Rättsliga objekt

Begränsad garanti

Nest Labs (Europe) Ltd.
Begränsad garanti
Produkter av varumärket Nest

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM SÅVÄL DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER, SOM OM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM KAN GÄLLA FÖR DIG.

DINA RÄTTIGHETER OCH DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
Denna Begränsade garanti ger dig vissa juridiska rättigheter. Du kan även ha andra juridiska rättigheter som kan variera mellan stater, regioner eller jurisdiktioner. Friskrivningar, undantag och ansvarsbegränsningar enligt denna Begränsade garanti är inte tillämpliga i den utsträckning de är förbjudna enligt gällande rätt. För en fullständig beskrivning av dina juridiska rättigheter bör du granska den konsumentlagstiftning som gäller i din jurisdiktion och du kan även kontakta en konsumentrådgivningsorganisation för mer information. Denna Begränsade garanti är ett tillägg till dina juridiska rättigheter kopplade till Produkterna och påverkar inte dina lagstadgade rättigheter. Denna begränsade garanti innebär i synnerhet inga begränsningar av de skyldigheter säljaren har enligt den lagstadgade garantin eller din möjlighet att hävda dina rättigheter mot säljaren enligt den lagstadgade garantin.

 1. OMFATTNINGEN AV DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, GARANTIPERIOD
  Nest Labs (Europe) Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (”Nest Labs”) garanterar ägaren till produkten av varumärket Nest och som ingår i denna förpackning (”Produkten”), att den kommer vara fri från fel i material och utförande under en period om två (2) år räknat från leveransdatumet efter det ursprungliga inköpet (”Garantiperioden”). Om Produkten inte överensstämmer med denna Begränsade garanti under Garantiperioden kommer Nest Labs, efter eget gottfinnande, antingen (a) reparera eller ersätta en defekt Produkt eller komponent, eller (b) acceptera en retur av Produkten och återbetala det faktiska belopp som betalades för Produkten av den ursprungliga köparen. Reparationer eller omleveranser kan, efter Nest Labs eget gottfinnande, göras med en ny eller renoverad produkt eller komponent i den utsträckning som det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning i din jurisdiktion. Om Produkten eller en komponent som ingår i den inte längre finns tillgänglig kan Nest Labs, efter eget gottfinnande, ersätta Produkten med en likvärdig produkt med likvärdiga funktioner. Varje Produkter som antingen har reparerats eller bytts ut i enlighet med denna Begränsade garanti kommer att omfattas av villkoren i denna Begränsade garanti under den period som är längst av (a) nittio (90) dagar räknat från leveransdatumet för den reparerade Produkten eller Ersättningsprodukten eller (b) den återstående Garantiperioden. Denna Begränsade garanti kan överföras från den ursprungliga köparen till efterföljande ägare, men Garantiperioden kommer inte att förlängas eller utökas vid sådana överföringar.
 2. RETURPOLICY FÖR FULL TILLFREDSSTÄLLELSE
  Om du är den ursprunglige köparen av Produkten och om du av någon anledning inte är nöjd med Produkten har du rätt att, på egen bekostnad, returnera den i ursprungligt skick inom trettio (30) dagar från det ursprungliga köpet och få pengarna tillbaka.
 3. GARANTIVILLKOR; HUR DU FÅR SERVICE OM DU VILL GÖRA ANSPRÅK ENLIGT DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
  Innan Produktens ägare framställer ett anspråk inom ramen för denna Begränsade garanti måste ägaren (a) under Garantiperioden besöka nest.com/choose-your-country/support framställa sitt garantianspråk samt lämna en beskrivning av det påstådda felet, och (b) följa Nest Labs (eller dennes auktoriserade distributörers) instruktioner för returleverans. Nest Labs har inget garantiansvar för en Produkt som returneras om de efter kontroll av den returnerade produkten finner, enligt skäligt gottfinnande, att Produkten är en Icke-kvalificerad produkt (se definition nedan). Nest Labs kommer att stå för alla kostnader för återsändandet av Produkten till ägaren och kommer att ersätta ägaren för standardmässiga leveranskostnader, med undantag för Icke-kvalificerade produkter, varvid ägaren får stå för alla leveranskostnader.
 4. VAD SOM INTE OMFATTAS AV DEN BEGRÄNSADE GARANTIN
