. Nest er opptatt av integriteten og sikkerheten til dine personopplysninger. Vi bestreber oss på å implementere alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger. Nest kan imidlertid ikke garantere at uautoriserte tredjeparter aldri vil kunne bryte våre sikkerhetstiltak eller bruke dine personopplysninger for upassende formål. Du anerkjenner at du oppgir dine personopplysninger på egen risiko.

(i) Endring. Nest forbeholder seg retten til enhver tid å kunne endre, suspendere eller avslutte tilbudet om tjenesten eller deler derav, med eller uten forhåndsvarsel. Du samtykker i at Nest ikke vil være ansvarlig overfor deg eller en tredjepart for eventuelle endringer, suspensjon eller opphør av tjenestene eller deler derav.

(j) Tilgang utenfor visse land. Selv om nettstedet er tilgjengelig på verdensbasis, er ikke produktene eller tjenestene som tilbys gjennom eller på nettstedet ikke tilgjengelig for alle personer i alle land. Hvis du velger å bruke nettstedet i utlandet fra et sted hvor Nest støtter produktene og tjenestene som er oppgitt her («målland»), gjør du dette på eget initiativ og du har eneansvaret for å være i samsvar med lokale lover i ditt land. Du forstår og aksepterer at nettstedet ikke er utformet for bruk i et land som ikke er et mål, og at noen, eller alle, funksjonene på nettstedet kanskje ikke vil fungere eller være passende for bruk i et slikt land. I den grad det er tillatt ved lov tar Nest ikke noe ansvar for skader eller tap forårsaket av din tilgang eller bruk av nettstedet eller Nest produkter i et land som ikke er et mål. Du vil være bundet av disse vilkårene uavhengig av hvor du får tilgang til eller bruker nettstedet eller tjenestene.

4. Samtykke til bruk og begrensninger av Nest-tjenester og produkter

(a) Tiltenkt bruk av Nest-tjenester. Tjenestene er ment å brukes for informasjon som ikke er av en tidssensitiv natur og kontroll av Nest-produkter. Mens vi tar sikte på at tjenestene skal være pålitelige og tilgjengelige, er de ikke ment å være pålitelige og tilgjengelige 100 % av tiden. Tjenestene er gjenstand for sporadiske avbrudd og svikt av flere grunner utover Nest sin kontroll, inkludert dårlig trådløs internettilkobling, oppetid for tjenesteleverandøren, mobilvarslinger og -operatører, blant andre. Du anerkjenner disse begrensningene og samtykker i at Nest ikke er ansvarlig for eventuelle skader som angivelig er forårsaket av feil eller forsinkelse i tjenestene.

(b) Ingen livssikkerhet eller kritiske bruk av produkter og tjenestene. Du anerkjenner og samtykker i at produkter og tjenester, enten alene eller integrert med tredjepartsprodukter eller -tjenester, ikke er sertifisert for beredskap, med mindre det uttrykkelig er godtkjent og sertifisert av Nest som aktivert for monitorering fra sentral gjennom en profesjonell fasilitet for overvåkning („Profesjonell overvåkning aktivert for Nest-produkter“). Nest gir ingen garanti eller representasjon for at bruk av produkter (inkludert, uten begrensning, all profesjonell overvåkning aktivert for Nest-produkter) eller tjenester sammen med tredjepartsprodukt eller -tjeneste vil påvirke eller øke sikkerhetsnivået. DU FORSTÅR AT PRODUKTENE OG TJENESTENE, ENTEN ALENE ELLER INTEGRERT MED TREDJEPARTSPRODUKTER ELLER -TJENESTER, IKKE ER ET NØDVARSLINGSSYSTEM OVERVÅKET AV EN TREDJEPART. VIDERE FORSTÅR DU AT NEST IKKE UNDER NOEN OMSTENDIDGHETER VIL SENDE UT NØDMYNDIGHETER TIL HJEMMET DITT I TILFELLE EN NØDSITUSJON.

(c) Profesjonell monitorering utført av en profesjonell overvåker aktivert for Nest-produkter. For profesjonell overvåkning aktivert for dine Nest-produkter vil du bli gitt mulighet til å velge et abonnement med en tredjeparts, profesjonell overvåker og relatert nødvarsling og utsendelse av nødmyndigheter („Profesjonell overvåkning“). Du forstår og er enig i at hvis du velger et abonnement for profesjonell overvåkning inngår du ikke kontrakt med Nest for å tilby profesjonell overvåkning, og Nest vil ikke tilby profesjonell overvåkning. Du forstår videre at overvåkningstilbyderen og Nest er selskaper som er uavhengige av hverandre. Det er intet juridisk partnerskap, agentskap, fellesforetak, ansatte, herre/tjener, eller annen juridisk relasjon mellom Overvåkningsselskapet og Nest, og Overvåkningsselskapet er ikke en underleverandør av Nest. DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT PROFESJONELL OVERVÅKNING KUN VIL FUNGERE MED PROFESJONELL OVERVÅKNING AKTIVERT MED NEST-PRODUKTER. IKKE BRUK, ELLER PRØV Å BRUKE, OVERVÅKNING MED NOEN PRODUKTER, ENTEN PRODUSERT ELLER SOLGT MED NEST ELLER TREDJEPARTER, SOM IKKE ER AKTIVERT SOM PROFESJONELL OVERVÅKNING AKTIVERT FOR NEST-PRODUKTER.

(d) Tillatelser og registrering for profesjonell overvåkning. Enkelte lokale myndigheter har ulike tillatelser eller registreringskrav for bruk av produkter med profesjonell overvåkning. Uten den nødvendige tillatelsen eller registreringen, kan ikke nødetater svare på forespørsler fra en tredjeparts overvåkingsleverandør for utrykninger i nød, og/eller lokale myndigheter kan pålegge deg bøter og straff. Du forstår og er enig i at du er eneansvarlig for å skaffe, vedlikeholde og fornye eventuell tillatelse eller registrering som kan bli pålagt av din lokale myndighet dersom du velger et abonnement for profesjonell overvåkning for produktene. Videre aksepterer du å være eneste ansvarlig bøter og straff som kan vurderes mot deg, som følge av at du ikke har oppnådd, opprettholder og fornyet eventuelle tillatelser eller registreringer.

(e) Påliteligheten av tjenestene. Du anerkjenner at tjenestene, inkludert fjerntilgang og mobilvarslinger, ikke er feilfri eller 100 % pålitelig og 100 % tilgjengelig. Riktig drift av tjenestene er avhengig av, blant annet, overføring av data via Wi-Fi-nettverket, aktivert trådløs enhet (for eksempel en telefon eller et nettbrett) og bredbånds internettilgang, eller valgfri mobil backuptjeneste, som verken Nest eller en hvilken som helst trådløs- eller datatilbyder er ansvarlig for, og kan bli avbrutt, forsinket, nektet eller på annen måte begrenset av ulike grunner, inkludert utilstrekkelig dekning, strømbrudd, opphør av tjenesten og tilgang, miljøforhold, forstyrrelser, manglende betaling av gjeldende avgifter og gebyrer, utilgjengelighet av radiofrekvenskanaler, systemkapasitet, oppgraderinger, reparasjoner eller flyttinger, og prioritetstilgang av beredskapsreaktører i tilfelle katastrofe eller nødsituasjon (samlet "serviceavbrudd"). Du forstår at serviceavbrudd kan føre til at tjenestene er upålitelige eller utilgjengelige ved avbrudd i tjenesten.Vi kan ikke og garanterer ikke at du vil motta varslinger innen et gitt tidspunkt, eller i det hele tatt. DU SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL STOLE PÅ TJENESTEN FOR NOEN FORMÅL KNYTTET TIL LIVSSIKKERHET ELLER ANDRE KRITISKE FORMÅL. MOBILVARSLINGER ANGÅENDE STATUS OG ALARMER PÅ DINE NEST-PRODUKTER ER KUN GITT FOR INFORMASJONSFORMÅL – DE ERSTATTER IKKE ET BEREDSKAPSSYSTEM OVERVÅKET AV EN TREDJEPART. Nest tilbyr på ingen måte spesifikk informasjon relatert til en situasjon i hjemmet ditt eller annensteds. Du anerkjenner at det er ditt ansvar å lære hvordan du skal respondere i en nødssituasjon og svare i henhold til det spesifikke som gjelder for din situasjon.

