Rättsliga objekt

Tjänstevillkor

Obs! Om du använder enheter och tjänster från Nest med ett Google-konto omfattas du av Googles Användarvillkor och dessa kompletterande Användarvillkor för Nest.


Våra tjänstevillkor uppdaterades den 5 mars 2020.


Nest Labs, Inc. och dess dotterbolag (sammantaget ”Nest”) tillhandahåller: (1) Nests webbplats på www.nest.com och alla tillhörande webbplatser som är länkade till www.nest.com, inklusive Nests webbplast för användarkonto som kan nås på home.nest.com eller www.dropcam.com och webbplatsen Nest Pro som kan nås på pro.nest.com (vardera en ”plats”), (2) tjänster som är tillgängliga via platserna (”webbappar”), (3) programvara som kan hämtas till din smarta mobil eller surfplatta för att få åtkomst till tjänsterna (”mobilappar”) och (4) abonnemangstjänster, inklusive tjänster som är tillgängliga via webbapparna och mobilapparna (”abonnemangstjänster”), samtliga avsedda för användning i samband med Nests hårdvaruprodukter (”produkter”) och på andra sätt som tillhandahålls av Nest. Vissa av Nests produkter och tjänster kan användas tillsammans eller på sätt som integrerar med produkter och tjänster från tredje parter. Termen ”tjänster” avser platserna, webbapparna, mobilapparna och abonnemangstjänsterna.

Dessa tjänstevillkor (”villkor” eller ”avtal”) reglerar din åtkomst till och användning av tjänsterna och produkterna. Läs därför dessa villkor noggrant. De kräver användning av obligatoriskt bindande skiljeförfarande för att lösa tvister, snarare än juryrättegångar eller grupptalan. Följ anvisningarna i avsnittet Tvistlösning och skiljeförfarande nedan om du vill välja bort denna bestämmelse. Termen ”du”, så som den används i dessa villkor, avser varje fysisk eller juridisk person som skaffar sig åtkomst till eller använder tjänsterna eller produkterna och varje fysisk eller juridisk person som skapar ett konto (enligt definitionen i avsnitt 2[a]) och samtycker till dessa villkor, inklusive innehavare, behöriga användare (enligt definitionen i avsnitt 2[b]) och behöriga användares föräldrar eller vårdnadshavare, efter vad som är tillämpligt (enligt beskrivningen i avsnitt 1([b][ii]). Dessa villkor ger dig specifika juridiska rättigheter. Därutöver kan du dessutom ha andra juridiska rättigheter som varierar mellan olika jurisdiktioner. Friskrivningar, uteslutanden, obligatoriskt och bindande skiljeförfarande, ansvarsbegränsningar, skadestånd, avstående från rätten till juryrättegång och avstående från grupptalan i dessa villkor gäller inte i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande lag. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutande av underförstådda garantier eller uteslutande eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador eller andra rättigheter, och därför kan det hända att dessa bestämmelser i dessa villkor inte gäller för dig.

DESSA VILLKOR ÄR ETT JURIDISKT AVTAL. GENOM ATT GODTA DESSA VILLKOR VIA EN WEBBPLATS, WEBBAPP ELLER MOBILAPP ELLER GENOM ATT SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDA TJÄNSTERNA (INKLUSIVE PLATSERNA) ELLER PRODUKTERNA, GODTAR OCH SAMTYCKER DU TILL DESSA VILLKOR Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER FÖR DEN ENHET SOM DU REPRESENTERAR I SAMBAND MED ÅTKOMSTEN ELLER ANVÄNDNINGEN. DU FRAMSTÄLLER OCH GARANTERAR ATT DU HAR RÄTT, BEHÖRIGHET OCH FÖRMÅGA (MED FÖRBEHÅLL FÖR AVSNITT 1[b][ii] NEDAN) ATT GODTA OCH SAMTYCKA TILL DESSA VILLKOR Å DINA EGNA VÄGNAR ELLER FÖR DEN ENHET SOM DU REPRESENTERAR. DU FRAMSTÄLLER ATT DU, MED FÖRBEHÅLL FÖR AVSNITT 1(b)(ii) NEDAN HAR UPPNÅTT TILLRÄCKLIGT HÖG ÅLDER FÖR ATT HA RÄTT ATT ANVÄNDA ELLER SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA OCH INGÅ DETTA AVTAL ENLIGT LAGARNA I DIN JURISDIKTION ELLER PÅ DIN HEMVIST. OM DU INTE SAMTYCKER TILL SAMTLIGA BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR MÅSTE DU AVLÄGSNA DINA PRODUKTER FRÅN DITT KONTO (ENLIGT BESKRIVNINGEN NEDAN) OCH SLUTA SKAFFA DIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA.

DU SAMTYCKER, SÅ SOM BESKRIVS NEDAN, TILL AUTOMATISK UPPDATERING AV PROGRAMVARAN I TJÄNSTERNA OCH I PRODUKTER SOM ÄR ANSLUTNA TILL TJÄNSTERNA. DU FÅR INTE ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA OM DU INTE SAMTYCKER TILL DETTA.

AVSNITT 4 OCH 5 NEDAN BESKRIVER VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA, I SYNNERHET I SAMBAND MED SÄKERHETSRELATERAD ELLER LIVSVIKTIG ANVÄNDNING. LÄS DESSA BESKRIVNINGAR NOGGRANT, EFTERSOM DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL DEM.

1. Översikt, kvalifikation, kundtjänst, löptid och uppsägning

(a) Översikt och relation till andra avtal. Dessa villkor reglerar din användning av tjänsterna och produkterna. Ditt inköp av produkter regleras av den begränsade garanti som tillhandahålls med produkterna (”begränsad garanti”) och kan dessutom regleras av försäljningsvillkoren. Den programvara som är inbäddad i produkten (och alla uppdateringar till den) (”produktens programvara”) är licensierad och regleras av Licensavtalet för slutanvändare. Vissa funktioner i tjänsterna kan vara föremål för ytterligare riktlinjer, villkor eller regler som kan läggas upp på tjänsterna i samband med sådana funktioner. Alla ytterligare riktlinjer, villkor eller regler och webbplatsens integritetspolicy (”webbplatsens integritetspolicy”) och integritetsmeddelandet (”integritetsmeddelande”) är införlivade i dessa villkor genom hänvisning, och du samtycker till att godta och rätta dig efter dem genom att använda tjänsterna och produkterna.

(b) Kvalifikation. (i) Du får endast använda tjänsterna och produkterna om du har rättshandlingsförmåga och kan ingå ett bindande avtal med Nest (med förbehåll för bestämmelserna i klausul [1][b][ii] nedan), om du godtar dessa villkor genom en webbplats, webbapp eller mobilapp eller om du skaffar dig åtkomst till eller använder tjänsterna eller produkterna och endast om du efterlever dessa villkor och alla tillämpliga lokala, delstatliga/provinsiella, nationella och internationella lagar, regler och förordningar. Endast personer som är 18 år eller äldre har rätt att agera som innehavare av Nest-konton. (ii) Om du är en behörig användare framställer och garanterar du att du är äldre än 13 år (eller motsvarande minimiålder i den jurisdiktion där du är bosatt), och om du är mellan 13 år (eller motsvarande minimiålder i den jurisdiktion där du är bosatt) och myndighetsåldern i den jurisdiktion där du är bosatt, framställer och garanterar du att du endast kommer att använda tjänsterna och produkterna med handledning från en förälder eller vårdnadshavare som samtycker till att bindas av dessa villkor å dina vägnar. Alla användning av eller åtkomst till tjänsterna och produkterna som genomförs av personer under 13 års ålder (eller motsvarande minimiålder i den jurisdiktion där du är bosatt) är strängt förbjuden och utgör ett brott mot dessa villkor. Tjänsterna och produkterna är inte tillgängliga för några användare som Nest tidigare har förbjudit att använda tjänsterna och produkterna.

(c) Kundtjänst. Kontakta Nest om du har frågor eller synpunkter avseende produkterna, tjänsterna eller dessa villkor. Du förstår och samtycker till att kundtjänst och eventuell kundvård och support som Nest erbjuder och tillhandahåller, inte är en nödnummerstjänst eller en central för utskick av nödfordon, inte tillhandahåller nödtjänster eller utskick av nödfordon och inte heller är en livräddningslösning för personer som löper risk i sin bostad eller någon annanstans. KONTAKTA INTE KUNDTJÄNST ELLER NÅGON KUNDVÅRD ELLER SUPPORT SOM NEST TILLHANDAHÅLLER OM DU BEFINNER DIG I LIVSFARA/LÖPER RISK FÖR DIN SÄKERHET ELLER BEFINNER DIG I EN MEDICINSK ELLER NÅGON ANNAN NÖDSITUATION. I EN DYLIK NÖDSITUATION SKA DU OMEDELBART KONTAKTA POLISEN, BRANDKÅREN, 112 ELLER LÄMPLIGA RÄDDNINGSTJÄNSTER.

(d) Löptid och uppsägning. Dessa villkor har full verkan och effekt så länge som du fortsätter att skaffa dig åtkomst till eller använda tjänsterna eller produkterna eller tills de sägs upp i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor. Nest kan när som helst (i) stoppa eller säga upp dina rättigheter att skaffa dig åtkomst till eller använda tjänsterna eller (ii) säga upp dessa villkor med avseende på dig om Nest, i god tro, anser att du har använt tjänsterna eller produkterna i strid mot dessa villkor, inklusive eventuella införlivade riktlinjer, villkor eller regler. Om du överlåter en produkt till en ny ägare sägs din rätt att använda tjänsterna med avseende på den produkter upp automatiskt. Den nya ägaren kommer inte att har rätt att använda produkten eller tjänsterna under ditt konto (enligt beskrivningen nedan), utan måste i stället registrera ett separat konto hos Nest och godta dessa villkor.

(e) Uppsägningens effekt. Ditt konto och din rätt att använda tjänsterna upphör automatiskt när dessa villkor sägs upp.

2. Konton

(a) Ditt konto. I syfte att kunna använda tjänsterna och vissa produkter måste du registrera ett användarkonto (”konto”) och tillhandahålla vissa uppgifter om dig själv enligt uppmaningarna på det tillämpliga registreringsformuläret. Du framställer och garanterar att: (a) alla obligatoriska registreringsuppgifter som du lämnar är sanna och korrekta, (b) du kommer att hålla alla sådana uppgifter korrekta samt (c) din användning av tjänsterna och produkterna inte bryter mot någon USA-lag eller annan tillämplig lag eller förordning (t.ex. att du inte är bosatt i ett land under handelsförbud eller inte är angiven som en förbjuden eller begränsad part enligt tillämpliga exportkontrollagar). Du har fullständigt ansvar för att upprätthålla sekretessen för ditt kontos inloggningsuppgifter och för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du samtycker till att använda ett ”starkt” lösenord (som innehåller en kombination av stora och små bokstäver, siffror och symboler) för ditt konto och hålla ditt lösenord skyddat för att förhindra att andra får åtkomst. Du samtycker till att underrätta Nest omedelbart om all obehörig användning eller misstänkt obehörig användning av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten. Nest har inget ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår genom din underlåtenhet att efterleva ovanstående krav.

