Rättsliga objekt

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Försäljningsvillkor

Välkommen till onlinebutiken (”Butiken”) som tillhandahålls av Nest Labs (Europe) Ltd. (”Nest”). Köp av Nests hårdvaruprodukter (”Produkter”) från Butiken utgör samtycke till att följa dessa Försäljningsvillkor (”Villkor”) och alla eventuella ytterligare villkor som vi tillhandahåller, inklusive men utan begränsning till Användarvillkoren och villkoren för den begränsade garantin som ingår vid köp av valfri Nest-produkt.

DETTA ÄR ETT JURIDISKT AVTAL. GENOM ATT BESTÄLLA PRODUKTER FRÅN NEST GODKÄNNER OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR. DU INTYGAR OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTTIGHET, BEHÖRIGHET OCH BEFOGENHET ATT GODKÄNNA OCH SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR. DU INTYGAR ATT DU HAR UPPNÅTT TILLRÄCKLIG JURIDISK ÅLDER I DET RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE ELLER LAND DÄR DU BOR FÖR ATT KÖPA OCH ANVÄNDA PRODUKTERNA OCH INGÅ DETTA AVTAL. KÖP INTE PRODUKTERNA OM DU INTE GODKÄNNER NÅGRA AV BESTÄMMELSERNA I DESSA VILLKOR.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Villkor, så läs igenom Villkoren varje gång innan du gör ett köp från Butiken. Varje gång du beställer Produkter från Nest gäller de Villkor som var giltiga vid köptillfället mellan dig och Nest. Kontakta Nest om du har frågor gällande dessa Villkor.

Butiken är en partihandel för partner som har utsetts till Auktoriserade återförsäljare, i enlighet med Urvalskriterierna.

Du kan ha särskilda juridiska rättigheter i enlighet med gällande lagar i ditt land eller rättskipningsområde. Ansvarsfriskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar i dessa Villkor gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande lag. Vissa rättskipningsområden tillåter inte undantag för underförstådda garantier, inklusive undantag gällande produkter eller tjänster som är bristfälliga eller inte som i beskrivningen, eller undantag eller begränsning av oförutsedda eller indirekta skadestånd eller andra rättigheter. Om du vill veta dina fullständiga lagstadgade rättigheter bör du granska den lagstiftning som gäller i det land eller rättskipningsområde där du bor. Inget i dessa Villkor påverkar dessa lagstadgade rättigheter.

Även om Butiken är tillgänglig över hela världen är de Produkter som erbjuds i Butiken inte utformade och testade för användning i alla länder. Om du väljer att besöka Butiken och/eller använda Produkterna i ett annat land än Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Sverige, Norge eller Finland (var och en ett ”Målland”) eller om du använder en Butik/Produkt i ett Målland där Nest inte tillhandahåller den specifika Butiken/Produkten (enligt tillämpligt) gör du så på eget initiativ, du är ensamt ansvarig för att följa tillämpliga lagar i ditt land och du förstår och godkänner att en del eller alla Butikens eller Produktens funktioner kanske inte fungerar eller är lämpliga att använda i ett sådant land. I den utsträckning som lagen tillåter frånsäger sig Nest allt ansvar för eventuella skador eller förlust som uppstår till följd av att du besökt eller använt Butiken och Produkterna i ett land som inte är ett Målland. Nest frånsäger sig även allt ansvar för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av användning av Produkter som inte är tillgängliga i Mållandets Butik om du avser att använda Produkten i detta Målland.

1. Kompatibilitet.

Du bekräftar att du har kontrollerat de köpta Produkternas kompatibilitet med annan utrustning i bostaden (exempelvis att värme-, ventilations-, och luftkonditioneringssystemet är kompatibelt med Nest Learning Thermostat). Nest ansvarar inte för att fastställa Produkternas kompatibilitet med annan utrustning i hemmet och du godtar att brist på kompatibilitet inte är ett giltigt anspråk enligt garantin som tillhandahålls med Produkterna.