(f) Tjenesteforstyrrelser:ingen refusjon eller rabatt. Tjenestene kan midlertidig suspenderes, uten varsel, av sikkerhetsårsaker, systemsvikt, vedlikehold og reparasjon, eller andre omstendigheter. Du samtykker til at du ikke vil ha rett på eventuelle refusjoner eller rabatter for slike suspensjoner. Nest tilbyr ingen garanti for spesifikk oppetid for tjenestene.

(g) Systemkrav. Tjenestene vil ikke fungere uten: (i) et fungerende trådløst nettverk i hjemmet som er posisjonert til å gi en stabil kommunikasjon med produktene; (ii) en konto; (iii) en aktivert og støttet trådløs enhet, slik som telefon eller nettbrett (påkrevd for visse funksjoner og funksjonaliteter for tjenesten); (iv) bredbånd som alltid er på i hjemmet med tilstrekkelig båndbredde til å støtte produktene du bruker; og (v) andre systemelementer som kan være spesifisert av Nest. Det er ditt ansvar å sikre at du har alle påkrevde systemelementer og at de er kompatible og skikkelig konfigurert. Du anerkjenner at tjenestene kanskje ikke fungerer som beskrevet når krav og kompatibilitet ikke er oppfylt. Hvis du endrer, erstatter, flytter eller på annen måte endrer systemkravelementene, er det ditt alenes plikt å ansvar å være sikker på at de er compatible og riktig konfigurert for å kunne fungere sammen med produktene og tjenestene. I tillegg anerkjenner du at Nest kan aktivere Bluetooth på din smarttelefon eller nettbrett, med eller uten forhåndsvarsel, for å legge til rette for riktig drift av tjenestene, aktivere kommunikasjon med Nest-produkter tilkoblet den samme Nest-kontoen, og aktivere visse funksjoner (som fjernstille en røyk- eller karbonmonoksidvarsel på Nest Protect).

(h) Mobil backup I tilfelle brudd I Wi-Fi-nettverket. Hvis det oppstår serviceavbrudd på ditt Wi-Fi-nettverk eller internettilkobling i hjemmet, kan tjenestene være upålitelige eller utilgjengelige i løpet av serviceavbruddet. Hvis du har abonnert på profesjonell overvåkning, betyr dette at tredjeparts overvåkingsleverandør ikke mottar alarmsignaler fra profesjonell overvåkning aktivert for Nest-produkter og kan ikke gi profesjonell overvåkning eller sende ut nødrespons I tilfelle en faktisk nødsituasjon. Videre kan funksjoner og funksjonalitet i produktene og tjenestene være utilgjengelige på din mobilapp i løpet av tjenestenes avbrudd. Du kan ha mulighet til å velge et mobilt backup-abonnement (“mobilt backup”), for å bidra til å forbedre tilkoblingen i tilfelle et serviceavbrudd, og med det redusere sjansen for forstyrrelse i tjenesten (inkludert profesjonell overvåkning), og gi tilgang til en rekke funksjoner og funksjonalitet for dine produkter og tjenester på din mobilapp.

(i) Energibesparelse og andre fordeler. Med mindre det uttrykkelig er lovet en «garanti», hverken garanterer eller lover Nest spesifikke nivåer av energibesparelser eller andre pengebesparende fordeler fra bruken av produktene eller tjenestene, eller funksjoner deri. Faktiske energibesparelser og pengefordeler varierer avhengig av faktorer som er utover Nests kontroll eller kunnskap. Fra tid til annen kan Nest bruke tjenestene til å gi deg informasjon som er unik for deg og ditt energibruk, og foreslår en mulighet til å spare penger på strøm hvis du følger forslag eller funksjoner med produktet eller tjenestene. Vi gjør dette for å utheve en mulighet basert på vår analyse og informasjon om deg og din husholdning. Du anerkjenner at disse salgsfremmende aktivitetene ikke garanterer faktiske besparelser og du samtykker i å ikke be om penger eller annen erstatning fra Nest hvis dine besparelser avviker.

(j) Tjenestene gir deg informasjon («produktinformasjon») om produktene i hjemmet ditt og deres forbindelse til andre produkter og tjenester. All produktinformasjon er levert «som den er» og «hvor tilgjengelig». Vi kan ikke garantere at den er riktig eller oppdatert. I tilfelle hvor det er kritisk, er det å innhente produktinformasjon gjennom tjenestene ikke en erstatning for direkte tilgang til informasjonen i hjemmet.

(k) All informasjon som er offentlig publisert eller privat overført gjennom tjenestene er ansvaret til personen (eller kontoen) hvor innholdet stammet fra, og Nest tar ikke ansvar for feil eller utelatelser i innhold. Nest kan ikke garantere identiteten til andre brukere som du kommuniserer med under bruken av tjenestene. I tillegg kan vi ikke garantere ektheten av data som brukere eller forhandlere oppgir om seg selv. Du anerkjenner at alt innhold du har fått tilgang til gjennom bruk av tjenestene er på egen risiko, og du er alene ansvarlig for eventuelle skader eller tap for noen part som resulterer derfra. Vi kan ikke kontrollere og har ingen plikt til å handle uavhengig av hvordan du tolker og bruker innholdet, eller hvilke handlinger du tar som følge av å ha blitt eksponert mot innholdet, og du fritar oss herved for alt ansvar for innhold du har anskaffet eller ikke anskaffet gjennom tjenestene.

(l) Du garanterer, representerer og samtykker i at du ikke vil bidra med innhold eller på annen måte bruke tjenestene eller produktene på en måte som (i) krenker eller bryter med intellektuelle rettigheter eller eiendomsrettigheter, rettigheter til publisitet eller personvern, eller andre rettigheter til tredjeparter; (ii) bryter med loven, vedtekter, forordninger, eller regulering eller på annen måte er illegal; (iii) er skadelig, falsk, villedende, truende, fornærmende, trakasserende, skadegjørende, vulgær, obskøn, eller på annen måte støtende; (iv) utgjør seg for å være en person eller enhet, inkludert, uten begrensning, en Nest-medarbeider eller -representant; (v) inneholder et virus, trojansk hest, orm, tidsbombe eller annen skadelig datakode, fil eller program; (vi) risikerer sikkerheten til din Nest-konto eller andres konto (som det å la noen andre logge på tjenestene som deg); (vii) forsøk, på alle vis, på å finne eller få tilgang til passord, konto, produkter, tjenester, systemer, eller annen sikkerhetsinformasjon fra brukere; (viii) bryter sikkerheten til datanettverk eller løser passord eller sikkerhetskrypteringskoder; (ix) kjører Maillist, Listserv eller andre former for auto-responder eller «søppelpost» på tjenestene eller prosesser som på andre måter forstyrrer med riktig drift av tjenestene (inkludert ved å plassere en urimelige overlast på tjenestenes infrastruktur); (x) kopierer eller lagrer vesentlige deler av innholdet; eller (xi) dekompilerer, reverserer eller på annen måte forsøker å hente fram kildekoden eller de underliggende ideene eller informasjon om eller knyttet til tjenestene; (xii) hindrer eller forstyrrer nettverkskapasitet eller -funksjonalitet eller (xiii) engasjerer seg i fjernovervåking for å gi profesjonell medisinsk hjelp til enhver person, inkludert uten begrensning i ethvert helsevesen og hjemmemiljø.