(b) Den person som skapar ett konto är kontots ”innehavare” och är innehavaren av de produkter som är förknippade med kontot. Personer som har behörighet att använda en innehavares produkter och tjänster är ”behöriga användare”. Behöriga användare har möjlighet att använda tjänsterna och övervaka och styra produkterna (en behörig användare kan exempelvis ändra schemat för uppvärmning och luftkonditionering eller slå på eller stänga av en kamera). Behöriga användare har också möjlighet att visa information (inklusive personuppgifter) och innehåll över samtliga av en innehavares produkter, tjänster och Works with Nest-anslutningar (en behörig användare kan exempelvis få varningar i mobilen eller visa din videohistorik). Behöriga användare har ansvar för sina egna handlingar i samband med produkterna och tjänsterna, men innehavaren samtycker härmed också till att ha fullständigt ansvar för alla åtgärder som vidtas av behöriga användare i samband med innehavarens produkter, tjänster och konto. Om du är en innehavare som bjuder in eller aktiverar en behörig användare bekräftar och samtycker du till att denna behöriga användare därefter kan bjuda in eller aktivera andra behöriga användare med samma åtkomst och möjligheter att använda dina produkter och tjänster så som framställs ovan. Därför bör du i din roll som innehavare endast godkänna personer som du litar på med avseende på användning av kontot, produkterna och tjänsterna.

3. Åtkomst till tjänster

(a) Med förbehåll för dessa villkor beviljar Nest dig en icke-överlåtbar, icke-exklusiv rätt (utan rätt till underlicensiering) att skaffa dig åtkomst till och använda tjänsterna genom att (i) använda webbapparna i samband med och endast i syfte att reglera och övervaka de produkter du äger eller har behörighet att reglera och övervaka eller på annat sätt utnyttja en tjänst som Nest uttryckligen tillhandahåller för din användning (”tillåten användning”) och (ii) endast installera och använda mobilapparna i din handburna mobila enhet (t.ex. iPhone, iPad eller Android smartphone) och endast för tillåten användning samt (iii) att endast använda plaserna för tillåten användning.

(b) Automatiska programuppdateringar. Nest kan då och då utveckla korrigeringar, buggfixar, uppdateringar, uppgraderingar och andra ändringar för att förbättra funktioner och prestanda i tjänsterna och/eller produktens programvara (”uppdateringar”). Dessa kan installeras automatiskt utan att något ytterligare meddelande ges eller något ytterligare medgivande skaffas. Du samtycker till denna automatiska uppdatering. Om du inte vill ha sådana uppdateringar är din enda möjlighet att undvika dem att säga upp ditt konto och sluta använda tjänsterna och produkterna. Om du inte säger upp ett tidigare skapat konto kommer du att få uppdateringarna automatiskt. Du bekräftar att det kan bli nödvändigt för dig att installera uppdateringar för att kunna använda tjänsterna och produkterna och du samtycker till att omedelbart installera alla uppdateringar som tillhandahålls av Nest. Din fortsatta användning av tjänsterna och produkterna utgör ditt samtycke (i) till dessa villkor med avseende på tjänsterna och produkterna, (ii) till licensavtalet för slutanvändare med avseende på uppdateringar av produktens programvara och (iii) eventuella ändringar och uppdateringar som Nest med tiden kan göra i dessa villkor eller i licensavtalet för slutanvändare.

(c) Anslutningar som Nest tillhandahåller till produkter och tjänster från tredje part. Nest kan med tiden tillhandahålla en möjlighet för dig att ansluta produkterna och tjänsterna till produkter och tjänster från en eller flera tredje parter via och med hjälp av tjänsterna, t.ex. via plattformen Works with Nest (”produkter och tjänster från tredje part”). Du bestämmer själv om du vill ha sådana anslutningar och vilka produkter och tjänster från tredje part du vill ansluta till. Ditt uttryckliga medgivande och godkännande krävs för denna anslutning och du kan dra tillbaka det när som helst. När du har givit ditt medgivande för en viss produkt eller tjänst från tredje part samtycker du till att Nest kan utbyta uppgifter och reglera data avseende dig och dina produkter, inklusive dina personuppgifter, i syfte att aktivera den anslutning som du har godkänt. När dessa uppgifter delas med den ifrågavarande produkten och tjänsten från tredje part kommer dess användning att regleras av den tredje partens integritetspolicy och inte av Nests integritetsdokumentation. Du bekräftar och samtycker till att Nest inte gör några framställningar eller lämnar några garantier om säkerheten eller kvaliteten i några produkter och tjänster från tredje part eller om anslutningen till produkter eller tjänster. Därför har Nest inget ansvar för din användning av någon produkt eller tjänst från tredje part eller någon personskada, dödsfall, egendomsskada (inklusive och utan begränsning på din bostad) eller andra skador eller förluster som uppstår genom eller i samband med din användning av några produkter eller tjänster från tredje part. Du skall kontakta den tredje parten med frågor om deras produkter och tjänster från tredje part.

(d) Vissa material kan visas eller utföras på tjänsterna (inklusive men ej begränsat till text, grafik, artiklar, fotografier, video, bilder och illustrationer [”innehåll”]). Innehållet omfattar också information som du och andra användare förser oss med i samband med användning av tjänsterna (sammantaget ”bidrag från användare”) som vi eventuellt kan använda för att tillhandahålla, upprätthålla och förbättra tjänsterna. Visst innehåll kan vara synligt för andra personer (t.ex. den tjänst som ger dig möjlighet att ladda upp, lägga ut eller på annat sätt dela videoinnehåll). Du kan också lägga ut feedback, kommentarer, frågor eller annan information på platserna. Du har hela ansvaret för allt innehåll som du laddar upp, lägger ut, skickar via e-post, överför eller sprider på annat sätt med hjälp av eller i samband med tjänsterna eller som du på något sätt bidrar till tjänsterna med. Du framställer och garanterar att du har alla nödvändiga rättigheter att göra detta (på det sätt som du använder för att bidra med det), och du ger Nest en licens till alla patent, varumärken, affärshemligheter, copyright eller annan äganderätt i och till sådant innehåll för publicering på tjänsten i enlighet med dessa villkor. Du måste hålla dig till alla copyrightmeddelanden, varumärkesregler, information och begränsningar som ingår i allt innehåll som du får åtkomst till via tjänsterna och du får inte använda, kopiera, reproducera, modifiera, översätta, publicera, utsända, överföra, distribuera, utföra, ladda upp, visa, licensiera, sälja eller på annat sätt utnyttja, för något som helst syfte, något innehåll eller bidrag från tredje part eller annan äganderätt som inte tillhör dig: (i) utan uttryckligt föregående skriftligt medgivande från respektive ägare och (ii) på något sätt som bryter mot någon tredje parts rättigheter. Nest förbehåller sig rätten att avlägsna innehåll från tjänsterna när som helst och oavsett orsak (inklusive men ej begränsat till vid mottagande av anspråk eller påståenden från tredje parter eller myndigheter med avseende på sådant innehåll eller om vi anser att du kan ha brutit mot den omedelbart föregående meningen) eller helt utan orsak.

(e) Vissa begränsningar. De rättigheter du beviljas enligt dessa villkor är föremål för följande begränsningar: (i) du samtycker till att inte licensiera, sälja, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, distribuera, stå som värd för eller på annat sätt utnyttja tjänsterna eller produkterna kommersiellt, (ii) du samtycker till att inte modifiera, skapa härledda arbeten av, ta isär, återkompilera eller återskapa någon del av tjänsterna eller produkterna, (iii) du samtycker till att inte skaffa dig åtkomst till tjänsterna eller produkterna för att bygga en liknande eller konkurrerande tjänst, (iv) med undantag för det som uttryckligen framställs häri får ingen del av tjänsterna eller produkterna kopieras, reproduceras, distribueras, återpubliceras, hämtas, visas, anslås eller överföras i någon form eller med någon metod, (v) du samtycker till att inte lägga upp, överföra eller distribuera några datorvirus, maskar eller någon programvara som är avsedd att skada eller förändra ett data- eller kommunikationsnätverk, datorer, handburna mobila enheter, data, tjänsterna, produkterna, produktens programvara eller andra system, enheter eller egendomar, (vi) du samtycker till att inte störa, göra avbrott i eller försöka skaffa dig obehörig åtkomst till de servar eller nätverk som är anslutna till tjänsterna eller bryta mot sådana nätverks regler, policy eller procedurer, (vii) du samtycker till att inte skaffa dig åtkomst (eller försöka skaffa dig åtkomst) till någon av tjänsterna genom andra metoder än det gränssnitt som tillhandahålls av Nest samt (viii) du samtycker till att inte avlägsna, dölja eller förändra några meddelanden om äganderätt (inklusive meddelanden om copyright och varumärken) som kan ingå i eller visas i samband med tjänsterna. Alla framtida utgåvor, uppdateringar eller andra tillägg till funktionerna i tjänsterna eller produkterna skall vara föremål för dessa villkor.

(f) Öppen källkod. Viss kod från oberoende tredje parter kan ingå i webbappar och/eller mobilappar som är föremål för GNU General Public License (”GPL”) eller andra licenser för öppen källkod (”programvara med öppen källkod”). Programvara med öppen källkod licensieras enligt de licensvillkor som medföljer programvaran med öppen källkod. Ingenting i dessa villkor begränsar dina rättigheter enligt eller beviljar dig rättigheter som ersätter villkoren i någon tillämplig slutanvändarlicens för sådan programvara med öppen källkod. I synnerhet gäller att ingenting i dessa villkor begränsar din rätt att kopiera, modifiera och distribuera sådan programvara med öppen källkod som är föremål för villkoren i GPL.

(g) Integritet. Läs avsnitt 4(m) nedan, den integritetspolicy som gäller för Nests webbplatser och integritetsmeddelandet för Nests produkter och tjänster. Dessa dokument beskriver metoder avseende de uppgifter som Nest kan samla in från användare av produkterna och tjänsterna, inklusive innehåll eller bidrag från användare.

(h) Säkerhet. Nest värnar om dina personuppgifters integritet och säkerhet. Vi strävar efter att implementera lämpliga säkerhetsåtgärder. Nest kan dock inte garantera att obehöriga tredje parter aldrig kommer att kunna övervinna våra säkerhetsmetoder eller använda dina personuppgifter för olämpliga syften. Du bekräftar att du tillhandahåller dina personuppgifter på egen risk.

(i) Ändringar. Nest förbehåller sig rätten att när som helst ändra, stoppa eller upphöra med tjänsterna eller någon del därav, med eller utan meddelande därom. Du samtycker till att Nest inte kommer att ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, något stopp eller något upphörande med tjänsterna eller någon del därav.

