Rättsliga objekt

Licensavtal för slutanvändare

Genom att använda programvaran (”produktens programvara”) som är inbäddad i produkten från Nest Labs (”produkt”) samtycker du till villkoren i detta licensavtal för slutanvändare (”licensavtal”) mellan dig och Nest Labs, Inc. (”Nest Labs” eller ”vi”). OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL FÅR DU INTE ANVÄNDA PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH DU KAN DÅ RETURNERA PRODUKTEN OMEDELBART MOT ÅTERBETALNING AV PRODUKTENS INKÖPSPRIS GENOM ATT KONTAKTA NEST LABS PÅ DEN ADRESS SOM ANGES NEDAN. Din användning av (a) webbplatsen på nest.com/se/ och underdomäner till nest.com (vardera en ”plats”), (b) tjänster via platsen (och alla uppdateringar därav) (”platstjänster”) samt (c) viss programvara som kan hämtas till dina mobila enhet (och alla uppdateringar därtill) (”mobil programvara”) regleras av tjänstevillkoren. Ditt inköp av produkten (utom produktens programvara) regleras av villkoren i Nest Labs begränsade garanti som tillhandahålls med produkten. Detta licensavtal reglerar inte din användning av platsen, platstjänsterna eller mobil programvara eller ditt inköp av produkten (utom produktens programvara).

Detta licensavtal reglerar din åtkomst till och användning av produktens programvara. Detta licensavtal ger dig vissa juridiska rättigheter och det kan dessutom hända att du har andra ytterligare juridiska rättigheter som varierar mellan olika jurisdiktioner. Friskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar i licensavtal gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande lag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller uteslutande eller begränsning av tillfälliga eller följdskador eller andra rättigheter, och därför kan det hända att sådana bestämmelser inte gäller för dig.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL. GENOM ATT SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA PRODUKTENS PROGRAMVARA GODTAR OCH SAMTYCKER DU TILL DETTA LICENSAVTAL Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER ÅT DEN ENHET DU REPRESENTERAR I SAMBAND MED ÅTKOMSTEN. DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTT, BEHÖRIGHET OCH FÖRMÅGA ATT GODTA OCH SAMTYCKA TILL DETTA LICENSAVTAL Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER ÅT DEN ENHET SOM DU REPRESENTERAR. DU FRAMSTÄLLER ATT DU HAR UPPNÅTT TILLRÄCKLIGT HÖG ÅLDER I DIN JURISDIKTION ELLER DÄR DU ÄR BOSATT FÖR ATT SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH INGÅ DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR MÅSTE DU SLUTA SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA PRODUKTENS PROGRAMVARA.

DU SAMTYCKER, SÅ SOM BESKRIVS NEDAN, TILL AUTOMATISK UPPDATERING AV PRODUKTENS PROGRAMVARA. DU FÅR INTE ANVÄNDA PRODUKTENS PROGRAMVARA OM DU INTE SAMTYCKER TILL DETTA.

AVSNITT 9 NEDAN BESKRIVER VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR AV PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH RELATERADE TJÄNSTER, I SYNNERHET I SAMBAND MED SÄKERHETSRELATERAD ELLER LIVSVIKTIG ANVÄNDNING. LÄS DESSA BESKRIVNINGAR NOGGRANT, EFTERSOM DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL DEM.

1. Licens.

Med förbehåll för villkoren i detta licensavtal beviljar Nest Labs dig en begränsad och icke-exklusiv licens (utan rätt till underlicensiering) att använda ett (1) exemplar av produktens programvara, endast i körbar objektkod, uteslutande i den produkt som du äger eller har kontroll över och uteslutande för användning i samband med produkten för dina personliga, icke-kommersiella ändamål.