(m) Datasikkerhet- og personvernlovgivning. Nest-produktene og -tjenestene er primært myntet på rent personlig bruk og bruk i egen bolig. Likevel kan det hende at lovgivning knyttet til personvern og databeskyttelse kan pålegge et visst ansvar for deg og din bruk av produktene og tjenestene. For visse data knyttet til video, lyd og ansiktsgjenkjenning som innhentes gjennom din bruk av produktene og tjenestene (eksempelvis video- og lydsignaler fra Nest Cam) der du er eier eller autorisert bruker, er du behandlingsansvarlig for visse data som innhentes av disse produktene og tjenestene, og Nest er databehandleren av disse dataene i henhold til gjeldende lovgivning. For mer informasjon, se Personvernerklæring for Nest-produkter og -tjenester . Du samtykker i at du (og ikke Nest) er ansvarlig for å sikre at du opptrer i samsvar med alle gjeldende lover når du bruker produktene og tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til, (i) lover knyttet til opptak eller deling av video eller lydinnhold som inkluderer tredjeparter eller områder som er allment tilgjengelige, eller (ii) lover som krever varsel til, eller implisitt eller eksplitt samtykke fra, tredjeparter med hensyn til din bruk av Dropcam/Nest Cam. Der Nest opptrer som databehandler for data du har innhentet via Nest-produkter eller -tjenester, er dette uttrykkelig oppgitt i personvernerklæringen for Nest-produkter og -tjenester. I slike tilfeller skal Nest (i) kun behandle data på instruks fra deg, (ii) sørge for at personer som har tillatelse til å behandle data gjennom oss på dine vegne, er bundet av taushetsplikt, (iii) kun engasjere eventuelle tredjepartsleverandører (underbehandlere) som har et sikkerhetsnivå på linje med det som er beskrevet her, (iv) kun engasjere eventuelle nye tredjepartsleverandører (underbehandlere) etter at Nest har gitt varsel om slike endringer ved å legge ut kungjøring om dette på nettsiden oppgitt nedenfor, der du har fått ti (10) kalenderdager til å protestere mot dette etter at varsel er gitt. I tilfelle du kommer med innsigelser mot endringen, skal Nest gå til rimelige skritt for å ta tak i innsigelsen. Etter denne prosessen, dersom det ikke er blitt enighet om en løsning innen fem (5) kalenderdager, skal Nest gå videre med engasjementet av tredjepartsleverandøren. Du har muligheten til å opphøre med bruken av produktene og tjenestene uten at du pålegges sanksjoner eller avgifter for dette. Listen over Nest-underbehandlere finnes HER. Det er ditt ansvar å sjekke dette nettstedet jevnlig for oppdateringer, (v) i den grad det er hensiktsmessig og mulig, bistå deg i forbindelse med enhver forespørsel knyttet til individuelle rettigheter eller andre plikter i henhold til gjeldende lov og regelverk, og (vi) slette eller returnere dataene dine ved oppsigelse.

(n) Installasjon, test og bruk. Det er kun ditt ansvar å installere og bruke produktene og tjenestene I henhold til gjeldende handbook og instruksjoner. HVIS ET PRODUKT IKKE ER RIKTIG INSTALLERT, ELLER DER ET PRODUKT ELLER EN AV DENS SENSORER ER UTENFOR DETEKSJONSOMRÅDET ELLER HINDRET AV VEGGER, MØBLER, PERSONLIG EIENDOM ELLER ANNET, KAN DU OPPLEVE FALSKE ALARMER ELLER DETEKSJONSFEIL. Det er ditt ansvar å teste produktene med en gang etter installasjon, for å være sikker på at produktene (og eventuelle tilhørende sensorer, komponenter og eksterne enheter) fungerer og kommuniserer som tiltenkt og designet, og deretter teste og vedlikeholder produktene regelmessig etter installasjon.

(o) Kontroller batterier regelmessig. Det er ditt ansvar å skifte ut batterier I produktene ved behov. DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT PRODUKSJONENE KANSKJE IKKE VIL FUNGERE ELLER FUNGERE RIKTIG HVIS BATTERIE BEHØVER UTSKIFTNING. KONTROLLER DE REGELMESSIG.

(p) Røyk- og karbonmonoksiddetektorer. NEST GIR INGEN GARANTI ELLER REPRESENTASJON FOR AT NOEN RØYK- OG/ELLER KARBONMONOKSIDDETEKTORER PRODUSERRT ELLER SOLGT AV NEST ERSTATTER ET BRANNVARSLINGSSYSTEM ELLER MØTER KRAVENE TIL NOEN STAT ELLER LOKALE LOVER, FORSKRIFTER, REGULERINGER ELLER MYNDIGHET MED JURISDIKSJON ELLER INDUSTRISTANDARD, SOM NFPA 72. DU ER ENESTE ANSVARLIG FOR OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE FOR EN ANSVARLIG STATLIG- ELLER LOKAL LOV, FORSKRIFT, REGULERING, MYNDIGHET MED JURISDIKSJON ELLER INDUSTRISTANDARD SOM KAN ANVENDES TIL INSTALLASJON, BRUK OG SERVICE AV EN HVER RØYK- OG/ELLER KARBONMONOKSIDDETEKTOR PRODUSERT ELLER SOLGT AV NEST.

(q) Standarder for smartenheter/bruk kun Nest-sertifiserte tredjepartsprodukter eller tjenester. Produktene kan bruke ulike åpne eller allment tilgjengelig standarder eller metoder for å kommunisere og arbeide med smarte- eller tilkoblede enheter, som også brukes av andre systemer eller tjenester som ikke er produsert av Nest, inkludert Wi-Fi, Bluetooth og IP-enheter. MEN SMARTE, TILKOBLEDE ELLER ANDRE ENHETER OG RELATERTE TJENESTER (“TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER”) SOM IKKE ER UTPEKT AV NEST SOM KOMPATIBLE MED PRODUKTENE OG TJENESTENE KAN KANSKJE IKKE FUNGERE MED PRODUKTENE OG TJENESTENE, ELLER KAN HA BEGRENSEDE FUNKSJONER ELLER FUNKSJONALITET, SELV OM DE ER UTPEKT, SPESIFISERT FOR ELLER MARKEDSFØRT FOR Å FUNGERE VED Å BRUKE SAMME ELLER LIGNEDE STANDARDER ELLER MIDLER FOR KOMMUNIKASJON. DU ER ENIG I Å KUN BRUKE TREDJEPARTS PRODUKTER OG TJENESTER UTPEKT AV NEST SOM KOMPATIBLE MED PRODUKTENE OG TJENESTENE. VIDERE ER DU ENIG I AT NEST IKKE ER ANSVARLIG FOR, OG DU FRITAR OG HOLDER MED DETTE NEST USKYLDIGE FRA OG MOT, ALT ANSVAR OG ØDELEGGES, SKADER ELLER TAP AV LIV KNYTTET TIL, RELATERT TIL ELLER FORÅRSAKET AV ETHVERT FORSØK AV DEG PÅ Å KOBLE TIL, ELLER DIN TILKOBLING OG BRUK AV, TREDJEPARTS PRODUKTER ELLER TJENESTER SOM IKKE ER SERTIFISERT AV NEST SOM KOMPATIBLE MED PRODUKTENE OG TJENESTENE.

(r) Veiviser for Nest Pro. Nest tilbyr en tjeneste som gjør det mulig for potensielle kunder å søke etter en Nest Pro i nærheten, som kan hjelpe dem med produktinstallasjoner ("Veiviser for Nest Pro"). Hvis du velger å registrere deg som Nest Pro, må du være oppmerksom på at Nest bruker algoritmer til å vise og rangere Nest Pro-montører i veiviseren for Nest Pro basert på bestemte faktorer, som for eksempel vurderinger, dato for vurderingene og geografisk nærhet til den potensielle kunden.

5. Begrensninger av Nest-tjenester på grunn av tredjeparter

(a) Generelt. Nest-tjenester stoler på integrert drift med tredjepartsprodukter og -tjenester. Disse tredjepartsprodukter og -tjenester er utover Nests kontroll, men driften kan påvirke, eller bli påvirket av, bruken og påliteligheten til Nest-tjenestene. Du anerkjenner og samtykker i at: (i) bruk og tilgjengeligheten til tjenestene er avhengig av tredjeparters produktleverandører og tjenestetilbydere, (ii) disse tredjepartsproduktene og -tjenestene kanskje ikke opererer på pålitelig vis 100 % av tiden og de kan påvirke måten Nest-tjenestene drives, og (iii) Nest er ikke ansvarlig for skader og tap på grunn av driften av disse tredjepartsproduktene og -tjenestene.