(j) Åtkomst utanför vissa länder. Platserna är visserligen åtkomliga över hela världen, men de produkter och tjänster som tillhandahålls eller används via eller på platserna är inte tillgängliga för alla personer eller i alla länder. Om du väljer att skaffa dig åtkomst till platserna när du befinner dig utanför ett land där Nest ger stöd för produkten och tjänsterna som anges här (”målland”) gör du det på ditt eget initiativ, varvid du har eget ansvar för att efterleva tillämpliga lokala lagar i ditt land. Du förstår och godtar att platserna inte är utformade för användning i ett icke-målland och att vissa (eller samtliga) funktioner på platserna eventuellt inte fungerar eller är lämpliga för användning i ett sådant land. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag åtar Nest sig inget ansvar eller skadeansvar för någon skada eller förlust som orsakas av din åtkomst till eller användning av platserna eller Nests produkter i ett icke-målland. Du kommer att bli bunden av dessa villkor oavsett var du befinner dig när du skaffar dig åtkomst till eller använder platserna eller tjänsterna.

4. Överenskommen användning och begränsningar i Nests tjänster och produkter

(a) Avsedd användning av Nests tjänster. Tjänsterna är avsedda för åtkomst till och användning av icke-tidsberoende information och styrning av Nests produkter. Vår målsättning är visserligen att tjänsterna skall vara mycket tillförlitliga och tillgängliga, men de är inte avsedda att vara det till 100 %. Tjänsterna kan drabbas av sporadiska avbrott och fel på grund av olika orsaker som Nest inte har kontroll över, inklusive bland annat intermittent Wi-Fi-anslutning, tjänsteleverantörens avbrottsfria drift, mobila notiser och operatörer. Du bekräftar dessa begränsningar och samtycker till att Nest inte har ansvar för några skador som efter vad som påstås orsakas av fel eller försening i tjänsterna.

(b) Ingen säkerhetsrelaterad eller livsviktig användning av produkterna och tjänsterna. Du bekräftar och samtycker till att produkterna och tjänsterna, oavsett om de är fristående eller anslutna till produkter eller tjänster från tredje part, inte är certifierade för akut hjälp i nödsituationer, förutom om Nest uttryckligen godkänner och certifierar detta i form av aktivering för central stationsövervakning genom en professionell anläggning för central stationsövervakning (”Nest-produkter som är aktiverade för professionell övervakning”). Nest lämnar ingen garanti och gör ingen framställning om att användning av produkterna (inklusive bland annat eventuell Nest-produkt som är aktiverad för professionell övervakning) eller tjänsterna tillsammans med någon produkt eller tjänst från tredje part kommer att påverka eller höja någon säkerhetsnivå. DU ÄR MEDVETEN OM ATT, MED UNDANTAG FÖR NEST-PRODUKTER SOM ÄR AKTIVERADE FÖR PROFESSIONELL ÖVERVAKNING, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, OAVSETT OM DE ÄR FRISTÅENDE ELLER ANSLUTNA TILL PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, INTE ÄR ETT SYSTEM FÖR UNDERRÄTTELSER I NÖDSITUATIONER SOM ÖVERVAKAS AV EN TREDJE PART. DU FÖRSTÅR VIDARE ATT NEST INTE UNDER NÅGRA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KOMMER ATT SKICKA RÄDDNINGSTJÄNSTEN TILL DITT HEM OM EN NÖDSITUATION UPPSTÅR.

(c) Central stationsövervakning för Nest-produkter som är aktiverade för professionell övervakning. För Nest-produkter som är aktiverade för professionell övervakning kan en professionell tredjepartsleverantör av central övervakning (”övervakningsleverantör som är en tredje part”) erbjuda dig möjlighet att välja ett abonnemang för övervakning och relaterade underrättelser i samband med nödsituationer och sändning av räddningstjänst (”professionell övervakning”). Du förstår och samtycker till att om du väljer ett abonnemang på professionell övervakning så ingår du avtal direkt med övervakningsleverantören för tillhandahållande av den professionella övervakningen och att du inte ingår avtal med Nest för tillhandahållande av den professionella övervakningen och att Nest inte kommer att tillhandahålla den professionella övervakningen. Du förstår vidare att övervakningsleverantören och Nest är företag som idkar oberoende verksamhet. Det föreligger inget juridiskt partnerskap, inget ombudsförhållande, ingen joint venture, inget arbetsgivar-/arbetstagarförhållande, inget husbonds-/tjänarförhållande eller liknande juridiskt förhållande mellan övervakningsleverantören och Nest, och övervakningsleverantören är inte en av Nests underleverantörer. DU FÖRSTÅR OCH GODTAR ATT DEN PROFESSIONELLA ÖVERVAKNINGEN ENDAST KAN FUNGERA MED NEST-PRODUKTER SOM ÄR AKTIVERADE FÖR PROFESSIONELL ÖVERVAKNING. ANVÄND INTE OCH FÖRSÖK INTE HELLER ANVÄNDA PROFESSIONELL ÖVERVAKNING MED NÅGRA PRODUKTER SOM INTE ÄR NEST-PRODUKTER SOM ÄR AKTIVERADE FÖR PROFESSIONELL ÖVERVAKNING, OAVSETT OM DESSA TILLVERKAS ELLER SÄLJS AV NEST ELLER AV TREDJE PART.

(d) Tillstånd och registrering för professionell övervakning. Vissa lokala myndigheter har olika krav på tillstånd eller registrering för användning av produkterna med professionell övervakning. Utan nödvändigt tillstånd eller nödvändig registrering är det möjligt att räddningstjänsten inte kan reagera på begäranden från en övervakningsleverantör som är en tredje part och inte skicka ut fordon eller räddningspersonal, och/eller vederbörande lokala myndigheter kan ålägga dig böter eller annat straff. Du förstår och godtar att du själv ansvarar för att skaffa, upprätthålla och förnya eventuellt tillstånd eller eventuell registrering som krävs av de lokala myndigheterna om du väljer att abonnera på professionell övervakning av produkterna. Dessutom samtycker du till att själv ansvara för eventuella böter eller straff som du kan åläggas i händelse av att du inte har skaffar, upprätthållit eller förnyat eventuella nödvändiga tillstånd eller registreringar.

(e) Tjänsternas tillförlitlighet. Du bekräftar att tjänsterna, inklusive fjärråtkomst och notiser i mobilen, inte är felfria eller 100 % tillförlitliga och 100 % tillgängliga. För att tjänsterna ska kunna fungera ordentligt krävs och förutsätts bland annat att data överförs via ditt Wi-Fi-nätverk, att en trådlös enhet (till exempel en telefon eller surfplatta) är aktiverad samt att du har bredbandsanslutning till internet, alternativt ett reservsystem baserat på mobiltelefon som varken Nest eller någon trådlös eller dataleverantör ansvarar för. Tjänsterna kan avbrytas, försenas, vägras eller på annat sätt begränsas av olika skäl, inklusive otillräcklig täckning, strömavbrott, uppsägning av tjänst eller åtkomst, miljömässiga förhållanden, störningar, underlåtenhet att betala tillämpliga avgifter och kostnader, radiofrekvenskanalers otillgänglighet, systemkapacitet, uppgraderingar, reparationer eller förflyttningar samt prioriterad åtkomst för räddningstjänsten i händelse av katastrof eller nödsituation (gemensamt ”avbrott i tjänsterna”). Du förstår att avbrott i tjänsterna kan leda till att tjänsterna inte är tillförlitliga eller tillgängliga under hela avbrottet i tjänsterna. Vi kan inte garantera och garanterar inte att du kommer att bli underrättad inom en viss tid eller över huvud taget. DU SAMTYCKER TILL ATT DU INTE KOMMER ATT FÖRLITA DIG PÅ TJÄNSTERNA FÖR NÅGRA LIVRÄDDANDE ELLER LIVSVIKTIGA ÄNDAMÅL. NOTISER I MOBILEN AVSEENDE STATUS OCH LARM PÅ DINA PRODUKTER FRÅN NEST TILLHANDAHÅLLS ENDAST I INFORMATIONSSYFTE – DE UTGÖR INGEN ERSÄTTNING FÖR ETT SYSTEM FÖR UNDERRÄTTELSER I NÖDSITUATIONER SOM ÖVERVAKAS AV EN TREDJE PART. Nest har ingen möjlighet att tillhandahålla specifik information avseende en situation i ditt hem eller på annan plats. Du bekräftar att du bär ansvaret för att utbilda dig själv om hur man skall reagera i en nödsituation och för att reagera i enlighet med det som sker specifikt i din situation.

(f) Avbrott i tjänsterna; ingen återbetalning eller rabatt. Tjänsterna kan stoppas tillfälligt, utan särskilt meddelande därom, av säkerhetsskäl, vid systemfel, för underhåll och reparation eller under andra omständigheter. Du samtycker till att du inte kommer att ha rätt till någon återbetalning eller rabatt på grund av sådana stopp. Nest erbjuder ingen specifik garanti om avbrottsfri drift för tjänsterna.

(g) Systemkrav. Tjänsterna kommer inte att vara tillgängliga utan: (i) ett fungerande Wi-Fi-nätverk i ditt hem som är utplacerat så att det kan kommunicera tillförlitligt med produkterna, (ii) ett konto, (iii) en aktiverad trådlös enhet som stöds, t.ex. en mobiltelefon eller surfplatta (krävs för vissa funktioner och egenskaper i tjänsten), (iv) ständigt aktiv bredbandsåtkomst till internet i ditt hem med tillräcklig bandbredd för att stödja de produkter du använder samt (v) andra systemelement som eventuellt specificeras av Nest. Du ansvarar för att säkerställa att du har alla nödvändiga systemelement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade. Du bekräftar att tjänsterna eventuellt inte fungerar enligt beskrivningen när system- och kompatibilitetskraven inte har uppfyllts. Om du modifierar, byter ut, flyttar eller på annat sätt ändrar något av elementen i systemkraven är du själv skyldig och ansvarig för att se till att dessa är kompatibla och ordentligt konfigurerade för att fungera med produkterna och tjänsterna. Du bekräftar dessutom att Nest kan aktivera Bluetooth i din smarta mobil eller surfplatta, med eller utan föregående meddelande, i syfte att möjliggöra korrekt användning av tjänsterna, aktivera kommunikation med Nest-produkter som är anslutna till samma Nest-konto samt aktivera vissa funktioner (t.ex. fjärravstängning av ett brand- eller koloxidlarm i Nest Protect).