2. Begränsningar.

Du samtycker till att inte (och du kommer inte att tillåta andra att) (a) licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överlåta, distribuera, överföra, värddriva, lägga ut på entreprenad, avslöja eller på annat sätt utnyttja produktens programvara för affärsändamål eller göra produktens programvara tillgänglig för någon tredje part, (b) kopiera eller använda produktens programvara för något annat ändamål än det som är tillåtet enligt paragraf 1, (c) använda någon del av produktens programvara i någon enhet eller dator utöver den produkt som du äger eller har kontroll över, (d) avlägsna eller förändra varumärken, logotyper, copyright- eller andra meddelanden om äganderätt, teckenförklaringar, symboler eller etiketter i produktens programvara eller (e) modifiera, skapa härledda arbeten av, ta isär, återkompilera eller återskapa någon del av produktens programvara (utom i den utsträckning tillämplig lag specifikt förbjuder sådan begränsning för interoperabilitetsändamål, varvid du samtycker till att först kontakta Nest Labs och ge Nest Labs möjlighet att skapa sådana ändringar efter vad som är nödvändigt för interoperabilitetsändamål). Du får inte lämna ut resultaten från någon prestanda- eller funktionsutvärdering av någon del av produktens programvara till någon tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Nest Labs för varje sådan utlämning.

3. Automatiska programuppdateringar.

Nest kan då och då utveckla korrigeringar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar för att förbättra funktioner och prestanda i produktens programvara och relaterade tjänster (”uppdateringar”). Dessa kan installeras automatiskt utan att något ytterligare meddelande ges eller något ytterligare medgivande skaffas. Du samtycker till denna automatiska uppdatering. Om du inte vill ha sådana uppdateringar är din enda möjlighet att undvika dem att sluta använda produkten. Om du inte slutar använda produkten kommer du att få uppdateringarna automatiskt. Du bekräftar att det kan bli nödvändigt för dig att installera uppdateringar för att kunna använda produkten och produktens programvara, och du samtycker till att omedelbart installera alla uppdateringar som tillhandahålls av Nest. Din fortsatta användning av produkten utgör ditt samtycke till detta licensavtal.

4. Äganderätt.

Produktens programvara och all världsomfattande upphovsrätt, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter däri är egendom som ägs exklusivt av Nest Labs och dess licensgivare. Nest Labs och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter i och till produktens programvara som du ej uttryckligen beviljas i detta licensavtal. Produktens programvara (och alla exemplar därav) licensieras, dvs. säljs inte, till dig enligt detta licensavtal. Det finns inga underförstådda licenser i detta licensavtal. Alla förslag och all feedback som du tillhandahåller Nest Labs med avseende på produktens programvara skall bli Nest Labs egendom. Nest kan använda, kopiera, modifiera, publicera eller återdistribuera bidraget och dess innehåll för valfria syften och på valfritt sätt utan någon ersättning till dig. Du samtycker också till att Nest inte avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som Nest tidigare hade kännedom och som utvecklats av dess medarbetare eller skaffats från andra källor.

5. Öppen källkod.

Vissa programobjekt som ingår med produktens programvara är föremål för licenser för ”öppen källkod” eller ”kostnadsfri programvara” (”programvara med öppen källkod”). Vissa programvaror med öppen källkod ägs av tredje part. Programvara med öppen källkod omfattas inte av villkoren i detta licensavtal. I stället licensieras varje objekt i programvaran med öppen källkod enligt villkoren i det licensvillkor för slutanvändare som medföljer programvaran med öppen källkod. Ingenting i detta licensavtal begränsar dina rättigheter enligt eller beviljar dig rättigheter som ersätter villkoren i någon tillämplig slutanvändarlicens för programvara med öppen källkod. Om det krävs i en licens för någon programvara med öppen källkod gör Nest Labs sådan programvara med öppen källkod och Nest Labs ändringar i sådan programvara med öppen källkod tillgängliga efter skriftlig förfrågan till Nest Labs på den e-postadress eller fysiska adress som anges nedan.

6. Löptid och uppsägning.

Detta licensavtal och den licens som beviljas härunder träder i kraft på det datum då du först använder produktens programvara eller produkten och skall fortsätta att gälla så länge du äger produkten, såvida inte detta licensavtal sägs upp enligt denna paragraf. Nest Labs kan säga upp detta licensavtal när som helst om du underlåter att uppfylla något av dess villkor. Du kan säga upp detta licensavtal med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande till Nest Labs. Vid uppsägningen av detta licensavtal upphör den licens som beviljas häri att gälla, varvid du måste avsluta all användning av produktens programvara, men villkoren i paragraf 2 t.o.m. 18 kommer att fortsätta att gälla efter sådan uppsägning.

