Juridiske punkter

Begrenset garanti for røykvarsler

Nest Labs (Europe) Ltd.
Begrenset garanti
Nest Protect™ røyk- og karbonmonoksidvarsler

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM DINE RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER, SÅ VEL SOM BEGRENSNINGER OG UNNTAK SOM KAN GJELDE DEG UNDER DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN.

DINE RETTIGHETER OG DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
Denne begrensede garantien gir deg spesifikke rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land, provins eller jurisdiksjon. Fraskrivelser, utelukkelser og ansvarsbegrensninger under denne begrensede garantien gjelder ikke ved strid med gjeldende lovgivning. For en fullstendig beskrivelse av dine rettigheter, kan du se forbrukerlovgivningen som gjelder i din jurisdiksjon, og eventuelt kontakte en relevant rådgivningstjeneste. Denne begrensede garantien kommer i tillegg til dine juridiske rettigheter relatert til produktene, og berører ikke dine lovfestede rettigheter. Denne begrensede garantien gjelder bare produkter som er kjøpt og brukes i EU, Norge og Sveits.

 1. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN DEKKER; DEKNINGSPERIODE
  Nest Labs (Europe) Ltd. («Nest Labs») garanterer overfor eieren at produktet i denne esken («Produktet») vil være fri for fabrikasjonsfeil og materialfeil i en periode på to (2) år fra leveringsdatoen etter det opprinnelige kjøpet («Garantiperioden»). Hvis Produktet ikke oppfyller denne begrensede garantien under garantiperioden, skal Nest Labs etter eget skjønn (a) reparere eller omlevere det eventuelt defekte Produktet eller komponenten, eller (b) godta retur av Produktet og refundere det faktiske beløpet opprinnelige kjøper betalte for Produktet. Reparasjon eller omlevering kan gjennomføres med nye eller overhalte Produkter eller komponenter, etter Nest Labs' eget skjønn, så langt det er adgang til dette i henhold til gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon. Hvis Produktet eller en innebygd komponent ikke lenger er tilgjengelig, kan Nest Labs etter eget skjønn erstatte Produktet med et tilsvarende. Ethvert Produkt som enten har blitt reparert eller erstattet under denne begrensede garantien, skal være dekket av vilkårene i denne begrensede garantien for det lengste av (a) nitti (90) dager fra leveringsdatoen for det reparerte Produktet eller erstatningsproduktet, eller (b) den gjenværende garantiperioden. Denne begrensede garantien kan overføres fra den opprinnelige kjøperen til etterfølgende eiere, men garantiperioden får ikke utvidet varighet eller dekning ved slik overføring.
 2. RETNINGSLINJER FOR RETUR VED MANGEL PÅ TILFREDSHET
  Hvis du er den opprinnelige kjøperen av Produktet, og du av en eller annen grunn ikke skulle være fornøyd med Produktet, kan du for egen regning returnere det – forutsatt at det er i samme stand som da det ble kjøpt – innen tretti (30) dager etter det opprinnelige kjøpet, og få refundert hele kjøpesummen.
 3. GARANTIVILKÅR – HVORDAN FÅ HJELP I HENHOLD TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
  Før krav fremsettes under denne begrensede garantien, må eieren av Produktet (a) varsle Nest Labs om sin intensjon om å fremsette et krav ved å gå til nest.com/eu/support under garantiperioden og gi en beskrivelse av den påståtte feilen, og (b) etterfølge Nest Labs' returinstruksjoner. Nest Labs har ingen forpliktelser etter denne begrensede garantien i forhold til returnerte Produkter som, etter å ha blitt undersøkt og skjønnsmessig vurdert, har blitt funnet å være «Ukvalifiserte produkter» (som definert nedenfor). Nest Labs skal bære alle returkostnader til eieren, og skal refundere standard leveringskostnader pådratt av eieren, dette gjelder ikke for Ukvalifiserte produkter, som eieren selv må dekke alle leveringskostnader for.
 4. HVA DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN IKKE DEKKER