(h) Reservsystem baserat på mobiltelefon i händelse av Wi-Fi-avbrott. I händelse av avbrott i tjänsterna vad beträffar Wi-Fi-nätverket eller internetanslutningen i din bostad, kan det hända att tjänsterna inte är tillförlitliga eller tillgängliga under hela avbrottet i tjänsterna. Om du har abonnerat på professionell övervakning innebär detta att övervakningsleverantören som är en tredje part eventuellt inte kan motta larmsignaler från dina Nest-produkter som är aktiverade för professionell övervakning för att kunna tillhandahålla professionell övervakning och att leverantören eventuellt inte kan skicka ut räddningstjänst i händelse av en faktisk nödsituation. Dessutom kan produkternas och tjänsternas funktioner och egenskaper vara otillgängliga på din mobilapp under hela avbrottet i tjänsterna. Det är möjligt att du alternativt kan välja ett abonnemang på ett reservsystem som använder mobiltelefonen (”reservsystem baserat på mobiltelefon”) som bidrar till att förbättra anslutningsmöjligheterna i händelse av eventuellt avbrott i tjänsterna och till att minska sannolikheten för att tjänsterna (inklusive professionell övervakning) avbryts och åtkomst till olika funktioner och egenskaper i produkterna och tjänsterna i mobilappen.

(i) Energibesparingar och andra förmåner. Om Nest inte ger ett uttryckligt löfte om en ”garanti” garanterar eller lovar Nest inga specifika energibesparingar eller andra penningförmåner genom användningen av produkterna eller tjänsterna eller någon av deras funktioner. Faktiska energibesparingar eller andra penningförmåner varierar beroende på faktorer som ligger utanför Nests kontroll eller kännedom. Nest kan då och då använda tjänsterna för att förse dig med information som är unik för dig och din energiförbrukning och föreslå en möjlighet att spara pengar på energiräkningar om du drar nytta av produktens eller tjänsternas förslag och funktioner. Vi gör detta för att betona en möjlighet baserat på vår analys och information om dig och ditt hushåll. Du bekräftar att dessa kampanjer inte garanterar verkliga besparingar och du samtycker till att inte be Nest om pengar eller annan kompensation om dina besparingar skiljer sig.

(j) Tjänsterna förser dig med information (”produktinformation”) avseende produkterna i ditt hem och deras anslutning till andra produkter och tjänster. All produktinformation tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Vi kan inte garantera att den är korrekt eller aktuell. I kritiskt viktiga fall är åtkomst till produktinformation via tjänsterna inte en ersättning för direkt åtkomst till informationen i hemmet.

(k) All information som är anslagen offentligt eller överförs privat via tjänsterna kontrolleras helt av den person (eller den persons konto) som sådant innehåll härstammade från och Nest kommer inte att ansvara för några fel eller utelämnanden i något innehåll. Nest kan inte garantera identiteten för några andra användare som du eventuellt kan samverka med under användningen av tjänsterna. Vi kan dessutom inte garantera äktheten hos några data som användare eller handlare kan tillhandahålla om sig själva. Du bekräftar att all användning av innehåll som du får åtkomst till med hjälp av tjänsterna sker på egen risk och att du kommer att ha eget ansvar för någon parts eventuella skador eller förluster som uppstår därigenom. Vi kan inte styra och har ingen skyldighet att vidta någon åtgärd avseende ditt sätt att tolka och använda innehåll eller vilka åtgärder du eventuellt vidtar som resultat av att du har sett innehållet, och du befriar oss härmed från allt ansvar för att du har eller inte har fått tillgång till innehåll via tjänsterna.

(l) Du garanterar, framställer och samtycker till att du inte kommer att bidra med något innehåll eller på annat sätt använda tjänsterna eller produkterna på ett sätt som (i) gör intrång i eller bryter mot någon tredje parts immateriella rättigheter eller äganderätt, rätt till publicitet eller integritet eller andra rättigheter, (ii) bryter mot någon lag, författning, stadga eller förordning eller som på annat sätt är olagligt, (iii) är skadligt, bedrägligt, vilseledande, hotande, oegentligt, trakasserande, åtalbart, nedvärderande, vulgärt, obscent, smädligt eller anstötligt på annat sätt, (iv) uppträder som någon fysisk eller juridisk person, inklusive och utan begränsning någon medarbetare hos eller representant för Nest, (v) innehåller ett virus, en trojan, mask, tidsbomb eller andra datorkoder, filer eller program, (vi) äventyrar säkerheten för ditt Nest-konto eller någon annan persons konto (t.ex. att låta en annan person logga in på tjänsterna som du), (vii) på något sätt försöker få tillgång till eller skaffa dig åtkomst till lösenordet, kontot, produkterna, enheterna, systemen eller andra säkerhetsuppgifter från någon annan användare eller tredje part, (viii) äventyrar säkerheten i något datanätverk eller bryter upp några lösenord eller krypteringskoder, (ix) kör Maillist, Listserv eller någon typ av autosvar eller spam på tjänsterna eller några processer som på annat sätt stör tjänsternas korrekta funktion (inklusive genom att utsätta tjänsternas infrastruktur för orimlig belastning), (x) kopierar eller lagrar någon betydande del av innehållet, (xi) avkompilerar, återskapar eller på annat sätt försöker få tag på källkoden eller bakomliggande idéer eller information om eller relaterad till tjänsterna, (xii) försämrar eller stör någon nätverkskapacitet eller funktion eller (xiii) utför fjärrövervakning för att tillhandahålla professionell sjukvård till någon person, inklusive bland annat inom någon anläggning för sjukvård eller hemtjänst.

(m) Dataskydds- och integritetslagar. Nests produkter och tjänster är i första hand avsedda för personlig användning i hemmet enbart. Icke desto mindre kan dataskydds- och integritetslagar där du är bosatt ålägga dig visst ansvar för din användning av produkterna och tjänsterna. För vissa video- och ljudsignaler och ansiktsigenkänningsuppgifter som du samlar in med användning av produkter och tjänster (t.ex. video- och ljudsignaler från Nest Cam) som ägare eller behörig användare, är du personuppgiftsansvarig för vissa uppgifter som dessa produkter och tjänster samlar in. Nest är personuppgiftsbiträde för dessa uppgifter, enligt gällande lag. Mer information finns i Integritetspolicyn för Nests produkter och tjänster. Du samtycker till att du (dvs. inte Nest) har ansvaret för att säkerställa att du efterlever alla tillämpliga lagar när du använder produkterna och tjänsterna, inklusive men ej begränsat till (i) alla lagar avseende inspelning eller delning av video- eller ljudinnehåll som omfattar tredje parter eller (ii) alla lagar som kräver meddelande till eller uttryckligt medgivande från tredje parter med avseende på din användning av Dropcam/Nest Cam. Där Nest är personuppgiftsbiträde för de uppgifter som du har samlat in via dess produkter och tjänster framgår det uttryckligen i Nests integritetspolicy för produkter och tjänster. I dessa situationer strävar Nest efter att: (i) endast behandla uppgifter enligt dina anvisningar; (ii) säkerställa att personer som tillåts behandla uppgifter via oss å dina vägnar är skyldiga att bevara deras konfidentialitet; (iii) att enbart använda tredjepartstjänsteleverantör (underbiträde) som ger ett likvärdigt skydd som det som anges häri; (iv) använda en ny tredjepartstjänsteleverantör (underbiträde) endast efter att Nest har tillhandahållit meddelande om sådana ändring ar på den webbplats som anges nedan och ge dig tio (10) kalenderdagar att invända mot detta efter att meddelandet getts. Om du skulle invända mot detta kommer Nest att göra sitt bästa för att ta hand om ditt invändande. Efter denna process, om ingen lösning nåtts inom fem (5) kalenderdagar, kommer Nest att börja använda tredjepartstjänsteleverantören. Du kommer att ha möjlighet att avsluta din användning av produkterna och tjänsterna utan skadestånd. Listan över Nests underbiträden finns här. Det är ditt ansvar att kontrollera webbplatsen regelbundet för att läsa uppdateringar; (v) i den utsträckning det är tillämpligt och möjligt hjälpa dig med alla begäranden av dina rättigheter eller andra skyldigheter vi måste efterleva; och (vi) radera eller returnera dina uppgifter när avtalet avslutas. (n) Installation, test och användning. Du ansvarar för att installera och använda produkterna och tjänsterna enligt tillämplig manual och tillämpliga instruktioner. OM EN PRODUKT INTE ÄR INSTALLERAD ORDENTLIGT ELLER OM EN PRODUKT ELLER NÅGON AV DESS SENSORER BEFINNER SIG UTANFÖR DETEKTIONSOMRÅDET ELLER HINDRAS ELLER STÖRS AV VÄGGAR, MÖBLER, PERSONLIG EGENDOM ELLER ANDRA FÖREMÅL, KAN DET HÄNDA ATT FALSKLARM ELLER DETEKTIONSFEL UPPSTÅR. Du ansvarar för att testa produkterna när de väl är installerade för att vara säker på att produkterna (och relaterade sensorer, komponenter och kringutrustning) fungerar och kommunicerar på avsett sätt och enligt design samt för att testa och underhålla produkterna regelbundet efter installationen.

(o) Kontrollera batterierna regelbundet. Du ansvarar för att byta ut batterierna i produkterna då så är nödvändigt. DU FÖRSTÅR OCH GODTAR ATT PRODUKTERNA EVENTUELLT INTE FUNGERAR ELLER INTE FUNGERAR ORDENTLIGT OM BATTERIERNA BEHÖVER BYTAS. KONTROLLERA DEM REGELBUNDET.

(p) Rök- och koloxiddetektorer. NEST GER INGA GARANTIER OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER FÖR ATT NÅGON RÖK- OCH/ELLER KOLOXIDDETEKOR SOM HAR TILLVERKATS ELLER SÅLTS AV NEST UTGÖR ETT BRANDLARMSSYSTEM ELLER UPPFYLLER KRAVEN I ELLER SOM STÄLLS AV STATLIG ELLER LOKAL LAG, KOD, FÖRORDNING, BEHÖRIG MYNDIGHET ELLER BRANSCHSTANDARD, TILL EXEMPEL NFPA 72. DU ANSVARAR SJÄLV FÖR EFTERLEVNAD AV KRAVEN I ELLER SOM STÄLLS AV STATLIG ELLER LOKAL LAG, KOD, FÖRORDNING, BEHÖRIG MYNDIGHET ELLER BRANSCHSTANDARD SOM KAN GÄLLA FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SERVICE PÅ NÅGON RÖK- OCH/ELLER KOLOXIDDETEKTOR SOM HAR TILLVERKATS ELLER SÅLTS AV NEST.