  Denna Begränsade garanti omfattar inte följande (sammantaget ”Icke-kvalificerade produkter”): (i) Produkter som är märkta med ”varuprov” eller ”ej för försäljning” eller som säljs ”i befintligt skick”, (ii) Produkter som har utsatts för: (a) modifieringar, ändringar, manipulering eller otillbörligt underhåll eller reparationer, (b) hantering, förvaring, installation, tester eller användning i strid med bruksanvisning, riktlinjer för installation eller andra anvisningar som har tillhandahållits av Nest Labs, (c) otillåten eller felaktig användning av Produkten, (d) stopp, fluktuationer eller avbrott i strömförsörjningen eller telekommunikationsnätet eller, (e) force majeure, inbegripet men inte begränsat till blixtnedslag, översvämningar, virvelstormar, jordbävningar eller orkaner, eller (iii) hårdvaruprodukter som inte är varumärkta med Nest Labs, även om de är förpackade eller säljs tillsammans med hårdvara från Nest Labs. Denna Begränsade garanti täcker inte förbrukningsartiklar, inklusive batterier, såvida inte skadan orsakades av defekter i Produktens eller programvarans material eller utförande (även om sådana förbrukningsartiklar eller programvaror är förpackade eller säljs med produkten). Nest Labs rekommenderar att du endast använder auktoriserade serviceställen vid underhåll eller reparationer. Obehörig användning av Produkten eller programvaror kan försämra Produktens prestanda och göra denna Begränsade garanti ogiltig.
 5. GARANTIFRISKRIVNING
  FÖRUTOM VAD SOM ANGES NÅGON ANNANSTANS I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI SAMT I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE RÄTT, FRISKRIVER SIG NEST LABS FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ PRODUKTEN, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM BESKAFFENHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING TILLÅTEN ENLIGT GÄLLANDE RÄTT BEGRÄNSAR NEST LABS ÄVEN VARAKTIGHETEN FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR TILL VARAKTIGHETEN FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI.
 6. BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND
  UTÖVER DE GARANTIFRISKRIVNINGAR SOM ANGES NÅGON ANNANSTANS I DENNA BEGRÄNSADE GARANTI, SKA NEST LABS UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA, TILLFÄLLIGA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER PRODUKTEN, OCH NEST LABS SAMMANLAGDA ANSVAR SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED DENNA BEGRÄNSADE GARANTI ELLER PRODUKTEN SKA INTE ÖVERSTIGA DET FAKTISKA BELOPP SOM DEN URSPRUNGLIGA KÖPAREN BETALADE FÖR PRODUKTEN.
 7. ANSVARSBEGRÄNSNING
  OM DU VÄLJER ATT ANVÄNDA DE ONLINETJÄNSTER SOM ERBJUDS AV NEST LABS, INC., ETT AMERIKANSKT DOTTERBOLAG TILL NEST LABS, (”TJÄNSTER”) KOMMER DU ATT FÖRSES MED INFORMATION (”PRODUKTINFORMATION”) OM DINA NEST-PRODUKTER ELLER ANNAN KRINGUTRUSTNING SOM ÄR ANSLUTNA TILL DINA PRODUKTER (”KRINGUTRUSTNING”). DEN TYP AV KRINGUTRUSTNING SOM KAN ANSLUTAS TILL DIN PRODUKT KAN EMELLANÅT KOMMA ATT ÄNDRAS. UTAN ATT BEGRÄNSA OMFATTNINGEN AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR TILLHANDAHÅLLS ALL PRODUKTINFORMATION SOM EN FÖRMÅN, I BEFINTLIGT SKICK OCH I MÅN AV TILLGÅNG. NEST LABS OCH DESS ANKNUTNA FÖRETAG VARKEN FRAMSTÄLLER, INTYGAR ELLER GARANTERAR ATT PRODUKTINFORMATION KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIG, KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG ELLER ATT PRODUKTINFORMATION ELLER ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTEN KOMMER ATT SKAPA SÄKERHET I DITT HEM. DU ANVÄNDER ALL PRODUKTINFORMATION, TJÄNSTERNA OCH PRODUKTEN EFTER EGET OMDÖME OCH PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖRR (OCH NEST LABS OCH DESS ANKNUTNA FÖRETAG FRÅNSÄGER SIG ANSVAR FÖR) ALLA FÖRLUSTER, ALLT ANSVAR OCH ALLA SKADOR, INKLUSIVE PÅ KABLAR, INVENTARIER, EL, BOSTAD, PRODUKT, KRINGUTRUSTNING, DATORER, MOBILA ENHETER OCH ALLA ANDRA ARTIKLAR OCH HUSDJUR I DITT HEM, SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV PRODUKTINFORMATIONEN, TJÄNSTERNA ELLER PRODUKTEN. PRODUKTINFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTERNA ÄR INTE AVSEDD ATT ERSÄTTA DIREKTA METODER FÖR ATT SKAFFA INFORMATIONEN. EXEMPELVIS SKA EN NOTIFIKATION SOM TAS EMOT VIA TJÄNSTEN INTE BETRAKTAS SOM ETT SUBSTITUT FÖR HÖRBARA OCH VISUELLA INDIKATIONER I HEMMET OCH PÅ PRODUKTEN OCH HELLER INTE FÖR EN ÖVERVAKNINGSTJÄNST FRÅN TREDJE PART SOM ÖVERVAKAR LARMSTATUS.
 8. VARIATIONER SOM KAN GÄLLA FÖR DENNA BEGRÄNSADE GARANTI
  Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar för hur länge underförstådda garantier gäller eller specifika undantag, varför vissa av begränsningarna som anges ovan kanske inte gäller dig. Om en domstol eller relevant myndighet fastställer att någon av dessa begränsningar inte är verkställbara ska begränsningen anses vara ändrad i den minsta utsträckning som krävs för att göra den verkställbar. Om det inte är möjligt att göra denna ändring ska den relevanta bestämmelsen anses vara borttagen. Eventuella ändringar eller raderingar ska inte påverka giltigheten hos resten av denna Begränsade garanti.
 9. KONTAKTINFORMATION
  Vid frågor avseende denna Begränsade garanti, kontakta Nest Labs (Europe) Ltd. på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, eller den auktoriserade distributören om en sådan anges på Produktens förpackning eller genom https://nest.com/choose-your-country/contact.


Denna garanti gäller från och med oktober 2018. Du hittar tidigare garantier här