2. Beställningar.

Beställningen skapar inte ett försäljningskontrakt, utan det är ett erbjudande till Nest om att köpa Produkten i enlighet med dessa Villkor. Nest kan acceptera erbjudandet om köp av Produkterna i enlighet med dessa Villkor. Om så sker tar Nest betalt via det kontokort du angett och levererar Produkten. Nest kan införskaffa ytterligare tillstånd från kontokortsföretaget för att bekräfta att det finns tillräckliga medel för att köpa de begärda Produkterna.

Nest förbehåller sig rätten att annullera eller neka beställningar när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive efter att en beställning har skickats in, oavsett om beställningen har bekräftats eller inte. Vi kan försöka kontakta dig om hela eller en del av beställningen annulleras eller om ytterligare uppgifter behövs för att slutföra och godkänna beställningen.

3. Betalning.

Genom att ange ett kreditkort eller en annan betalningsmetod som godkänns av Nest intygar och garanterar du att du är behörig att använda den angivna betalningsmetoden och att du ger oss (eller en betalningshandläggare från tredje part) behörighet att debitera betalningsmetoden på beställningens totalbelopp (inklusive eventuella skatter och andra avgifter). Om betalningsmetoden du tillhandahåller inte kan verifieras, är ogiltig eller av andra anledningar inte kan godkännas kan din beställning tillfälligt stoppas eller annulleras. Du måste lösa eventuella problem som uppstår för att fortsätta med beställningen. Om du vill ändra eller uppdatera betalningsuppgifterna som har angetts i Nest-kontot kan du närsomhelst göra det genom att logga in på kontot och ändra betalningsuppgifterna.

4. Tillgänglighet och prissättning.

Alla Produkter i Butiken erbjuds i mån av tillgänglighet och vi förbehåller oss rätten att införa kvantitetsbegränsningar på beställningar, neka hela eller delar av beställningar och att sluta erbjuda vissa Produkter utan föregående meddelande. Produkternas pris kan ändras närsomhelst, men dessa ändringar påverkar inte beställningar av Produkter som redan har lagts.

5. Mervärdesskatt (kallas även moms).

Nest beräknar och debiterar mervärdesskatt utifrån beställningen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

6. Äganderättsöverföring.

Äganderätten av Produkter som köps från Butiken överförs till köparen vid Nests leverans till speditören, men Nest och/eller speditören är ansvariga för eventuella borttappade Produkter eller skador som uppstår under leveransen.

7. Frakt och leverans

Produkternas priser inkluderar inte fraktkostnader, vilka beräknas i kassan. Fraktkostnader och leveransmetoder gäller enligt beskrivningen på Butikens webbplats. Vi erbjuder endast standardleverans på 3–5 dagar. Beräknad ankomst- eller leveransdatum är inte ett garanterat leveransdatum för beställningen. Nekade leveranser returneras till lagret. Det kan ta upp till 45 dagar för de returnerade varorna att identifieras som avvisade och behandlas för återbetalning (detta påverkar dock inte dina rättigheter enligt paragraf 9 nedan).

De Produkter som är tillgängliga i Butiken för det specifika Mållandet har utformats, marknadsförts och sålts för användning av bosatta i Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Norge, Sverige eller Finland SOM TILLÄMPLIGT. Säkerhetsvarningar, information, anvisningar, material i förpackningen, mobilappar och supporttjänster tillhandahålls endast på engelska, franska, nederländska, tyska, spanska och italienska. I andra Målländer kanske inte Butiken, förpackningar, material i förpackningar, mobilappar och supporttjänster finns på det lokala språket. De Produkter som är tillgängliga i Butiken är inte avsedda för användning utanför Storbritannien, Irland, Frankrike, Belgien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Nederländerna, Danmark, Norge, Sverige eller Finland SOM TILLÄMPLIGT. Du är ansvarig för att följa alla gällande lagar och föreskrifter i landet som Produkten ska användas i. Vi är inte ansvariga för om du bryter mot sådan lagstiftning.