(q) Standarder för smarta enheter/använd endast tredje parts produkter eller tjänster som har certifierats av Nest. Produkterna kan använda olika öppna eller allmänt tillgängliga standarder eller metoder för kommunikation och kan fungera med smarta eller anslutna enheter som även på samma sätt används av andra system eller tjänster som inte tillverkas av Nest, inklusive Wi-Fi, Bluetooth och IP-enheter. DET KAN EMELLERTID HÄNDA ATT SMARTA, ANSLUTNA ELLER ANDRA ENHETER OCH RELATERADE TJÄNSTER (”TREDJE PARTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER”) SOM NEST INTE HAR ANGETT VARA KOMPATIBLA MED PRODUKTERNA OCH TJÄNSTEN INTE FUNGERA MED PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA ELLER ATT DERAS FUNKTIONER OCH EGENSKAPER ÄR BEGRÄNSADE, ÄVEN OM DE ÄR AVSEDDA FÖR, HAR SPECIFICERATS FÖR ELLER MARKNADSFÖRS FÖR ATT FUNGERA SÅ ATT DE ANVÄNDER SAMMA ELLER LIKNANDE STANDARDER OCH METODER FÖR KOMMUNIKATION. DU SAMTYCKER TILL ATT ENBART ANVÄNDA TREDJE PARTS PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM NEST HAR ANGETT VARA KOMPATIBLA MED PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA. DESSUTOM GODTAR DU ATT NEST INTE ANSVARAR FÖR, OCH DU FRITAR HÄRMED NEST FRÅN OCH SKA HÅLLA NEST SKADESLÖST MOT ALLT ANSVAR OCH ALLA SKADESTÅND, SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV LIV SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV, I SAMBAND MED, ELLER SOM ORSAKAS AV, ATT DU FÖRSÖKER ANSLUTA ELLER ATT DU ANSLUTER OCH ANVÄNDER TREDJE PARTS PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM INTE HAR CERTIFIERATS AV NEST SÅSOM KOMPATIBLA MED PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA.

(r) Nest Pro Finder. Nest erbjuder en tjänst som gör det möjligt för blivande kunder att söka efter en tillgänglig Nest Pro i närheten som kan hjälpa dem att installera en Produkt (”Nest Pro Finder”). Om du väljer att registrera dig som Nest Pro bör du vara medveten om att Nest använder algoritmer för att visa och ranka Nest Pro-installatörer i Nest Pro Finder utifrån särskilda faktorer, till exempel recensioner, senaste recensionsdatum och geografisk närhet till den blivande kunden.

5. Begränsningar i Nests tjänster på grund av tredje parter

(a) Allmänt. Tjänsterna från Nest förlitar sig på eller samverkar med produkter och tjänster från tredje part. Dessa produkter och tjänster från tredje part ligger utanför Nests kontroll, men deras funktion kan påverka eller påverkas av användningen och tillförlitligheten hos Nests tjänster. Du bekräftar och samtycker till att: (i) tjänsternas användning och tillgänglighet är beroende av externa produktleverantörer och tjänsteleverantörer, (ii) dessa produkter och tjänster från tredje parter eventuellt inte fungerar tillförlitligt till 100 % och att de kan påverka det sätt som Nest-tjänsterna fungerar på samt (iii) Nest inte är ansvarigt för skador eller förluster på grund av driften av dessa produkter och tjänster från tredje parter.

(b) Externa tjänsteleverantörer som används av Nest. Du bekräftar att Nest använder externa tjänsteleverantörer för att aktivera vissa delar av tjänsterna – exempelvis datalagring, reservsystem baserat på mobiltelefon, datasynkronisering och -kommunikation via Amazon Web Services och notiser i mobila enheter via leverantörer av mobila operativsystem och mobila operatörer. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE FÖRLITA DIG PÅ TJÄNSTERNA FÖR NÅGRA LIVRÄDDANDE ELLER TIDSKRITISKA ÄNDAMÅL. DU SAMTYCKER DESSUTOM I DEN HÖGSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG TILL ATT FRITA EXTERNA TJÄNSTELEVERANTÖRER FRÅN OCH ATT HÅLLA DESSA SKADESLÖSA MOT ALLT SLAGS ANSVAR, ALLA SLAGS SKADESTÅND ELLER FÖRLUSTER, PERSONSKADOR ELLER FÖRLUST AV LIV SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ATT DU ANVÄNDER PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA.

(c) Utrustning, internetleverantör och operatör. Du bekräftar att tjänsternas tillgänglighet är beroende av (i) din dator, mobila enhet, elinstallation, Wi-Fi-anslutning, Bluetooth-anslutning och annan relaterad utrustning (”utrustning”), (ii) din internetleverantör och (iii) operatören för din mobila enhet (”operatör”). Du bekräftar att du ansvarar för alla avgifter som din internetleverantör och operatör tar ut i samband med din användning av tjänsterna. Du bekräftar också att du ansvarar för att efterleva alla tillämpliga avtal, användningsvillkor, tjänstevillkor och annan policy från din internetleverantör och operatör.

(d) Appbutiker. Du bekräftar och samtycker till att tillgången till mobilapparna är beroende av de externa webbplatser där du hämtar mobilapparna, t.ex. App Store från Apple eller Android-appmarknaden från Google (vardera en ”appbutik”). Du bekräftar att dessa villkor gäller mellan dig och Nest och inte med en appbutik. Varje appbutik kan ha sina egna villkor som du måste samtycka till innan du hämtar mobilappar från den. Du samtycker till att efterleva sådana appbutikers villkor och din licens för att använda mobilappar är beroende av din efterlevnad av sådana appbutikers villkor. I den utsträckning sådana andra villkor från sådana appbutiker är mindre restriktiva än eller på annat sätt strider mot bestämmelserna i dessa villkor skall de mer restriktiva eller motstridande bestämmelserna i dessa villkor gälla.

(e) Länkar och hänvisningar till externa webbplatser. Platserna kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av tredje parter (”externa platser”) och hänvisningar till externa leverantörer (”hänvisade leverantörer”). Vi har ingen kontroll över sådana externa platser och hänvisade leverantörer. Nest tillhandahåller dessa länkar och hänvisningar endast i bekvämlighetssyfte och vi varken granskar, övervakar, rekommenderar, garanterar eller gör någon framställning med avseende på sådana externa platser eller hänvisade leverantörer. Du använder dessa externa platser på egen risk.

(f) Behöriga användare. Nest har inget ansvar för någon behörig användares uppförande eller för personskada, dödsfall, egendomsskada (inklusive och utan begränsning på din bostad) eller andra skador eller förluster som uppstår genom eller i samband med användarens användning av tjänsterna.

(g) Friskrivning avseende tredje parter. Nest har inget ansvar för tredje parter eller deras produkter och tjänster, inklusive och utan begränsning appbutikerna, produkter och tjänster från tredje part, externa platser, hänvisade leverantörer, utrustning, internetleverantörer och operatörer. Nest frånsäger sig härmed och du befriar, frisläpper och friskriver härmed Nest och dess licensgivare och leverantörer från alla tidigare, nuvarande och framtida anspråk, ansvar och skadestånd, kända eller okända, som uppstår genom eller i samband med din interaktion med sådana tredje parter och deras produkter och tjänster. DU AVSTÅR HÄRMED I HÖGSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG FRÅN KALIFORNIENS CIVILRÄTTSLIGA LAG AVSNITT 1542, I SAMBAND MED DET FÖREGÅENDE, SOM FRAMSTÄLLER ATT: ”EN ALLMÄN FRISKRIVNING STRÄCKER SIG INTE TILL ANSPRÅK SOM FORDRINGSÄGAREN INTE KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER FINNS TILL HANS ELLER HENNES FÖRMÅN NÄR FRISKRIVNINGEN GJORDES, OCH SOM, OM HAN ELLER HON KÄNDE TILL DET, MÅSTE HA HAFT VÄSENTLIG INVERKAN PÅ HANS ELLER HENNES UPPGÖRELSE MED FORDRINGSÄGAREN”. DU AVSTÅR HÄRMED FRÅN ALLA LIKNANDE BESTÄMMELSER I ALLA ANDRA JURISDIKTIONER.

6. Äganderätt och immateriella rättigheter

(a) Nests egendom. Du bekräftar att alla immateriella rättigheter, inklusive och utan begränsning upphovsrätt, patent, varumärken och affärshemligheter, i produkten, produktens programvara och tjänsterna (dvs. platserna, webbapparna och mobilapparna) ägs av Nest eller dess anknutna företag eller licensgivare. Ditt innehav av, din åtkomst till och din användning av produkten, produktens programvara och tjänsterna överlåter inga rättigheter eller äganderätter till och inget intresse i sådana immateriella rättigheter till dig eller någon tredje part. Nest och dess anknutna företag och licensgivare och leverantörer förbehåller sig alla rättigheter som inte beviljas i detta villkor. Tjänsterna licensieras, dvs. säljs inte, till dig enligt dessa villkor.

Du får endast kopiera delar av tjänsterna, inklusive denna plats) till din dator för eget privat bruk. Du får inte använda tjänsternas innehåll på något annat offentligt eller kommersiellt sätt och du får ej heller kopiera eller införliva någon del tjänsternas innehåll i något annat arbete, inklusive din egen webbplats, utan skriftligt medgivande från Nest. Du måste ha licens från oss innan du kan lägga ut eller återdistribuera någon del av tjänsterna. Bortsett från bidrag från användare bibehåller Nest full och komplett äganderätt till allt innehåll i tjänsterna, inklusive all hämtningsbar programvara och alla data som medföljer den. Du får inte kopiera, modifiera eller på något sätt reproducera eller skada strukturen i eller presentationen av tjänsterna eller något innehåll däri.

(b) Feedback. Du kan välja eller Nest kan bjuda in dig att skicka in kommentarer, förslag eller idéer om produkterna eller tjänsterna, inklusive om hur vi kan förbättra produkterna eller tjänsterna (”idéer”). Genom att skicka in idéer samtycker du till att dina bidrag är frivilliga, kostnadsfria, ej ombedda och utan begränsningar och att de inte kommer att ålägga Nest någon förvaltnings- eller annan skyldighet. Nest kan använda, kopiera, modifiera, publicera eller återdistribuera bidraget och dess innehåll för valfria syften och på valfritt sätt utan någon ersättning till dig. Du samtycker också till att Nest inte avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som Nest redan tidigare hade kännedom om och som utvecklades av dess medarbetare eller skaffades från andra källor.

(c) Bidrag från användare. Du beviljar oss härmed en icke-exklusiv, världsomfattande, royaltyfri, beständig, oåterkallelig, underlicensieringsbar och överlåtbar rätt att skaffa dig åtkomst till, visa eller på annat sätt använda dina bidrag från användare (inklusive alla relaterade immateriella rättigheter) uteslutande i samband med att vi tillhandahåller dig tjänsterna och så som du anger. Dessutom beviljar du härmed och skall bevilja varje användare av tjänsterna en icke-exklusiv licens att skaffa sig åtkomst till och använda dina bidrag från användare via tjänsterna och efter vad som är tillåtet genom tjänsternas funktioner enligt dessa villkor. Du förstår vidare att vi bibehåller rätten att omformatera, modifiera, skapa härledda arbeten från, göra utdrag ur och översätta alla bidrag från användare som du skickar in. För tydlighets skull påverkar den föregående licens du beviljar Nest inte din ägo av eller rätt att bevilja ytterligare licenser till materialet i dina bidrag från användare, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om något annat.