(b) Tredjeparts tjenesteleverandører som brukes av Nest. Du anerkjenner at Nest bruker tredjeparts tjenesteleverandører for å muliggjøre visse aspekter av tjenestene – som for eksempel, datalagring, mobil backup, synkronisering og kommunikasjon gjennom Amazon Web Services og varsling på mobil gjennom mobilsystemleverandører og mobiloperatører. DU SAMTYKKER I AT DU IKKE VIL STOLE PÅ TJENESTENE FOR LIVSSIKKERHET ELLER ANDRE KRITISKE FORMÅL. VIDERE, ETTER DET SOM I STØRST MULIG GRAD ER TILLAT ETTER RELEVANT LOV, ER DU ENIG I Å FRITA OG HOLDE TREDJPEPARTS LEVERANDØRER USKYLDIGE FOR ALT ANSVAR, SKADER ELLER ØDELGGES AV NOE SLAG ELLER TYPE, PERSONLIG SKADE ELLER TAP AV LIV KNYTTET TIL DIN BRUK AV PRODUKTENE ELLER TJENESTENE.

(c) Utstyr, ISP og operatør. Du anerkjenner at tilgjengeligheten av tjenestene er avhengig av (i) datamaskinen din, mobilenhet, tilkoblingen i hjemmet, hjemmets trådløse nettverk, Bluetooth-tilkobling, og annet relatert utstyr («utstyr»), (ii) din nettleverandør (Internet Service Provider, «ISP»), og (iii) din mobiloperatør («operatør»). Du anerkjenner at du er ansvarlig for alle gebyrer belastet fra nettleverandøren og operatører i forbindelse med din bruk av tjenestene. Du anerkjenner også at du er ansvarlig for samsvar med alle aktuelle avtaler, bruker-/tjenestevilkår og andre retningslinjer fra din nettleverandør og mobiloperatør.

(d) App Store. Du anerkjenner og samtykker i at tilgjengeligheten av mobilapper er avhengig av tredjeparters nettsteder som du kan laste ned mobilapper fra, dvs. App Store fra Apple eller Anroid app market fra Google (hver en «App Store»). Du anerkjenner at disse vilkårene er mellom deg og Nest, og ikke med App Store. Hver App Store kan ha sine egne vilkår og betingelser som du må samtykke i før du laster ned mobilapper. Du samtykker i å være i samsvar med App Store vilkår og betingelser, og lisensen til å bruke mobilapper er betinget av din overholdelse av slike App Store vilkår og betingelser. I den grad at slike andre betingelser og vilkår fra en slik App Store er mindre restriktiv enn eller på annen måte er i konflikt med vilkår og betingelser i disse vilkårene, skal den mest restriktive eller motstridende vilkår og betingelser i disse vilkårene gjelde.

(e) Lenker og henvisninger til tredjeparters nettsteder. Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder drevet av tredjeparter («tredjeparters nettsteder») og henvisninger til tredjeparters leverandører («henviste leverandører»). Slike tredjeparters nettsteder og henviste leverandører er utover vår kontroll. Nest tilbyr disse lenkene og henvisningene kun som en beleilighet for deg, og hverken gjennomgår, godkjenner, overvåker, støtter, garanterer eller representerer noe med henhold til slike nettsteder fra tredjeparter eller henviste leverandører. Ditt bruk av disse nettstedene fra tredjeparter er på egen risiko.

(f) Autoriserte brukere. Nest er ikke ansvarlig for autoriserte brukeres atferd, eller for personskade, død, skade på eiendom (inkludert, men uten begrensning, til hjemmet ditt), eller annen skade eller tap som oppstår fra eller kan knyttes til deres bruk av tjenestene.

(g) Ansvarsfritak angående tredjeparter. Nest er ikke ansvarlig for tredjeparter eller deres produkter og tjenester, inkludert, uten begrensning, App Store, tredjeparters produkter og tjenester, tredjeparters nettsteder, henviste leverandører, utstyr, nettleverandører og operatører. Nest fraskriver seg herved, og du fjerner, frafaller og fritar Nest og dets lisenshavere og leverandører fra fortidens, nåtidens eller fremtidens krav, forpliktelser og erstatninger, kjente eller ukjente, som oppstår som følge av eller knyttet til din kommunikasjon med slike tredjeparter og deres produkter og tjenester. ETTER DET SOM I STØRST MULIG GRAD ER TILLAT ETTER RELEVANT LOV FRAFALLER DU CALIFORNIAS CIVIL CODE AVSNITT 1542 I FORBINDELSE MED DET FOREGÅENDE, SOM LYDER SLIK: «ET GENERELL FRITAK GJELDER IKKE FOR KRAV SOM KREDITOREN IKKE KJENNER TIL ELLER MISTENKER KAN EKSISTERE I HANS ELLER HENNES FAVØR PÅ TIDSPUNKTET FOR FRITAKET, HVIS KJENT AV HAN ELLER HENNE, KUNNE I VESENTLIG GRAD HA PÅVIRKET HAN ELLER HENNES FORLIK MED DEBITOREN.» DU FRAFALLER HERVED LIGNENDE BESTEMMELSER I ALLE ANDRE JURISDIKSJONER

6. Eierskap og intellektuell eiendom

(a) Nests eiendom. Du anerkjenner at alle intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert uten begrensning, opphavsrettigheter, varemerker og forretningshemmeligheter, i produktet, produktprogramvaren og tjenestene (dvs. nettsidene, nettapplikasjonene og mobilapper) er eiet av Nest eller våre tilknyttede parter eller våre lisenshavere. Din besittelse av, tilgang til eller bruk av produktet, produktprogramvare og tjenester vil ikke overføre rettigheter, eierskap eller interesser i eller til slike intellektuelle eiendomsrettigheter til deg eller en tredjepart. Nest, og tilknyttede selskaper, lisenshavere og leverandører, forbeholder seg alle rettigheter gitt i disse vilkårene. Tjenestene er lisensiert til deg, ikke solgt, i henhold til disse vilkårene.

Du kan kun kopiere deler av tjenestene (inkludert dette nettstedet) til din egen datamaskin for ditt eget personlige bruk. Du kan ikke bruke innholdet i tjenestene på andre offentlige eller kommersielle måter, og du kan heller ikke kopiere eller integrere innholdet i tjenestene i annet arbeid, inkludert din egen nettside, uten skriftlig samtykke fra Nest. Du må ha en lisens fra oss før du kan publisere eller redistribuere deler av tjenestene. Annet enn med henhold til brukerinnhold, beholder Nest fullstendig og komplett eierskap til alt innhold i tjenestene, inkludert nedlastbar programvare og alle data som medfølger denne. Du må ikke kopiere, endre eller på annen måte reprodusere eller skade strukturen eller presentasjonen av tjenestene, eller innhold deri.

(b) Tilbakemelding. Du kan velge å gi eller Nest kan invitere deg til å sende inn kommentarer, forslag eller ideer om produkter eller tjenester, inkludert hvordan å forbedre produktene eller tjenestene («ideer»). Ved å sende inn ideer, samtykker du i at dine innsendelser er frivillige, gratis, uoppfordret og uten begrensning, og vil ikke gi Nest et forvaltningsansvar eller annen forpliktelse. Nest kan bruke, kopiere, endre, publisere eller redistribuere innsendelsen og innholdet for alle formål, og på en måte uten kompensasjon til deg. Du samtykker også i at Nest ikke frafaller noen rettigheter til å bruke lignende eller tilhørende ideer som tidligere ikke er kjent for Nest, utviklet av sine medarbeidere eller innhentet fra andre kilder.

(c) Brukerinnhold. Du tildeler oss herved en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri, evigvarende, viderelisensierbar, og overførbar rett til tilgang, visning eller på annen måte bruke ditt brukerinnhold (inkludert alle relaterte intellektuelle eiendomsrettigheter) kun i forbindelse med å tilby deg tjenestene og som instruert av deg. Du vil herved tildele hver bruker av tjenestene en ikke-eksklusiv lisens for tilgang til og bruk av ditt brukerinnhold gjennom tjenestene, og som tillatt gjennom funksjonaliteten av tjenestene og i henhold til disse vilkårene. Videre forstår du at vi beholder retten til å omformatere, modifisere, skape utledende arbeider fra, ta utdrag fra og oversette brukerinnhold innsendt av deg. Lisensen gitt til Nest som nevnt over påvirker ikke ditt eierskap til eller din rett til å gi ytterligere lisenser av materialet i ditt brukerinnhold, med mindre annet er skriftlig avtalt.