7. Garantifriskrivning.

UTAN HINDER AV NÅGONTING MOTSTRIDIGT OCH I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR TILLHANDAHÅLLER NEST LABS PRODUKTENS PROGRAMVARA ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER OCH VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT, ANVÄNDBARHET, NOGGRANNHET SAMT UTEBLIVET INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. NEST LABS GARANTERAR INGA SPECIFIKA RESULTAT AV ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTENS PROGRAMVARA. NEST LABS LÄMNAR INGEN GARANTI OM ATT PRODUKTENS PROGRAMVARA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, FRI FRÅN VIRUS ELLER ANNAN SKADLIG KOD, PUNKTLIG, SÄKER ELLER FELFRI.

DU ANVÄNDER ALL PRODUKTINFORMATION (ENLIGT DEFINITIONEN NEDAN), PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH PRODUKTEN EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK. DU HAR EGET ANSVAR FÖR (OCH NEST LABS FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR) ALLA FÖRLUSTER, ALLT ANSVAR OCH ALLA SKADOR, INKLUSIVE PÅ UPPVÄRMNINGS- OCH LUFTKONDITIONERINGSSYSTEMET, RÖRLEDNINGAR, HEMMET, PRODUKTEN, ANNAN KRINGUTRUSTNING ANSLUTEN TILL PRODUKTEN, DATORER, MOBILA ENHETER OCH ALLA ANDRA OBJEKT OCH HUSDJUR I DITT HEM, SOM UPPSTÅR SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTINFORMATIONEN, PRODUKTENS PROGRAMVARA OCH PRODUKTEN.

8. Ansvarsbegränsning.

Ingenting i detta licensavtal och i synnerhet i denna klausul om ansvarsbegränsning skall utgöra ett försök att utesluta ansvar som inte får uteslutas enligt tillämpliga lagar.

I DEN HÖGSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG OCH I TILLÄGG TILL OVANSTÅENDE GARANTIFRISKRIVNINGAR SKALL (A) NEST LABS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR NÅGRA PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORADE DATA ELLER UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA ELLER PRODUKTENS PROGRAMVARA, ÄVEN OM NEST LABS KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH (B) NESTS TOTALA ACKUMULERADE ANSVAR SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA OCH PRODUKTENS PROGRAMVARA, ANTINGEN GENOM AVTAL ELLER ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, EJ ÖVERSTIGA DE AVGIFTER DU FAKTISKT HAR BETALAT TILL NEST ELLER NESTS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PRODUKTEN I FRÅGA UNDER DE TOLV FÖREGÅENDE MÅNADERNA (OM TILLÄMPLIGT). DENNA BEGRÄNSNING ÄR ACKUMULERAD OCH KOMMER INTE ATT ÖKA GENOM ATT DET FINNS FLER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. NEST LABS FRÅNSÄGER SIG ALLA TYPER AV ANSVAR FÖR NEST LABS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

9. Begränsningar i produktens programvara.

Du bekräftar att produkterna och produkternas programvara inte är certifierade för att fungera som nödlarm. DU ÄR MEDVETEN OM ATT PRODUKTERNA OCH PRODUKTERNAS PROGRAMVARA INTE ÄR ETT SYSTEM FÖR UNDERRÄTTELSER I NÖDSITUATIONER SOM ÖVERVAKAS AV TREDJE PART – NEST LABS KOMMER INTE ATT ÖVERVAKA NÖDLARM OCH KOMMER INTE ATT SKICKA RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL DITT HEM OM EN NÖDSITUATION UPPSTÅR. Dessutom kan Nests kontakter för kundvård och support inte anses vara en livräddande lösning för personer som befinner sig i riskzonen i hemmet, och de utgör ingen ersättning för räddningstjänsten. Alla livshotande och akuta händelser måste hanteras av lämpliga räddningstjänster.