7. Skadeersättning för tredje parts handlingar

DU SAMTYCKER I HÖGSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG TILL ATT ERSÄTTA, FÖRSVARAR, FRITA OCH HÅLLA NEST OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER (GEMENSAMT ”NEST-PARTERNA”) FRÅN OCH MOT (I) ALLA KRAV, ÅTAL, STÄMNINGAR OCH ANDRA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER SOM TREDJE PART VIDTAR GENTEMOT NÅGON AV NEST-PARTERNA OCH SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED (A) DIN ANVÄNDNING OCH VARJE AUKTORISERAD ANVÄNDARES ANVÄNDNING AV PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA, (B) DITT ELLER DIN AUKTORISERADE ANVÄNDARES BROTT MOT DESSA VILLKOR, (C) MATERIAL OCH FEEDBACK DU SKICKAR IN OCH GER SOM ANVÄNDARE ELLER (D) DITT ELLER DIN AUKTORISERADE ANVÄNDARES BROTT MOT NÅGON LAG ELLER INTRÅNG I NÅGON TREDJE PARTS RÄTTIGHETER (GEMENSAMT ”TREDJE PARTS RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER”) SAMT (II) ALLA RELATERADE FÖRLUSTER, SKADESTÅND, UPPGÖRELSER OCH DOMSLUT (INKLUSIVE BETALNING AV NEST-PARTERNAS ADVOKATARVODEN OCH KOSTNADER) SOM NÅGON AV NEST-PARTERNA ÅDRAR SIG, SOM UTDÖMS ELLER KRÄVS AV NÅGON AV NEST-PARTERNA ELLER SOM NÅGON AV NEST-PARTERNA GÖR I SAMBAND MED ELLER PÅ GRUND AV DYLIK TREDJE PARTS RÄTTSLIG ÅTGÄRD (”FÖRLUSTER I SAMBAND MED TREDJE PART”). DU FÖRSTÅR OCH GODTAR ATT DIN ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET TILL NEST-PARTERNA GÄLLER ÄVEN OM EN DYLIK TREDJE PARTS RÄTTSLIG ÅTGÄRD OCH DYLIKA FÖRLUSTER I SAMBAND MED TREDJE PART UPPSTÅR PÅ GRUND AV VÅRDSLÖSHET, OAVSETT ART ELLER GRAD, KONTRAKTS- ELLER GARANTIBROTT, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR, ICKE-EFTERLEVNAD AV TILLÄMPLIG LAG ELLER ANNAT FEL ELLER ANNAN FÖRSEELSE FRÅN NÅGON AV NEST-PARTERNAS SIDA. INGET AV DET SOM INGÅR HÄRI SKALL EMELLERTID TOLKAS SOM ATT DET KRÄVER ERSÄTTNING SOM HELT ELLER DELVIS SKULLE GÖRA DENNA PUNKT OGILTIG OCH/ELLER ICKE-BINDANDE ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. DIN ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET SKALL DESSUTOM INTE GÄLLA FÖR UPPSÅTLIG, LÄTTSINNIG, AVSIKTLIG ELLER VÅRDSLÖS FÖRSEELSE FRÅN NEST-PARTERNAS SIDA I DE STATER SOM INTE TILLÅTER ERSÄTTNING FÖR GROV VÅRDSLÖSHET. HÄR INKLUDERAR ”TREDJE PART” BLAND ANNAT EN AUKTORISERAD ANVÄNDARE, EN ICKE-AUKTORISERAD ANVÄNDARE, EN MAKE/MAKA, EN PARTNER, EN FAMILJEMEDLEM, EN GÄST, EN GRANNE, EN HYRESGÄST, EN ANSTÄLLD ELLER ETT FÖRSÄKRINGSBOLAG. Nest förbehåller sig rätten att på din bekostnad åta sig exklusivt försvar och exklusiv kontroll över alla ärenden för vilka du måste ersätta Nest, och du samtycker till att samarbeta med vårt försvar mot sådana anspråk. Du samtycker till att inte reglera något sådant anspråk utan föregående skriftligt medgivande från Nest. Nest kommer att vidta rimliga åtgärder för att underrätta dig om sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden när vi får kännedom om dem.

8. Garantifriskrivningar

(a) GARANTIERNA FÖR PRODUKTEN OCH PRODUKTENS PROGRAMVARA FRAMSTÄLLS I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN RESPEKTIVE LICENSAVTALET FÖR SLUTANVÄNDARE.

(b) TJÄNSTERNA TILLHANDAHÅLLS FÖR DIN BEKVÄMLIGHETS SKULL, ”I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK”, OCH NEST OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER OCH ALLA TYPER AV VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER ELLER VILLKOR AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, KORREKTHET ELLER UTEBLIVET INTRÅNG.

(c) NEST OCH VÅRA LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER LÄMNAR INGEN GARANTI OM ATT DEFEKTER KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT TJÄNSTERNA: (I) KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (II) KOMMER ATT VARA KOMPATIBLA MED NÄTVERKET I DITT HEM, DIN DATOR ELLER DIN MOBILA ENHET, (III) KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA PÅ OAVBRUTEN, OFÖRDRÖJD, SÄKER ELLER FELFRI BASIS ELLER (IV) KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU SKAFFAR FRÅN NEST ELLER VIA TJÄNSTERNA SKALL SKAPA NÅGON GARANTI.

(d) NEST VARKEN GARANTERAR, REKOMMENDERAR ELLER ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA ELLER I SAMBAND MED PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART SOM ÄR ANSLUTNA VIA PLATTFORMEN WORKS WITH NEST) ELLER NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER TJÄNST, OCH NEST KOMMER INTE ATT BLI PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV SÅDANA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

(e) NEST GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR AVSEENDE NÅGOT INNEHÅLL SOM INGÅR I ELLER SOM DU FÅR ÅTKOMST TILL VIA TJÄNSTERNA OCH NEST KOMMER INTE ATT ANSVARA FÖR ELLER HA NÅGRA SKYLDIGHETER AVSEENDE NOGGRANNHET, EFTERLEVNAD AV UPPHOVSRÄTT, LAGLIGHET ELLER ANSTÄNDIGHET I MATERIAL SOM INGÅR I ELLER SOM DU SKAFFAR ÅTKOMST TILL VIA TJÄNSTERNA. NEST GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH LÄMNAR INGA GARANTIER AVSEENDE FÖRSLAG ELLER REKOMMENDATIONER AV TJÄNSTER ELLER PRODUKTER SOM ERBJUDS ELLER KÖPS VIA TJÄNSTERNA.

(f) TJÄNSTERNA KAN GE DIG INFORMATION OM DINA PRODUTKTER (”PRODUKTINFORMATION” ELLER ANNAN KRINGUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTEN TILL DINA PRODUKTER (”PRODUKTERNAS KRINGUTRUSTNING”). DET ÄR MÖJLIGT ATT TYPEN AV KRINGUTRUSTNING DU KAN ANSLUTA TILL DIN PRODUKT IBLAND KAN ÄNDRAS. UTAN ATT BEGRÄNSA DEN ALLMÄNNA NATUREN FÖR FRISKRIVNINGSKLAUSULERNA OVAN TILLHANDAHÅLLS ALL PRODUKTINFORMATION AV BEKVÄMLIGHETSSKÄL, I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK. NEST GER INGA UTFÄSTELSER, GÖR INGA FRAMSTÄLLNINGAR OCH GARANTERAR INTE ATT PRODUKTINFORMATIONEN KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG.

9. Andra friskrivningsklausuler

(a) NÄR DU INSTALLERAR, KONFIGURERAR ELLER ANVÄNDER PRODUKTERNA ELLER TJÄNSTERNA FÅR DU MÖJLIGHET ATT ÄNDRA STANDARDINSTÄLLNINGAR ELLER ATT VÄLJA VISSA INSTÄLLNINGAR. DE VAL DU GÖR KAN LEDA TILL ATT DINA PRODUKTER OCH TJÄNSTER OCH EVENTUELL ANSLUTEN UTRUSTNING ELLER ANSLUTNA SYSTEM FUNGERAR PÅ ETT SÄTT SOM INTE REKOMMENDERAS ELLER INTE ÄR DET SOM AVSES, ALTERNATIVT ATT DE INTE FUNGERAR ALLS. DU ÅTAR DIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKAS AV ELLER I SAMBAND MED DE VAL DU GÖR FÖR DE SPECIFIKA INSTÄLLNINGARNA FÖR PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA OCH FÖR KONFIGURERING ELLER ÄNDRING AV STANDARDINSTÄLLNINGAR.

(b)DU FÖRSTÅR OCH GODTAR ATT VISSA AV PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA ÄR PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR AVISERINGAR, SIGNALERING OCH DETEKTION. DESSA PRODUKTER OCH TJÄNSTER AVLÄGSNAR INTE FÖREKOMSTEN AV HÄNDELSER SÅSOM ELDSVÅDA, ÖVERSVÄMNINGAR, INBROTT, RÅN ELLER MEDICINSKA PROBLEM. DU FÖRSTÅR OCH GODTAR VIDARE ATT DESSA PRODUKTER OCH TJÄNSTER EVENTUELLT INTE GÖR ATT DU KAN UNDVIKA ELLER MINIMERA DYLIK FÖREKOMST AV HÄNDELSER ELLER DESSAS FÖLJDER OCH DÄRFÖR GER NEST INGEN UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER UTFÄSTELSE (INKLUSIV EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL) OM ATT DESSA PRODUKTER OCH TJÄSNTER PÅ SÅ SÄTT KOMMER ATT UNDVIKA ELELR MINIMERA DYLIK FÖREKOMST AV HÄNDELSER ELLER DESSAS FÖLJDER.

(c) Du förstår och godtar att produkterna inte är avsedda eller tillverkade för att efterleva någon CP-01 ANSI-standard eller liknande standarder eller förordningar för minimering av falsklarm som kan krävas eller rekommenderas av statliga eller lokala myndigheter.

10. Avstående från substitution

Du bör ta lämplig försäkring för att skydda dig mot risk för förluster och du ansvarar för att ta den försäkring du anser vara nödvändig. I HÖGSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG OCH TILLÄMPLIG FÖRSÄKRING ELLER TILLÄMPLIGA FÖRSÄKRINGAR SOM DU TAR OCH UPPRÄTTHÅLLER, FRITAR DU NEST OCH DESS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER FRÅN ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER, FÖRSÄKRINGSFALL, HÄNDELSER ELLER VILLKOR SOM TÄCKS AV DIN FÖRSÄKRING.

11. Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa villkor och i synnerhet inom denna klausul om ansvarsbegränsning skall tolkas som att det, begränsa eller utesluta ansvar som inte på så sätt får uteslutas enligt tillämpliga lagar.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIGA LAGAR GÄLLER ATT, I TILLÄGG TILL GARANTI- OCH DE ANDRA FRISKRIVNINGARNA I DESSA VILLKOR, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL (A) NEST ANSVARA FÖR NÅGRA INDIREKTA, PÅFÖLJANDE, AVSKRÄCKANDE, SÄRSKILDA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORADE DATA ELLER UTEBLIVEN VINST SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTERNA, ÄVEN OM NEST KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OCH (B) NESTS TOTALA ACKUMULERADE ANSVAR FÖR DIREKTA SKADOR, EGENDOMSSKADOR, PERSONSKADOR, FÖRLUST AV LIV ELLER ANDRA SKADOR SOM INTE HAR EXKLUDERATS ELLER UTESLUTITS ENLIGT (A) OVAN, SOM UPPSTÅR GENOM ELLER I SAMBAND MED TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTERNA, ANTINGEN GENOM AVTAL ELLER ÅTALBAR HANDLING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SKALL BEGRÄNSAS TILL ETT BELOPP SOM ALDRIG FÅR ÖVERSTIGA TVÅ (2) GÅNGER DE AVGIFTER DU FAKTISKT HAR BETALAT TILL NEST ELLER NESTS AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTEN IFRÅGA UNDER DE TOLV FÖREGÅENDE MÅNADERNA (OM TILLÄMPLIGT). NEST FRÅNSÄGER SIG ALLA TYPER AV ANSVAR FÖR NESTS LICENSGIVARE OCH LEVERANTÖRER. NEST KOMMER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ATT ANSVARA PÅ NÅGOT SÄTT FÖR NÅGOT INNEHÅLL, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER EXPONERING MOT NÅGOT INNEHÅLL SOM LÄGGS UT, SKICKAS VIA E-POST, ANVÄNDS, ÖVERFÖRS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA TJÄNSTERNA.

DU FÖRSTÅR OCH GODTAR ATT DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING I DETTA AVSNITT 11 SKALL GÄLLA, ÄVEN OM NEST FASTSTÄLLS VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST ELLER SKADA PÅ GRUND AV KONTRAKTSBROTT, BROTT MOT UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, VÅRDSLÖSHET, OAVSETT ART ELLER GRAD, STRIKT PRODUKTANSVAR, SUBSTITUTION, ERSÄTTNING ELLER BIDRAG ELLER NÅGON ANNAN TEORI OM SKADESTÅNDSANSVARIGHET. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKALL EMELLERTID INTE GÄLLA NÅGON UPPSÅTLIG, LÄTTSINNIG, AVSIKTLIG ELLER VÅRDSLÖS FÖRSEELSE FRÅN NESTS SIDA ELLER GROV VÅRDSLÖSHET FRÅN NESTS SIDA I DE STATER SOM INTE TILLÅTER ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR GROV VÅRDSLÖSHET.

12. Avgifter och betalning

Det kan hända att vissa tjänster är avgiftsbelagda. Du skall betala alla tillämpliga avgifter i samband med de tjänster du väljer, i enlighet med försäljningsvillkoren.

13. Tvistlösning och skiljeförfarande/avstående från grupptalan/avstående från juryrättegång

LÄS IGENOM DETTA AVSNITT NOGGRANT. FÖLJ ANVISNINGARNA NEDAN OM DU VILL VÄLJA BORT KRAVET PÅ SKILJEFÖRFARANDE PÅ INDIVIDUELL BASIS.

(a) Skiljeförfarande. Nest och du samtycker till att förhandla om alla tvister och anspråk som på något sätt uppstår genom eller i samband med dessa villkor eller tjänsterna eller produkterna, dock med undantag för anspråk som uppstår genom kroppsskada. DETTA SKILJEFÖRFARANDE ÄR OBLIGATORISKT, INTE FRIVILLIGT. Detta avtal om skiljeförfarande är avsett att ges en bred tolkning, inklusive:

• anspråk som uppstår genom eller i samband med någon del av relationen mellan oss som skapas genom eller involverar dessa villkor eller tjänsterna eller produkterna, oavsett juridisk teori

• anspråk om psykisk eller emotionell stress eller annan emotionell/psykisk skada som uppstår genom relationen mellan oss

• anspråk som uppstod innan du samtyckte till dessa avtal (t.ex. anspråk relaterade till avslöjanden om eller marknadsföringen av tjänsterna eller produkterna eller processen för att ansöka om tillstånd att använda tjänsterna eller produkterna)

• anspråk som kan uppstå efter att du har upphört med att använda tjänsterna eller produkterna eller uppsägning av något avtal mellan oss samt

• anspråk som har gjorts av eller mot våra respektive dotterbolag, moderbolag, medlemmar och anknutna företag, såväl som respektive styrelseledamöter, direktörer, medarbetare, ombud, företrädare, efterträdare och utsedda för dessa enheter, dig och Nest.

Detta avtal om skiljeförfarande förhindrar inte att någon av oss på egen hand tar upp ett mål i en domstol som handlägger tvistemål om mindre värden. Det förhindrar inte heller att någon av oss på egen hand söker ett preliminärt föreläggande eller ett tillfälligt kontaktförbud, i väntan på skiljeförfarande, i valfri domstol som har domsrätt. Detta avtal om skiljeförfarande förhindrar ej heller att du tar upp ärenden hos federala, delstatliga eller lokala myndigheter. Sådana myndigheter kan, om lagen tillåter det, söka lättnad mot oss å dina vägnar. Dessutom kan du eller Nest söka föreläggande eller annan sedvanerättslig lindring för att skydda dina eller dess affärshemligheter och immateriella rättigheter eller för att förhindra förlust eller skada på dess tjänster i någon domstol med behörig jurisdiktion.

I högsta möjliga mån som tillåts i tillgänglig lag förstår och samtycker du till att var och en av oss (a) avstår från rätten till juryrättegång och (b) avstår från rätten att delta i grupptalan eller kollektiva förfaranden. Dessa villkor utgör bevis på en transaktion i handel över delstatsgränser och därför regleras tolkningen och genomdrivandet av denna bestämmelse om skiljeförfarande av Federal Arbitration Act.

(b) Meddelande om tvister. Om någon av oss avser att söka skiljeförfarande i en tvist måste den parten ge den andra parten ett skriftligt meddelande därom. Meddelandet till Nest skall skickas till: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Nest kommer att skicka ett meddelande till dig på den e-postadress och/eller fysiska adress som är förknippad med kontot. Ditt meddelande till Nest måste (a) innehålla ditt namn, din fysiska adress och din e-postadress, (b) beskriva tvisten och (c) förklara den lindring du begär. Om vi inte kan nå en överenskommelse om att lösa tvisten inom 60 dagar efter mottagandet av meddelandet kan du eller vi inleda skiljeförfarande.

(c) Procedur för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet kommer att regleras av de regler för skiljeförfarande för konsument (Consumer Arbitration Rules, ”AAA-regler”) som har upprättats av American Arbitration Association (“AAA”), med de modifieringar som görs i dessa villkor, och kommer att administreras av AAA. AAA-reglerna finns tillgängliga online på www.adr.org eller också kan de beställas genom att ringa AAA på 1-800-778-7879. Om AAA inte är tillgängliga skall parterna komma överens om en annan leverantör av skiljeförfarande eller också skall domstolen utse en ersättare. Om du och vi inte kommer överens om något annat kommer alla skiljeförhandlingar att äga rum i det land där du får Nests tjänster. Om ditt anspråks värde är 10 000 USD eller lägre samtycker vi till att du kan välja om skiljeförfarandet ske genomföras uteslutande baserat på dokument som har skickats in till skiljemannen, på telefon eller under en förhandling på plats. Om värdet överstiger 10 000 USD kommer rätten till förhandling att fastställas av AAA-reglerna. Oavsett hur skiljeförfarandet genomförs skall skiljemannen utfärda ett motiverat skriftligt beslut som är tillräckligt för att förklara de väsentliga resultat och slutsatser som utdelningen baseras på. Alla ärenden skall beslutas av skiljemannen, dock med undantag för att ärenden som är relaterade till skiljeförfarandets omfattning och genomförbarhet eller om tvisten kan lösas genom skiljeförfarande skall beslutas av domstol. Skiljemannen kan överväga, men måste inte följa, beslut i andra skiljeförfaranden mellan Nest och Nests användare. Skiljemannen kan utdöma samma individualiserade skadestånd och lindring som kan utdömas av domstol. Beslut om utdömande kan fattas av en valfri domstol med behörig jurisdiktion.

(d) Kostnader för skiljeförfarande. AAA:s avgifter är föremål för ändringar och finns i AAA-reglerna (tillgängliga online på www.adr.org). Nest kommer att betala AAA alla registrerings-, administrations- och skiljeförfarandeavgifter för alla skiljeförfaranden som Nest inleder. Om du gett Nest 60 dagars varsel om din avsikt att inleda skiljeförfarande innan skiljeförfarandet inleddes och ditt anspråks värde är högst 75 000 USD kommer Nest att betala din andel av sådana AAA-avgifter. Om ditt anspråks värde överstiger 75 000 USD kommer allokeringen av AAA-avgifter att regleras enligt AAA-reglerna (såvida inte lagen där du är bosatt kräver att Nest betalar alla sådana avgifter). Om skiljemannen däremot kommer fram till att ditt anspråks beskaffenhet eller den lindring du söker är grundlös eller har tagits upp av en olämplig anledning (så som fastställs genom normerna i Federal Rule of Civil Procedure 11[b]) skall betalningen av alla AAA-avgifter regleras enligt AAA-reglerna. I sådana fall kan skiljemannen anvisa dig att ersätta Nest för belopp som Nest har betalat å dina vägnar.

(e) Inget klasskiljeförfarande. Skiljemannen kan endast dela ut fastställande eller föreläggande lindring till förmån för den enskilda part som söker lindring, och endast i den utsträckning det är nödvändigt att tillhandahållandet av lindring motiveras av den partens enskilda anspråk. I HÖGSTA MÖJLIGA MÅN SOM TILLÅTS I TILLÄMPLIG LAG SAMTYCKER DU OCH NEST TILL ATT VAR OCH EN AV OSS ENDAST FÅR TA UPP ANSPRÅK MOT DEN ANDRA PARTEN I DIN ELLER DESS ENSKILDA KAPACITET OCH INTE SOM EN KÄRANDE ELLER KLASSMEDLEM I NÅGON PÅSTÅDD GRUPPTALAN ELLER NÅGOT PRIVAT FÖRFARANDE VIA ADVOKAT. Vidare gäller, att såvida inte alla berörda parter kommer överens om annat, får skiljemannen inte konsolidera fler än en persons anspråk och ej heller på annat sätt leda någon form av representativt eller gruppförfarande. Om en domstol fastställer att tillämpliga lagar gör det omöjligt att hävda någon av begränsningarna i detta underavsnitt med avseende på ett visst lindringsanspråk måste det anspråket (och endast det anspråket) avskiljas från skiljeförfarandet, varvid det kan tas upp i domstol.