7. Skadesløsholdelse FOR TREDJEPARTS HANDLINGER

ETTER DET SOM I STØRST MULIG GRAD ER TILLAT ETTER GJELDNEDE LOVVERK, SAMTYKKER DU I Å BESKYTTE, FORSVARE, FRITA OG HOLDE NEST OG DETS LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER (KOLLEKTIVT “NEST-PARTER”) SKADESLØSE FRA OG MOT (I) ALLE KRAV, HANDLINGER, RETTSAKER OG ANDRE RETTERGANGER BRAKT AV EN TREDJEPART MOT EN AV NEST-PARTENE KNYTTET TIL ELLER RELATERT TIL (A) DIN BRUK OG ENHVER AUTORISERT BRUKES BRUK AV PRODUKTENE ELLER TJENESTENE, (B) DINE ELLER AUTORISERT BRUKERS BRUDD PÅ ENHVER LOV ELLER RETTIGHET TIL NOEN TREDJPART (SAMLET “TREDJEPARTS HANDLINGER”); OG (II) ALLE ANDRE RELATERTE TAP, SKADER, RETTIGHETER OG AVGJØRELSER (INKLUDERT BETALING AV NEST-PARTENS ADVOKATKOSTNADER) SOM HAR OPPSTÅTT FRA EN AV NEST-PARTS VURDERTE ELLER FUNNEDE MOT EN AV NEST-PARTENE, ELLER GJORT AV EN AV NEST-PARTENE, RELATERT TIL ELLER KNYTTET TIL NOEN SLIK TREDJEPARTS HANDLING (“TREDJEPARTS RELATERTA TAP”). DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT DIN ERSTATNINGSFORPLIKTELSE TIL NEST-PARTER GJELDER SELV OM SLIK TREDJEPARTS HANDLING OG TREDJEPARTS RELATERTE TAP KNYTTE TIL FORSØMMELSE ELLER NOEN ANNEN FORM ELLER GRADERING AV BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER GARANTI, STRENGE ANSVAR, MANGLENDE OVERHOLDELSE AV RELEVANT LOV, ELLER ANNEN FEIL ELLER URETT FOR NOEN AV NEST-PARTENE. IMIDLERTID SKAL INTET SOM ER OPPFØRT HER SKAL TOLKES TIL Å KREVE NOEN ERSTATNING SOM GJELDER ELLER SKAPER DENNE KLAUSULEN, I SIN HELHET ELLER DELVIS, ANNULLERT OG/ELLER UGJENNOMFØRBAR UNDER RELEVANTE LOVER. VIDERE SKAL DIN SKAL DIN FORPLIKTELSE OM SKADELØSHOLDELSE IKKE GJELDE NOEN MENT, ONDSKAPSFULL, FORSETTLIG ELLER HENSYNSLØS MISHANDLING AV NEST-PARTER I DE STATER SOM IKKE GODTAR SKADELØSHOLDELSE FOR GROV UAKTSOMHET. “TREDJEPARTER” ER DEFINERT HERI Å INKLUDERE, BLANT ANDRE, EN AUTORISERT BRUKER, EN UAUTORISERT BRUKER, EN EKTEFELLE, PARTNER, FAMILIEMEDLEM, GJEST, NABO, LEIETAKER ELLER FORSIKRINGSESELSKAP. Nest forbeholder seg retten å påta seg forsvaret og kontroll over saker som du er pålagt å holde Nest erstatningsfri fra, for din kostnad, og du samtykker i å samarbeide med vårt forsvar av slike krav. Du samtykker i å ikke inngå forlik i slike krav uten skriftlig forhåndssamtykke fra Nest. Nest vil iverksette rimelige tiltak for å varsle deg om slike krav, handlinger eller prosedyrer når man er gjort oppmerksom på dette.

8. Garantifraskrivelser

(a) GARANTIENE FOR PRODUKTET OG PRODUKTPROGRAMVAREN ER ANGITT I DEN BEGRENSEDE GARANTIEN OG I EULA. (b) TJENESTENE ER LEVERT FOR DIN BELEILIGHET, «SOM DE ER» OG «SOM TILGJENGELIG», OG NEST, OG VÅRE LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER, FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER AV NOE SLAG, ENTEN DIREKTE ELLER ANTYDEDE, INKLUDERT GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, NØYAKTIGHET OG BESKYTTELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER. (c) NEST, VÅRE LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER, GARANTERER IKKE AT DEFEKTER VIL KORRIGERES ELLER AT TJENESTENE: (I) VIL OPPFYLLE DINE KRAV; (II) VIL VÆRE KOMPATIBLE MED HJEMMENETTVERKET DITT, DATAMASKINEN ELLER MOBILENHETEN DIN; (III) VIL VÆRE TILGJENGELIG PÅ UAVBRUTT, TIDSRIKTIG, SIKKERT ELLER FEILFRITT GRUNNLAG; OR (IV) VIL VÆRE NØYAKTIGE ELLER PÅLITELIGE. INGEN RÅD ELLER INFORMASJON, ENTEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, INNHENTET AV DEG FRA NEST ELLER GJENNOM DISSE TJENESTENE, SKAL UTGJØRE NOEN FORM FOR GARANTI. (d) NEST HVERKEN GARANTERER, STØTTER, GIR GARANTIER FOR ELLER TAR ANSVAR FOR TJENESTER SOM ER ANNONSERT ELLER TILBUDT AV EN TREDJEPART GJENNOM, ELLER I FORBINDELSE MED, PRODUKTENE ELLER TJENESTENE (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TREDJEPARTSPRODUKTER OG -TJENESTER GJENNOM ARBEIDET MED NEST-PLATTFORMEN), ELLER LENKER TIL NETTSIDER ELLER TJENESTER, OG NEST VIL IKKE VÆRE AN PART I, ELLER PÅ NOEN MÅTE OVERVÅKE, EN TRANSAKSJON MELLOM DEG OG TREDJEPARTSLEVERANDØRER AV SLIKE PRODUKTER ELLER TJENESTER. (e) NEST GIR INGEN REPRESENTASJON MED HENHOLD TIL INNHOLD I ELLER SOM MAN FÅR TILGANG TIL GJENNOM TJENESTENE, OG NEST ER IKKE ANSVARLIG FOR NØYAKTIGHETEN, SAMSVAR MED OPPHAVSRETTIGHETER, LOVLIGHETEN ELLER ANSTENDIGHETEN TIL MATERIALE I ELLER SOM MAN FÅR TILGANG TIL GJENNOM TJENESTENE. NEST GIR INGEN REPRESENTASJON ELLER GARANTIER FOR FORSLAG ELLER ANBEFALING AV TJENESTER ELLER PRODUKTER SOM TILBYS ELLER KJØPES GJENNOM TJENESTENE. (f) TJENESTENE KAN GI DEG INFORMASJON OM DINE PRODUKTER (“PRODUKTINFORMASJON”) ELLER ANDRE PERFIERE KOBLET TIL PRODUKTET DITT (“PERIFERE PRODUKTER”), TYPEN AV PRODUKTER SOM PERFIERT KAN VÆRE KOBLET TIL DITT PRODUKT KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN, UTEN BEGRENSNING AV DET GENERELLE I ANSVARSFRASKRIVELSEN OVENFOR. ALL PRODUKTINFORMASJON ER GITT TIL DEG FOR DIN BEKVEMMELIGHET “AS IS”, OG “SOM TILGJENGELIG”. NEST REPRESENTERER IKKE, GIR GARANTI, ELLER GARANTERER AT PRODUKTINFORMASJONEN VIL VÆRE TILGJENGELIG, KORREKT ELLER TROVERDIG.