8. Installation.

Det kan finnas lagar i rättskipningsområdet där du installerar en viss Produkt som reglerar var och hur den aktuella Produkten ska installeras. Du ska kontrollera att du följer all relevant lagstiftning i rättskipningsområdet. Nest ansvarar inte för eventuella skador eller åverkan som uppstår till följd av din installation.

9. Metod för Returkompensation.

Nedanstående villkor fastställer din enda och exklusiva gottgörelse vid ångerreturer och bristfälliga och defekta Produkter.

”Defekt” avser, när en Produkt avses, en defekt eller ett fel som väsentligt försämrar Produktens funktion och ”Defekt” ska tolkas i enlighet med detta.

”Öppnad enhet” avser alla Produkter (eller tillhörande delar), inklusive ångerreturer eller öppnade förpackningar, som inte ligger i en oskadad och oöppnad originalförpackning.

För varje Produktenhet som köps av Dig betalar Nest ut en returkompensation till Dig som en del av Köppriset (”Returkompensation”).

Du godkänner att, utifrån Produkternas karaktär och pris, Returkompensationen sker i stället för alla garantier och villkor som getts av Nest gällande Produkten. Därmed gäller följande:

a) Du ska inte returnera några Produkter till Nest oavsett anledning såvida Nest inte har gett sin uttryckliga tillåtelse.

b) Nest har ingen ansvarsskyldighet gentemot Dig till följd av, eller i samband med, eventuella defekter på eller returer av Produkterna och Din enda gottgörelse (och Nests enda skyldighet) gällande Defekta Produkter eller returer är Returkompensationen.

Hantering av Öppnade enheter

Du ska göra följande med avseende på Öppnade enheter:

a) I de fall då det finns en funktion för att återställa standardinställningarna på enheten eller om Nest meddelar att de har ett tekniskt förfarande för att ta bort all data från Öppnade enheter ska detta förfarande genomföras på alla Öppnade enheter.

b) Förstör alla Öppnade enheter enligt följande:

(i) Försäkra dig om att Öppnade enheter förvaras på ett säkert ställe tills dess att de förstörs.

(ii) Utför sådan förstörelse och eventuell tillhörande transport, lagringsutrymme och kassering (inklusive allt tillhörande avfall) i enlighet med gällande lagar och föreskrifter, inklusive gällande standarder för elektroniskt avfall och miljö.

(iii) Följ alla gällande lagar och föreskrifter avseende personuppgifter som behandlas och alla Öppnade enheter i dess ägo, förvar eller kontroll.

(iv) Senast tio (10) kalenderdagar före slutet av varje kalenderkvartal ska du ge Nest en rapport över alla Öppnade enheter, inklusive deras serienummer (om tillämpligt).

(v) Om Nest så begär ska du tillhandahålla Nest med ett certifikat som är underskrivet av Dig som bevis på förstörelse, transport, lagring och kassering av Öppnade enheter i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.

På Nests begäran ska Du ge Nest tillfredsställande bevis på att Du iakttar denna paragraf.

10. Tvist. (a) Kontakta Nest först. Om det uppstår en tvist mellan dig och Nest är vårt mål att få information om och lösa problemet. Du samtycker till att meddela Nest om eventuella tvister med Nest angående dessa Villkor genom att kontakta Nest.

(b) Skydd av konfidentialitet och immateriell äganderätt. Nest kan ansöka om föreläggande eller annat rättsmedel på grund av billighetsrätt i domstol hos behörigt rättskipningsområde i syfte att skydda konfidentiella uppgifter och immateriell äganderätt eller i syfte att förhindra dataförlust eller skador på servrar.

11. Garantier, ansvarsfriskrivningar och skadeslöshet

I den omfattning som lagen tillåter och utan att de lagstadgade rättigheterna påverkas, tillhandahålls Butiken och allt innehåll i Butiken i befintligt skick utan någon form av garantier eller villkor, oavsett uttryckliga eller underförstådda, däribland, utan begränsning, garantier om äganderätt eller underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte. Alla produkter som köps via Butiken tillhandahålls i befintligt skick såvida inget annat anges i den Begränsade garantin som medföljer en Produkt. Med avseende på Nests Produkter kan du välja om du vill göra ett anspråk enligt dessa Villkor eller den Begränsade garantin eller båda, men du kanske inte får dubbla ersättningar för samma förlust. Kontakta Nest om du vill inleda en retur under den Begränsade garantin för en Produkt från Nest.