(f) 30-dagarsperiod för avstående. Om du inte vill bli bunden av bestämmelserna om skiljeförfarande och grupptalan i detta avsnitt 13 måste du meddela Nest skriftligt inom 30 dagar efter det datum du först samtyckte till dessa villkor (såvida inte lagen kräver en längre period). Ditt skriftliga meddelande måste skickas till Nest på följande adress: Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Med förbehåll för avsnitt 13(g) nedan gäller att om du inte underrättar Nest i enlighet med detta avsnitt 13(f) samtycker du till att bli bunden av bestämmelserna om skiljeförfarande och grupptalan i detta avtal, inklusive sådana bestämmelser i några villkor som har reviderats efter datumet för ditt första samtycke.

Ett sådant meddelande måste innehålla: (a) ditt namn, (b) e-postadressen för ditt Nest-konto, (c) din fysiska adress och (d) en förklaring till varför du inte vill lösa tvister med Nest genom skiljeförfarande. Meddelandet påverkar endast dessa villkor. Om du tidigare har ingått några andra avtal om skiljeförfarande med Nest eller ingår sådana andra avtal i framtiden skall ditt meddelande om att du vill välja bort bestämmelserna om skiljeförfarande i detta avtal inte påverka de andra avtalen om skiljeförfarande mellan dig och Nest.

(g) Framtida ändringar av bestämmelsen om skiljeförfarande. Om Nest gör ändringar i avsnittet Tvistlösning och skiljeförfarande i dessa villkor (utöver en ändring av den adress på vilken Nest kommer att ta emot meddelanden om tvister, meddelanden om avstående eller avvisande av framtida ändringar i avsnittet Tvistlösning och skiljeförfarande) kan du avvisa alla sådana ändringar genom att skicka ett skriftligt meddelande till oss inom 30 dagar efter att ändringen gjordes, på adressen Nest Legal Department c/o Corporation Service Company, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA. Det är inte nödvändigt att skicka ett meddelande om avvisande till oss avseende en framtida ändring i avsnittet Tvistlösning och skiljeförfarande i dessa villkor om du redan på korrekt sätt har avstått från bestämmelserna om skiljeförfarande och grupptalan i detta avsnitt 13 inom de 30 första dagarna efter att du först samtyckte till dessa villkor. Om du inte på korrekt sätt har avstått från bestämmelserna om skiljeförfarande och grupptalan i detta avsnitt 13 genom att avvisa en framtida ändring, samtycker du till att du kommer att söka skiljeförfarande i eventuell tvist mellan oss i enlighet med texten i denna bestämmelse om skiljeförfarande, med modifieringar enligt eventuella ändringar som du inte avvisat.

14. Digital Millennium Copyright Act

(a) Om du är upphovsrättsinnehavare eller ombud för en upphovsrättsinnehavare och anser att något innehåll gör intrång i din upphovsrätt kan du skicka ett meddelande i enlighet med Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) genom att ge vår Copyright Agent följande skriftliga information (se 17 U.S.C §512[c][3] för ytterligare detaljer): (i) en fysisk eller elektronisk underskrift från en person som har behörighet att agera åt innehavaren av en exklusiv rättighet som det påstås har gjorts intrång i, (ii) identifiering av det upphovsrättsskyddade arbete som det påstås har gjorts intrång i eller, om flera upphovsrättsskyddade arbeten på en enda plats online täcks av ett och samma meddelande, en representativ förteckning över sådana arbeten på den platsen, (iii) identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara föremål för inträngande aktiviteter och som skall avlägsnas eller till vilket åtkomst skall inaktiveras samt information som rimligen är tillräcklig för att ge tjänsteleverantören möjlighet att hitta materialet, (iv) information som rimligen är tillräcklig för att ge tjänsteleverantören möjlighet att kontakta dig, t.ex. en adress, ett telefonnummer, och om tillgängligt en e-postadress, (v) ett uttalande om att du i god tro anser att det material som berörs av klagomålet inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller lagen samt (vi) ett uttalande om att informationen i meddelandet är korrekt och, vid vite av mened, att du har behörighet att agera åt innehavaren av en exklusiv rättighet som det påstås har gjorts intrång i.

(b) Nests utsedda Copyright Agent som skall ta emot meddelanden om påstått intrång är Copyright Agent – Attention Nest Legal, 2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N Sacramento, CA 95833, USA – copyright@nestlabs.com+1 (650) 397 4333. För tydlighets skull skall endast DMCA-meddelanden skickas till Copyright Agent. Alla andra former av feedback, kommentarer, förfrågningar om teknisk support och annan kommunikation skall skickas till Nests kundtjänst via https://nest.com/se/support/. Du bekräftar att om du underlåter att efterleva alla krav i detta avsnitt 14(b) kan det hända att ditt DMCA-meddelande inte är giltigt.

(c) Motmeddelande. Om du anser att innehåll som tagits bort (eller till vilket din åtkomst inaktiverats) inte gör intrång eller att du har godkännande av upphovsrättsinnehavaren, dennes ombud eller i enlighet med lagen att lägga ut och använda materialet i ditt innehåll kan du skicka ett motmeddelande med följande information till vår Copyright Agent: (i) din fysiska eller elektroniska underskrift, (ii) identifiering av det innehåll som har tagits bort eller till vilket åtkomsten har inaktiverats samt den plats där innehållet fanns innan det togs bort eller inaktiverades, (iii) ett uttalande om att du i god tro anser att innehållet tagits bort eller inaktiverats på grund av ett misstag eller felidentifiering av innehållet samt (iv) ditt namn, din fysiska adress, ditt telefonnummer och din e-postadress, ett uttalande om ditt medgivande till att den federala domstolen i San Francisco, Kalifornien, USA har jurisdiktion samt ett uttalande om att du kommer att acceptera en stämning från den person som tillhandahöll meddelandet om det påstådda intrånget.

(d) om vår Copyright Agent får in ett motmeddelande kan Nest skicka en kopia av motmeddelandet till den ursprungliga klagande parten som informerar den personen om att han eller hon kan ersätta det borttagna innehållet eller upphöra med att inaktivera det inom tio arbetsdagar. Såvida inte upphovsrättsinnehavaren för en talan och däri söker domstolsbeslut mot innehållsleverantören, medlemmen eller användaren, kan det borttagna innehållet efter Nests egna gottfinnande ersättas eller åtkomsten till det återställas inom 10–14 arbetsdagar eller mer efter mottagandet av motmeddelandet.

15. Allmänt

(a) Ändringar av dessa villkor. Nest förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Nest kommer att anslå meddelanden om ändringar på/i något eller flera av följande: denna sida, en webbplats, webbappar eller mobilappar. Se till att du har läst och samtycker till de senaste villkoren när du använder tjänsten och produkterna. Fortsatt användning av tjänsterna och produkterna efter ett meddelande om sådana ändringar skall ange att du bekräftar ändringarna och samtycker till att bli bunden av de reviderade villkoren. OM DU INTE GODTAR NÅGON ÄNDRING I NÅGOT VILLKOR BÖR DU TA BORT DINA PRODUKTER FRÅN DITT KONTO OCH SLUTA HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTERNA OCH PRODUKTERNA.

(b)Gällande lag. Dessa villkor och eventuella krav, tvister, åtal, grunder för talan, problem eller begäran om befrielse som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor eller din användning av produkterna eller tjänsterna, skall omfattas av lagarna i delstaten Kalifornien, utan hänsyn till några lagvalsregler som kan medföra att någon annan jurisdiktions lagar blir tillämpliga. Domstolarna i vissa delstater och länder kanske inte tillämpar kalifornisk lag på vissa typer av tvister. Om du bor i en av dessa delstater eller i ett av dessa länder skall lagarna i din delstat eller i ditt land gälla. I högsta möjliga mån som tillåts i tillämplig lag samtycker du till att de delstatliga och federala domstolarna i Santa Clara County, Kalifornien, USA har personlig jurisdiktion i syfte att behandla alla sådana anspråk eller tvister, såvida inte ett sådant anspråk eller en sådan tvist måste vara föremål för skiljeförfarande enligt vad som framställs i ett avsnitt ovan.

(c) Skydd för sekretess och immateriella rättigheter. Utan hinder av det föregående kan Nest söka föreläggande eller annan sedvanerättslig lindring för att skydda sin konfidentiella information eller sina immateriella rättigheter eller för att förhindra förlust eller skada på sina servrar hos valfri domstol med behörig jurisdiktion.

(d) Fullständigt avtal/avskiljbarhet. Dessa villkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Nest avseende användningen av tjänsterna och köpet av produkterna. All underlåtenhet från Nest att utöva eller hävda någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor skall ej fungera som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast avsedda för bekvämlighets skull och har ingen juridisk eller avtalsmässig verkan. Om någon bestämmelse i dessa villkor av någon anledning bedöms vara ogiltig eller ogenomförbar skall de övriga bestämmelserna förbli opåverkade av detta, varvid den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen skall bedömas vara modifierad så att den är giltig och genomförbar i den största utsträckning lagen tillåter. Ingen av parterna är ombud för eller partner till den andra parten.

(e) Överlevnad. Skyldigheterna i avsnitt 3(d) och (e), 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 och 15 kommer att överleva eventuell utgång eller uppsägning av dessa villkor.

(f) Överlåtelse. Dessa villkor och alla därmed förknippade rättigheter och skyldigheter får ej överlåtas eller på annat sätt överföras av dig utan föregående skriftligt medgivande från Nest. Dessa villkor kan överlåtas av Nest utan begränsningar. Dessa villkor är bindande för varje tillåten rättsinnehavare.

(g) Meddelanden. Nest kan ge dig meddelanden efter vad som krävs enligt lag eller för marknadsföring eller andra syften via (enligt Nests val) e-post till den primära e-postadress som är förknippad med ditt konto, mobila notiser, på papper eller genom att lägga ut meddelanden på www.nest.com. Nest har inte ansvar för någon automatisk filtrering som du eller din nätverksleverantör använder för e-postmeddelanden. Nest rekommenderar att du lägger till e-postadresser med domänen @nestlabs.com i din adressbok för att se till att du får e-postmeddelanden från Nest.

(h) Tillkännagivanden. Du kan se Nests adress här. Om du är bosatt i Kalifornien kan du rapportera klagomål till Complaint Assistance Unit hos Division of Consumer Services i Kaliforniens Department of Consumer Affairs genom att kontakta dem skriftligt på 400 R Street, Sacramento, CA 95814, USA, eller på telefon till 1-800-952 5210.

(i) Information om upphovsrätt/varumärken. Copyright © 2011-2016, Nest Labs, Inc. Med ensamrätt. Alla varumärken, logotyper och servicemärken (”märken”) som visas på tjänsterna är egendom som tillhör Nest eller deras respektive innehavare. Du har inte rätt att använda några märken utan tillämpligt föregående medgivande från Nest eller sådana respektive innehavare. Nest förbehåller sig rätten att när som helst förändra produkt- och tjänsteutbudet, specifikationer och priser, utan särskilt meddelande därom, och Nest har inget ansvar för typografiska eller grafiska fel som kan förekomma i detta eller relaterade dokument.