9. ANDRE ANSVARSFRASKRIVELSER

(a) NÅR DU INSTALLER; SETTER OPP ELLER BRUKER PRODUKTENE OG TJENSTENE ER DU GITT MULIGHET TIL Å ENDRE STANDARDER ELLER VELGE SÆRSKILTE INNSTILLINGER. VALGENE DU KAN GJØRE KAN FORÅRSAKE IKEK-ANBEFALT ELLER UTILSIKTED DRIFT ELLER IKKE-DRIFT FOR DINE PRODUKTER OG TJENESTER, OG ET TILKOBLET UTSTYR ELLER SYSTEMER. DU PÅTAR DEG ALT ANSVAR FOR ENHVER SKADE ELLER TAP FORÅRSAKET AV, ELLER KNYTTET TIL, VALGENE DU GJØR FOR DE SÆRSKILTE INNSTILLINGENE FOR PRODUKTENE OG TJENESTENE, OG INNSTILLINGENE ELLER ENDRINGENE AV STANDARDER. (b) DU FORSTÅR OG ER ENIG I AT NOEN AV PRODUKTENE OG TJENESTENE ER PRODUKTER OG TJENESTER SOM VARSLER, GIR SIGNALER OG DETEKTERER. DISSE PRODUKTENE OG TJENESTENE ELIMININERER IKKE AT DET SKAL OPPSTÅ HENDELSER SOM BRANN, FLOM, INNBRUDD, RAN OG MEDISINSKE PROBLEMER. VIDERE FORSTÅR DU OG ER ENIG I AT DISSE PRODUKTENE OG TJENESTENE IKKE KAN AVVERGE ELLER MINIMALISERE AT SLIKT OPPSTÅR ELLER SLIKE HENDELSER, ELLER DERES KONSEKVENSER OG, DERFOR, GIR NEST INGEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI ELLER REPRESENTASJON (INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL) AT PRODUKTENE OG TJENESTENE SKAL AVVERGE ELLER MINIMERE AT SLIKE HENDELSER, ELLER KONSEKVENSENE AV DEM. (c) Du forstår og samtykker i at produktene ikke er utformet og produsert for å være i samsvar med en eventuell CP-01-standard eller annen tilsvarende falsk alarmreduksjonsstandaard eller bestemmelse som måtte bli krevd eller anbefalt av din stat eller dine lokale styringsorgander.

10. Avhending av regress

Du bør beskytte deg mot enhver risiko for tap med riktig forsikringsdekning, og du er ansvarlig for å få all forsikringsdekning du mener er nødvendig. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER RELEVANT LOV OG SIKKERHETSPOLITIKK ELLER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRING DU KJØPER OG FORNYER, FRITAR DU NEST OG DETS LISENSTAKERE OG LEVERANDØRER FRA ALT ANSVAR FOR ETHVERT TAP, HENDIGHET, HENDELSE ELLER BEGRENSNING AV DIN FORSIKRING.

11. Ansvarsbegrensning.

Ingenting i disse vilkårene, og spesielt i dette punktet for «ansvarsbegrensning», skal tolkes eller tolkes til å begrense eller utelukke ansvar som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov. IKKE I NOEN TILFELLER, I DEN GRAD DET ER TILLATT I GJELDENDE LOVVERK, I TILLEGG TIL GARANTIFRASKRIVELSENE OG ANDRE FRASKRIVELSER I DISSE VILKÅRENE, SKAL (A) NEST VÆRE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, FØLGEMESSIGE, EKSEMPLIFISERENDE, SPESIELLE ELLER UTILSIKTEDE SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRESNING, SKADER FOR TAPTE DATA ELLER FORTJENESTE SOM OPPSTÅR FRA ELLER ER KNYTTET TIL TJENESTENE ELLER PRODUKTENE, SELV OM NEST KJENTE TIL, ELLER BURDE HA KJENT TIL SANNSYNLIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG (B) NESTS SAMLEDE FORPLIKTELSER FOR ALLE SLIKE SKADER, ØDELGGES PÅ EIENDOM, PERSONSKADE, TAP AV LIV ELLER ANDRE SKADER IKKE UTELUKKET ELLER UTELATT I HENHOLD TIL (A) OVENFOR, FRA ELLER KNYTTET TIL TJENESTENE ELLER PRODUKTENE, ENTEN I KONTRAKT ELLER VOLDGIFT ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SKAL BEGRENSES TIL ET BELØPV SOM ALDRI SKAL OVERSTIGE TO (2) GANGER GEBYRENE FAKTISK BETALT AV DEG TIL NEST ELLER NESTS GODKJENTE FORHANDLER FOR TJENESTENE ELLER PRODUKTENE DET GJELDER I DE FORRIGE 11 MÅNEDENE (HVIS NOEN). NEST FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR OVERFOR NESTS LISENSHAVERE OG LEVERANDØRER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL NEST HOLDES ANSVARLIG FOR ETHVERT INNHOLD, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, FEIL ELLER UTELATELSER I INNHOLD, ELLER TAP ELLER SKADE AV NOEN FORM SOM HAR OPPSTÅTT I FORBINDELSE MED BRUK AV, ELLER EKSPONERING MOT, INNHOLD SOM ER PUBLISERT, SENDT PÅ E-POST, GJORT TILGJENGELIG, OVERFØRT ELLER PÅ ANNEN MÅTE GJORT TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTENE. DU ER ENIG I OG FORSTÅR AT DENNE BEGRENSNINGEN I ANSVAR I DETTE AVSNITTEN 11 GJELDER SELV OM NEST ER ANSVARLIG FOR ETHVERT TAP ELLER SKADE VED BRDD PÅ KONTRAKTEN, BRUDD UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT ELLER BEGRENSET GARANTI, UAKTSOMHET AV NOE SLAG ELLER GRAD, STRENGT PRODUKTANSVAR, REGRESJON, ERSTATNING ELLER BIDRAG, ELLER ANNET TEORETISK FORSØKELSE AV NOEN SLIKE ELLER GJENNOMRÅD, STRIKT PRODUKTANSVAR, SUBROGASJON, SKADER ELLER BIDRAG, ELLER EN ANNET TEORETISK ANSVAR. LIKEVEL GJELDER IKKE DENNE ANSVARSBEGRENSNINGEN VERKEN FOR VILLIGHET WILLFUL, MED HENSIKT, BEVISST ELLER HENSYNSLØS OPPFØRSEL AV NEST I DE STATER SOM IKKE TILLATER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR GROV UAKTSOMHET.

12. Gebyrer og betaling

Visse tjenester kan tilbys for et gebyr. Du skal betale alle aktuelle gebyrer i forbindelse med tjenestene valgt av deg i henhold til salgsvilkårene.

13. Tvisteløsning og voldgift / AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL / AVKALL PÅ RETTSSAK MED JURY

LES DENNE DELEN NØYE. FØLG INSTRUKSJONENE UNDER HVIS DU ØNSKER Å FRAVELGE KRAVET OM VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELT GRUNNLAG. (a) Voldgift. Nest og du samtykker i å ta alle tvister og krav som oppstår fra eller knyttet til diss vilkårene for tjenestene eller produktene til voldgift eller megling, med unntak av krav som oppstår fra personskader. VOLDGIFT ER OBLIGATORISK OG IKKE PERMISSIV. Denne avtalen om megling i voldgift er ment å tolkes bredt, og inkluderer for eksempel: • krav som oppstår av eller er knyttet til alle aspekter av relasjonen mellom oss som har oppstått som følge av eller involverer disse vilkåreen for tjeneste eller produkt, uavhengig av juridisk teori; • krav om psykisk eller følelsesmessig nød, eller annen følelsesmessig/psykisk skade som kan ha oppstått som følge av relasjonen mellom oss; • krav som oppstod før du godtok disse vilkårene (som krav knyttet til opplysninger eller markedsføring av tjenester eller produkter, eller prosessen med å søke godkjenning for å bruke tjenestene eller produkter); • krav som kan oppstå etter opphøret av ditt bruk av tjenestene eller produkter, eller i avtaler mellom oss; og • krav som er rettet mot oss eller mot våre respektive datterselskaper, morselskap, medlemmer eller tilknyttede selskaper, samt respektive styremedlemmer, ledere, medarbeidere, agenter, forgjengere, etterkommere og utnevnte fra disse enhetene, du og Nest. Denne voldgiftavtalen utelukker ikke noen av oss fra å rette enkeltsaker mot oss i sivile søksmål. Det forhindrer heller ikke at noen av oss kan be om forføyning eller midlertidig besøksforbud, ventende megling i voldgift, i en hvilken som helst domstol som har jurisdiksjon. Denne voldgiftavtalen hindrer deg heller ikke fra å rette saker til føderale, statlige eller lokale etater. Slike etater kan, hvis loven tillater deg, søke rimelig oppreisning fra oss på dine vegne. I tillegg, du eller Nest kan søke om rettslig eller annen rimelig oppreisning for å beskytte deg eller forretningshemmeligheter og intellektuelle rettigheter eller for å hindre tap eller skade på tjenestene i enhver domstol med kompetent myndighet. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, FORSTÅR OG GODTAR DU AT BÅDE DU OG VI (A) FRAFALLER RETTEN TIL RETTSSAK MED JURY, (B) FRAFALLER RETTEN TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER REPRESENTATIVT SØKSMÅL. Disse vilkårene er bevis på en transaksjon innen mellomstatlig handel, og dermed regulerer den føderale voldgiftsloven tolkningen og fullbyrdelsen av denne voldgiftsbestemmelsen.