Om Nest Labs inte ger ett uttryckligt löfte om en ”garanti” garanterar eller utlovar Nest inga specifika energibesparingar eller andra penningförmåner genom användningen av produkterna eller produkternas programvara eller någon funktion däri. Faktiska energibesparingar eller andra penningförmåner varierar med faktorer som ligger utanför Nest Labs kontroll eller kännedom. Nest kan från tid till annan använda produktens programvara för att förse dig med information som är unik för dig och din energiförbrukning och föreslå en möjlighet att spara pengar på energiräkningar om du drar nytta av förslag och funktioner i produkten eller produktens programvara. Vi gör detta för att betona en möjlighet baserat på vår analys och information om dig och ditt hushåll. Du bekräftar att dessa kampanjer inte garanterar verkliga besparingar och du samtycker till att inte be Nest Labs om pengar eller annan kompensation om dina besparingar är avvikande.

Produktens programvara förser dig med information (”produktinformation”) om produkterna i ditt hem och deras anslutning till andra produkter och tjänster. All produktinformation tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Vi kan inte garantera att den är korrekt eller aktuell. I kritiskt viktiga fall är åtkomst till produktinformation via produktens programvara inte en ersättning för direkt åtkomst till informationen i hemmet.

10. Sekretess.

”Konfidentiell information” skall avse produktens programvara och all annan information som avslöjas för dig och som Nest Labs antingen skriftligt eller muntligt betecknar som konfidentiell när den avslöjas, dock med undantag för information för vilken du kan uppvisa: (a) att du tidigare har haft rättmätig kännedom om den utan begränsning av röjande, (b) att den är eller blir, utan ditt agerande eller din underlåtenhet att agera, allmänt känd i den relevanta branschen eller allmän egendom, (c) att den avslöjas för dig av en tredje part på berättigat sätt och utan begränsning av röjande eller att den har utvecklats självständigt av dig utan tillgång till konfidentiell information. Du skall alltid göra ditt bästa för att bevara och skydda sekretessen för konfidentiell information, både under detta licensavtals löptid och under en period på minst tre år efter uppsägning av detta licensavtal, dock förutsatt att all källkod som du får skall hemlighållas för evigt. Du får ej röja, sprida eller på annat sätt publicera eller skicka konfidentiell information till några personer, firmor, företag eller andra tredje parter utan föregående skriftligt medgivande från Nest Labs. Du får ej använda någon konfidentiell information under andra aktiviteter än de som är tillåtna enligt detta licensavtal. Du skall omedelbart ge Nest Labs ett skriftligt meddelande om du upptäcker någon obehörig användning eller något obehörigt röjande av konfidentiell information eller något annat brott mot detta licensavtal, och du kommer att samarbeta med Nest Labs på alla rimliga sätt för att få tillbaka den konfidentiella informationen och förhindra vidare obehörig användning. Om det är nödvändigt för dig att röja någon konfidentiell information av juridiska skäl måste du, före sådant röjande, (i) omedelbart informera Nest Labs för att ge Nest Labs möjlighet att motsätta sig röjandet, (ii) hävda den konfidentiella informationens hemliga och konfidentiella beskaffenhet samt (iii) samarbeta fullständigt med Nest Labs för att förhindra sådant röjande och/eller skaffa ett skyddsbeslut som begränsar omfattningen av sådant röjande och/eller användning av den konfidentiella informationen. Om sådant skydd inte skaffas får du endast röja den konfidentiella informationen i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla alla tillämpliga juridiska krav.

11. För slutanvändare på myndigheter i USA.

Produktens programvara är ett ”commercial item” (kommersiellt objekt), så som denna term definieras i 48 C.F.R. 2.101 (OKT 1995), och utgör mer specifikt ”commercial computer software” (kommersiell datorprogramvara) och ”commercial computer software documentation” (dokumentation till kommersiell datorprogramvara), så som dessa termer används i 48 C.F.R. 12.212 (SEP 1995). I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 och 48 C.F.R. 227.7202-1 t.o.m. 227.7202-4 (JUN 1995) tillhandahålls slutanvändare på myndigheter i USA produktens programvara endast som ett kommersiellt objekt och endast med de rättigheter som beviljas alla andra kunder i enlighet med villkoren häri.