  Denne begrensede garantien dekker ikke følgende («Ukvalifiserte produkter»): produkter merket som «prøve» eller «ikke for salg» eller solgt «som de er»; eller Produkter som har vært utsatt for: (a) endringer, modifikasjoner, tukling eller feil utført vedlikehold eller reparasjon; (b) håndtering, lagring, installasjon, testing eller bruk som ikke er i samsvar med brukerhåndboken, retningslinjer for plassering eller andre instruksjoner levert av Nest Labs; (c) misbruk eller feilbruk; (d) nedbrytning, fluktuasjon eller avbrudd i strømforsyningen eller telekommunikasjonsnettverket; eller (e) force majeure, inkludert, men ikke begrenset til lyn, flom, tornado, jordskjelv eller orkan. Denne begrensede garantien dekker ikke forbruksvarer, inkludert batterier, med mindre skaden skyldes material- eller fabrikasjonsfeil ved Produktet eller programvaren (selv om slike forbruksvarer eller programvare pakkes eller selges med Produktet). Nest Labs anbefaler kun å bruke autoriserte tjenesteleverandører for vedlikehold eller reparasjon. Uautorisert bruk av Produktet eller programvaren kan føre til at Produktet får redusert ytelse, og fører til at denne begrensede garantien blir ugyldig.
 5. GARANTIFRASKRIVELSE
  MED UNNTAK AV DET SOM ER BESKREVET OVENFOR I DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN, OG I DEN UTSTREKNING DET TILLATES ETTER GJELDENDE LOVGIVNING, FRASKRIVER NEST LABS SEG ALLE UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE OG LOVMESSIGE GARANTIER OG VILKÅR I FORBINDELSE MED PRODUKTET, HERUNDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. I DEN UTSTREKNING DET TILLATES AV GJELDENDE LOV, BEGRENSER NEST LABS OGSÅ VARIGHETEN AV EVENTUELLE GJELDENDE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER VILKÅR TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIENS VARIGHET.
 6. BEGRENSNING AV SKADEERSTATNING
  I TILLEGG TIL DE OVENNEVNTE GARANTIFRASKRIVELSENE ER NEST LABS IKKE I NOE TILFELLE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, HERUNDER SKADER SOM SKYLDES TAPTE DATA ELLER INNTEKTER, SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER ER FORBUNDET MED DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER DETTE PRODUKTET, OG NEST LABS' TOTALE, SAMLEDE ANSVAR SOM HAR SITT UTSPRING I ELLER ER RELATERT TIL DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ELLER DETTE PRODUKTET, SKAL IKKE OVERSTIGE DET BELØPET SOM FAKTISK BLE BETALT FOR PRODUKTET AV DEN OPPRINNELIGE KJØPEREN.
 7. ANSVARSBEGRENSNING
  DU KAN VELGE Å BRUKE DE NETTBASERTE TJENESTENE SOM TILBYS AV NEST LABS, INC., ET USA-BASERT DATTERSELSKAP AV NEST LABS («TJENESTENE»), TIL Å FINNE INFORMASJON («PRODUKTINFORMASJON») OM NEST-PRODUKTENE DINE ELLER ANDRE PERIFERIENHETER KOBLET TIL PRODUKTENE DINE («PERIFERIENHETER»). TYPEN PERIFERIENHETER SOM KAN KOBLES TIL PRODUKTET DITT, KAN ENDRES FRA TID TIL ANNEN. UTEN AT DET BEGRENSER DEN GENERELLE GYLDIGHETEN FOR FRASKRIVELSENE OVENFOR, LEVERES ALL PRODUKTINFORMASJON «SOM DEN ER» OG «MED FORBEHOLD OM TILGJENGELIGHET». VERKEN NEST LABS ELLER DETS DATTERSELSKAP ERKLÆRER, GÅR GOD FOR, ELLER GARANTERER AT PRODUKTINFORMASJON VIL VÆRE TILGJENGELIG, NØYAKTIG ELLER PÅLITELIG, ELLER AT PRODUKTINFORMASJON ELLER BRUK AV TJENESTENE ELLER PRODUKTET VIL GI SIKKERHET I HJEMMET DITT. DU BRUKER ALL PRODUKTINFORMASJON, ALLE TJENESTER OG PRODUKTER ETTER EGET SKJØNN OG RISIKO. DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR (OG NEST LABS OG DETS DATTERSELSKAP FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR) ETHVERT TAP ELLER ERSTATNINGSANSVAR ELLER ENHVER SKADE, HERUNDER SKADER PÅ KABLING, FAST INVENTAR, ELEKTRISKE INSTALLASJONER, PRODUKTET, PERIFERIENHETER, DATAMASKINER, MOBILENHETER ELLER ANDRE GJENSTANDER ELLER KJÆLEDYR I HJEMMET DITT, SOM MÅTTE OPPSTÅ SOM ET RESULTAT AV DIN BRUK AV PRODUKTINFORMASJONEN, TJENESTENE ELLER PRODUKTET. PRODUKTINFORMASJON LEVERT AV TJENESTENE ER IKKE MENT SOM ET SUBSTITUTT FOR DIREKTE MÅTER Å INNHENTE INFORMASJONEN PÅ.
 8. VARIASJONER SOM KAN GJELDE FOR DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN
  I noen jurisdiksjoner er det ikke tillatt å ha begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti skal vare, eller å ha spesifikke utelatelser. Det er mulig at noen av begrensningene som er beskrevet ovenfor, ikke gjelder for deg. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at en eller flere av disse begrensningene ikke kan håndheves, skal disse anses å være endret i den utstrekning som kreves for at de skal kunne håndheves. Hvis denne endringen ikke er mulig, skal den relevante bestemmelsen anses å være slettet. Ingen endring eller sletting skal berøre gyldigheten av resten av denne begrensede garantien.
 9. KONTAKTINFORMASJON
  Send eventuelle spørsmål om denne begrensede garantien til Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller via https://nest.com/eu/contact