(b) Varsel om tvister. Hvis en av partene har til hensikt å be om megling for en tvist, må det sendes skriftlig varsel til motparten. Varselet til Nest skal sendes til: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Nest vil sende varsel til deg på e-postadressen og/eller postadressene forbundet med kontoen din. Ditt varsel til Nest må (a) oppgi ditt navn, postadresse og e-postadresse; (b) beskrive tvisten; og (c) angi oppreisningen du ber om. Hvis vi ikke kommer frem til en avtale om løsning på tvisten innen 60 dager etter varselet er mottatt, kan du eller vi ta i bruk megling.

(c) Voldgiftsprosedyrer. Voldgift vil styres av voldgiftsprosedyrer for forbrukere («AAA-regler») under American Arbitration Association («AAA»), som modifisert av disse vilkårene, og styres av AAA. AAA-reglene er tilgjengelige på nett www.adr.org eller ved å ringe AAA på 1-800-778-7879. Hvis AAA er utilgjengelig, skal partene samtykke til en annen voldgiftsinstans eller retten skal utpeke en annen aktør. Med mindre vi er avtaler noe annet, skal høringer finne sted i fylket hvor du mottok Nest-tjenestene. Hvis verdien av kravet ditt er på USD $ 10 000 eller mindre, samtykker vi i at du kan velge om meglingen skal utføres på grunnlag av dokumentene innsendt til megleren, på telefon eller i form av en høring. Hvis verdien av kravet ditt overstiger USD $ 10 000, vil retten til en høring bestemmes av AAA-reglene. Uavhengig av måten meglingen utføres på, skal megleren utstede en begrunnet, skriftlig beslutning som er tilstrekkelig for å forstå de nødvendige funnene og konklusjonene oppreisningen baseres på. Alle saker skal bestemmes av megleren, med mindre saker i omfang og håndhevelse av denne voldgiftsbestemmelsen, eller om tvister er avgjørende for retten til å konkludere på. Megleren kan vurdere, men er ikke bundet av, avgjørelser i andre voldgiftssaker mellom Nest og Nest-brukere. Megleren kan tildeles samme individuell erstatning og oppreisning som en rett kan tildele. Rettskjennelse om tildelingen kan gis av den domstolen som har myndighet i den jurisdiksjonen.

(d) Kostnader for voldgift. AAA-ens gebyrplan kan endres, og du finner den i AAA-reglene (tilgjengelig elektronisk på www.adr.org). Nest betaler alle kostnader for AAA-registrering, administrative avgifter og voldgiftsavgifter for enhver voldgift som Nest iverksetter. Hvis du ga Nest 60 dagers varsel om din intensjon å innlede voldgift før iverksetting av voldgift, og hvis verdien av kravet ditt er USD 75 000 eller mindre, betaler Nest din andel av slike AAA-avgifter. Hvis verdien av kravet ditt overskrider USD 75 000, blir tildelingen av AAA-avgifter styrt av AAA-reglene (med mindre lov og rett i staten din krever at Nest betaler alle slike avgifter). Hvis derimot voldsgiftsmannen finner at enten selve kravet eller erstatningen som kreves, er absurd eller fremsatt på feilaktig grunnlag (som målt av standardene i Fededral Rule of Civil Procedure 11 (b)), skal betalingen av alle AAA-avgifter styres av AAA-reglene. I slike tilfeller kan voldsgiftsmannen be deg om å tilbakebetale til Nest de beløpene som Nest har betalt på dine vegne.

(e) Ingen fellesmegling. Megleren kan kun tildele deklaratorisk eller oppreisning til fordel for den enkelte part som søker oppreisning, og kun i den utstrekning som er nødvendig for å yte lettelse berettiget av partens individuelle krav. I DEN GRAD DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOVVERK, SAMTYHKKER DU OG NEST I AT BEGGE PARTER KAN RETTE KRAV MOT DEN ANDRE KUN I DIN ELLER SIN INDIVIDUELLE KAPASITET, OG IKKE SOM EN SAKSØKER ELLER SOM ET MEDLEM I ET GRUPPESØKSMÅL ELLER OFFENTLIG RETTERGANG («PRIVATE ATTORNEY GENERAL PROCEEDING”). Videre, med mindre alle berørte parter samtykker til noe annet, kan ikke megleren konsolidere mer enn én persons krav, og kan ikke på annen måte presidere over noen form for representativ eller gruppesøksmål. Hvis en domstol bestemmer at gjeldende lov utelukker håndhevelsen av dette delavsnittets begrensninger spesielt for krav om oppreisning, så skal dette kravet (og kun dette kravet) skilles ut fra meglingen og kan føres for retten.

(f) 30-dagers fravalgsperiode. Hvis du ikke ønsker å være bundet av fritaket for bestemmelsene om voldgift og gruppesøksmål i del 13, må du varsle Nest skriftlig innen 30 dager fra datoen du godtar disse vilkårene (med mindre en lengre periode er påkrevd i henhold til gjeldende lov). Ditt skriftlige varsel må sendes på e-post til Nest på følgende adresse: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Gjenstand for del 13(g) under, hvis du ikke varsler Nest i henhold til denne del 13(f), samtykker du i å bli bundet av fritaksbestemmelsene om voldgift og gruppesøksmål i disse vilkårene, inkludert slike bestemmelser i andre vilkår som revidert etter datoen for din første aksept.

Et slikt varsel må inkludere: (a) navnet ditt, (b) e-postadressen for Nest-kontoen din, (c) din postadresse og (d) en uttalelse som beskriver at du ikke ønsker å løse tvister med Nest gjennom voldgift. Dette varselet påvirker kun disse vilkårene; hvis du tidligere har inngått andre voldgiftavtaler med Nest eller inngår andre slike avtaler i fremtiden, vil ditt varsel om at du fravelger voldgiftbestemmelsen i disse vilkårene ikke påvirke andre voldgiftavtaler mellom deg og Nest.

(g) Fremtidige endringer i voldgiftbestemmelsen. Hvis Nest foretar endringer til tvisteløsning og voldgiftartikkelen i disse vilkårene (utenom endringer i adressen Nest vil motta varsler om tvister, fravalg, eller avslag om fremtidige endringer til denne delen), kan du avslå en slik endring ved å sende oss et skriftlig varsel innen 30 dager fra endringer til Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833. Det er ikke nødvendig å sende oss et avslag om fremtidig endring i tvisteløsning og voldgiftartikkelen i disse vilkårene hvis du tidligere har fravalgt bestemmelsene i artikkel 13 innen de første 30 dagene etter du først aksepterte disse vilkårene. Ved å avslå fremtidige endringer, hvis du ikke har fravalgt bestemmelsene om voldgift og gruppesøksmål i artikkel 13, samtykker du i at du vil bruke megling for eventuelle tvister med oss i henhold til språket i denne voldgiftsbestemmelsen, som endret av endringene du ikke har avslått.