Du installerar Produkterna efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensamt ansvarig för (och Nest frånsäger sig ansvar för) alla eventuella förluster, skyldigheter eller skadestånd som uppstår till följd av hur du använder eller installerar en Produkt, inklusive skador eller förlust av system för värme, ventilation och luftkonditionering, rörsystem, bostäder, Produkter, kringutrustning ansluten till Produkten, datorer, mobila enheter och alla andra föremål och husdjur i bostaden.

Såvida inte en garanti uttryckligen har utfästs garanterar eller utlovar Nest inga specifika nivåer av sparad energi eller andra monetära fördelar med användningen av en Produkt eller någon av deras funktioner. Faktiska energibesparingar och monetära fördelar varierar beroende på faktorer utanför Nests kontroll och kunskap.

Nest ger inga garantier gällande livslängden på batterier som används i en Produkt. Den faktiska batteritiden kan variera beroende på ett antal faktorer, inklusive Produktens konfiguration och användning.

Du ska försvara och hålla Nest och dess närstående bolag och deras respektive chefer, tjänstemän och anställda skadeslösa gentemot alla förlikningsbelopp som godkänts av Dig och eventuella förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader, avgifter (inklusive juridiska kostnader) och utgifter i samband med anspråk från tredje part eller rättsliga processer (inklusive åtgärder från statliga myndigheter) i den utsträckning de uppstår till följd av

(a) garantibrott, vårdslöshet, uppsåtlig försummelse, bedrägeri, felaktig framställning eller brott mot gällande lagar

(b) egendomsskador, personskador eller dödsfall till följd av installationer som utförts av Dig

(c) brott mot detta Avtal eller tillämpliga lagar och föreskrifter.

Nest ger Dig fullständig kontroll över den gottgörande delen av den rättsliga processen under förutsättning att

(a) Nest har rätt att godkänna kontrollerande ombud, sådant godkännande ska inte oskäligt förvägras (godkännande kan förvägras eller återkallas om intressekonflikt föreligger).

(b) Nest kan utse ett eget icke-kontrollerande ombud.

(c) Eventuell förlikning som förutsätter att Nest erkänner ansvar, betalar pengar eller vidtar (eller avstår från att vidta) åtgärder, kräver föregående skriftligt samtycke från Nest.

12. Ansvarsbegränsning

Inget i dessa Villkor och i synnerhet detta avsnitt, Ansvarsbegränsning, försöker undanta eller begränsa ansvar som inte kan undantas enligt tillämplig lagstiftning.

ENLIGT DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE LAG, UTÖVER DE OVANNÄMNDA ANSVARSFRISKRIVNINGARNA FÖR GARANTI, SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER (A) NEST ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG VARA ANSVARIGA FÖR INDIREKTA, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADESTÅND, INKLUSIVE SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD DATA ELLER FÖRLORADE VINSTER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA, ÄVEN OM NEST VISSTE ELLER BORDE HA VETAT OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADESTÅND KUNDE UPPSTÅ, OCH (B) NESTS OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS TOTALA SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA, OAVSETT ENLIGT KONTRAKT ELLER ERSÄTTNINGSRÄTT ELLER ANNAT, ÖVERSTIGA DE FAKTISKA KOSTNADER SOM BETALATS AV DIG TILL NEST ELLER NESTS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR DEN AKTUELLA PRODUKTEN UNDER DE FÖREGÅENDE SEX (6) MÅNADERNA (OM NÅGRA). DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH ÖKAR INTE VID FÖREKOMST AV FLER ÄN EN INCIDENT ELLER ETT ANSPRÅK. NEST OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAG FRÅNSÄGER SIG ALLA TYPER AV ANSVAR FÖR NESTS OCH DESS NÄRSTÅENDE BOLAGS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER.