12. Efterlevnad av exportregler.

Produktens programvara och relaterad teknik är föremål för USA:s exportkontrollagar och kan vara föremål för export- eller importregler i andra länder. Du samtycker till att alltid följa alla sådana lagar och regler och bekräftar att du har ansvar för att skaffa tillstånd att exportera, återexportera eller importera produktens programvara och relaterad teknik efter vad som är nödvändigt. Du kommer att gottgöra och hålla Nest Labs skadeslöst från alla anspråk, förluster, ansvar, skador, böter, kostnader och utgifter (inklusive advokatarvoden) som uppstår genom eller i samband med någon överträdelse av dig eller dina skyldigheter enligt denna paragraf.

13. Gällande Lag, forum.

Domstolarna i vissa länder tillämpar inte kalifornisk lag på vissa typer av tvister. Om du bor i ett av dessa länder skall lagarna i ditt land gälla för tvister avseende dessa villkor i de fall då kalifornisk lag är utesluten. I annat fall samtycker du till att detta licensavtal och varje anspråk, tvist, åtgärd, orsak till åtgärd, ärende eller förfrågan i samband med detta licensavtal kommer att regleras av lagarna i Kalifornien utan att låta några principer om motstridiga lagar som kräver tillämpning av en annan jurisdiktions lagar träda i kraft. Alla åtgärder eller förfaranden i samband med detta licensavtal måste tas upp i en federal eller delstatlig domstol i Santa Clara County i Kalifornien, och varje part underställer sig oåterkalleligen varje sådan domstols jurisdiktion och forum vid alla sådana anspråk eller tvister, dock med undantag för att Nest Labs kan söka föreläggande i domstol som har befogenhet att skydda Nest Labs immateriella rättigheter eller konfidentiella information.

14. Överlåtelse.

Inga av de rättigheter och skyldigheter som uppstår enligt detta licensavtal kan överlåtas av dig och alla försök till sådan överlåtelse skall vara ogiltiga och utan verkan.

15. Meddelanden.

Alla meddelanden till dig kan tillhandahållas via e-post till den adress som du registrerat hos Nest Labs.

16. Avskiljbarhet.

Om någon bestämmelse i detta licensavtal är ogenomförbar skall bestämmelsen i fråga ändras och tolkas för att uppnå den bestämmelsens målsättning i den högstas möjliga utsträckning som tillämplig lag medger, varvid de återstående bestämmelserna skall fortsätta att gälla med full kraft och verkan.

17. Avstående.

Avståenden från Nest Labs kommer endast att gälla om de är skriftliga. Inget avstående från Nest Labs eller Nest Labs underlåtenhet att vid något tillfälle hävda någon bestämmelse i detta licensavtal skall anses vara ett avstående från någon annan bestämmelse eller från samma bestämmelse vid något annat tillfälle.

18. Allmänt.

Produktens programvara anses vara oåterkalleligen godtagen genom att du använder produktens programvara eller produkten. Nest Labs kommer inte att ha något ansvar för att tillhandahålla underhåll eller supporttjänster med avseende på produktens programvara. Parterna är oberoende uppdragstagare.

Du bekräftar att produktens programvara innehåller värdefulla affärshemligheter och privatägd information som tillhör Nest Labs, att alla faktiska eller hotande överträdelser av paragraf 2 (Begränsningar) i detta licensavtal kommer att utgöra omedelbar, irreparabel skada på Nest Labs för vilken ett skadestånd skulle vara en otillräcklig gottgörelse samt att ett domstolsföreläggande är en lämplig gottgörelse för en sådan överträdelse.

Rubrikerna till paragraferna i detta licensavtal är endast inlagda för bekvämlighets skull och används inte för att tolka licensavtalet.

Med undantag för vad som framställs på annat sätt i denna paragraf kommer inget tillägg till detta licensavtal att vara giltigt om det inte har undertecknats för hand av parterna.

Frågor eller ytterligare information. Kontakta Nest med eventuella frågor om detta licensavtal.