14. Digital Millennium Copyright Act

(a) Hvis du er en eier av opphavsrettigheter eller en agent, og mener at innholdet krenker dine opphavsrettigheter, kan du sende et varsel i henhold til Digital Millennium Copyright Act («DMCA») ved å gi vår agent for opphavsrettigheter følgende skriftlig informasjon (se 17 U.S.C §512[c][3] for ytterligere detaljer): (i) en fysisk eller elektronisk signatur av en person som er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket; (ii) identifikasjon av det opphavsrettslige arbeidet som angivelig er krenket, eller, hvis flere opphavsrettslige arbeider på en enkelt nettside er dekket av et enkelt varsel, en representativ liste over slikt arbeid på nettsiden; (iii) identifikasjon av materialet som angivelig er krenket eller som er gjenstand for den krenkende aktiviteten og som skal fjernes, eller tilgang som er deaktivert, og informasjon rimelig tilstrekkelig til å tillate tjenesteleverandøren til å finne materialet; (iv) rimelige opplysninger som er tilstrekkelig for at tjenesteleverandøren kan kontakte deg, som en adresse, telefonnummer, og hvis mulig, en e-postadresse; (v) en uttalelse at du i god tro mener at bruken av materialet som er påklaget ikke er autorisert av eieren av opphavsretten, dens agent eller loven; og (vi) en uttalelse at informasjonen i varselet er nøyaktig, og under ed, at du er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rett som angivelig er krenket.

(b) Nests utnevnte opphavsrettagent som mottar varsler om angivelig krenking er Copyright Agent – Attention Nest Legal, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA; copyright@nestlabs.com; (650) 397 4333. Kun DMCA-varslinger skal gå til agenten ansvarlig for opphavsrett; andre tilbakemeldinger, kommentarer, forespørsler om teknisk support og annen kommunikasjon skal rettes til Nests kundeservice gjennom https://nest.com/no/support/. Du anerkjenner at hvis du ikke er i samsvar med alle kravene i denne Artikkel 14(b), vil ditt DMCA-varsel kanskje ikke være gyldig.

(c) Tilsvar. Hvis du mener at innholdet som ble fjernet (eller tilgang ble deaktivert) ikke er krenkende, eller at du har nødvendig autorisasjon fra rettighetshaveren, rettighetshaverens agent eller i henhold til lov, til å publisere og bruke materialet i innholdet ditt, kan du sende et tilsvar med følgende informasjon til opphavsrettagenten: (i) din fysiske eller elektroniske signatur; (ii) identifikasjon av innholdet som er fjernet, eller som tilgangen er deaktivert for, og lokasjonen hvor innholdet ble vist før det ble fjernet eller deaktivert; (iii) en uttalelse at du i god tro mener at innholdet ble fjernet eller deaktivert som følge av en feil eller feilidentifikasjon av innholdet; og (iv) ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, en uttalelse at du samtykker til jurisdiksjonen av den føderale domstolen i San Francisco, California, USA, og en uttalelse at du vil godta varselet fra personen som varslet om den angivelige krenkelsen.

(d) Hvis et tilsvar mottas av opphavsrettagenten, kan Nest sende en kopi av tilsvaret til den opprinnelige klageren å informere den personen at de kan erstatte det fjernede innholdet eller opphøre deaktiveringen innen 10 virkedager. Med mindre rettighetshaveren søker en rettsordre mot innholdsleverandøren, medlemmet eller brukeren, vil det fjernede innholdet erstattes eller tilgangen til det gjenopprettet, innen 10 til 14 virkedager eller mer etter tilsvaret er mottatt, etter Nests eget forgodtbefinnende.

15. Generelt

(a) Endringer i disse vilkårene. Nest forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene. Nest vil publisere varsel om endringer I et eller flere av det følgende: dette nettstedet, disse nett-apper eller obil-apper. Du bør forsikre deg om at du har lest og samtykker i vår siste versjon av vilkårene når du bruker tjenestene og produktene. Fortsatt bruk av tjenestene og produktene etter varsel som slike endringer regnes som din anerkjennelse av endringene og samtykke i å bli bundet av de reviderte vilkårene. HVIS DU IKKE SAMTYKKER MED NOEN AV ENDRINGEN I NOEN AV VILKÅRENE, MÅ DU KOBLE FRA PRODUKTENE DINE FRA KONTOEN DIN OG STANSE TILGANGEN TIL ELLER BRUKEN AV TJENESTNE OG PRODUKTENE.

(b) Styrende lov. Disse vilkårene eller eventuelle krav, tvister, søksmål, søksmålsgrunner, problemer eller anmodninger om botemiddel som oppstårfra eller er relater til disse vilkårene eller din bruk av produktene og tjenestene skal reguleres av lovverket I delstaen California uten at eventuelle lovkonfliktsprinsipper som matte gi virkning for lovvderket I en annen jurisdiksjon. Domstolene i visse stater og land vil ikke ta i bruk lovene i California i visse typer tvister. Hvis du bor i en av disse statene eller et av disse landene hvor lovene i California er utelukket for bruk, skal lovene i den staten eller det landet der du bor, gjelde for slike tvister knyttet til disse vilkårene. SÅ LANGT LOVVERKET TILLATER, SAMTYKKER DU I Å FØLGE DEN PERWONLIGE JURISDIKSJONEN TIL DELSTATEN OG DE FØDERALE DOMSTOLER FOR SANTA CLARA COUNTY, CALIFORNIA MED DET FOR ØYE Å DOMSTOLBEHANDLE ALLE SLIKE KRAV ELLER TVISTER, MED MINDRE SLIKT KRAV ELLER SLIK TVIST MÅ MEGLES SOM FASTSATT I ET FOREGÅENDE AVSNITT.

(c) Beskyttelse av konfidensialitet og immaterielle rettigheter. Til tross for det foregående, kan Nest søke rettslig eller annen rimelig oppreisning for å beskytte konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter, eller for å hindre tap av data eller skade på sine servere i en kompetent domstol.

(d) Hele avtalen/ugyldighet. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Nest angående bruken av tjenestene og kjøp av produktene. Enhver svikt av Nest å utøve en rett eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke utgjøre et fritak av en slik rett eller bestemmelse. Titlene på artiklene i disse vilkårene er kun for beleilighet og har ingen juridisk eller kontraktsmessig effekt. Hvis enhver bestemmelse av disse vilkårene blir, uansett grunn, ansett som ugyldige eller ikke mulige å håndheve, skal de andre bestemmelsene i disse vilkårene være upåvirket og den ugyldige bestemmelsen skal anses endres slik at den er gyldig og håndhevbar i den grad det er tillatt ved lov. Ingen av partene er en agent eller parter til motparten.

(e) Overlevende bestemmelser. Forpliktelsene i Artikler 3(d) og (d), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 og 15 vil overleve utløp eller opphør av disse vilkårene.

(f) Overdragelse. Disse vilkårene, og tilhørende rettigheter eller forpliktelser, skal ikke overdras eller på annen måte overføres av deg uten Nests skriftlige forhåndsgodkjennelse. Disse vilkårene kan overdras av Nest uten begrensning. Disse vilkårene er bindende for alle tillatte erververe.

(g) Varslinger. Nest kan levere varslinger til deg som pålagt etter loven, eller for markedsføring eller andre formål, via e-post (etter eget valg) til den primære e-postadressen forbundet med kontoen din, mobilvarslinger, papirkopier eller publisering av slike varsler på www.nest.com. Nest er ikke ansvarlig for automatisk filtrering som du eller din nettverksleverandør kan bruke for e-postvarslinger. Nest anbefaler å legge til e-postadresser fra @nestlabs.com i adresseboken for å sikre at du mottar e-postvarslinger fra Nest.

(h) Opplysninger. Se her for Nests adresse. Hvis du er en innbygger i California kan du rapportere klager til Complaint Assistance Unit i Division of Consumer Services i California Department of Consumer Affairs ved å kontakte dem, skriftlig, på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA, eller per telefon (800) 952 5210.

(i) Informasjon om opphavsrett/varemerke. Opphavsrett © 2011-2016, Nest Labs, Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Alle varemerker, logoer, og tjenestemerker («merker») vist på tjenestene er Nest sin eiendom eller de av sine respektive eiere. Du har ikke tillatelse til å bruke noen av merkene uten gjeldende skriftlig forhåndsvarsel fra Nest eller respektive eiere. Nest forbeholder seg retten til å endre produkt- og tjenestetilbudet, spesifikasjoner og priser til enhver tid, uten varsel, og er ikke ansvarlig for typografiske eller grafiske feil som kan finnes her eller i tilhørende dokumenter.