13. Dataskydd.

Genom att beställa Produkter godkänner du och är införstådd med att Nest kan lagra, dela, behandla och använda data som samlas in från beställningsformuläret eller från telefon-, fax- eller e-postbeställningar i syfte att behandla beställningen. Nest kan även dela sådan data globalt med sina närstående bolag och inom Nests företagsgrupp. Alla Nests företag skyddar dina uppgifter i enlighet med Sekretesspolicyn för Nests webbplatser. Nest samarbetar med andra företag som hjälper Nest att tillhandahålla Produkterna till dig, till exempel speditörer och kreditkortsföretag, och Nest kan vara tvungen att dela vissa uppgifter med sådana företag i detta syfte.

14. Elektronisk kommunikation.

Du kommunicerar med Nest på elektronisk väg när du använder Butiken eller skickar e-post till Nest. Du samtycker till att alla avtal, meddelanden, avslöjanden eller annan kommunikation som vi tillhandahåller på elektronisk väg uppfyller alla eventuella juridiska krav på att sådan kommunikation ska ske skriftligen. När du beställer i Butiken samlar vi in och lagrar din e-postadress. Från och med då används din e-postadress i syfte att skicka information om Nests produkter och tjänster till dig såvida du inte väljer bort sådana e-postmeddelanden via avregistreringslänken i e-postmeddelandena.

15. Aviseringar.

Nest kan skicka juridiskt obligatoriska aviseringar eller aviseringar i marknadsföringssyfte eller andra syften till dig via (som alternativ) e-post till den primära e-postadress som är kopplad till ditt Nest-konto, en fysisk kopia eller genom att lägga upp meddelandet på Nests webbplats. Nest ansvarar inte för automatiska filter som du eller din nätverksleverantör kan tillämpa för e-postmeddelanden. Nest rekommenderar att du lägger till webbadresserna för @nestlabs.com i adressboken för e-postadressen för att se till att du får e-postmeddelanden från Nest.

16. Force Majeure.

Vi är inte skyldiga till eller ansvariga för underlåtenhet att utföra, eller förseningar i utförandet av, våra förpliktelser enligt kontrakt som orsakas av handlingar eller händelser utanför vår rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till, strejker, lockouter eller andra stridsåtgärder utförda av tredje part, civila oroligheter, upplopp, terroristattacker, krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordskred, epidemier eller andra naturkatastrofer, driftavbrott hos allmänna eller privata telekommunikationsnätverk eller oförmåga att använda järnvägar, sjövägar, flygplan, motortransport eller andra allmänna eller privata transportmedel.

17. Skydd av konfidentialitet och immateriell äganderätt.

Oavsett föregående kan Nest ansöka om föreläggande eller annat rättsmedel på grund av billighetsrätt i domstol hos behörigt rättskipningsområde i syfte att skydda konfidentiella uppgifter och immateriell äganderätt eller i syfte att förhindra dataförlust eller skador på servrar.

18. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet.

Om någon del av dessa Villkor i något avseende blir olaglig, ogiltig, ej verkställbar eller förbjuden enligt tillämpliga lagar eller föreskrifter ska det aktuella villkoret eller delen av det inte anses utgöra en del av kontraktet mellan oss. Lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av återstoden av dessa Villkor förblir i full kraft och effekt.

19. Fortsatt giltighet.

Skyldigheterna i avsnitt 10 till 21 fortsätter att gälla efter upphörande eller uppsägning av dessa Villkor.

20. Avstående.

Om något av dessa Villkor inte verkställs alls eller i tid utgör inte skäl för avstående av våra rättigheter gentemot dig och påverkar inte vår rätt att kräva framtida utförande därav.

21. Tillämplig lagstiftning och rättskipningsområde.

Dessa Villkor regleras av irländsk lagstiftning. Ett köpeavtal av Produkter via Butiken och eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med köpet regleras av irländsk lagstiftning. Irlands domstolar har icke-exklusiv jurisdiktion. Enligt gällande konsumentskyddslagstiftning kan du även ha rätt att väcka talan i ditt bosättningsland.